Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
118
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  N « n g   g hi Ö p  &  P h¸t triÓn  n n« n g  th«n  é  T h u û  s¶n S è  17/2003/TTLT/BT C­B N N & P T N T­B T S  n g µy  ­ B 14 th¸ng 3 n¨ m  2003  íng d É n   H viÖc kiÓ m   tra,  gi¸m s¸t µ n g   o¸ xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  thuéc  Ö n    h h di kiÓ m  d Þ c h  ® é n g  v Ët, kiÓ m  d Þ c h  thùc v Ët,  kiÓ m   Þ c h   d thuû s¶n  ­C¨n  LuËt H¶i quan  29/2001/QH10    cø      sè  ngµy  29/6/2001; ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh B¶o   vµ Ph¸t tr vÖ   iÓn nguån lî thuû s¶n  i ngµy  25/4/1989; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  Thó  ngµy  y  15/2/1993; ­ C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh B¶o    KiÓm   vÖ vµ  dÞch thùc vËt  36/2001/PL­ sè  UBTVQH10  ngµy  25/7/2001;   Bé    Tµi chÝnh, Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,Bé    Thuû  s¶n  thèng nhÊt híng    dÉn  thùc hiÖn    viÖc kiÓm     tra,gi¸m    s¸thµng    ho¸ xuÊt khÈu,    nhËp  khÈu (trong Th«ng     tnµy  îchiÓu      lo¹  ®   lµ c¸c   i hµng    a    ho¸ ® tõ ViÖt nam     ra    níc ngoµi vµ  níc ngoµi ® a    tõ      vµo    l∙nh thæ  ViÖt nam) thuéc diÖn kiÓm   dÞch ®éng    vËt,kiÓm  dÞch  thùc vËt,kiÓm      dÞch  thuû s¶n  sau:   nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.  ChØ  nh÷ng hµng  ho¸ thuéc danh môc   hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu thuéc diÖn kiÓm  dÞch ®éng    vËt,kiÓm  dÞch thùc vËt do  tr     Bé  ëng  Bé  N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn N«ng  th«n c«ng    bè; thuéc  diÖn kiÓm  dÞch thuû  s¶n  Bé  ëng  Thuû  do  tr Bé  s¶n c«ng  míiph¶ilµm      bè      thñ tôckiÓm  dÞch. 2. C¸c    ®¬n   cã  vÞ  thÈm   quyÒn  cÊp giÊy chøng nhËn  kiÓm  dÞch, x¸c     nhËn  giÊy ®¨ng  kiÓm    ký  dÞch cho hµng      ho¸ qui®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu    íi   1  trªn(d   ®©y     gäichung    quan  lµ C¬  KiÓm  dÞch) lµ nh÷ng      ®¬n  ® îcgiao nhiÖm   vÞ      vô  theo  QuyÕt  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé    tr ëng  Thuû  Bé  s¶n  (theo Phô    kÌm  lôc 1  Th«ng   nµy        t lµ c¸c C¬ quan KiÓm   dÞch ®ang  lµm nhiÖm  vô). 3. §èi víihµng        ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    phi mËu   dÞch  (kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinh doanh) phôc  cho    vô  nhu  cÇu    tiªudïng,sinh    ho¹tcña    hµnh  kh¸ch  xuÊt c¶nh, nhËp    c¶nh, cña    c¸c  quan    c¬  ®¹i diÖn  ngo¹igiao, c¸c      tæ  chøc  quèc    tÕ  th×    C¬ quan    H¶i quan    gi¶iquyÕt  th«ng quan  kh«ng  yªu  cÇu  ph¶inép    GiÊy  ®¨ng  kiÓm  ký  dÞch  hoÆc  GiÊy chøng  nhËn  kiÓm  dÞch,trõtr    ­ êng hîp     C¬ quan  KiÓm  dÞch  th«ng b¸o ph¶i kiÓm     dÞch  ®èi    víitõng  Æt   m hµng  thÓ,ë  cô    tõng thêi®iÓm   thÓ.     cô    4. C¸c    quy ®Þnh cña Th«ng   t nµy kh«ng  dông  ¸p  ®èi    víihµng ho¸    qu¸ c¶nh  b»ng  êng  ® hµng  kh«ng,® êng    biÓn trong tr   êng    hîp hµng    ho¸ kh«ng  bèc  dìxuèng      c¸cc¶ng.  5. ViÖc    kiÓm  dÞch ®èi    víihµng ho¸ nhËp khÈu thùc hiÖn theo ph¬ng  thøc ®¨ng  tr     ký  íc,kiÓm    trasau,cô    thÓ  lµ:
 2. 2 ­Tríckhilµm              thñ tôch¶iquan,Chñ    hµng  ph¶i®¨ng  kiÓm    ký  dÞch      víiC¬ quan  KiÓm  dÞch. ­    C¬ quan KiÓm  dÞch  thÓ  cã  kiÓm  dÞch cïng      lóc C¬ quan H¶i  quan  kiÓm     trahµng    ho¸ hoÆc  kiÓm   dÞch sau    khihµng    hoµn  ho¸ ®∙  thµnh      thñ tôc h¶iquan    theo    thêigian vµ    ®Þa  ®iÓm   îcx¸c ®Þnh  ®     trong giÊy    ®¨ng  kiÓm  ký  dÞch (theo mÉu       t¹ Phô    kÌm  i lôc2  Th«ng   tnµy). II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q   1.Tr¸chnhiÖm      cña  Chñ  hµng: 1.1.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu:   TríckhixuÊt khÈu        hµng    ho¸,Chñ  hµng ph¶i®¨ng  vµ    ký  khaib¸o   C¬     víi  quan KiÓm  dÞch lµm      thñ tôc kiÓm    tra,cÊp giÊy chøng nhËn  kiÓm dÞch ®èi  víihµng    ho¸ ph¶i kiÓm     dÞch  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt hoÆc     theo yªu  cÇu cña ngêimua.   1.2.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu:  Tríc khi lµm      thñ      tôc h¶i quan, Chñ    hµng ph¶i ®¨ng  kiÓm     ký  dÞch    (kª khai3    b¶n  theo mÉu       t¹ Phô        quan  i lôc2) víiC¬  KiÓm  dÞch. 1.2.1.Khi lµm  tôc h¶iquan, ngoµibé  s¬      thñ          hå  theo  quy ®Þnh cña C¬  quan    H¶iquan,ph¶inép      giÊy ®¨ng  kiÓm    ký  dÞch  ® îcC¬  ®∙    quan  KiÓm   dÞch  x¸cnhËn.   1.2.2.  Sau    khi®¨ng  kiÓm  ký  dÞch  nhng kh«ng nhËp khÈu  hµng    ho¸ n÷a  th× ph¶inép    quan      l¹ C¬  i KiÓm   dÞch      (n¬ix¸cnhËn) 2    b¶n GiÊy  ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch. Trêng  khilµm  tôc nhËp    hîp    thñ    khÈu, C¬     quan    H¶i quan    x¸c ®Þnh    lµ hµng    ho¸ kh«ng  îcnhËp  ®   khÈu vµo  ViÖt nam,    Chñ hµng ph¶inép      l¹ cho  i C¬  quan  KiÓm  dÞch (n¬i x¸c    nhËn) GiÊy  ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch  (b¶n cña  Chñ  hµng)cã      x¸cnhËn    kh«ng  îcnhËp  lýdo  ®   khÈu cña  quan    C¬  H¶iquan. 1.2.3.       víi §èi hµng    ho¸ lµm      thñ tôckiÓm  dÞch  sau    khihoµn  thµnh      thñ tôc h¶iquan:   ­ Ph¶i ® a      nguyªn  tr¹nghµng    ® îc lµm  tôc h¶iquan      ho¸ ®∙    thñ      vÒ ®óng  ®Þa  ®iÓm,  ®óng    thêigian ®∙    ®¨ng  trong GiÊy  ký    ®¨ng  kiÓm  ký  dÞch. ­ Trong  êng  bÊt    tr hîp  kh¶ kh¸ng kh«ng thÓ  a  ® hµng    ®óng  ho¸ vÒ  ®Þa  ®iÓm, ®óng    thêigian  ®¨ng  ®Ó   ®∙  ký  kiÓm  dÞch th× ph¶i gi¶itr×nh        víiC¬  quan  KiÓm  dÞch. 1.2.4.  Ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  chØnh    c¸cnghÜa    vô: ­ ChØ   îc ® a  ®   hµng  ho¸  l th«ng  ra u  sau      khi C¬ quan KiÓm  dÞch cÊp  GiÊy  chøng nhËn  kiÓm  dÞch. ­ ChÊp    hµnh quyÕt ®Þnh  lýcña    xö    C¬ quan KiÓm  dÞch (nÕu      cã) ®èi víi     hµng. l« ­ §èivíi         hµng  l« sau    khikiÓm  dÞch  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn nhËp  khÈu, bÞ    buéc  i t¸ xuÊt,khilµm            thñ tôc xuÊt khÈu    ph¶ixuÊt tr×nh hå  h¶iquan        s¬    nhËp  khÈu, quyÕt    ®Þnh buéc  i t¸ xuÊt cña      C¬ quan KiÓm   dÞch  hµng  vµ  ho¸ cho  C¬ quan    H¶i quan    lµm      n¬i®∙  thñ tôcnhËp khÈu    l«hµng.
 3. 3 2.Tr¸chnhiÖm      cña  quan  C¬  KiÓm   dÞch: 2.1.Thùc hiÖn viÖc ®¨ng    x¸c nhËn  ký,     vµo  b¶n  3  GiÊy ®¨ng  kiÓm  ký  dÞch,tr¶l¹Chñ       i hµng  b¶n,l 1  2   u  b¶n. 2.2.Sau        khix¸c nhËn GiÊy ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch, theo      dâi,kiÓm  dÞch,  cÊp  GiÊy  chøng nhËn kiÓm dÞch hoÆc   lýtheo quy  xö      ®Þnh. 2.3.§èi víil« hµng  hoµn          ®∙  thµnh  thñ      tôc h¶i quan, tr       íc khi tiÕn hµnh  kiÓm  dÞch, ph¶i®èi      chiÕu hµng      ho¸ víikhaib¸o    cña chñ hµng, víibé  s¬      hå  h¶iquan.NÕu   sù        cã  saikh¸c th× lËp        biªnb¶n,xö      lýtheo  quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt. 2.4.Sau      khi kiÓm  dÞch, nÕu     hµng  ho¸  ph¶i tiªuhuû      th×  chøc    tæ  tiªu huû  theo ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt; nÕu  hµng    ho¸ buéc ph¶it¸    ixuÊt th×    ra QuyÕt    ®Þnh  buéc    t¸ xuÊt,ghirâ thêigian ph¶ithùc hiÖn    i               t¸ xuÊt,giao chñ  i     hµng  b¶n    01  ®Ó thùc hiÖn, 01      b¶n    göi cho    C¬ quan   H¶i quan    (n¬ilµm    thñ tôcnhËp    khÈu    l«hµng) ®Ó     phèihîp thùc hiÖn;theo dâil«hµng                ®Õn     khithùc  t¸  ixuÊt;xö        lýviph¹m      ®èi víiChñ hµng  kh«ng  thùc hiÖn    nghiªm QuyÕt  ®Þnh  buéc    t¸ xuÊt. i 2.5.Th«ng    b¸o kÞp    thêicho Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè nh÷ng  tæ chøc,c¸ nh©n      kh«ng thùc hiÖn    ®óng  cam  kÕt  kiÓm  vÒ  dÞch  ®¨ng    ®∙  ký, ®Ò  nghÞ cìng chÕ thñ tôch¶iquan                c¸cl«hµng tiÕp theo.   2.6.Khi tæ      chøc,c¸ nh©n  thùc hiÖn      ®∙    quyÕt ®Þnh  lýth×    xö    C¬ quan  KiÓm  dÞch      (n¬i®Ò nghÞ  cìng chÕ          thñ tôc h¶iquan),cÊp      v¨n b¶n    x¸c nhËn  ®Ó  tr×nh      víiC¬ quan H¶i  quan    xo¸ cìng chÕ  lµm thñ    tôc,trong    ®ã nªu    râ doanh  nghiÖp  cìng  bÞ  chÕ  theo Th«ng  b¸o nµo    (sè,ngµy  th¸ng,hµnh        vi vi ph¹m, h×nh    thøc xö    lý). 3.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    C¬  H¶iquan: 3.1.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu:     C¬  quan    H¶i quan chØ  yªu cÇu nép GiÊy chøng nhËn kiÓm  dÞch    ®èi víi  hµng    ho¸ ph¶ikiÓm    dÞch theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   3.2.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu:  3.2.1.Khi tiÕp nhËn        ®¨ng  hå  h¶iquan, yªu  ký  s¬      cÇu  chñ  hµng nép 01  GiÊy ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch (b¶n chÝnh) ®∙  îcC¬    ®   quan  KiÓm  dÞch    x¸c nhËn;  lµm      thñ tôctheo quy    ®Þnh. 3.2.2.§èi víihµng        ho¸  nhËp  khÈu  hoµn  ®∙  thµnh thñ      tôc h¶i quan bÞ  buéc  i t¸ xuÊt theo    quyÕt  ®Þnh  cña  quan  C¬  KiÓm  dÞch, H¶i quan      cöa  khÈu  (n¬i®∙    lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu    l« hµng) ®èi    chiÕu  s¬  hå  nhËp  khÈu  cña    l« hµng    víithùc tÕ    hµng  ho¸,nÕu      phï hîp th× lµm thñ    i tôc t¸ xuÊt,nÕu    kh«ng  phï hîp    th× lËp  biªn b¶n, th«ng      b¸o  cho    C¬ quan  KiÓm  dÞch  (n¬ira    quyÕt  ®Þnh  buéc    t¸ xuÊt)®Ó   lýtheo quy  i   xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3.2.3.§èi víinh÷ng          l« hµng nhËp khÈu  ®¨ng  kiÓm   ®∙  ký  dÞch nhng  kh«ng  îcnhËp  ®   khÈu  cã    do  viph¹m  chÝnh  vÒ  s¸ch qu¶n      lýxuÊt nhËp    khÈu  th×    H¶i quan    n¬i lµm  tôc x¸c nhËn, ghi râ    vµo  thñ          lýdo  GiÊy ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch (b¶n cña Chñ  hµng). 3.2.4. ìng chÕ         C   thñ tôch¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      theo    ®Ò nghÞ  cña    C¬ quan KiÓm   dÞch  vi ph¹m  do    ph¸p luËtvÒ      kiÓm  dÞch      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu  ®¨ng  kiÓm  ®∙  ký  dÞch.
 4. 4 3.2.5.Xo¸  cìng chÕ    chøc,c¸ nh©n    bá    khitæ      nép b¶n sao  xuÊt tr×nh vµ      b¶n chÝnh  v¨n b¶n cña    C¬ quan  KiÓm  dÞch (n¬i®Ò     nghÞ cìng chÕ)    x¸c nhËn  thùc  ®∙  hiÖn quyÕt  ®Þnh   lý.B¶n  xö    sao cña  chøc  tæ  th× ph¶i x¸c     nhËn,ký      tªn,®ãng  dÊu, b¶n    sao cña    c¸nh©n    lµb¶n photocopy. 4.Quan      hÖ phèihîp:   4.1.Trong  êng    quan    tr hîp C¬  KiÓm   dÞch  yªu cÇu  cã    kiÓm dÞch  xong    l« hµng  íc khihoµn  tr     thµnh  tôc h¶iquan  2    thñ      th×  C¬ quan  ªnquan  li   ph¶iphèi     hîp chÆt        chÏvíi nhau  C¬  vµ  quan   H¶i quan chØ quyÕt  ®Þnh  th«ng  quan  sau  khicã    kÕt  luËn  cña  quan  C¬  KiÓm   dÞch.            4.2.Hµng    n¨m, c¸c Chi côc          H¶i quan chñ    tr×häp        víic¸c C¬ quan  KiÓm   dÞch  li   cã  ªnquan      ®Ó rótkinh  nghiÖm     vÒ viÖc phèi hîp    kiÓm     tra,gi¸m    s¸t hµng ho¸ thuéc diÖn  ph¶i kiÓm     dÞch. Trong  ßng    tr hîp cÇn  thiÕtcã    thÓ  tæ  chøc häp  ®ét xuÊt theo    ®Ò nghÞ  cña    C¬ quan  H¶i quan  hoÆc     C¬ quan  KiÓm   dÞch.        III.®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  th¸ng 4  01    n¨m 2003.B∙ibá      Th«ng   t li   ªnngµnh  07/TTLN  sè  ngµy 31/8/1995 cña  N«ng    Bé  nghiÖp  C«ng  vµ  nghiÖp  thùc phÈm         ­ H¶i quan  Th«ng   ªntÞch  03/LT­ ngµy  vµ  t li   sè  TT  25/3/1997 cña  Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ­Tæng     côc    H¶i quan.     2. Tæng  côc    H¶i quan, Côc    Thó    y, Côc B¶o  thùc vËt,Côc  vÖ      B¶o vÖ  nguån    lîthuû s¶n  i   chÞu  tr¸chnhiÖm híng dÉn        thùc hiÖn    Th«ng   tnµy. 3. C¸c  quan    C¬  KiÓm  dÞch,Chi côc        H¶i quan cöa khÈu trong qu¸ tr×nh       thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c,      cã  m kÞp      thêi®Ò xuÊt biÖn    ph¸p    gi¶iquyÕt  b¸o  vµ  c¸o  c¬  vÒ  quan  cÊp      trªntrùctiÕp cña m×nh    chØ  ®Ó cã  ®¹o    gi¶iquyÕt  kÞp  thêi.
 5. 5 P h ô  lôc I D a n h  s¸ch c¸c ® ¬ n  v Þ  c ã thÈ m  q u y Ò n  x¸c n h Ë n   giÊy ®¨n g k ý ki Ó m  d Þ c h  v µ c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n   ki Ó m  d Þ c h  ® èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  thuéc di Ö n   h ki Ó m  d Þ c h  ® é n g  v Ët I.  Trun g t© m  T h ó  y vïng H µ  N éi ­§Þa    chØ   B  :63  Ph¬ng  Mai   ­§èng  –  Néi §a  Hµ  ­§iÖn    tho¹i    04.8692627 : ­FAX     :04.8685390 ­E.mail       Error: :  Reference source notfound       ­ §Þa    bµn qu¶n       lý: Hµ Néi,Hµ     T©y,  Hoµ B×nh, Hµ     Nam,  Nam   §Þnh,     Ninh  B×nh,Phó    Thä,VÜnh    Phóc,Lµo      Cai,S¬n      La,LaiCh©u, Yªn    B¸i. II.  Tru n g t© m  T h ó  y vïng H ¶i P h ß n g ­ §Þa    ChØ:  23  Sè  phè  N½ng     §µ  ­ QuËn  Ng« QuyÒn     ­ Thµnh phè    H¶i Phßng ­§iÖn    tho¹i031.836511   : ­FAX:    031.551698 ­E.mail Error:     :  Reference source notfound       ­ §Þa    bµn qu¶n       lý: H¶i Phßng, Th¸iB×nh, Qu¶ng        Ninh,L¹ng    S¬n, Cao    B»ng,    Hµ Giang, Tuyªn    Quang,  B¾c  C¹n, Th¸i Nguyªn, B¾c         Giang, B¾c     Ninh,H¶iD ¬ng,H ng          yªn. ­C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:S©n    bay      C¸tBi,C¶ng    H¶i Phßng II   ITrung  . t©m  Thó  Vïng  y  Vinh ­§Þa    ChØ:  NguyÔn  51  Sinh  S¾c   ­Thµnh  phè  Vinh   ­NghÖ   An ­§iÖn    tho¹i038.842786   : ­FAX:    038.841571 ­E.mail Error:     :  Reference source notfound       ­ §Þa  bµn qu¶n    Thanh  lý:  Ho¸, NghÖ  An,   TÜnh,  Hµ Qu¶ng B×nh,  Qu¶ng TrÞ,Thõa    Thiªn­HuÕ.     ­C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:Lao    B¶o,CÇu     Treo
 6. 6 IV. Trun g t© m  T h ó  y vïng § µ N ½ n g ­ §Þa ChØ:  12  Sè  TrÇn Quý C¸p  QuËn   ­  H¶i Ch©u   Thµnh  ­  Phè §µ  N½ng ­§iÖn    tho¹i0511.822515   : ­FAX:    0511.826926 ­E.mail Error:     :  Reference source notfound       ­ §Þa    bµn qu¶n     N½ng,  lý:§µ  Qu¶ng Nam,  Qu¶ng  Ng∙i,  B×nh  §Þnh,Gia    Lai,  Kontum, §¨k L¨k,Phó        Yªn,Kh¸nh    Hoµ.  ­C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:S©n    bay  N½ng,  §µ  C¶ng    TiªnSa. V. Trun g t© m  T h ó  y vïng T h µ n h  p h è  H å  C h Ý  Mi n h ­ §Þa    ChØ:  124    Sè  ­ 126  Ph¹m  ThÕ   HiÓn    ­ QuËn  Thµnh  8  phè  ChÝ   Hå  Minh ­§iÖn    tho¹i08.8568886;08.8568887   :   ­FAX:    08.8569050 ­E.mail Error:     :  Reference source notfound       ­ §Þa    bµn qu¶n     lý: Thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh, L©m     §ång, Ninh    ThuËn,  B×nh ThuËn, §ång Nai,Bµ    RÞa   Vòng  ­  Tµu, B×nh  ¬ng, B×nh  D   Phíc,T©y    Ninh,Long      An, TiÒn Giang,BÕn       Tre. ­ C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:S©n    bay  T©n  S¬n  NhÊt,C¶ng      Sµi Gßn,  Tr¹m  Méc  Bµi. VI. Tru n g t© m  T h ó  y vïng C Ç n  T h ¬ ­ §Þa ChØ: §êng C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m     ­ Thµnh phè CÇn  Th¬  CÇn   ­  Th¬ ­§iÖn    tho¹i071.820203   : ­FAX:    071.823386 ­E.mail     : ­ §Þa bµn qu¶n    lý:CÇn  Th¬, VÜnh  Long, Trµ Vinh, §ång    Th¸p, An    Giang,Sãc    Tr¨ng,KiªnGiang,B¹c        Liªu, Mau.    Cµ  ­C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:C¶ng    CÇn   Th¬ VII.  c¸c Tr¹ m  kiÓ m  d Þ c h  ® é n g  v Ët c ö a k h È u   trùc thuéc C ô c  thó y
 7. 7 1.Tr¹m    kiÓm  dÞch  ®éng    vËtS©n  bay    Néi Bµi ­§Þa    chØ:  S©n  bay  Quèc  Néi Bµi tÕ    ­§iÖn    tho¹i04.8840120   : 2.Tr¹m    kiÓm  dÞch  ®éng    vËt§ång  §¨ng ­§Þa    chØ:  Khu    39  Ga §ång  §¨ng   trÊn §ång  ­thÞ    §¨ng   ­L¹ng  S¬n ­§iÖn    tho¹i025.851275   : ­FAX:    025.8852306 ­ C¸c    Tr¹m cöa khÈu: Ga     §ång  §¨ng,H÷u    NghÞ,  Cèc  Nam, T©n Thanh,  Chi Ma   3.Tr¹m    kiÓm  dÞch  ®éng    vËtLµo  Cai ­§Þa    chØ:  ThÞ    x∙Lµo     Cai ­Lµo  Cai ­§iÖn    tho¹i020.830260   : 4.Tr¹m    kiÓm  dÞch  ®éng    vËtMãng  C¸i ­§Þa    chØ:  ThÞ    x∙Mãng     C¸i­Qu¶ng  Ninh ­§iÖn    Tho¹i  :033.881502 ­FAX:    033.881502 ­C¸c    Tr¹m  cöa  khÈu:Mãng      C¸i,B¾c  Phong  Sinh Ghi chó:* Hµng         ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu thuéc diÖn    kiÓm dÞch ®éng  vËt  ® îcthùc hiÖn         theo QuyÕt  ®Þnh  607  sè  NN­TY/Q§  ngµy  th¸ng 6  09    n¨m  1994 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  CNTP   vµ  (nay lµBé      N«ng  nghiÖp  PTNT) vµ  *     Chi côc  Thó  tØnh,thµnh  y    phè    îcCôc  khi®   Thó  uû  y  quyÒn  îcphÐp  ®   thùc hiÖn    c«ng    t¸ckiÓm  dÞch    t¹ cöa  i khÈu theo ph¹m    îcuû    vi®   quyÒn.
 8. 8 P h ô  lôc 1 D a n h  s¸ch c¸c ® ¬ n  v Þ  c ã thÈ m  q u y Ò n  x¸c n h Ë n   giÊy ®¨n g k ý  ki Ó m  d Þ c h, c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n   ki Ó m  d Þ c h  ® èi víi µ n g  h o¸ (vËt th Ó) x u Êt k h È u,   h n h Ë p  k h È u  thuéc di Ö n  ki Ó m  d Þ c h  thùc v Ët 1.Chi côc      kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng I:       §Þa  chØ:  2  Sè  TrÇn  Quang  Kh¶i­Thµnh     Phè    H¶i Phßng §iÖn  tho¹i031.842104     : ­031.823366 Fax:   031.821839 E­mail:  kdtv1hp@hn.vnn.vn §Þa bµn phô tr¸ch:Th¸iB×nh, H¶i  ¬ng, H ng        D   Yªn, H¶i    Phßng, Qu¶ng    Ninh C¸c    tr¹m cöa  khÈu:C¶ng      H¶i Phßng;Mãng      C¸i;B×nh  Liªu. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng II       : §Þa  chØ:  M¹c  28  §Ünh    Chi,QuËn    I­Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh §iÖn  tho¹i   08.8251401   : ­0808.8238948 Fax:   08.8293266 E­mail:  kdtv2@hcmc.netnam.vn §Þa bµn phô  tr¸ch:Ninh    ThuËn, B×nh    ThuËn, L©m     §ång, B×nh  ¬ng,   D   B×nh Phíc,T©y    Ninh, §ång    Nai,Thµnh    Phè    Hå ChÝ  Minh, Long    An, TiÒn  Giang,§ång    Th¸p,Bµ    RÞa­Vòng  Tµu. C¸c tr¹m cöa khÈu: C¶ng      Sµi Gßn; Méc  Bµi;Vòng    Tµu; S©n     Bay T©n  S¬n  NhÊt;B×nh    HiÖp; Tho    Mo;  ng  H §iÒn  Xa    Tum;  A;  M¸t;Ka  PhícT©n;    Hoa  L;Hoµng    DiÖu; Thêng    Phíc;Bu    §iÖn  §ång Th¸p;Bu    §iÖn  RÞa  Bµ  Vòng Tµu;  Bu  ®iÖn §ång  Nai. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng II :       I §Þa  chØ:  146  Hoµng  DiÖu   ­Thµnh  Phè  N½ng §µ  §iÖn  tho¹i0511.821622    : Fax:0511.826863   E­mail:lethinghanh@dng.vnn.vn    §Þa bµn phô  tr¸ch:  Qu¶ng  TrÞ,Thõa    ThiªnHuÕ,    Qu¶ng  Nam,  N½ng,  §µ  Qu¶ng Ng∙i. C¸c    tr¹m cöa  khÈu:C¶ng  N½ng;TP.HuÕ;    §µ    Lao  B¶o. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng IV:       §Þa  chØ:  Lª  66  Hång  Phong     ­Qui Nh¬n   ­B×nh  §Þnh §iÖn  tho¹i056.822964     : ­056.823538 Fax:056.822964(823538)   E­mail:  cckdtv4@dng.vnn.vn
 9. 9 §Þa  bµn  phô  tr¸ch:  B×nh  §Þnh, Phó    Yªn,Kh¸nh    Hoµ, Kon    Tum,  Gia    Lai, §¾c  L¾c. C¸c    tr¹m cöa  khÈu:Nha    Trang;Bê  §øc    Y;  C¬;  Bupr¨ng;§¾c    B¬. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng V:       §Þa  chØ:  149  §¾c  ­§èng  ­Hµ  Hå  Di   §a   Néi §iÖn  tho¹i04.8513500   : Fax:   04.5330043 E­mail:kdtv5­    hn@fpt.vn §Þa  bµn phô tr¸ch:B¾c     Giang, B¾c     Ninh, Phó    Thä, VÜnh     Phóc, Hµ    T©y, Ninh    B×nh,Nam     §Þnh,Hµ    Nam,  Néi,Hoµ  Hµ    B×nh. C¸c    tr¹m cöa  khÈu:TP.  Néi;S©n    Hµ    bay    Néi Bµi Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng VI:       §Þa  chØ: 28    TrÇn  Phó   ­Thµnh  Phè  vinh ­NghÖ      An §iÖn  tho¹i   038.842992 : Fax: E­mail:cckdtvv6@hn.vnn.vn    §Þa  bµn  phô  tr¸ch:  Thanh  Ho¸,NghÖ     TÜnh, Qu¶ng    An, Hµ    B×nh C¸c    tr¹m cöa  khÈu:CÇu     Treo;Chalo.   Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng VII:       §Þa  chØ:  98B  Ng«  QuyÒn,  phêng  §«ng  Kinh   ­ThÞ    x∙L¹ng  S¬n  §iÖn  tho¹i025.875797     : ­025.875798 Fax:025.872941   E­mail: §Þa  bµn  phô  tr¸ch:  L¹ng  S¬n, Cao    B»ng,B¾c    K¹n,Th¸iNguyªn.     C¸c tr¹m cöa khÈu: H÷u    NghÞ; §ång §¨ng;T©n     Thanh; Chi    Ma; Cæng   Tr¾ng;Tµ    Lïng;Trµ    LÜnh; Hµ    Qu¶ng;Sãc    Giang. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng VIII       : §Þa  chØ:  ThÞ    x∙Lµo  Cai §iÖn  tho¹i   020.830503   : ­020.830097 Fax:020.830503   E­mail:  tuankd8lc@hn.vnn.vn §Þa  bµn  phô  tr¸ch: Giang,Tuyªn   Hµ    Quang, Yªn      B¸i,Lµo      Cai,LaiCh©u,  S¬n  La. C¸c tr¹m cöa khÈu: Lµo    Cai;Ga     Lµo  Cai;B¸tS¸t;M êng        Kh¬ng; Quang    Kim; Lôc    CÈu;      Km 6; Thanh Thuû; Ma      lThµng; Pay    Chang; ChiÒng    Kh¬i;Si     Ma     Cai;T©y  Trang. Chi côc    kiÓm  dÞch  thùc vËtvïng IX:       §Þa  chØ:  386B  êng  ® C¸ch  m¹ng  th¸ngt¸m     ­Thµnh  phè  CÇn   Th¬
 10. 10 §iÖn  tho¹i   071.826709   : ­071.883551 Fax:   071.828408 E­mail:kdtvv9@hcm.vnn.vn    §Þa bµn phô tr¸ch:CÇn     Th¬, An    Giang, Kiªn Giang,Cµ         mau, B¹c Liªu,   Trµ  Vinh,Sãc    Tr¨ng,VÜnh    Long,BÕn     Tre. C¸c tr¹m cöa khÈu: C¶ng      Mü Thíi  ;TÞnh Biªn;VÜnh      Héi §«ng; VÜnh    X­ ¬ng;Kh¸nh    B×nh. Ghi chó:     1. Danh    môc  hµng ho¸(vËtthÓ) xuÊt khÈu,nhËp          khÈu thuéc diÖn    kiÓm  dÞch thùc vËt hiÖn      hµnh theo QuyÕt ®Þnh  56/2001/Q§/BNN­BVTV   sè  ngµy  23  th¸ng05    n¨m  2001 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n. 2.Khitr       iÓnkhaic¸ctr¹m kiÓm        dÞch    quan  míi, c¬  KiÓm  dÞch  thùc vËt sÏ       th«ng    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu biÕt®Ó     phèihîp.   3. Chi    côc B¶o    vÖ thùc    vËt tØnh, thµnh    phè    îc Côc  khi®   B¶o    vÖ thùc  vËtuû    quyÒn  îcphÐp  ®   thùc hiÖn    c«ng    t¸ckiÓm dÞch    t¹ cöa  i khÈu  theo ph¹m    vi® îcuû      quyÒn.
 11. 11 P h ô  lôc I C ¬  q u a n  c ã thÈ m  q u y Ò n  x¸c n h Ë n  giÊy ®¨n g k ý  ki Ó m  d Þ c h  v µ c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n  ki Ó m  d Þ c h  ® èi víi µ n g   h h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  thuéc di Ö n   ki Ó m  d Þ c h  thuû s ¶ n Côc  B¶o  nguån    vÖ  lîThuû  i s¶n   Thuû  ­Bé  s¶n §Þa  chØ:  10  sè  NguyÔn  C«ng  Hoan   §×nh   Néi ­Ba  ­Hµ  §iÖn  tho¹i04.8345953     : ­04.7718298   ­04.351759 FAX:  04.8353363 §Þa  bµn  phô  tr¸ch: níc  C¶  Ghi chó:     1. Côc    B¶o  nguån    vÖ  lîThuû  i s¶n  thÓ  quyÒn  cã  uû  viÖc    x¸c nhËn giÊy  ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch  cÊp  vµ  giÊy chøng  nhËn  kiÓm  dÞch ®èi    víihµng ho¸  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc diÖn kiÓm  dÞch thuû s¶n cho    Chi côc B¶o vÖ  nguån    lîthuû s¶n    i   c¸ctØnh  cöa  cã  khÈu. 2. §èivíic¸c cöa          khÈu kh«ng  tr¹m  cã  kiÓm  dÞch thuû  s¶n    ®Ò nghÞ  ªn li   hÖ     víiCôc  B¶o  nguån    vÖ  lîThuû  i s¶n    îchíng dÉn. ®Ó ®     3. Danh    môc ®èi îng  t kiÓm  dÞch ®èi    víi®éng    s¶n  vËt vµ  phÈm  ®éng  vËtthuû s¶n      (Theo  Th«ng   02/TS­ ngµy  tsè  TT  25/6/1994 cña  Thuû    Bé  s¶n):  ­ C¸c            loµic¸,gi¸px¸c,th©n  m,   gai,h¶imiªn,xoang  mÒ da        trµng,l c,  ìng    trøng cña    chóng  ®éng    vó vµ  vËtcã  ­ S¶n    phÈm  ¬i,sèng,s¶n  t     phÈm   îcxö    chÕ  íp ®«ng, ph¬it¸     ®   lý,s¬  (       iíp , muèi..   .cßn  thÓ  ) cã  mang    t¸cnh©n  g©y  bÖnh  cho  ®éng    vËtthuû s¶n.  
 12. 12  P h ô  lôc 2                                      Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam                   §éc    Tù  ­H¹nh  lËp ­  do   phóc .. .  . .ngµy     ,    th¸ng       n¨m giÊy ®¨ n g k ý ki Ó m  d Þ c h   (*) KÝnh   .. . .................( * ....................... göi: . . .................* ) .......................   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®¨ng  ký:. . .................................. . . .................................. §Þa  chØ... . .................................................... . . ................................................... §iÖn   tho¹i . .............................   . . ............................ Fax/E­ Mail. . .......... . . .......... §Ò   nghÞ  quý   C¬ quan  kiÓm   dÞch    l« hµng(***) .  : .(xuÊt khÈu,  .   nhËp  khÈu... . .. ) . .. 1.Tªn    hµng 2.N¬i s¶n      xuÊt 3.Sè îng   l 4.KÝch   c¸thÓ    cì    (®èivíi    hµng      ho¸ lµthuû s¶n)   5.Träng îng tÞnh   l   6.Träng îng c¶    l   b× 7.Lo¹ibao      b× 8.Sè    Hîp  ®ång  hoÆc   chøng    sè  tõthanh     to¸n(L/C,TTr.. .)   .   . 9.Tæ     chøc,c¸nh©n      xuÊtkhÈu   10.N ícxuÊtkhÈu       11.Cöa    khÈu  xuÊt 12.Tæ     chøc,c¸nh©n      nhËp khÈu 13.N ícnhËp      khÈu 14.Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn 15.Cöa    khÈu  nhËp 16.Môc    ®Ých  dông sö  17.GiÊy    cho  phÐp  kiÓm  dÞch  nhËp  khÈu (nÕu cã) 18.§Þa    ®iÓm   kiÓm  dÞch  19.§Þa    ®iÓm   nu«itrång(nÕu      cã) 20.Thêigian kiÓm        dÞch 21.§Þa    ®iÓm   gi¸m    s¸t(nÕu  cã) 22.Thêigian gi¸m          s¸t 23.Sè    b¶n  giÊy chøng    nhËn  kiÓm  dÞch  cÇn cÊp 
 13. 13 Chóng      t«ixincam   kÕt:B¶o    qu¶n nguyªn tr¹nghµng        ho¸ nhËp khÈu, ® a    vÒ ®óng  ®Þa  ®iÓm, ®óng    thêigian  îc ®¨ng  vµ  ®   ký  chØ  a  ® hµng    l ho¸ ra u  th«ng sau    îcquý  quan  khi®   C¬  cÊp GiÊychøng  nhËn kiÓm dÞch (**** . )   Tæ   chøc/c¸nh©n    ®¨ng  ký (ký,®ãng    dÊu, ghirâ hä        tªn) X¸c n h Ë n  c ñ a C ¬  q u a n  Ki Ó m  d Þ c h: §ång   ý   ®a   hµng   ho¸   vÒ   ®Þa  ®iÓm... . ............................. . . ............................. ®Ó  lµm      thñ tôckiÓm  dÞch  vµo håi.    ngµy..   .giê  . .th¸ng..  . .n¨m... . . Vµo    sæ sè.. . .....ngµy.. th¸ng.. . . ....  .,   .   . n¨m.... .. . ...........* ............... . . ..........( ).............. (ký,®ãng    dÊu, ghirâ hä        tªn) X¸c nhËn cña  quan  C¬  H¶i  quan (trongtr   êng      hîp l«hµng kh«ng  îcnhËp  ®   khÈu) L« hµng  kh«ng  îcnhËp  ®   khÈu vµo  ViÖtnam   lýdo:.. . ...........   v×    . . .......... .. . ...................................................... . . ...................................................... ..   .ngµy.. th¸ng..n¨m... ,   .   . . Chi côc      H¶i quan cöa khÈu... . .... . . ...     (ký,®ãng  dÊu,ghirâ hä        tªn) (*)§¨ng  theo MÉu     ký    nµy  îcthÓ  ®   hiÖn    m Æt   trªn2  cña    têgiÊy khæ     A4  (**)  Tªn  quan  C¬  KiÓm  dÞch (***)  Ph¶icã    ®Çy  c¸c tiªuchÝ  ®ñ      theo ®óng  tù vµ  thø    khai        c¸c tiªuchÝ  thÝch          hîp ®èi víi hµng. l«  
 14. 14 (****  )Cam  kÕt nµy chØ       ghi khi ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch  ®èi    víihµng    ho¸ nhËp khÈu Lu    nh©n  ý: C¸  ®¨ng  kh«ng  con  ký  cã  dÊu  ph¶i ghi râ  GiÊy      sè  Chøng  minh  nh©n  d©n, ngµy    th¸ngvµ      n¬icÊp.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản