intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
171
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP XÁC ð NH GIÁ TR , PHƯƠNG TH C, TH T C THANH TOÁN TI N S D NG S LI U, THÔNG TIN V K T QU ðI U TRA, THĂM DÒ KHOÁNG S N C A NHÀ NƯ C Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Khoáng s n năm 2005; Căn c Ngh ñ nh s 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Khoáng s n; Liên t ch B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n phương pháp xác ñ nh, .vn phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu ñi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c như sau: tnam I- NH NG QUY ð NH CHUNG tVie 1. Vi c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu ñi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c (sau ñây g i là s li u) nh m hoàn l i ph n v n t ngân sách nhà nư c ñã ñ u tư cho ua công tác ñi u tra, thăm dò khoáng s n. .L 2. T ch c, cá nhân ñư c phép s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c ph i ww thanh toán ti n cho Nhà nư c theo quy ñ nh t i Thông tư này sau khi ñư c c p gi y phép khai thác. w Th i ñi m thanh toán th c hi n theo ñ nh t i Thông tư này. 3. S li u là toàn b các s li u ñã thu th p và t ng h p ñư c trong quá trình ñi u tra, thăm dò các lo i khoáng s n th r n, th khí, nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên (tr d u khí và các lo i nư c thiên nhiên khác) ñư c ñ u tư b ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c; th hi n trong các báo cáo t ng k t công tác ñánh giá - thăm dò và các s li u kèm theo ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. Trong trư ng h p báo cáo b th t l c ho c s li u trong báo cáo không rõ ràng thì t ch c quy ñ nh t i ñi m 1 M c IV c a Thông tư này ph i tính toán b ng phương pháp tính tr c ti p các chi phí trên di n tích ñã ñư c c p phép ho c d ki n xin c p phép khai thác khoáng s n theo quy ñ nh hi n hành. 4. Vi c s d ng s li u th c hi n theo các quy ñ nh c a pháp lu t v khoáng s n và quy ñ nh c a Thông tư này. Các trư ng h p s d ng s li u vào m c ñích nghiên c u khoa h c, ñào t o ho c xây d ng quy ho ch, chi n lư c theo nhi m v c a Nhà nư c giao thì không ph i thanh toán theo quy ñ nh c a Thông tư này. 5. Các d ch v v in n, sao chép s li u th c hi n theo quy ñ nh riêng và không thu c ñ i tư ng ñi u ch nh c a Thông tư này.
  2. II- PHƯƠNG PHÁP XÁC ð NH GIÁ TR TI N S D NG S LI U, THÔNG TIN V KHOÁNG S N C A NHÀ NƯ C 1. Trư ng h p các s li u, thông tin ñư c th hi n ñ y ñ trong các báo cáo k t qu công tác ñánh giá - thăm dò khoáng s n ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t thì ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c mà t ch c, cá nhân ñư c c p gi y phép khai thác ph i thanh toán cho nhà nư c ñư c xác ñ nh theo công th c sau: Acp + Bcp + C1cp + 0,5C2cp G= Ax , ñ ng (1) A + B + C1 + C2 Trong ñó: G: Ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n mà t ch c, cá nhân xin c p (ho c ñã ñư c c p) gi y phép khai thác ph i thanh toán cho nhà nư c, ñ ng; A: T ng chi phí ñã ñ u tư b ng ngu n v n t ngân sách cho công tác ñánh giá - thăm dò .vn theo báo cáo ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t tính theo quy ñ nh hi n hành, ñ ng; tnam n A = ∑(Ki * Zi ) + C x H, ñ ng, (2) ie i =1 uatV Trong ñó: Ki: Kh i lư ng h ng m c công trình ñ a ch t i ñã th c hi n theo báo cáo ñã ñư c cơ quan có .L 3 th m quy n phê duy t theo quy ñ nh; m, m , m u, v.v. ww 3 Zi: ðơn giá c a h ng m c công trình ñ a ch t i theo quy ñ nh hi n hành, ñ ng/m, ñ ng/m , w ñ ng/m u, v.v. C: Là các chi phí khác ñư c tính trong giá tr c a ñ án theo quy ñ nh c a Nhà nư c theo giá nguyên thu . H: Là h s chênh l ch gi a giá hi n hành và giá nguyên thu ñư c xác ñ nh b ng t s gi a giá hi n hành và giá nguyên thu c a h ng m c công trình: Ki x Zi giá hi n hành H= , (3) Ki x Zi giá nguyên thu 3 A + B + C1 + C2: T ng tr lư ng các c p theo báo cáo, t n, kg, m ,...; Acp + Bcp + C1cp + C2cp: T ng tr lư ng các c p ñư c ghi trong gi y phép khai thác do cơ 3 quan nhà nư c có th m quy n c p theo quy ñ nh, t n, kg, m ,... 2
  3. 2. Trong trư ng h p báo cáo b th t l c ho c s li u trong báo cáo không rõ ràng, không ñ ñ tin c y ñ tính toán thì ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c ñư c xác ñ nh b ng phương pháp tính tr c ti p chi phí thăm dò theo quy ñ nh hi n hành v l p ñ án ñ a ch t trên di n tích ñã ho c d ki n xin c p phép khai thác theo quy ñ nh, theo công th c sau: n G = ∑ (ki x Zi) + C, ñ ng; (4) i=1 Trong ñó: G: Giá tr ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c mà t ch c, cá nhân ñư c c p phép khai thác ph i thanh toán cho nhà nư c, ñ ng; ki: Kh i lư ng c a h ng m c công trình ñ a ch t i ñã th c hi n trên di n tích c p phép khai 3 thác cho t ch c, cá nhân theo quy ñ nh; m, m , m u, v.v. .vn 3 Zi: ðơn giá c a h ng m c trình tác i theo quy ñ nh hi n hành, ñ ng/m, ñ ng/m , ñ ng/m u, v.v. am C: Chi khác tính theo quy ñ nh hi n hành, ñ ng. tn ie 3. ð i v i trư ng h p các m khoáng s n ñang khai thác thì ti n s d ng s li u, thông tin v tV khoáng s n c a nhà nư c mà t ch c, cá nhân ñã ñư c c p phép khai thác theo quy ñ nh c n ph i ua thanh toán ñư c xác ñ nh b ng công th c: G .L Gtt = x Qcl, ñ ng (5) Qcp www Trong ñó: G như công th c (1) ho c (4): Trư ng h p các s li u, thông tin ñư c th hi n ñ y ñ trong các báo cáo k t công tác ñánh giá - thăm dò ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t thì G ñư c tính theo công th c (1); Trong trư ng h p báo cáo b th t l c ho c s li u trong báo cáo không rõ ràng, không ñ ñ tin c y ñ tính toán thì G ñư c tính theo công th c (2). Gtt: Giá tr ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c mà t ch c, cá nhân c n ph i thanh toán cho nhà nư c ñ i v i ph n tr lư ng chưa khai thác t i th i ñi m tính toán, ñ ng; Qcl: Tr lư ng còn l i chưa khai thác t i th i ñi m tính toán giá tr ti n s d ng s li u, thông 3 tin v khoáng s n c a nhà nư c, t n, m , ...; 3 Qcp: Tr lư ng theo gi y phép khai thác ñã ñư c c p theo quy ñ nh cho t ch c, cá nhân, m , ... III- PHƯƠNG TH C, TH T C THANH TOÁN 1. ð i v i trư ng h p quy ñ nh t i kho n 1và kho n 2 M c II, t ch c, cá nhân s d ng s li u ph i thanh toán ti n cho Nhà nư c theo phương th c thanh toán g n m t l n trư c khi nh n gi y 3
  4. phép khai thác trong trư ng h p giá tr thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin nh hơn 3.000.000.000 (ba t ñ ng); trong trư ng h p giá tr thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin l n hơn 3.000.000.000 (ba t ñ ng) thì thanh toán 3.000.000.000 ñ ng trư c khi nh n gi y phép khai thác và ph n còn l i tr d n theo s n lư ng khai thác nhưng không quá ba (3) năm k t ngày nh n gi y phép khai thác. 2. ð i v i trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 M c II, t ch c, cá nhân ph i thanh toán cho nhà nư c ch m nh t sau ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ñư c thông báo b ng văn b n c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a Nhà nư c t i kho b c nhà nư c t i ñ a phương. Vi c thanh toán ñư c th c hi n theo hình th c thanh toán g n m t l n trong trư ng h p giá tr thanh toán nh hơn 3.000.000.000 (ba t ) ñ ng; trư ng h p giá tr thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin l n hơn 3.000.000.000 (ba t ñ ng) thì thanh toán 3.000.000.000 ñ ng trư c và ph n còn l i tr d n theo s n lư ng khai thác nhưng không quá hai (2) năm k t ngày nh n ñư c thông báo b ng văn b n c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c. 3. Ti n s d ng s li u c a Nhà nư c là kho n chi phí h p lý ñư c tính tr khi xác ñ nh thu nh p ch u thu . Trư ng h p thanh toán d n theo s n lư ng, căn c vào k ho ch khai thác; căn c vào s ti n ph i thanh toán, t ch c, cán nhân s d ng s li u l p k ho ch n p ti n vào ngân sách nhà .vn nư c g i cơ quan thông báo thu. S ti n ph i n p theo k ho ch ñư c chia theo Quý và n p vào ngân sách nhà nư c ch m nh t là ngày cu i quý. am 4. Hàng năm, B Tài nguyên và Môi trư ng l p d toán, quy t toán v thu ti n s d ng s li u g i B Tài chính. Th i h n n p d toán ch m nh t là ngày th ba mươi c a tháng ñ u tiên c a tn năm dương l ch. Th i h n n p quy t toán ch m nh t là ngày th chín mươi, k t ngày k t thúc năm ie dương l ch. IV- T uatV CH C TH C HI N 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì t ch c xác ñ nh giá tr và phương th c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n c a nhà nư c; theo dõi, ñôn ñ c các t ch c, cá nhân .L tr ti n s d ng s li u theo quy ñ nh t i M c II và M c III c a Thông tư này; thành l p H i ñ ng th m ww ñ nh (có s tham gia c a B Tài chính, B Công Thương (ho c B Xây d ng), ñ i di n U ban nhân dân t nh nơi có khoáng s n khai thác), ñ th m ñ nh k t qu tính toán s ti n mà t ch c, cá nhân xin cung c p s li u, thông tin v khoáng s n ph i tr cho Nhà nư c, trư c khi thông báo b ng văn b n w cho các t ch c, cá nhân. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ñăng Công báo. Thông tư này thay th Thông tư Liên T ch s 46/TTLT-BTC-BCN ngày 21/5/2002 c a liên B Tài chính - B Công nghi p hư ng d n phương pháp xác ñ nh, phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ñ ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính ñ nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Xuân Cư ng ð Hoàng Anh Tu n 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2