Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   LI£N TÞCH Bé QUèC PHßNG ­ Bé TµI CHÝNH  S è   2 7 / 2 0 0 4 / T T L T ­ B Q P ­ B T C   n g µ y   0 4   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g   d É n  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 215/2003/Q§­TTg ngµy 24/10/2003  cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é ®èi víi qu©n nh©n,  c«ng nh©n viªn quèc phßng trùc tiÕp lµm c«ng t¸c  qu¶n lý, gi¸o dôc, ch¨m sãc, kh¸m ch÷a bÖnh hoÆc  ®Êu tranh víi nh÷ng ®èi tîng bÞ nhiÔm HIV/AIDS  Thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   215/2003/Q§­TTg   ngµy   24/10/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é   ®èi   víi  qu©n  nh©n,   c«ng  nh©n  viªn  quèc   phßng  trùc  tiÕp   lµm   c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, ch¨m sãc, kh¸m ch÷a bÖnh hoÆc   ®Êu tranh víi nh÷ng  ®èi tîng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS; sau khi   cã   ý  kiÕn cña Bé  Néi vô  t¹i C«ng v¨n sè  3059/BNV­TL ngµy   30 th¸ng 12 n¨m 2003; Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi   t¹i C«ng v¨n sè  4662/L§TBXH­PCTNXH ngµy 26 th¸ng 12 n¨m   2003, Liªn   tÞch Bé  Quèc phßng ­ Bé  Tµi chÝnh híng dÉn   thùc hiÖn nh sau:  I. §èI T¦îNG ¸P DôNG Vµ MøC PHô CÊP: 1. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông:  Gi¸m thÞ, Phã  gi¸m thÞ, trî  lý  giam gi÷, qu¶n gi¸o,   c¸n bé  y tÕ  trùc tiÕp kh¸m ch÷a bÖnh cho ph¹m nh©n, c¶nh  vÖ  c«ng t¸c t¹i c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam qu©n sù  th­ êng xuyªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi nh÷ng  ®èi tîng bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS.  2. Møc phô cÊp:  ­ Møc 1: 120.000 ®ång ngêi/th¸ng: ¸p dông ®èi víi ®èi  tîng nªu t¹i  ®iÓm 1, môc I Th«ng t  nµy  ®ang c«ng t¸c t¹i  c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam cã  tû  lÖ  ph¹m nh©n bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS tõ 10% trë lªn.  ­ Møc 2: 100.000 ®ång ngêi/th¸ng: ¸p dông ®èi víi ®èi  tîng nªu t¹i  ®iÓm 1, môc I Th«ng t  nµy  ®ang c«ng t¸c t¹i  c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam cã  tû  lÖ  ph¹m nh©n bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS díi 10%.  Tû  lÖ  ph¹m nh©n bÞ  nhiÔm HIV/AIDS  ®îc x¸c  ®Þnh trªn  c¬  së  sè  lîng  ®èi tîng  ®∙  ®îc c¬  quan y tÕ  cña Bé  Quèc  phßng xÐt nghiÖm, x¸c nhËn bÞ  nhiÔm   HIV/AIDS trªn tæng  sè  ph¹m nh©n hiÖn cã   ë  tr¹i giam, tr¹i t¹m giam t¹i thêi  ®iÓm b¸o c¸o. 3. C¸ch tÝnh tr¶: 
  2. 2 ChÕ ®é phô cÊp nªu trªn ®îc chi tr¶ cïng kú l¬ng hµng  th¸ng. Trêng hîp qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng cã   thêi gian lµm viÖc tõ  16 ngµy trë  lªn/th¸ng th×   ® îc hëng  100% møc phô  cÊp; cã  thêi gian lµm viÖc díi 16 ngµy/th¸ng  th× ®îc hëng 50% møc phô cÊp.  I I .   C H Õ   § é   V µ   T H ñ   T ô C ,   H å   S ¥   G I ¶ I   Q U Y Õ T   C H Õ   § é   § è I  V í I   Q U ¢ N   N H ¢ N ,   C ¤ N G   N H ¢ N   V I £ N   Q U è C   P H ß N G   B Þ   N H I Ô M  HIV/AIDS TRONG KHI THI HµNH NHIÖM Vô: 1. Qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng trong khi lµm  nhiÖm vô  bÞ  téi ph¹m tÊn c«ng mµ  da hoÆc niªm m¹c cña  hä  bÞ  tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¸u hoÆc dÞch sinh häc cña  ®èi tîng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS (ph¬i nhiÔm víi HIV) th×   ®¬n   vÞ   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   qu©n   nh©n,   c«ng   nh©n   viªn   quèc  phßng  ®ã  ph¶i lËp biªn b¶n x¶y ra sù  viÖc (do Thñ  tr ëng  ®¬n  vÞ   hoÆc   ®¹i  diÖn  chÝnh   quyÒn   ®Þa  ph ¬ng  n¬i  x¶y  ra  sù   viÖc   ký,   ®ãng   dÊu)   ®Ó   l u   vµo   hå   s¬;   ®ång   thêi   tæ  chøc cho  qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng  ®ã   ®Õn c¬  quan y tÕ ®Ó xÐt nghiÖm chuÈn ®o¸n nhiÔm HIV. ChÕ   ®é   ®èi víi  qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng  bÞ  ph¬i nhiÔm HIV trong c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, ch¨m  sãc, kh¸m ch÷a bÖnh víi  ®èi tîng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS  ë  c¸c  tr¹i   giam,   tr¹i   t¹m   giam   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh vÒ chÕ ®é ®èi víi ngêi bÞ ph¬i nhiÔm víi HIV hoÆc bÞ  nhiÔm HIV/AIDS do tai n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp. 2. Qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng nªu t¹i  ®iÓm  1, môc II Th«ng t nµy khi cã  kÕt luËn chÝnh thøc cña c¬  quan y tÕ cã  thÈm quyÒn bÞ nhiÔm vi rót HIV (kÕt qu¶ xÐt  nghiÖm lµ  d¬ng tÝnh) th×   ®îc hëng chÕ   ®é, chÝnh s¸ch nh sau: ­ §îc ®¬n vÞ bè trÝ c«ng viÖc phï hîp. ­ §îc  u tiªn kh¸m, ch÷a bÖnh,  u tiªn cung cÊp thuèc  ®iÒu trÞ kh¸c t¹i c¸c c¬ së y tÕ cña Nhµ n íc vµ cña Qu©n  ®éi;  ®îc cÊp thuèc  ®iÒu trÞ   ®Æc hiÖu, thuèc n©ng cao thÓ  tr¹ng,   thuèc   ®iÒu   trÞ   c¸c   bÖnh   nhiÔm   trïng   c¬   héi   do   HIV/AIDS g©y ra, theo híng dÉn cña Bé Y tÕ. ­ §îc hëng nguyªn l¬ng vµ  c¸c kho¶n phô  cÊp, båi d ­ ìng kh¸c  ®ang hëng (nÕu cã) trong thêi gian kh¸m,  ®iÒu  trÞ bÖnh. ­ §îc hëng chÝnh s¸ch bÖnh binh; nÕu  tõ  trÇn  ®îc  ®Ò  nghÞ xÐt c«ng nhËn liÖt sü theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  28/CP   ngµy   29   th¸ng   4   n¨m   1995   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  ¦u   ®∙i   ngêi   ho¹t   ®éng   c¸ch   m¹ng,   liÖt   sü   vµ   gia   ®×nh 
  3. 3 liÖt   sü,   th¬ng   binh,   bÖnh   binh,   ngêi   ho¹t   ®éng   kh¸ng  chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng. 3.   Thñ   tôc,   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   gi¶i   quyÕt   chÕ   ®é   bÖnh  binh, xÐt c«ng nhËn liÖt sü   ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n  viªn quèc phßng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS nªu t¹i  ®iÓm 1, môc II  Th«ng t nµy. a.   Thñ   tôc,   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   gi¶i   quyÕt   chÕ   ®é   bÖnh  binh: ­ §¬n vÞ  trùc tiÕp qu¶n lý  qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn  quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ b¸o c¸o theo ph©n cÊp  ®Õn Bé Quèc phßng, gåm cã:  +   Biªn   b¶n   x¶y   ra   sù   viÖc   (nªu   t¹i   ®iÓm   1,   môc   II  Th«ng t nµy); + PhiÕu xÐt nghiÖm vµ  kÕt luËn cña c¬  quan y tÕ  n¬i  xÐt nghiÖm HIV/AIDS; + PhiÕu c¸ nh©n; + Biªn b¶n gi¸m ®Þnh bÖnh tËt; + §¬n tù nguyÖn nghØ viÖc hëng chÕ ®é bÖnh binh. ­ C¨n cø hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cña c¸c  ®¬n vÞ, Bé  Quèc phßng   xem   xÐt,   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   bÖnh   binh,   phiÕu   trî   cÊp  bÖnh   binh   cho   qu©n   nh©n,   c«ng   nh©n   viªn   quèc   phßng   vµ  gi¶i quyÕt quyÒn lîi bÖnh binh theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2,  môc II, phÇn C Th«ng t liªn tÞch sè 16/1998/TTLT­BL§TBXH­ BQP­BCA ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi ­ Bé  Quèc phßng ­ Bé  C«ng an h íng dÉn mét  sè ®iÓm vÒ viÖc c«ng