Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
97
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T CñA   LIªN B é  V¨ N   O ¸  T H « N G  TIN ­ T H ¬ N G  M ¹I  è  26 T T/L B H S  N G µ Y  15 T H¸ N G  4 N¨ M   1994n  U Y  ® Þ N H  VI Ö C  Q U ¶ N  L ý   Q KI N H   O A N H   U Ê T  N H Ë P  K H È U  V¨ N  H O ¸   H È M ,   D X P V Ë T    C H U Y ª N  Dï N G  V µ   HI Õ T  B Þ  N G µ N H  IN T T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  384/H§BT  sè  ngµy  11­ 5­ 1990  cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  t¨ngcêng  vÒ    c«ng      t¸cb¸o chÝ,xuÊtb¶n;     C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  114/H§BT  sè  ngµy  4­ 7­ 1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  vÒ qu¶n    lýNhµ        níc®èi víi xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; LiªnBé  V¨n      Bé  ho¸ Th«ng    Bé  tinvµ  Th¬ng     m¹ira th«ng   tquy ®Þnh viÖc  qu¶n    lý kinh doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  c¸c  Æt   m hµng  v¨n ho¸ phÈm,  vËt    t chuyªn dïng vµ      thiÕtbÞ    ngµnh    in: I.NH÷NG     QUY   ®ÞNH   CHUN G ­ Bé    Th¬ng    m¹ichØ  cÊp  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  cho    c¸c doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,kinh doanh          v¨n ho¸ phÈm   vËt tthiÕtbÞ  vµ       ngµnh    in ®∙  îchéi®ång  ®     thÈm  ®Þnh  thµnh  doanh  lËp  nghiÖp  cña  V¨n    Bé  ho¸ Th«ng  tin(thµnh    lËp theo NghÞ  ®Þnh  388/H§BT  ngµy  11­ 20­ 1991) x¸c ®Þnh      chøc  n¨ng  kinhdoanh    s¶n  xuÊttheo ngµnh      hµng  quy ®Þnh. ­ C¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  v¨n    ho¸ phÈm,     vËt t chuyªn dïng  thiÕtbÞ    vµ    ngµnh    in,kh«ng  îc phÐp  ®   kinh  doanh  xuÊt nhËp    khÈu    i c¸c lo¹ hµng    quy  ho¸ nh  ®Þnh  it¹ phÇn  I II cña  Th«ng  tnµy.   II  . DANH   MôC   V¨N  HO¸  PHÈM   CÊM   XUÊT,  CÊM   NHËP   KHÈU 1.Danh    môc      v¨n ho¸ phÈm  cÊm  xuÊtkhÈu:   ­ C¸c  i         lo¹  vËt,(t¸cphÈm     cæ mü thuËtthuéc c¸c thÓ  i ®å          lo¹ vµ  thñ c«ng  b»ng  mäi  chÊt liÖu cña      ViÖt Nam,    hoÆc   cña    nícngoµilµm            ra ®Ó l¹ trªn®Êt  i ViÖt Nam       tõ l©u    thêigian tÝnh    ®êi cã      tõ ®Çu   thÕ  20    tr   kû  trëvÒ  ícthuéc lo¹  i  quý hiÕm   hoÆc   gi¸trÞvÒ  cã      lÞch sö,v¨n ho¸,nghÖ          thuËt). ­HiÖn      vËtthuéc c¸cb¶o      tµng  c¸cditÝch  vµ      lÞch sö      v¨n ho¸. ­ C¸c  iîng PhËt  ®å      lo¹ t     vµ  thê cóng  b»ng  mäi chÊt liÖu xuÊt xø          tõ nh÷ng  n¬ithê tùcña              c¸ct«n gi¸o(®×nh,chïa,miÕu, nhµ        thê.. ) .. ­Con      c¬    rèiníccã  cÊu  ®iÒu  khiÓn. ­Nh÷ng  phÈm     Ên  Nhµ    níccÊm  u  l hµnh  trongnícvµ  nícngoµi. ë      ë    2.Danh    môc      v¨n ho¸ phÈm  cÊm  nhËp  khÈu: ­Cã      néidung  chèng    l¹Nhµ    i nícViÖtNam.   ­ Tuyªn    truyÒn    lèisèng  ®o¹,®åi truþ,b¹o        sa        lùctr¸víii thuÇn  phong    mü tôccña    d©n  téc. ­ Cã       néi dung  xuyªn    t¹c,tuyªn truyÒn  khèng    vu  xóc  ph¹m danh  cña  dù  tæ chøc  cña  vµ  c«ng  d©n  ViÖtNam.  
  2. 2 II   IDANH   . MôC   V¨N HO¸  PHÈM,  VËT  THIÕT    T  BÞ CHUYªN  DïNG   NGµNH   PH¶I  îC  V¨N  IN  ® Bé  HO¸ TH«NG  TIN  DUYÖT   TRíC  KHI XUÊT   NHËP  KHÈU 1.Danh    môc      v¨n ho¸ phÈm  xuÊtkhÈu:   ­ C¸c  i phÈm     lo¹ Ên    (s¸chb¸o,t¹pchÝ, tranh,lÞch,b¶n              ®å,  thiÕp,tem  bu    ch¬i),  ¶nh, c¸c lo¹      i b¨ng  ghih×nh, ghitiÕng,c¸c lo¹  ®∙            i ®Üa   ghih×nh, ghi ®∙        tiÕng cña    quan  c¸c c¬  b¸o chÝ, c¸c nhµ      xuÊt b¶n    Trung  ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng  xuÊtb¶n  l hµnh      vµ u  hîp ph¸p. ­B¨ng    cassette®∙      ghitiÕng. ­ Phim    nhùa  ®iÓn  ¶nh    i in tr¸ng,phim  c¸c lo¹ ®∙      video  phô  vµ  kiÖn    ®Ó tuyªntruyÒn    qu¶ng    phim. c¸o cã  2.Danh    môc      v¨n ho¸ phÈm,  thiÕtbÞ    ngµnh   innhËp  khÈu: a.V¨n      ho¸ phÈm: ­C¸c      lo¹ s¸ch,b¸o,t¹pchÝ,tranh ¶nh. i           ­C¸c      t¸cphÈm   nghÖ  thuËtt¹oh×nh.     ­S¶n    phÈm     mü thuËtb»ng    mäi chÊtliÖu.   ­C¸c      lo¹ phim  i nhùa  ®iÖn  ¶nh,b¨ng      ghih×nh,ghitiÕng.     b.VËt ,thiÕtbÞ    t    ngµnh  in: ­M¸y      intyp« c¸clo¹ .     i ­M¸y      inèng  ®ång    i c¸clo¹ . ­M¸y    xÐt c¸clo¹ .   inèp­     i ­ThiÕtbÞ      chÕ  b¶n  ®iÖn tö. IV.Tæ     CHøC   THùC   HIÖN 1.  Khi  nhu  cã  cÇu  kinh  doanh  xuÊt  khÈu  hoÆc   nhËp  khÈu  c¸c  Æt   m hµng  n»m   trong danh    môc  quy  nh  ®Þnh  it¹ phÇn  III  Th«ng  t nµy, c¸c doanh      nghiÖp  ® îcBé  ®∙    Th¬ng    m¹i cÊp  giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu   v¨n ho¸ phÈm,       vËt t thiÕtbÞ    ngµnh      in göic«ng  ®Ò   v¨n  nghÞ  V¨n    Bé  ho¸ Th«ng  tin(Vô      kÕ ho¹ch).Trong    c«ng  v¨n cÇn    tªn m Æt   ghi râ    hµng  sè îng  vµ  l tõng   m Æt  hµng  (®èivíi     hµng  nhËp  khÈu). Sau    îc Bé  khi®   V¨n    ho¸ Th«ng   tinxÐt  duyÖt,doanh    nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  ®Õn   phßng  cÊp  giÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu  cña  Th¬ng    Bé  m¹i lµm    thñ tôcxuÊtkhÈu      hoÆc   nhËp  khÈu. 2. ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   qua cöa  khÈu  ph¶i® îcc¸c       bé qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm   cïng h¶iquan      cöa khÈu  gi¸m    s¸t®èi  chiÕu  l     sè îng,tªnhµng    ho¸ thùc tÕ    xuÊt,nhËp    khÈu   víigiÊy phÐp    xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp  khÈu  cña  Th¬ng    Bé  m¹i (theo  Th«ng   Liªn Bé  V¨n  t   Bé  ho¸  vµ  Tæng  côc    H¶i quan  3007­ sè  TTLB/VH­HQ   ngµy  10­ 20­ 1987). 3. Hµng    th¸ng c¸c doanh      nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  ph¶igöib¸o  t×nh      c¸o  h×nh  thùc hiÖn  ho¹ch xuÊtnhËp    kÕ      khÈu  l   Æt   sè îng,m hµng,kim    ng¹ch xuÊt,     nhËp  khÈu  ®Õn   Th¬ng    Bé  m¹i(Vô  xuÊt nhËp    khÈu) vµ  V¨n      Bé  ho¸ Th«ng   tin (Vô    KÕ ho¹ch)®Ó     theo dâi.   4. ViÖc    nhËp  khÈu  m¸y  mãc  thiÕtbÞ      lín, d©y  chuyÒn  thiÕtbÞ    ngµnh    in ph¶i ® îc ¸p      dông  theo  quyÕt  ®Þnh  91/TTg  ngµy  th¸ng 11  13    n¨m  1992  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  nh»m   b¶o  ®¶m   chÊt îng,tÝnh  l   hiÖn    hiÖu  ®¹i vµ  qu¶  kinhtÕ.  
  3. 3 V.  §IÒU  KHO¶N   THI  HµNH 1. Ngoµi nh÷ng      danh môc  Æt   m hµng quy ®Þnh  trong Th«ng      t nµy    c¸c doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm,     vËt t thiÕtbÞ ngµnh    îcxuÊt khÈu      in®     hoÆc  nhËp khÈu theo  nhu cÇu  cña doanh  nghiÖp  ®óng    víichøc  n¨ng ngµnh  hµng  quy  ®∙  ®Þnh  trong giÊy    phÐp  kinh  doanh xuÊtnhËp    khÈu  îcBé  ®   Th¬ng    m¹icÊp. 2. Th«ng     t nµy thay thÕ    Th«ng     Bé  tLiªnBé  V¨n    Bé  ho¸ vµ  Ngo¹ith   ¬ng  sè 07/TT­LB/VH6NT  ngµy  1­ 17­ 1985  cã  vµ  hiÖu      lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản