intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
103
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G     T c ñ a liªn Þ ch B é  T h ¬ n g   ¹ i  a n  v Ë t gi¸  t m ­ B  ch Ý n h  p h ñ   s è  24/2001/TTLT­ B T M ­ B V G C P  n g µ y  16/10/2001 h í ng d É n  vi Ö c  t æ  c h ø c ki Ó m  tra,  thanh  tra  ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   th N s è  44/2000/N§­C P  n g µ y  01/9/2000 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò   C x ö  p h ¹t  µ n h  c h Ý n h   h trong  Ü nh v ù c   c¶ l gi¸ C¨n    cø Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995   quy  nh  ¹ §iÒu  vÒ   Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  ®Þ ti  33  th quy x l    h ch c c quan  qu¶n  ýthÞ  êng,§iÒu  vÒ   Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  l  tr   34  th quy x l    h ch cc quan  thanh    trachuyªn ngµnh;   C¨n  Quy Õt  nh  è   cø  ®Þ S 137/H§BT  µy  ng 27/4/1992  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  (nay lµCh Ýnh  ñ)vÒ      ph   qu¶n  ýgi¸; l  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 01/CP  µy  ng 03/1/1996  ña  Ýnh  ñ   Ò   ö   c Ch Ph v x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i;   v th m C¨n  V¨n  cø  b¶n  è   S 696/CP­ KTTH   µy  ng 02/8/2000  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ giao lùcl ng qu¶n  ýthÞ  êng  ùc hiÖn     î   l   tr th   chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña    v c thanh  trachuyªn ngµnh  ¬ng  ¹i;     th m  Bé   ¬ng  ¹i vµ  Th m   Ban  Ët    Ýnh  ñ  èng  Êt híng ®Én   Öc    V gi¸Ch ph th nh     vi tæ chøc  èihîp ho¹t®éng  Óm    ph       ki tra,thanh    ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  tra,x l     h ch trong  lÜnh  ùc    gi÷a  ¬  v gi¸c¶  c quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh        tragi¸nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. ViÖc  èi hîp  chøc  Óm       ph   tæ  ki tra,thanh      ÷a  ¬  tra gi¸gi c quan  qu¶n  ý l  thÞ  êng  µ  chøc  tr v tæ  thanh      tragi¸n»m   trong kÕ   ¹ch kiÓm      ho   tra,thanh    ∙  tra® ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy 2. C¬     quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      chøc    éc  tragi¸tæ  c¸c cu kiÓm    tra,thanh    îcthùc hiÖn  tra®     trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h     a) Theo  Õt  nh   ña  û   quy ®Þ c U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýthÞ  êng,tæ  l   tr   chøc  thanh      Êp  tragi¸c trªn. b)  éi dung  ña  Óm     N  c ki tra,thanh    cÇu  trayªu  ph¶icã    nghiÖp  ô  v qu¶n  ý l  cña  çi bªn. m  c) Tæ     chøc  Óm     ki tra,thanh    t  Êt khiph¸thiÖn  ã  Êu  Öu    tra ®é xu       cd hi vi ph¹m  ph¸p luËtvÒ   Ünh  ùc    cÇn    l v gi¸c¶  ph¶ing¨n chÆn   Þp  êi     k th .
  2. 2 II. ô c  ® Ý c h, yªu c Ç u  M 1.M ôc  ch:   ®Ý Thùc  Ön  ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù  hi c ch th tr c s qu¶n  ýcña  µ   íc trong lÜnh  ùc  l  Nh n     v gi¸c¶, b¶o  Ö   î Ých  îp     v l  i h ph¸p  ña  êi s¶n  Êt,kinh doanh, ngêi tiªudïng c ng   xu            vµ  ña  µ   íc;gãp  Çn  c Nh n   ph ph¸ttr Ón s¶n  Êt,b×nh      thÞ  êng     i   xu   æn gi¸c¶  tr x∙ héi,   nh  i sèng  ©n  ©n.   ®Þ æn ®ê   nh d 2.Yªu  Çu:   c ­ KiÓ m       tra,thanh    ng  ¹m    ng  i  îng,cã  äng t©m,  äng tra®ó ph vi,®ó ®è t   tr   tr   ®iÓ m, kh«ng  ©y  Òn  µ, trë ng¹icho  g phi h       s¶n  Êt  xu kinh doanh; kh ¾c  ôc    ph t×nh  ¹ngkiÓm    tr   tra,thanh    ång  Ðo. trach ch ­ KiÓ m       tra,thanh    ö  ýnghiªm  tra, l   x minh  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph ph¸p luËt    trong  Ünh  ùc      l v gi¸c¶. Trong  qu¸  ×nh  Óm     tr ki tra,thanh    ö  ý ph¶i thùc tra,x l       hiÖn  ng  ×nh tù,thñ tôc,thÈm  Òn  ®ó tr         quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu  ng¨n   chÆn   ã  Öu  c hi qu¶  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph trong lÜnh  ùc    v gi¸. ­ K Õt  îp kiÓm      h  tra,thanh    ö  ýviph¹m  íi tra, l     x v  tuyªntruyÒn,gi¸o®ôc         ®Ó ngêis¶n  Êt,kinh doanh  ù gi¸cchÊp  µnh    xu     t    h quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   c«ng  t¸cqu¶n  ýgi¸.   l  III.§ è I T ¦î N G  V µ  N é I D U N G  KI Ó M  T R A   1.§èit ng:    î 1.1.Tæ     chøc  µ    ©n  ã  ¹t®éng  v c¸ nh c ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µng  ãa  xu     h h vµ  Þch  ô  ¬ng  ¹ithuéc m äi  µnh  Çn  d v th m    th ph kinhtÕ.   1.2.Tæ     chøc  µ    ©n  íc ngoµicã  ¹t®éng  v c¸ nh n    ho   s¶n  Êt,kinh doanh  xu     hµng  ãa  µ  Þch  ô  ¬ng  ¹itrªnl∙nhthæ  ícViÖtNam,  õtr ng  îp §iÒu  h vd v th m      n    tr   ê h   ícquèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt    t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 2.Néi dung:    C¬  quan qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      èi hîp  Óm     tragi¸ph   ki tra, thanh    ö  ýhµnh      ¹m  Ò: tra, l   x viviph v 2.1.Niªm  Õt      y gi¸theo quy  nh;   ®Þ 2.2.Thùc  Ön    hi khung    gi¸,møc    gi¸theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn; 2.3.Lîidông  µn     ho c¶nh thiªntaihoÆc   ã     kh kh¨n  Æc   Öt kh¸c cña    ® bi     x∙ héi®Ó   ©ng    p    ©y  Öth¹icho   n gi¸, gi¸g thi     Ð s¶n  Êtvµ  êitiªudïng; xu   ng       2.4. Khai man         gi¸mua,    gi¸b¸n  µng  ãa, dÞch  ô  µ    Õu  è  ªn h h  v v c¸c y t li   quan  kh¸c®Ó   ènnép      tr   c¸ckho¶n  Òn ph¶inép  ti     theo quy  nh    ùc hiÖn  ®Þ ®Ó th   chÝnh s¸ch gi¸;   2.5.ChÊp  µnh  ÷ng    h nh quy  nh  Ò     ®Þ v gi¸khuyÕn  ¹ihµng  ãa,dÞch  ô  m  h  v th ng  ¹itrong thêigian khuyÕn  ¹i. ¬ m       m
  3. 3 I V. æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  T 1.Néi dung  èihîp:    ph   1.1.Trao  æi    ® th«ng    Ò       Ch Ýnh  tinv gi¸c¶:   s¸ch    ña  µ   íc,biÕn  gi¸c Nh n   ®éng    thÞ  êng... gi¸c¶  tr . 1.2.Tæ     chøc  ùc l ng  Õn  µnh  Óm     l  î ti h ki tra,thanh    traph¸thiÖn, xö  ývi     l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    theo    v gi¸c¶  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­   CP ngµy 01/9/2000 cña Ch Ýnh  phñ  vµ  Th«ng  t híng dÉn  thùc hiÖn  sè    04/2000/TT­ BVGCP   µy  ng 15/11/2000 cña    Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph 2.Tr¸chnhiÖ m:     2.1.C¬     quan  qu¶n  ýthÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      ã  tragi¸c tr¸chnhiÖ m     tæ chøc  ùcl ng kiÓm    l  î   tra,thanh    tracung  Êp  c th«ng    Ò   ÷ng  Ên    ô  tinv nh v ®Ò c thÓ trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý gi¸ (vÒ  Ýnh  l    ch s¸ch    gi¸,quyÕt  nh   ®Þ gi¸.   ña  .c . Trung  ng, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  n   Ünh  ùc  ¬  ph c li   ®Õ l v qu¶n  ýgi¸)phôc  ô    l    v cho c«ng    Óm     t¸cki tra,thanh    tra,ph¸thiÖn  µ  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh    v x l    h ch trong  lÜnh  ùc    v gi¸c¶. 2.2.Khi ph¸thiÖn    µnh      ¹m       c¸c h vi vi ph trong  Ünh  ôc      ¬  l v gi¸c¶, c quan  qu¶n  ýthÞ  êng  ã  Òn  cÇu  chøc  l  tr c quy yªu  tæ  thanh      µ  îcl¹ tæ  tragi¸v ng     chøc  i thanh      ã  Òn  tragi¸c quy yªu  Çu  ¬  c c quan  qu¶n  ýthÞ  êng    l  tr (c¶ Trung  ng  µ  ¬v ®Þa   ¬ng)  chøc  Óm     ph tæ  ki tra,thanh    µ  ö  ý vi ph¹m;  ¬  tra v x l     c quan  îc yªu ®   cÇu  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   èihîp theo    ph     chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña    v  hc m × nh. 2.3.Trong    qu¸  ×nh  èi hîp  Óm     tr ph   ki tra,thanh    ¬  tra c quan  µo  ñ  × n ch tr   th×  ¬  c quan    quyÕt  nh  ö  ý vµ  Þu  ®ã ra  ®Þ x l   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh     v quy ®Þ cña  × nh  ícph¸p luËt. m tr     2.4.ViÖc    qu¶n  ý, ö  ông  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  l  d s ti       h ch trong lÜnh  ùc    v gi¸c¶  ùc hiÖn    th   theo Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 16/2001/TTLT­BTC­BVGCP   µy  ng 21/3/2001 cña  é  µichÝnh  µ    BT  v Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph 2.5. Hµng    n¨m,  ¬  c quan qu¶n  ý thÞ  êng  µ  chøc  l  tr v tæ  thanh      tra gi¸ (Trung  ng  µ  a  ¬ng) cÇn  chøc  ¬,tæng  Õt  Öc  ùc hiÖn  ¬ v ®Þ ph   tæ  s  k vi th   Th«ng  tli   Þch  µy        ªnt n ®Ó ph¸thuy  ÷ng  Æt   µm  ètvµ  ¾c  ôc  ÷ng  Æt     nh m l t   kh ph nh m cßn h¹n chÕ.   3.Thêih¹n    µnh:     thih Th«ng   ªntÞch  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.Trong    tli   n c hi l   15    t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ã        c kh kh¨n,víng  ¾ c,    m yªu  Çu  c b¸o  vÒ   é   ¬ng  c¸o  B Th m¹i vµ    Ban  Ët    Ýnh  ñ      V gi¸Ch ph ®Ó bæ sung, söa  æi    ® Th«ng   µy  t n cho  ï ph   hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2