nhËn vµ gi¶i quyÕt quyÒn lîi ®èi víi  liÖt sü  vµ  gia  ®×nh liÖt sü, th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh  s¸ch nh th¬ng binh, bÖnh binh. b. Thñ tôc, hå s¬ ®Ò nghÞ xÐt c«ng nhËn liÖt sü:  ­ §¬n vÞ  trùc tiÕp qu¶n lý  qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn  quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ ®Ò nghÞ  xÐt c«ng nhËn   liÖt sü, gåm cã: +   Biªn   b¶n   x¶y   ra   sù   viÖc   (nªu   t¹i   ®iÓm   1,   môc   II  Th«ng t nµy); + PhiÕu xÐt nghiÖm vµ  kÕt luËn cña c¬  quan y tÕ  n¬i  xÐt nghiÖm HIV/AIDS; + PhiÕu c¸ nh©n; + BÖnh  ¸n  ®iÒu  trÞ   vµ  giÊy  chøng  tö  cña bÖnh  viÖn,  bÖnh x¸ hoÆc trung t©m y tÕ n¬i qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn  quèc   phßng   ch÷a   trÞ.   Trêng   hîp   tõ   trÇn   t¹i   gia   ®×nh,  ngoµi bÖnh ¸n  ®iÒu trÞ  ph¶i cã  thªm x¸c nhËn cña Uû  ban  nh©n d©n x∙, phêng n¬i c tró vÒ trêng hîp tö vong; + GiÊy b¸o tö do cÊp cã thÈm quyÒn ký;
  4. 4 +   GiÊy   chøng   nhËn   vÒ   th©n   nh©n   cña   qu©n   nh©n,   c«ng  nh©n viªn quèc phßng ®îc ®Ò nghÞ xÐt c«ng nhËn liÖt sü do  Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙,   phêng   n¬i   th©n   nh©n   c  tró   lËp  (trêng hîp tõ trÇn t¹i gia ®×nh).  ­ C¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn   quèc phßng lu gi÷  01 bé hå s¬ vµ cã tr¸ch nhiÖm theo dâi  vµ bµn giao hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn liÖt sü vµ gi¶i quyÕt   quyÒn lîi liÖt sü  cho Së  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  n¬i gia  ®×nh liÖt sü  c  tró, cho  ®Õn khi gi¶i quyÕt xong  quyÒn lîi cho liÖt sü. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Hµng n¨m, Bé  Quèc phßng cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi,   kiÓm   ®Þnh  tû   lÖ   ®èi   tîng  nhiÔm   HIV/AIDS   hiÖn   ®ang   qu¶n  lý, giam gi÷  trong tõng tr¹i giam, tr¹i t¹m giam  ®Ó  lµm  c¨n cø x¸c  ®Þnh møc trî  cÊp  ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n  viªn quèc phßng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi  víi   qu©n   nh©n,   c«ng   nh©n   viªn  quèc   phßng   theo  quy   ®Þnh   t¹i Th«ng t nµy. 2.   Trªn   c¬   së   tû   lÖ   ®èi   tîng   nhiÔm   HIV/AIDS   trong  tõng tr¹i giam, tr¹i t¹m giam ®∙ ®îc x¸c ®Þnh, ®Þnh kú 06  th¸ng  mét  lÇn  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ,  cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o  c¸o Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh sè lîng qu©n nh©n, c«ng nh©n  viªn quèc phßng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp ë tõng tr¹i giam,  tr¹i t¹m giam. 3. Nguån chi tr¶ chÕ   ®é  phô  cÊp cho qu©n nh©n, c«ng  nh©n viªn quèc phßng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS theo quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t liªn tÞch nµy thuéc dù to¸n ng©n s¸ch ®îc th«ng b¸o  hµng n¨m cña Bé Quèc phßng. 4. Qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng trong khi lµm   nhiÖm vô  bÞ  téi ph¹m tÊn c«ng mµ  bÞ  nhiÔm HIV/AIDS   tríc  ngµy   QuyÕt   ®Þnh   sè   215/2003/Q§­TTg  ngµy   24   th¸ng10   n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cã hiÖu lùc th× còng ®îc gi¶i  quyÕt chÕ ®é bÖnh binh, liÖt sü quy ®Þnh t¹i môc II Th«ng  t nµy. 5.  Th«ng  t  nµy cã  hiÖu  lùc  sau 15 ngµy,  kÓ   tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c  ®¬n vÞ  ph¶n ¸nh vÒ  liªn Bé   ®Ó  xem xÐt, nghiªn cøu,  gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản