intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

118
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G     T c ñ a liªn Þ ch B é  T h ¬ n g   ¹ i  a n  v Ë t gi¸  t m ­ B  ch Ý n h  p h ñ   s è  24/2001/TTLT­ B T M ­ B V G C P  n g µ y  16/10/2001 h í ng d É n  vi Ö c  t æ  c h ø c ki Ó m  tra,  thanh  tra  ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   th N s è  44/2000/N§­C P  n g µ y  01/9/2000 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò   C x ö  p h ¹t  µ n h  c h Ý n h   h trong  Ü nh v ù c   c¶ l gi¸ C¨n    cø Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995   quy  nh  ¹ §iÒu  vÒ   Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  ®Þ ti  33  th quy x l    h ch c c quan  qu¶n  ýthÞ  êng,§iÒu  vÒ   Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  l  tr   34  th quy x l    h ch cc quan  thanh    trachuyªn ngµnh;   C¨n  Quy Õt  nh  è   cø  ®Þ S 137/H§BT  µy  ng 27/4/1992  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  (nay lµCh Ýnh  ñ)vÒ      ph   qu¶n  ýgi¸; l  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 01/CP  µy  ng 03/1/1996  ña  Ýnh  ñ   Ò   ö   c Ch Ph v x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i;   v th m C¨n  V¨n  cø  b¶n  è   S 696/CP­ KTTH   µy  ng 02/8/2000  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ giao lùcl ng qu¶n  ýthÞ  êng  ùc hiÖn     î   l   tr th   chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña    v c thanh  trachuyªn ngµnh  ¬ng  ¹i;     th m  Bé   ¬ng  ¹i vµ  Th m   Ban  Ët    Ýnh  ñ  èng  Êt híng ®Én   Öc    V gi¸Ch ph th nh     vi tæ chøc  èihîp ho¹t®éng  Óm    ph       ki tra,thanh    ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  tra,x l     h ch trong  lÜnh  ùc    gi÷a  ¬  v gi¸c¶  c quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh        tragi¸nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. ViÖc  èi hîp  chøc  Óm       ph   tæ  ki tra,thanh      ÷a  ¬  tra gi¸gi c quan  qu¶n  ý l  thÞ  êng  µ  chøc  tr v tæ  thanh      tragi¸n»m   trong kÕ   ¹ch kiÓm      ho   tra,thanh    ∙  tra® ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy 2. C¬     quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      chøc    éc  tragi¸tæ  c¸c cu kiÓm    tra,thanh    îcthùc hiÖn  tra®     trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h     a) Theo  Õt  nh   ña  û   quy ®Þ c U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýthÞ  êng,tæ  l   tr   chøc  thanh      Êp  tragi¸c trªn. b)  éi dung  ña  Óm     N  c ki tra,thanh    cÇu  trayªu  ph¶icã    nghiÖp  ô  v qu¶n  ý l  cña  çi bªn. m  c) Tæ     chøc  Óm     ki tra,thanh    t  Êt khiph¸thiÖn  ã  Êu  Öu    tra ®é xu       cd hi vi ph¹m  ph¸p luËtvÒ   Ünh  ùc    cÇn    l v gi¸c¶  ph¶ing¨n chÆn   Þp  êi     k th .
  2. 2 II. ô c  ® Ý c h, yªu c Ç u  M 1.M ôc  ch:   ®Ý Thùc  Ön  ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù  hi c ch th tr c s qu¶n  ýcña  µ   íc trong lÜnh  ùc  l  Nh n     v gi¸c¶, b¶o  Ö   î Ých  îp     v l  i h ph¸p  ña  êi s¶n  Êt,kinh doanh, ngêi tiªudïng c ng   xu            vµ  ña  µ   íc;gãp  Çn  c Nh n   ph ph¸ttr Ón s¶n  Êt,b×nh      thÞ  êng     i   xu   æn gi¸c¶  tr x∙ héi,   nh  i sèng  ©n  ©n.   ®Þ æn ®ê   nh d 2.Yªu  Çu:   c ­ KiÓ m       tra,thanh    ng  ¹m    ng  i  îng,cã  äng t©m,  äng tra®ó ph vi,®ó ®è t   tr   tr   ®iÓ m, kh«ng  ©y  Òn  µ, trë ng¹icho  g phi h       s¶n  Êt  xu kinh doanh; kh ¾c  ôc    ph t×nh  ¹ngkiÓm    tr   tra,thanh    ång  Ðo. trach ch ­ KiÓ m       tra,thanh    ö  ýnghiªm  tra, l   x minh  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph ph¸p luËt    trong  Ünh  ùc      l v gi¸c¶. Trong  qu¸  ×nh  Óm     tr ki tra,thanh    ö  ý ph¶i thùc tra,x l       hiÖn  ng  ×nh tù,thñ tôc,thÈm  Òn  ®ó tr         quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu  ng¨n   chÆn   ã  Öu  c hi qu¶  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph trong lÜnh  ùc    v gi¸. ­ K Õt  îp kiÓm      h  tra,thanh    ö  ýviph¹m  íi tra, l     x v  tuyªntruyÒn,gi¸o®ôc         ®Ó ngêis¶n  Êt,kinh doanh  ù gi¸cchÊp  µnh    xu     t    h quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   c«ng  t¸cqu¶n  ýgi¸.   l  III.§ è I T ¦î N G  V µ  N é I D U N G  KI Ó M  T R A   1.§èit ng:    î 1.1.Tæ     chøc  µ    ©n  ã  ¹t®éng  v c¸ nh c ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µng  ãa  xu     h h vµ  Þch  ô  ¬ng  ¹ithuéc m äi  µnh  Çn  d v th m    th ph kinhtÕ.   1.2.Tæ     chøc  µ    ©n  íc ngoµicã  ¹t®éng  v c¸ nh n    ho   s¶n  Êt,kinh doanh  xu     hµng  ãa  µ  Þch  ô  ¬ng  ¹itrªnl∙nhthæ  ícViÖtNam,  õtr ng  îp §iÒu  h vd v th m      n    tr   ê h   ícquèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt    t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 2.Néi dung:    C¬  quan qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      èi hîp  Óm     tragi¸ph   ki tra, thanh    ö  ýhµnh      ¹m  Ò: tra, l   x viviph v 2.1.Niªm  Õt      y gi¸theo quy  nh;   ®Þ 2.2.Thùc  Ön    hi khung    gi¸,møc    gi¸theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn; 2.3.Lîidông  µn     ho c¶nh thiªntaihoÆc   ã     kh kh¨n  Æc   Öt kh¸c cña    ® bi     x∙ héi®Ó   ©ng    p    ©y  Öth¹icho   n gi¸, gi¸g thi     Ð s¶n  Êtvµ  êitiªudïng; xu   ng       2.4. Khai man         gi¸mua,    gi¸b¸n  µng  ãa, dÞch  ô  µ    Õu  è  ªn h h  v v c¸c y t li   quan  kh¸c®Ó   ènnép      tr   c¸ckho¶n  Òn ph¶inép  ti     theo quy  nh    ùc hiÖn  ®Þ ®Ó th   chÝnh s¸ch gi¸;   2.5.ChÊp  µnh  ÷ng    h nh quy  nh  Ò     ®Þ v gi¸khuyÕn  ¹ihµng  ãa,dÞch  ô  m  h  v th ng  ¹itrong thêigian khuyÕn  ¹i. ¬ m       m
  3. 3 I V. æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  T 1.Néi dung  èihîp:    ph   1.1.Trao  æi    ® th«ng    Ò       Ch Ýnh  tinv gi¸c¶:   s¸ch    ña  µ   íc,biÕn  gi¸c Nh n   ®éng    thÞ  êng... gi¸c¶  tr . 1.2.Tæ     chøc  ùc l ng  Õn  µnh  Óm     l  î ti h ki tra,thanh    traph¸thiÖn, xö  ývi     l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    theo    v gi¸c¶  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­   CP ngµy 01/9/2000 cña Ch Ýnh  phñ  vµ  Th«ng  t híng dÉn  thùc hiÖn  sè    04/2000/TT­ BVGCP   µy  ng 15/11/2000 cña    Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph 2.Tr¸chnhiÖ m:     2.1.C¬     quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      ã  tragi¸c tr¸chnhiÖ m     tæ chøc  ùcl ng kiÓm    l  î   tra,thanh    tracung  Êp  c th«ng    Ò   ÷ng  Ên    ô  tinv nh v ®Ò c thÓ trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý gi¸ (vÒ  Ýnh  l    ch s¸ch    gi¸,quyÕt  nh   ®Þ gi¸.   ña  .c . Trung  ng, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  n   Ünh  ùc  ¬  ph c li   ®Õ l v qu¶n  ýgi¸)phôc  ô    l    v cho c«ng    Óm     t¸cki tra,thanh    tra,ph¸thiÖn  µ  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh    v x l    h ch trong  lÜnh  ùc    v gi¸c¶. 2.2.Khi ph¸thiÖn    µnh      ¹m       c¸c h vi vi ph trong  Ünh  ôc      ¬  l v gi¸c¶, c quan  qu¶n  ýthÞ  êng  ã  Òn  cÇu  chøc  l  tr c quy yªu  tæ  thanh      µ  îcl¹ tæ  tragi¸v ng     chøc  i thanh      ã  Òn  tragi¸c quy yªu  Çu  ¬  c c quan  qu¶n  ýthÞ  êng    l  tr (c¶ Trung  ng  µ  ¬v ®Þa   ¬ng)  chøc  Óm     ph tæ  ki tra,thanh    µ  ö  ý vi ph¹m;  ¬  tra v x l     c quan  îc yªu ®   cÇu  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   èihîp theo    ph     chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña    v  hc m × nh. 2.3.Trong    qu¸  ×nh  èi hîp  Óm     tr ph   ki tra,thanh    ¬  tra c quan  µo  ñ  × n ch tr   th×  ¬  c quan    quyÕt  nh  ö  ý vµ  Þu  ®ã ra  ®Þ x l   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh     v quy ®Þ cña  × nh  ícph¸p luËt. m tr     2.4.ViÖc    qu¶n  ý, ö  ông  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  l  d s ti       h ch trong lÜnh  ùc    v gi¸c¶  ùc hiÖn    th   theo Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 16/2001/TTLT­BTC­BVGCP   µy  ng 21/3/2001 cña  é  µichÝnh  µ    BT  v Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph 2.5. Hµng    n¨m,  ¬  c quan qu¶n  ý thÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      tra gi¸ (Trung  ng  µ  a  ¬ng) cÇn  chøc  ¬,tæng  Õt  Öc  ùc hiÖn  ¬ v ®Þ ph   tæ  s  k vi th   Th«ng  tli   Þch  µy        ªnt n ®Ó ph¸thuy  ÷ng  Æt   µm  ètvµ  ¾c  ôc  ÷ng  Æt     nh m l t   kh ph nh m cßn h¹n chÕ.   3.Thêih¹n    µnh:     thih Th«ng   ªntÞch  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.Trong    tli   n c hi l   15    t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ã        c kh kh¨n,víng  ¾ c,    m yªu  Çu  c b¸o  vÒ   é   ¬ng  c¸o  B Th m¹i vµ    Ban  Ët    Ýnh  ñ      V gi¸Ch ph ®Ó bæ sung, söa  æi    ® Th«ng   µy  t n cho  ï ph   hîp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2