intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh khoản 3, mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T h ¬ n g  M¹i ­  é  K Õ  h o¹ch vµ ® Ç u  t ­    b bé  c«n g  n g hi Ö p  sè 23/2000/TTLt/btm/bkh ®t/bcn  n g µ y 29 th¸ng 12 n¨ m   2000 v Ò  ®i Ò u  ch Ø n h  k h o ¶ n  3,  ô c  IV  m cña  h « n g  t Liªn  T tÞch sè 19/2000/TTLT/BT M/ B K H §t/B C N   n g µy  16 th¸ng 10 n¨ m  2000 C¨n  Th«ng     cø  tLiªntÞch  Th¬ng      KÕ   Bé  m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu     vµ  t­ C«ng  nghiÖp  19/2000/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  sè    ngµy  th¸ng10  16    n¨m  2000; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  200/2000/Q§/BTC  Bé    sè  ngµy 18/12/2000    møc   lÖ  b∙ibá  thu  phÝ  h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng dÖt may  vµo  tr thÞ  êng    Canada      EU vµ  ®èi víimét  m Æt   sè  hµng; Bé Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu   Bé  vµ  tvµ  C«ng  nghiÖp  ®iÒu  chØnh  møc  thu  phÝ  lÖ  h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng dÖt  may vµo thÞ  êng    tr EU quy  ®Þnh   t¹ Phô   lôc   sè   01   kÌm   theo   Th«ng   t Liªn   tÞch   sè  i    19/2000/TTLT/BTM/BKH§T/BCN   ngµy  th¸ng 10  16    n¨m  2000  phô    nh  lôc kÌm  theo Th«ng     tnµy. Th«ng   nµy  hiÖu    ngµy  t cã  lùc tõ  01/01/2001  c¸c ®iÒu  vµ    kho¶n kh¸c  vÉn gi÷ nguyªn nh Th«ng t Liªn  tÞch sè 19/2000/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy  th¸ng10  16    n¨m  2000.
  2. 2 Phô  lôc (KÌm  theo Th«ng   ªntÞch  23/2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN     tli   sè  ngµy  th¸ng12  29    n¨m  2000) M ø c  thu lÖ p h Ý  h¹n n g¹ch x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  v µ o  thÞ tr­ ê n g  E U STT Tªn  chñng  i lo¹ hµng   Cat. Møc  thu 1 T.Shirt 4 300,0 ®ång/chiÕc   2 ¸ len o  5 1.000,0®ång/chiÕc   3 QuÇn 6 1.000,0®ång/chiÕc   4 S¬  n÷ mi  7 500,0 ®ång/chiÕc   5 S¬  nam mi  8 500,0 ®ång/chiÕc   6 ¸ kho¸cn÷ o    15 5.000,0®ång/chiÕc   7 Bé  quÇn    ¸o n÷ 29 2.000,0®ång/bé   8 ¸ lãtn÷ o    31 1.000,0®ång/chiÕc   9 Bé  thÓ  thao 73 2.000,0®ång/bé   10 QuÇn  ¸o 78 2.500.000,0®ång/tÊn   11 QuÇn  ¸o 83 700.000,0®ång/tÊn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2