intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
239
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. Th«ng t liªn tÞch bé th¬ng m¹i ­ bé tµi nguyªn vµ m«i trêng  sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy 11 th¸ng 07 n¨m 2005  híng dÉn qu¶n lý nhËp khÈu, xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­  t ¸ i   x u Ê t   c ¸ c   c h Ê t   l µ m   s u y   g i ¶ m   t Ç n g   « ­ d « n   t h e o   q u y   ® Þ n h  cña NghÞ ®Þnh th Montreal vÒ c¸c chÊt  lµm suy gi¶m tÇng «­d«n C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 07/1998/PL­UBTVQH10 ngµy 20 th¸ng   08  n¨m  1998  cña  Uû  ban  Thêng  vô  Quèc  héi  vÒ  ký  kÕt  vµ   thùc hiÖn ®iÒu íc quèc tÕ; C¨n cø C«ng íc Viªn n¨m 1985 vÒ b¶o vÖ tÇng «­d«n vµ   nghÞ ®Þnh th Montreal n¨m 1987 vÒ c¸c chÊt lµm suy  gi¶m   tÇng «­d«n vµ c¸c v¨n kiÖn söa ®æi, bæ sung cña NghÞ ®Þnh   th Montreal ®∙ ®îc Nhµ níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam phª chuÈn tham gia; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   29/2004/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   01  n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11  n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­ êng; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 04  n¨m   2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt   khÈu,   nhËp khÈu hµng hãa thêi kú 2001 ­ 2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 41/2005/Q§­TTg ngµy 02 th¸ng 03  n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ vÒ cÊp   phÐp nhËp khÈu hµng hãa; Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n   sè 286/TTg­KTTH ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ qu¶n lý xuÊt   nhËp khÈu c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n vµ thiÕt  bÞ  lµm l¹nh dïng CFC, Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  híng dÉn viÖc qu¶n lý nhËp khÈu, xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n theo quy ®Þnh   cña NghÞ ®Þnh th  Montreal vÒ c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng   «­d«n nh sau: I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ nguyªn t¾c qu¶n lý  nhËp khÈu, xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt  c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n
 2. 2 1.  Th«ng  t  nµy híng  dÉn tr×nh  tù,  thñ tôc  cÊp giÊy  phÐp nhËp khÈu, x¸c nhËn ®¨ng ký cho c¸c ho¹t ®éng nhËp  khÈu,   xuÊt   khÈu,   t¹m   nhËp   ­   t¸i   xuÊt   c¸c   chÊt   lµm   suy  gi¶m tÇng «­d«n thuéc NghÞ ®Þnh th  Montreal vÒ c¸c chÊt  lµm suy gi¶m tÇng «­d«n (díi ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh th­ ), ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo  mét trong c¸c ho¹t ®éng nªu trªn trong l∙nh thæ ViÖt Nam. 2. C¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n ®îc qu¶n lý theo  Th«ng t nµy lµ c¸c chÊt nªu t¹i Phô lôc 1 cña Th«ng t nµy  (c¸c   chÊt   thuéc   Phô   lôc   A,   B   NghÞ   ®Þnh   th  mµ   ViÖt   Nam  ph¶i cÊp phÐp vµ h¹n ng¹ch nhËp khÈu theo nghÜa vô lo¹i  trõ dÇn ®Õn n¨m 2010) vµ c¸c chÊt nªu t¹i Phô lôc 2 cña  Th«ng t  nµy (c¸c chÊt thuéc Phô lôc C NghÞ ®Þnh th  ViÖt  Nam   t¹m   thêi   cha   ph¶i   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   cho   ®Õn   n¨m  2015). 3. ViÖc qu¶n lý nhËp khÈu, xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­ t¸i  xuÊt   c¸c   chÊt   lµm   suy   gi¶m   tÇng   «­d«n   thùc   hiÖn   theo  nguyªn t¾c sau: a. C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu, xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt c¸c chÊt  lµm  suy  gi¶m  tÇng «­d«n  ph¶i  ®¨ng ký  víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ ®îc Bé Tµi nguyªn vµ  M«i trêng x¸c nhËn ®∙ ®¨ng ký; b. ViÖc nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 thùc hiÖn  theo giÊy phÐp nhËp khÈu cña Bé Th¬ng m¹i; c. ViÖc nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 d¹ng t¸i  chÕ vµ c¸c chÊt thuéc Phô lôc 2; viÖc xuÊt khÈu, t¹m nhËp  ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 vµ Phô lôc 2 lµm thñ  tôc   t¹i   c¬   quan   H¶i   quan   trªn   c¬   së   ®¨ng   ký   cña   doanh  nghiÖp cã x¸c nhËn ®∙ ®¨ng ký cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i  trêng. II. H¹n ng¹ch nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc phô lôc 1 1.   Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   h¹n   ng¹ch   nhËp   khÈu   c¸c   chÊt  thuéc Phô lôc 1 Th«ng t  nµy theo nghÜa vô lo¹i trõ dÇn  cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 do NghÞ ®Þnh th quy ®Þnh. Tæng  h¹n ng¹ch nhËp khÈu tõng n¨m ®Õn n¨m 2010 cho tõng nhãm  chÊt nh sau: Tªn  Tæng  Tæng  Tæng  Tæng  Tæng  Tæng  nhãm  h¹n  h¹n  h¹n  h¹n  h¹n  h¹n  chÊt ng¹ch  ng¹ch  ng¹ch  ng¹ch  ng¹ch  ng¹ch  n¨m  n¨m  n¨m  n¨m  n¨m  n¨m  2005  2006  2007  2008  2009  2010  (tÊn) (tÊn) (tÊn) (tÊn) (tÊn) (tÊn)
 3. 3 CFC 240 200 75 40 10 0 Halon 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0 CTC 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0 2.   C¸c   chÊt   thuéc   Phô   lôc   1   kh«ng   bÞ   tÝnh   vµo   h¹n  ng¹ch khi ë d¹ng t¸i chÕ; xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt. 3. H¹n ng¹ch nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 Th«ng  t  nµy chØ ®îc cÊp cho c¸c doanh nghiÖp ®∙ cã ho¹t ®éng  nhËp khÈu c¸c chÊt nµy trong 3 n¨m tríc ngµy Th«ng t nµy  cã hiÖu lùc. 4. C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu c¸c chÊt theo h¹n ng¹ch  nhng sau ®ã xuÊt khÈu (trùc tiÕp hoÆc ñy th¸c xuÊt khÈu),  nÕu cã chøng tõ chøng minh vµ cã nhu cÇu nhËp khÈu tiÕp  th× sÏ ®îc cÊp h¹n ng¹ch bæ sung kh«ng vît qu¸ lîng ®∙  xuÊt khÈu. 5. H¹n ng¹ch nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 kh«ng  ®îc   phÐp  chuyÓn   nhîng.   ChÊt  ®îc   cÊp   h¹n   ng¹ch   ph¶i   ®îc  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam tríc ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m cÊp  phÐp.  Sau  ngµy  nµy, lîng  nhËp  khÈu sÏ ®îc tÝnh vµo h¹n  ng¹ch cña n¨m tiÕp theo. III. Thñ tôc ®¨ng ký vµ cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu,  xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt  lµm suy gi¶m tÇng «­d«n 1. Thñ tôc ®¨ng ký nhËp khÈu, xuÊt khÈu c¸c chÊt t¹m  nhËp ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt lµm  suy gi¶m tÇng «­d«n t¹i Bé  Tµi nguyªn vµ M«i trêng. a. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc  Phô lôc 1 göi hå s¬ vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, gåm: ­   03   b¶n   ®¨ng   ký   nhËp   khÈu   theo   mÉu   t¹i   Phô   lôc   3  Th«ng t nµy; ­ B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã ngµnh  nghÒ phï hîp; ­  B¶n   sao  Chøng  nhËn   ®¨ng   ký  m∙  sè   kinh  doanh  xuÊt  nhËp khÈu do Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cÊp; ­ B¶n sao Ýt nhÊt mét Tê khai h¶i quan ®∙ lµm thñ tôc  nhËp khÈu mét trong c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 trong kho¶ng  thêi gian 3 n¨m tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc ®èi víi  c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc  1. C¸c b¶n sao do Gi¸m ®èc doanh nghiÖp x¸c nhËn vµ chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung x¸c nhËn.
 4. 4 b. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc  Phô lôc 2 vµ Phô lôc 1 d¹ng t¸i chÕ; xuÊt khÈu; t¹m nhËp  ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 vµ Phô lôc 2 göi hå  s¬ vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, gåm: ­ 03 b¶n ®¨ng ký theo mÉu t¹i Phô lôc 4 Th«ng t nµy; ­ B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã ngµnh  nghÒ phï hîp; ­   B¶n   sao   Chøng   nhËn   ®¨ng   ký   m∙   sè   kinh   doanh   cã  ngµnh nghÒ phï hîp; ­   B¶n   sao   Chøng   nhËn   ®¨ng   ký   m∙   sè   kinh   donh   xuÊt  nhËp khÈu do Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cÊp; ­   Tµi   liÖu   chøng   minh   lµ   chÊt   t¸i   chÕ   ®èi   víi   c¸c  chÊt thuéc Phô lôc 1 d¹ng t¸i chÕ. C¸c b¶n sao do Gi¸m ®èc doanh nghiÖp x¸c nhËn vµ chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung x¸c nhËn. c. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng sau khi tiÕp nhËn hå s¬  ®¨ng ký cña doanh nghiÖp, trong thêi h¹n ba (03) ngµy lµm  viÖc, cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn vµo b¶n ®¨ng ký vµ göi tr¶  doanh nghiÖp 02 b¶n, lu 01 b¶n. 2. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô  lôc 1 t¹i Bé Th¬ng m¹i. a.   Doanh   nghiÖp   nhËp   khÈu   c¸c   chÊt   thuéc   Phô   lôc   1  göi ®¨ng ký nhËp khÈu ®∙ ®îc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  x¸c nhËn theo mÉu t¹i Phô lôc 3 Th«ng t  nµy vÒ Bé Th¬ng  m¹i ®Ó lµm thñ tôc cÊp phÐp. b. Bé Th¬ng m¹i sau khi tiÕp nhËn ®¨ng ký cña doanh  nghiÖp, trong thêi h¹n n¨m (05) ngµy lµm viÖc, cã tr¸ch  nhiÖm  cÊp  phÐp   nhËp   khÈu   cho   doanh   nghiÖp  theo   mÉu   t¹i  Phô lôc 5 Th«ng t nµy. 3.   Hå  s¬  nhËp   khÈu,   xuÊt   khÈu,   t¹m  nhËp   ­  t¸i  xuÊt  xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan a. Hå s¬ nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 (trõ d¹ng  t¸i chÕ): ­ GiÊy phÐp nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp; ­ C¸c giÊy tê kh¸c theo quy ®Þnh h¶i quan. b. Hå s¬ nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 d¹ng t¸i  chÕ, c¸c chÊt thuéc Phô lôc 2; hå s¬ xuÊt khÈu, t¹m nhËp  ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt thuéc Phô lôc 1 vµ Phô lôc 2: ­  §¨ng   ký  cña   doanh   nghiÖp   ®∙  ®îc   Bé  Tµi  nguyªn   vµ  M«i   trêng   x¸c   nhËn   theo   mÉu   t¹i   Phô   lôc   4   cña   Th«ng   t  nµy; ­ C¸c giÊy tê kh¸c theo quy ®Þnh h¶i quan.
 5. 5 IV. HiÖu lùc thi hµnh 1.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c   doanh   nghiÖp   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Thong   m¹i   vµ   Bé   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
 6. 6 Phô lôc 1 Th«ng t liªn tÞch sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy  11/07/2005 Nhãm chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n thùc hiÖn  cÊp phÐp vµ h¹n ng¹ch nhËp khÈu Tªn chÊt Tªn hãa häc C«ng  Sè ASHRAE  M∙ sè h¶i  thøc hãa  (m«i chÊt  quan häc l¹nh) CFC­11 Trichloroflurometha CFCl3 R­11 ­­ ne 2903.41.0 0 CFC­12 Dichlorodifluoromet CF2Cl2 R­12 ­­ hane 2903.42.0 0 CFC­113 Trichlorotrifluroth C2F3Cl3 R­113 ­­ ane 2903.43.0 0 CFC­114 Dichlorotetrafluoro C2F4Cl2 R­114 ­­ ethanes 2903.44.0 0 CFC­115 Chloropentafluoroet CClF2CF3 R­115 ­­ hane 2903.44.0 0 Halon­ Bromochlorodifluoro CF2BrCl R­12B1 ­­ 1211 methane 2903.46.0 0 Halon­ Bromotrifluorometha CF3Br R­13B1 ­­ 1301 ne 2903.46.0 0 Halon­ Dibromotetrafluoroe C2F4Br2 R­114B2 ­­ 2402 thne 2903.46.0 0 CFC­13 Chlorotrifluorometh CF3Cl R­13 ­­ ane 2903.45.1 0 CFC­111 Pentachlorofluorome C2FCl5 R­111 ­­ thane 2903.45.9 0 CFC­112 Tetrachlorodifluoro C2F2Cl4 R­112 ­­ methane 2903.45.9 0 CFC­211 Heptachlorofluoropr C3FCl7 R­211 ­­ opane 2903.45.3 1
 7. 7 CFC­212 Hexachlorodifluorop C3F2Cl6 R­212 ­­ ropane 2903.45.3 2 CFC­213 Pentachlorotrifluor C3F3Cl5 R­213 ­­ opropane 2903.45.3 3 CFC­214 Tetrachlorotetraflu C3F4Cl4 R­214 ­­ oropropane 2903.45.3 4 CFC­215 Trichloropentafluor C3F5Cl3 R­215 ­­ opropane 2903.45.3 5 CFC­216 Dichlorohexafluorop C3F6Cl2 R­216 ­­ ropane 2903.45.3 6 CFC­217 Chloroheptafluoropr C3F7Cl R­217 ­­ opane 2903.45.3 7 TCA, CTC Tetrachlormethane  CCl4 ­­ hoÆc   carbon  2903.14.0 tetrachloride 0 1,1,1­ C2H2Cl3 R­140a ­­ trichloroethane  2903.19.1 hoÆc   methyl  0 chloroform
 8. 8 Phô lôc 2 Th«ng t liªn tÞch sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy  11/07/2005 Nhãm chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­d«n t¹m thêi  cha cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu ®Õn n¨m 2015 Tªn chÊt Tªn hãa häc C«ng thøc  Sè ASHRAE  M∙ sè  hãa häc (dïng cho  h¶i quan m«i chÊt  l¹nh) HCFC­21 CHFCl2 R­21 ­­ 2903.49. 10 HCFC­22 Chlorodifluorometha CHF2Cl R­22 ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­31 CH2FCl R­31 ­­ 2903.49. 10 HCFC­121 Tetrachlorodifluoro C2HFCl4 ­­ ethanes 2903.49. 10 HCFC­122 Tricchlorodifluoroe C2HF2Cl3 ­­ thanes 2903.49. 10 HCFC­123 Dichlorotrifluoroet C2HF3Cl2 R­123 ­­ hanes 2903.49. 10 HCFC­123 2,2­dichloro­ CHCl2CF3 ­­ 1,1,1trifluoroethan 2903.49. e 10 HCFC­124 Chlorotetrafluoetha C2HF4Cl ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­124 2­chloro­1,1,1,2­ CHFClCF3 R­124 ­­ tetrafluoroethane 2903.49. 10 HCFC­131 Trichlorofluoroetha C2H2FCl3 ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­132 Dichlorodifluoroeth C2H2F3Cl2 ­­ anes 2903.49. 10 HCFC­133 Chlorotrifluoroetha C2H2F3Cl ­­ nes 2903.49.
 9. 9 10 HCFC­141 Dichlorofluoroethan C2H3FCl2 ­­ es 2903.49. 10 HCFC­141b 1,1­dichloro­1­ CH3CFCl2 R­141b ­­ fluoroethne 2903.49. 10 HCFC­142 Chlorodiflouroethan C2H3F3Cl ­­ es 2903.49. 10 HCFC­142b 1­chloro­1,1­ CH3CF2Cl R­142b ­­ difluoroethane 2903.49. 10 HCFC­151 Chloroflouroethanes C2H4FCl ­­ 2903.49. 10 HCFC­221 Hexachlorofluoropro C3HFCl6 ­­ panes 2903.49. 10 HCFC­222 Pentachlorodifluoro C3HF2Cl5 ­­ propanes 2903.49. 10 HCFC­223 Tetrachlorotrifluor C3HF3Cl4 ­­ opropanes 2903.49. 10 HCFC­224 Trichlorotetrafluor C3HF4Cl3 ­­ opropanes 2903.49. 10 HCFC­225 Dichloropentafluoro C3HF5Cl2 ­­ propanes 2903.49. 10 HCFC­ 1,1­dichloro­ CF3CF2CHCl2 R­225ca ­­ 225ca 2,2,3,3,3­ 2903.49. pentafluoropropane 10 HCFC­ 1,3­dichloro­ CF3ClCF2CHC R­225cb ­­ 225cb 1,2,2,3,3­ lF 2903.49. pentafluoropropane 10 HCFC­226 Chlorohexafluoropro C3HF6Cl ­­ panes 2903.49. 10 HCFC­231 Pentachlorofluoropr C3H2FCl5 ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­232 Tetrachlorodifluoro C3H2F2Cl4 ­­ propanes 2903.49. 10
 10. 10 HCFC­233 Trichlorotrifluorop C3H2F3Cl3 ­­ ropanes 2903.49. 10 HCFC­234 Dichlorotetrafluoro C3H2F4Cl2 ­­ propanes 2903.49. 10 HCFC­235 Chloropentafluoropr C3H2F5Cl ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­241 Tetrachlorofluoropr C3H3FCl4 ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­242 Trichlorodifluoropr C3H3F2Cl3 ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­243 Dichlorotrifluoropr C3H3F3Cl2 ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­244 Chlorotetrafluoropr C3H4F4Cl ­­ opanes 2903.49. 10 HCFC­251 Trichlorotetrafluor C3H4FCl3 ­­ opropanes 2903.49. 10 HCFC­252 Dichlorodifluoropro C3H4F2Cl2 ­­ panes 2903.49. 10 HCFC­253 Chorotrifluoropropa C3H4F3Cl ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­261 Dichlorofluoropropa C3H5FCl2 ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­262 Chlorodifluoropropa C3H5F2Cl ­­ nes 2903.49. 10 HCFC­271 Chlorofluoropropane C3H6FCl ­­ s 2903.49. 20 CHFBr2 ­­ 2903.49. 20 HCFC­22B1 Bromodifluoromethan CHF2Br R­22B1 ­­ e 2903.49. 20 CH2FBr ­­
 11. 11 2903.49. 20 C2HFBr4 ­­ 2903.49. 20 C2HF2Br3 ­­ 2903.49. 20 C2HF3Br2 ­­ 2903.49. 20 C2HF4Br ­­ 2903.49. 20 C2H2FBr3 ­­ 2903.49. 20 C2H2F2Br2 ­­ 2903.49. 20 C2H2F3Br ­­ 2903.49. 20 C2H3FBr2 ­­ 2903.49. 20 C2H3FBr ­­ 2903.49. 20 C2H4Br ­­ 2903.49. 20 C3HFBr6 ­­ 2903.49. 20 C3HF2Br5 ­­ 2903.49. 20 C3HF3Br4 ­­ 2903.49. 20 C3HF4Br3 ­­ 2903.49. 20 C3HF5Br2 ­­ 2903.49.
 12. 12 20 C3HF6Br ­­ 2903.49. 20 C3H2FBr5 ­­ 2903.49. 20 C3H2F3Br ­­ 2903.49. 20 C3H2F4Br2 ­­ 2903.49. 20 C3H2F5Br ­­ 2903.49. 20 C3H3FBr4 ­­ 2903.49. 20 C3H3F2Br3 ­­ 2903.49. 20 C3H3F3Br2 ­­ 2903.49. 20 C3H3F4Br ­­ 2903.49. 20 C3H4FBr3 ­­ 2903.49. 20 C3H4F2Br2 ­­ 2903.49. 20 C3H4F3Br ­­ 2903.49. 20 C3H5FBr2 ­­ 2903.49. 20 C3H5F2Br ­­ 2903.49. 20 C3H6FBr ­­ 2903.49. 20
 13. 13 Bromochloromethane CH2BrCL ­­ 2903.49. 20
 14. 14 Phô lôc 3 Th«ng t liªn tÞch sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy  11/07/2005 (Tªn doanh nghiÖp) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:.............. V/v §¨ng ký nhËp khÈu c¸c  ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m  chÊt lµm suy gi¶m tÇng «­ 200.... d«n (Phô lôc 1) §¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc phô lôc 1 KÝnh göi: ­ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ­ Bé Th¬ng m¹i Tªn   doanh  nghiÖp:.................................................. ........................................ §Þa   chØ   liªn  hÖ:...................................................... ......................................... §iÖn  tho¹i:.....................................Fax:.......... .............. E­mail:.................... GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh  sè:................... N¬i cÊp:.................... M∙   sè  XNK:..................................................... ........... N¬i cÊp:.................... §¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt díi ®©y: 1.   Tªn  chÊt:.................................................... .................................................. ­   Khèi   lîng   (tÝnh   b»ng  kg)...................................................... ........................ ­   Tªn   giao   dÞch   (nÕu  cã)...................................................... ............................. ­   Nhµ   s¶n  xuÊt:........................................   Níc   s¶n  xuÊt................................
 15. 15 ­ T×nh h×nh thùc hiÖn nhËp khÈu c¸c chÊt nµy 3 n¨m vÒ  tríc: + Sè tê khai H¶i quan nhËp khÈu (sao göi kÌm sau): + Sè lîng ®∙ nhËp khÈu: ­   C¸c   th«ng   tin   kh¸c   (nÕu  cã):..................................................... .................... 2.   Tªn   chÊt:   (lÆp   l¹i   nh trªn).................................................... ....................... ..................................................... ......................................................... ............ ..................................................... ......................................................... ............ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (ký, ghi râ hä tªn, ®ãng  dÊu) X¸c nhËn cña Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng Phô lôc 4 Th«ng t liªn tÞch sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy  11/07/2005 (Tªn doanh nghiÖp) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:.............. ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m  200.... §¨ng ký nhËp khÈu c¸c chÊt thuéc phô lôc 2 vµ  phô lôc 1 d¹ng t¸i chÕ; xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt c¸c chÊt thuéc phô lôc 1 vµ phô lôc 2 KÝnh göi: ­ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng
 16. 16 Tªn   doanh  nghiÖp:.................................................. ............................................. §Þa   chØ   liªn  hÖ:...................................................... .............................................. ..................................................... ......................................................... .............. §iÖn  tho¹i:.....................................Fax:.......... .............. E­mail:......................... GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh  sè:................... N¬i cÊp:........................ M∙   sè  XNK:..................................................... ........... N¬i cÊp:........................ §¨ng   ký.......   (lo¹i   h×nh).......   c¸c   chÊt   lµm   suy  gi¶m tÇng «­d«n díi ®©y: 1.   Tªn  chÊt:.................................................... .................................................... ­   Khèi   lîng   (tÝnh   b»ng  kg)...................................................... ........................ ­   Tªn   giao   dÞch   (nÕu  cã)...................................................... ............................. ­   Nhµ   s¶n  xuÊt:........................................   Níc   s¶n  xuÊt................................ ­   Nhµ   xuÊt   khÈu/nhËp  khÈu:.................................................... ......................... ­   T×nh   h×nh   thùc   hiÖn   c¸c   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   chÊt  nµy ®∙ ®îc cÊp:............ +   Sè   giÊy  phÐp:.................................................... ............................................. +   §∙   thùc  hiÖn:.................................................... ............................................. ­   C¸c   th«ng   tin   kh¸c   (nÕu  cã)...................................................... .....................
 17. 17 2.   Tªn   chÊt:   (lÆp   l¹i   nh trªn):................................................... ....................... ..................................................... ......................................................... ............ ..................................................... ......................................................... ............ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (ký, ghi râ hä tªn, ®ãng  dÊu) X¸c nhËn cña Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng
 18. 18 Phô lôc 5 Th«ng t liªn tÞch sè 14/2005/TTLT­BTM­BTNMT ngµy  11/07/2005 (Tªn doanh nghiÖp) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:....../TM­XNK V/v cÊp phÐp nhËp khÈu  Hµ Néi, ngµy.... th¸ng..... n¨m   c¸c chÊt lµm suy gi¶m  200.... tÇng «­d«n (Phô lôc 1) KÝnh göi: (doanh  nghiÖp)................................................... ........................... C¨n   cø   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   14/2005/TTLT­BTM­BTNMT  ngµy   11   th¸ng   07   n¨m   2005   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   vµ   Bé   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn qu¶n lý nhËp khÈu,  xuÊt khÈu, t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng  «­d«n theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh th Montreal vÒ c¸c chÊt  lµm suy gi¶m tÇng «­d«n; XÐt   ®¨ng   ký   nhËp   khÈu   cña   (doanh  nghiÖp)...................................... vµ x¸c nhËn  cña   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng  ngµy...................................... Bé   Th¬ng   m¹i   ®ång   ý   (doanh  nghiÖp).................................................. .. ®îc nhËp khÈu: ­   Tªn  hµng:.................................................... .................................................... ­   Khèi   l­ îng:..................................................... ................................................ V¨n b¶n nµy cã gi¸ trÞ ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  200..../. KT. Bé trëng Thø trëng N¬i nhËn: ­ Nh trªn; ­ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; ­ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan);
 19. 19 ­ Lu: VT, XNK
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2