Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

117
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện hạch ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T h ¬ n g  m ¹i ­ B é  K Õ  h o¹ch vµ § Ç u  t ­    B é  C « n g  n g hi Ö p  S è  25/2001/TTLT/BT M­B K H § T­B C N   n g µ y 09  th¸ng 11 n¨ m   2001 H íng d É n  viÖc thùc hi Ö n   h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt k h È u  vµo   n thÞ tr n g  E U, C a n a d a, T h æ  N h Ü   ú  n¨ m  2002 ê K ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng      ho¸ thêikú  2001   ­2005; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   908/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 7  26    n¨m  2001  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ      vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Çy  m¹nh xuÊt khÈu, qu¶n        lý nhËp  khÈu trong 6    th¸ngcuèin¨m      2001; ­ C¨n  HiÖp    cø  ®Þnh  bu«n b¸n hµng dÖt may  Tháa  vµ  thuËn        víic¸c níc EU,  Canada  Thæ   vµ  NhÜ   Kú; LiªnBé    Th¬ng        m¹i ­ KÕ ho¹ch §Çu     t­ C«ng nghiÖp híng dÉn    viÖc thùc  hiÖn    h¹n ng¹ch hµng    dÖt may xuÊtkhÈu    n¨m 2002  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q N¨m  2002 thùc hiÖn    viÖc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu    (E/L)tù ®éng        ®èi víi  c¶ chñng lo¹ hµng dÖt may  (Cat.)  tÊt i  xuÊt khÈu vµo thÞ tr êng EU,  Canada  Thæ   vµ  NhÜ   kÓ  h¹n ng¹ch ASEAN   Kú  c¶      chuyÓn  nhîng (nÕu    cã). §èi t ® îc cÊp   îng    giÊy phÐp  xuÊt khÈu      tù ®éng  hµng dÖt may    ¬ng  lµ th nh©n  thuéc mäi  thµnh  phÇn  kinh    GiÊy  tÕ, cã  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh ký    doanh, ®∙    ®¨ng  m∙  kinh  ký  sè  doanh  xuÊt nhËp    khÈu  doanh  vµ  nghiÖp  cã  GiÊy phÐp  ®Çu    t theo LuËt §Çu       t níc ngoµit¹    i ViÖt Nam       (gäichung    lµ ®¬n  vÞ). ViÖc  cÊp giÊy phÐp  xuÊt khÈu    (E/L)tù ®éng      hµng dÖt may  îc thùc ®     hiÖn  i   t¹  Phßng  c¸c Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu  vùc cña  Th¬ng      Bé  m¹i,trªn c¬  chøng    së  tõ hîp  cña  lÖ  ®¬n  (b¶n  vÞ  sao    tê khaih¶i quan, b¶n        sao vËn  ®¬n, ®¬n      xincÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu).   II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  q u ¶ n  lý h¹n n g¹ch:  Q 1.Thùc    hiÖn    h¹n ng¹ch: §Ó   thùc hiÖn    ®óng    c¸cquy  ®Þnh cña HiÖp ®Þnh  Tháa  vµ  thuËn    víiEU,  Canada    vµ Thæ  NhÜ     Kú, viÖc  qu¶n      lýh¹n ng¹ch ® îcquy      ®Þnh  sau: nh  ­H¹n    ng¹ch ® îcph©n      thµnh    hainhãm:  nhãm   vµ  1  nhãm   2. +  Nhãm   gåm   chñng    1  7  lo¹ (Cat.) i  xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  EU: Cat.4,5,6,7,8,15,31.              
  2. 2 + Nhãm   gåm   chñng  i 2  22  lo¹ (Cat.)  cßn    l¹ xuÊt khÈu  i   vµo thÞ  êng    tr Eu, toµn  h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu  bé        vµo  tr thÞ  êng Canada  vµo Thæ   NhÜ  Kú. ­ H¹n    ng¹ch  thuéc nhãm   vµ    1  nhãm   nªu  2  trªn,     ®¬n  ® îccÊp  c¸c vÞ    giÊy  phÐp xuÊt  khÈu  (E/L) tù    ®éng.  Trong c¸c  êng  tr hîp quy ®Þnh     díi®©y     sÏ ngõng cÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    (E/L)tù®éng:     + C¸c chñng  i lo¹ (Cat.)thuéc    nhãm   xuÊt khÈu    1    (®∙ cÊp E/L) ®¹t møc      50%  trong quý      I hoÆc  70%   íc ngµy  th¸ng 7  tr   26    n¨m  2002  hoÆc  90%  tæng  h¹n ng¹ch sau      ngµy  th¸ng7  26    n¨m  2002. + C¸c chñng  i lo¹ (Cat.)thuéc    nhãm   xuÊt khÈu    2    (®∙ cÊp E/L) ®¹t møc      90%   tæng    h¹n ng¹ch. ­ Sau      khingõng  cÊp  giÊy phÐp    xuÊt khÈu    (E/L)tù ®éng, h¹n        ng¹ch cßn    l¹® îcthùc hiÖn  sau:     i   nh  +    Th¬ng        LiªnBé  m¹i­ KÕ ho¹ch vµ   §Çu     t­ C«ng  nghiÖp    sÏgiao cho      c¸c ®¬n   vµ    vÞ  Uû ban  nh©n   d©n  c¸c  thµnh phè    Hµ Néi, Hå     ChÝ   Minh    , H¶i  Phßng,  N½ng   §µ  c¨n  vµo  cø  møc   thùc hiÖn  h¹n  ng¹ch n¨m  2001  n¨m  vµ  2002, trong    tiªnc¸c ®¬n   cã    ®ã u      vÞ  hµng  s¶n  ®∙  xuÊt chê xuÊt  khÈu, ®∙    nhËp  khÈu nguyªn phô    liÖu,®∙    mua   nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n xuÊt,®∙  hîp   ký    ®ång  xuÊt khÈu    (®Æc   biÖt lµ c¸c hîp        ®ång  ký      ®∙  víic¸c nhµ  c«ng  nghiÖp  thuéc EU).   +  Dµnh  mét    h¹n ng¹ch thuéc nhãm   ®Ó   tûlÖ        1  ®Êu thÇu. 2.Hoµn    ng¹ch:   tr¶h¹n  C¸c  ®¬n  ® îcgiao h¹n  vÞ      ng¹ch  theo th«ng  cña  Th¬ng    b¸o  Bé  m¹i hoÆc   Uû ban nh©n  d©n    c¸cthµnh phè  Néi,Hå  Hµ    ChÝ  Minh,H¶iPhßng,§µ        N½ng,  nÕu kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  thùc hiÖn,ph¶icã          v¨n b¶n  hoµn    quan  tr¶c¬  giao h¹n    ng¹ch chËm   nhÊt  ngµy  lµ  30/11/2002, nÕu     kh«ng    sÏ kh«ng  îc giao  ®   h¹n  ng¹ch chñng  i vµo    lo¹ ®ã    n¨m  sau. 3.Uû    nhËn  th¸c:   th¸cvµ  uû  ViÖc  th¸cvµ  uû    nhËn  th¸cthùc hiÖn  uû      theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 4.LÖ    phÝ    h¹n ng¹ch: Toµn  c¸cl«hµng  bé      xuÊtkhÈu    ®Õn  hÕt ngµy  th¸ng7  26    n¨m 2002 ®Òu   ® îcmiÔn  phÝ    lÖ  h¹n ng¹ch.LÖ     phÝ  h¹n ng¹ch cho      c¸c l«hµng xuÊt khÈu      tõ ngµy  th¸ng7  27    n¨m  2002  (ngµy ký    chøng    tõvËn      îcquy  t¶i) ®   sÏ ®Þnh  sau. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Tæ  ®iÒu  hµnh    chÞu  Liªn Bé  tr¸chnhiÖm     kiÓm     tra,theo    dâi viÖc thùc  hiÖn h¹n  ng¹ch. Hµng    tuÇn, Bé     Th¬ng   m¹i th«ng b¸o  t×nh h×nh  cÊp  giÊy  phÐp  xuÊtkhÈu    (E/L)vµ  l   ng¹ch cßn            sè îng h¹n    l¹trªnc¸cb¸o:Th¬ng    i m¹i,§Çu  t, C«ng  nghiÖp, Website  cña Bé  Th¬ng m¹i (www.mot.gov.vn)  vµ t¹ c¸c i   Phßng  Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu  khu vùc. Bé Th¬ng            m¹i sÏgöití c¸c ®¬n  c¸c v¨n b¶n  ªnquan  i vÞ      li   ®Õn  viÖc giao  vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch b»ng   ®iÖn    th tö (email . ) C¸c    ®¬n   ®¨ng  ®Þa  vÞ  ký  chØ emailvÒ  XuÊt    Vô  NhËp  KhÈu   Th¬ng     Ng«  ­Bé  m¹i­21  QuyÒn  Néi. Hµ 
  3. 3 C¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    nghiªm chØnh    c¸cquy  ®Þnh cña  Th«ng   ªntÞch  tli   vµ    c¸c quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh  Tháa  vµ  thuËn  bu«n  hµng  vÒ  b¸n  dÖt may  ký    víiEU,  Canada  Thæ   vµ  NhÜ     Kú. Trêng      hîp viph¹m, tuú theo møc  sÏbÞ        ®é    xö    thu    lý tõ  håi h¹n  ng¹ch ®Õn  ®×nh  chØ  giao h¹n ng¹ch hoÆc  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Th«ng  tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng  t ªntÞch  19/2000/TTLT­  li   sè  BTM­BKH§T­BCN  ngµy  th¸ng  n¨m  16  10  2000  cña  ªnBé  li   Th¬ng       m¹i­KÕ ho¹ch vµ    §Çu    t­C«ng nghiÖp.                                                                    
  4. 4 P h ô  lôc sè 01 (kÌm  theo Th«ng   ªntÞch  25/2001/TTLT/BTM­    tli   sè  BKH§T­BCN   ngµy  th¸ng11  09    n¨m  2001) D a n h  m ô c  c¸c c h ñ n g  lo¹i  (Cat.) µ n g  d Öt m a y    h x u Êt k h È u  s a n g  E U  v µ T h æ  N H Ü  K ú  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch STT Tªn chñng    lo¹ hµng i Cat. 1 T.Shir   tPolo shirt ,   4 2 ¸ len,¸o nØ o      5 3 QuÇn 6 4 S¬  n÷ mi  7 5 S¬  nam mi  8 6 Kh¨n  b«ng 9 7 G¨ng  tay 10 8 BÝt  tÊt 12 9 QuÇn  lãt 13 10 ¸ kho¸cnam o    14 11 ¸ kho¸cn÷ o    15 12 Bé Pyjama 18 13 Ga     êng tr¶igi 20 14 ¸ Jacket o  21 15 V¸y    dµin÷ 26 16 QuÇn  len 28 17 Bé quÇn   ¸o n÷ 29 18 ¸ lãtnhá o    31 19 V¶itæng    hîp 35 20 Kh¨n    tr¶ibµn 39 21 Sîitæng    hîp 41 22 QuÇn      ¸o trÎem 68 23 Bé thÓ  thao 73 24 QuÇn   ¸o B¶o  lao®éng  hé    76 25 QuÇn   ¸o dÖt    thoikh¸c 78 26 QuÇn   ¸o dÖt  kim kh¸c  83 27 Líi  sîi 97 28 Kh¨n    tr¶ibµn  b»ng lanh,gai   118 29 QuÇn   ¸o b»ng    v¶ith« 161
  5. 5 P h ô  lôc sè 02 (kÌm  theo Th«ng   ªntÞch  25/2001/TTLT/BTM­    tli   sè  BKH§T­BCN   ngµy  th¸ng11  09    n¨m  2001) D a n h  m ô c  c¸c c h ñ n g  lo¹i A T./ITE M) h µ n g  d Öt m a y  x u Êt k h È u   (C s a n g  C A N A D A  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch STT Tªn  chñng  i lo¹ hµng   Cat. 1 Jacket 1/3a 2 QuÇn    ¸o mïa  ®«ng 2a 3 Bé  quÇn    ¸o nam 3c 4 Bé  quÇn    ¸o n÷ 4a 5 V¸y  n÷ 4c 6 QuÇn  dµi 5a 7 QuÇn  soãc,quÇn    yÕm 5b 8 S¬    ninam   n÷ 7/8a 9 T­shirt 8c 10 QuÇn    ¸o thÓ  thao  8d 11 QuÇn    ¸o lãt 9a 12 QuÇn    ¸o ngñ 10a 13 ¸ len o  11a 14 QuÇn    ¸o b¬i 12a 15 Hµng  may  Æc   m phô  trî 13 16 QuÇn      ¸o trÎem Item  B
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2