Thông tư liên tịch 28/1999/TT-LT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
46
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 28/1999/TT-LT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 28/1999/TT-LT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định sô 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 28/1999/TT-LT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch bé n«ng nghiÖp vµ PTNT- bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- Bé Tµi chÝnh Sè 28 /1999/TTLT ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 1999 Híng dÉn viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 661/Q§-TTg ngµy 29/7/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 661/Q§-TTg Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ "VÒ môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng"; Liªn tÞch Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. môc tiªu, nguyªn t¾c chØ ®¹o vµ nhiÖm vô cña dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng 1. Môc tiªu vµ nguyªn t¾c chØ ®¹o: Môc tiªu vµ nguyªn t¾c chØ ®¹o cña dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng ®· ®îc thÓ hiÖn trong QuyÕt ®Þnh 661/Q§-TTg võa thùc hiÖn trång míi 5 triÖu ha rõng võa b¶o vÖ cã hiÖu qu¶ 9,3 triÖu ha rõng hiÖn cã, nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh m«i trêng, cung cÊp ®Çy ®ñ l©m s¶n cho c«ng nghiÖp ho¸, ®ång thêi ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n ë vïng trung du miÒn nói ®Æc biÖt lµ trong vïng ®ång bµo d©n téc. QuyÕt ®Þnh ®· nªu râ nguyªn t¾c chØ ®¹o lµ huy ®éng søc m¹nh cña toµn d©n ®Ó trång rõng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ rõng bÒn v÷ng; ®ång thêi, huy ®éng mäi nguån lùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn rõng trong giai ®o¹n 1998-2010. 2. NhiÖm vô. a - C¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÊp hµnh nghiªm chØnh ChØ thÞ 286/TTg vµ 287/TTg ngµy 2/5/1997 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p cÊp b¸ch ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng, nh»m b¶o vÖ toµn bé diÖn tÝch rõng hiÖn cã, träng t©m lµ rõng tù nhiªn thuéc c¸c khu rõng ®Æc dông, phßng hé ë n¬i rÊt xung yÕu vµ xung yÕu, rõng s¶n xuÊt cã tr÷ lîng giµu vµ trung b×nh, diÖn tÝch rõng ®· trång theo ch¬ng tr×nh 327. b- Trång rõng. - Trång rõng phßng hé, ®Æc dông (2 triÖu ha). + Khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung 1 triÖu ha. Khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung ® îc thùc hiÖn trªn ®Êt ®· mÊt rõng nhng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh thuéc vïng phßng hé ®Çu nguån rÊt xung yÕu, xung yÕu vµ thuéc khu phôc håi sinh th¸i cña rõng ®Æc dông. Bao gåm 2 h×nh thøc: * Khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh do d©n tù trång bæ sung b»ng c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, c©y ¨n qu¶, c©y ®Æc s¶n cã t¸n nh c©y rõng.
 2. 2 * Khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh cã kÕt hîp trång bæ sung b»ng c©y rõng do nhµ níc ®Çu t. + Trång rõng míi 1 triÖu ha: Trªn vïng ®Êt trèng ®åi nói träc kh«ng cßn kh¶ n¨ng t¸i sinh tù nhiªn ®îc quy ho¹ch lµ rõng ®Æc dông, vïng phßng hé rÊt xung yÕu, xung yÕu tËp trung chñ yÕu ë c¸c l u vùc s«ng lín, c¸c hå chøa vµ c«ng tr×nh thuû ®iÖn lín, b¶o vÖ c¸c thµnh phè lín, c¸c vïng ®Êt ven biÓn ®ang xãi lë, c¸t bay vµ nh÷ng n¬i cã yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ phôc håi sinh th¸i. §Æc biÖt u tiªn vïng miÒn nói phÝa B¾c cã tû lÖ che phñ rÊt thÊp, vïng miÒn Trung thêng xÈy ra lò lôt. - Trång 3 triÖu ha rõng s¶n xuÊt bao gåm: + Trång rõng s¶n xuÊt b»ng c©y l©m nghiÖp : 2 triÖu ha Trong ®ã: * Rõng nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp : 1,6 - 1,62 triÖu ha, chñ yÕu trång c¸c loµi c©y keo, tre luång, th«ng, bå ®Ò, mì, b¹ch ®µn,... * Rõng gç trô má: 80.000ha, trång c¸c loµi c©y th«ng, sa méc, b¹ch ®µn,... * Rõng c©y ®Æc s¶n: 200.000ha, bao gåm c¸c loµi c©y quÕ, håi, th«ng nhùa, tróc sµo, t¸o mÌo, së, c©y lÊy m¨ng.v.v... * Rõng gç quý hiÕm: 100.000ha bao gåm c¸c loµi c©y lim, ®inh, sÕn, p¬mu, cÈm lai, gâ ®á... thuéc nhãm Ia, IIa theo nghÞ ®Þnh 18/H§BT ngµy 17/1/1992 cña H§BT (nay lµ ChÝnh phñ). + Trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ c©y lÊy qu¶ : Kho¶ng 1 triÖu ha. C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ®îc x¸c ®Þnh n»m trong dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng bao gåm: Cao su, ®µo lén hét, ca cao, c©y ®Æc s¶n vµ c¸c lo¹i c©y lÊy qu¶ võa cã gi¸ trÞ kinh tÕ võa cã t¸n che phñ nh c©y rõng. §èi víi c©y chÌ vµ c©y cµ phª ph¶i trång theo ®óng quy ho¹ch, kh«ng ® îc ph¸ rõng ®Ó lÊy ®Êt trång vµ ph¶i trång kÕt hîp víi c©y rõng Ýt nhÊt 300 c©y/ha: Riªng c©y chÌ tuyÕt san cã thÓ trång thuÇn lo¹i. II. chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p 1. C¬ cÊu c©y trång: a- §èi víi rõng ®Æc dông: VÒ nguyªn t¾c tuyÓn chän c©y trång ph¶i phï hîp víi môc tiªu phôc håi hÖ sinh th¸i nguyªn sinh, ®ã lµ c¸c loµi c©y b¶n ®Þa t¹i chç, n¬i qu¸ c»n cçi th× trång c©y che bãng vµ c¶i t¹o ®Êt tríc, c©y b¶n ®Þa sau, vµ ph¶i lÊy xóc tiÕn t¸i sinh tù nhiªn lµ biÖn ph¸p chÝnh ®Ó phôc håi rõng theo híng nguyªn sinh. b- §èi víi rõng phßng hé ®Çu nguån , ngoµi c©y gç lín cßn cã thÓ trång xen c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y lÊy qu¶, c©y ®Æc s¶n cã t¸n che phñ nh c©y rõng; sè c©y nµy ®îc tÝnh lµ c©y phßng hé chÝnh. §èi víi rõng phßng hé b¶o vÖ ®ª s«ng ®ª biÓn, ®ång ruéng, chèng c¸t bay, phßng chèng lò lôt, chän loµi c©y phï hîp môc tiªu phßng hé vµ kÕt hîp tèi ®a víi c©y cã lîi Ých kinh tÕ cho ngêi nhËn trång vµ kho¸n b¶o vÖ.
 3. 3 c- §èi víi rõng s¶n xuÊt kÓ c¶ c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ c©y lÊy qu¶ tríc hÕt ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Êt ®ai, ®iÒu kiÖn l u th«ng chÕ biÕn vµ nhu cÇu thÞ trêng ®Ó chän lo¹i c©y trång phï hîp. Ph¸t triÓn rõng s¶n xuÊt ph¶i g¾n víi c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó sím thu håi vèn vµ cã lîi nhuËn. C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c vµ yªu cÇu trªn, tõng tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng giao cho c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu lùa chän c¸c lo¹i c©y trång cô thÓ cho ®Þa ph ¬ng m×nh ®Ó tr×nh TØnh vµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n phª duyÖt. 2. ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai: a- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ TØnh), chñ ®éng rµ so¸t l¹i quü ®Êt L©m n«ng nghiÖp hiÖn cã ®Ó x©y dùng quy ho¹ch sö dông ®Êt cho dù ¸n trång rõng theo 3 lo¹i rõng vµ ph¶i lµm tõ x· ®Õn huyÖn, tØnh trªn thùc ®Þa vµ trªn b¶n ®å. Phèi hîp víi kÕt qu¶ kiÓm kª rõng tù nhiªn bæ sung söa ®æi hoÆc quy ho¹ch l¹i ph¬ng ¸n ph¸t triÓn l©m nghiÖp (hay tæng quan l©m nghiÖp ) trªn ®Þa bµn tØnh. §©y lµ 1 trong c¸c c¨n cø x©y dùng dù ¸n míi vµ bæ sung söa ®æi dù ¸n cò. b- Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn rõng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh chØ ®¹o viÖc giao ®Êt kho¸n rõng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n. Giao ®Êt ®Õn ®©u ph¶i cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Õn ®ã. c- ChØ giao ®Êt cho c¸c ®èi tîng thùc sù cã nhu cÇu, kh¶ n¨ng b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. §èi tîng ®îc giao ®Êt nÕu sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc giao ®Êt chÝnh thøc mµ kh«ng ®a vµo sö dông th× ®Êt ®ã ph¶i bÞ thu håi vµo quü dù tr÷. CÇn chØ ®¹o chÆt chÏ, kh«ng v× sù chËm trÔ vÒ thñ tôc giao ®Êt lµm ¶nh hëng ®Õn tèc ®é ph¸t triÓn rõng. ViÖc giao ®Êt ph¶i tiÕn hµnh c«ng khai d©n chñ vµ u tiªn giao ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh sèng ngay t¹i ®Þa bµn cña ®Þa ph¬ng ®ã. ViÖc giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh tríc ngµy 31/12/2000. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n vµ Tæng côc §Þa chÝnh sÏ cã Th«ng t Liªn tÞch híng dÉn riªng vÒ vÊn ®Ò nµy. 3. VÒ chÝnh s¸ch ®Çu t vµ tÝn dông. a- Vèn ng©n s¸ch nhµ níc - §Çu t cho l©m sinh + B¶o vÖ rõng: * §èi víi rõng ®Æc dông: Chñ yÕu dïng lùc lîng kiÓm l©m vµ lùc lîng b¶o vÖ rõng chuyªn tr¸ch, hëng l¬ng tõ kinh phÝ sù nghiÖp cña c¸c Ban qu¶n lý rõng ®Ó b¶o vÖ. ë nh÷ng khu rõng cã d©n ®ang sinh sèng, cã nguy c¬ x©m h¹i ®Õn rõng , th× Nhµ níc hç trî kinh phÝ ®Ó kho¸n b¶o vÖ rõng víi møc tèi ®a lµ 50.000®/ha/n¨m. Tuú theo tõng ®Þa bµn vµ tõng dù ¸n c¬ së, Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh møc kho¸n b¶o vÖ rõng cho phï hîp, nh - ng ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai cho d©n biÕt. * §èi víi rõng phßng hé: §èi t îng rõng ®îc ®Çu t b¶o vÖ lµ rõng tù nhiªn, rõng ®· khoanh nu«i vµ trång míi theo ch ¬ng tr×nh 327 thuéc vïng phßng hé
 4. 4 rÊt xung yÕu vµ xung yÕu, mµ ë ®ã cßn ph¸ rõng lµm n¬ng rÉy x©m h¹i ®Õn rõng, møc kinh phÝ kho¸n kh«ng qu¸ 50.000®/ha/n¨m. Tuú ®iÒu kiÖn tõng n¬i mµ Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh møc ®Çu t cô thÓ cho tõng dù ¸n c¬ së, thêi h¹n dïng tiÒn ®Ó kho¸n tèi ®a 5 n¨m vµ ph¶i c«ng bè c«ng khai cho d©n biÕt. * §èi víi diÖn tÝch rõng ®· giao kho¸n b¶o vÖ theo ch¬ng tr×nh 327 nÕu kh«ng ®óng ®èi tîng xung yÕu vµ rÊt xung yÕu th× nay kh«ng ®Çu t n÷a, mµ chuyÓn sang rõng s¶n xuÊt, nÕu ®óng ®èi tîng mµ cßn cÇn b¶o vÖ tiÕp th× dïng tiÒn ®Ó kho¸n b¶o vÖ rõng tiÕp cho ®ñ 5 n¨m, sau ®ã nhµ níc sÏ cã chÝnh s¸ch ®Ó ngêi nhËn kho¸n ®îc hëng lîi Ých tõ rõng. + Khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung: * DiÖn tÝch khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh tù nhiªn, hé nhËn kho¸n tù trång bæ sung c©y c«ng nghiÖp, c©y lÊy qu¶, c©y ®Æc s¶n coi nh kho¸n b¶o vÖ rõng th× ®Çu t kh«ng qu¸ 50.000®/ha/n¨m vµ ®Çu t trong 5 n¨m. Tuú ®iÒu kiÖn tõng n¬i mµ UBND tØnh quyÕt ®Þnh møc ®Çu t cô thÓ cho phï hîp vµ ph¶i c«ng bè c«ng khai cho d©n biÕt. * DiÖn tÝch khoanh nu«i, xóc tiÕn t¸i sinh, cã kÕt hîp trång bæ sung c©y l©m nghiÖp: Møc ®Çu t tèi ®a lµ 1.000.000®/ha trong 6 n¨m. C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó thiÕt kÕ, dù to¸n theo nhu cÇu l©m sinh cÇn xóc tiÕn t¸i sinh ë c¸c møc ®é : Xíi ®Êt ®ãn h¹t, gieo h¹t bæ sung, ph¸t d©y leo bôi rËm, trång bæ sung c©y gç theo r¹ch, ®¸m, th× chia ra : N¨m thø nhÊt : §Çu t cho xóc tiÕn gieo h¹t hoÆc trång bæ sung gåm lµm ®Êt côc bé, ph¸t luçng c©y bôi cá d¹i. Gieo h¹t hoÆc trång bæ sung b»ng c©y con theo ®¸m hoÆc theo r¹ch theo thiÕt kÕ ( bao gåm vËt liÖu vµ c«ng lao ®éng ) ; Hai n¨m tiÕp theo: TiÕp tôc ch¨m sãc, tra dÆm cho sè c©y trång bæ sung n¨m thø nhÊt theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt ; B¶o vÖ 3 n¨m tiÕp theo: Tuú tõng n¬i cã yªu cÇu b¶o vÖ khã dÔ kh¸c nhau ®Ó ph©n bæ kinh phÝ b¶o vÖ cho phï hîp nh ng kh«ng qu¸ 50.000®/ha/n¨m. Sau 6 n¨m nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Ó xö lý tiÕp. Chi tiÕt thiÕt kÕ dù to¸n c¨n cø QPN-21-98 theo quyÕt ®Þnh 175-1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 4/11/1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. C¨n cø vµo quy ®Þnh trªn, UBND tØnh quyÕt ®Þnh møc ®Çu t cô thÓ cho tõng vïng, tõng ®iÒu kiÖn lËp ®Þa vµ yªu cÇu l©m sinh cho xóc tiÕn t¸i sinh + Trång rõng míi: * §èi víi rõng ®Æc dông: Bao gåm trång rõng ë khu phôc håi sinh th¸i cña rõng ®Æc dông, rõng thùc nghiÖm, v ên su tËp thùc vËt. C¬ cÊu c©y trång, mËt ®é vµ suÊt ®Çu t theo thiÕt kÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. * §èi víi rõng phßng hé vïng rÊt xung yÕu vµ xung yÕu. C¬ cÊu vµ mËt ®é c©y trång: MËt ®é b×nh qu©n kho¶ng 1.600 c©y/ha, bao gåm c©y phßng hé lµ c©y rõng kho¶ng 600 c©y/ha vµ c©y phï trî lµ c©y mäc nhanh c¶i t¹o ®Êt nh ®· quy ®Þnh trong Q§ 556/TTg. Sè lîng c©y phï trî tuú theo tõng lËp ®Þa ®Ó quyÕt ®Þnh . Trêng hîp ë nh÷ng lËp ®Þa kh«ng trång c©y phßng hé ngay ®îc th× ph¶i thùc hiÖn trång xen c©y mäc nhanh che bãng hoÆc c¶i t¹o ®Êt tríc vµ sau ®ã ph¶i bæ sung trång c©y l©u n¨m, ®iÒu nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong thiÕt kÕ . MËt ®é cña c¸c lo¹i rõng
 5. 5 phßng hé ven biÓn nh phi lao chèng giã c¸t, só vÑt, ®íc, trµm... kh«ng theo quy ®Þnh trªn mµ giao cho Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n thiÕt kÕ cô thÓ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt. NÕu cã trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, c©y lÊy qu¶ cã t¸n che phñ nh c©y rõng th× thùc hiÖn mËt ®é theo quy tr×nh trång c¸c lo¹i c©y ®ã. Møc ®Çu t: Rõng phßng hé ®Çu nguån møc ®Çu t b×nh qu©n 2,5 triÖu ®ång/ha bao gåm trång vµ ch¨m sãc 3 n¨m. Dùa vµo møc b×nh qu©n nµy, tuú ®iÒu kiÖn lËp ®Þa vµ c¬ cÊu c©y trång, ñy ban nh©n d©n TØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh møc ®Çu t cô thÓ. * §èi víi loµi c©y gç quý hiÕm trång rõng s¶n xuÊt cã t¸c dông b¶o tån c©y l©u n¨m, chñ rõng ph¶i cã Dù ¸n vµ quy tr×nh kü thuËt ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, Nhµ níc sÏ hç trî cho kh©u trång míi vµ ch¨m sãc 2 triÖu ®ång/ha, chñ yÕu hç trî c©y gièng vµ mét sè vËt t, c«ng lao ®éng cÇn thiÕt. ¦u tiªn ®Çu t cho vïng phßng hé Ýt xung yÕu theo ph¬ng thøc nhµ níc vµ nh©n d©n cïng gãp c«ng søc thùc hiÖn. - X©y dùng c¬ së h¹ tÇng: C¸c ®Þa ph¬ng ph¶i phèi hîp lång ghÐp c¸c ch ¬ng tr×nh, dù ¸n trªn ®Þa bµn, huy ®éng c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n chuyªn ngµnh ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho dù ¸n trång rõng, nh giao th«ng n«ng th«n, thuû lîi, n- íc s¹ch, y tÕ, gi¸o dôc,... Vèn ng©n s¸ch dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng chØ ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô l©m sinh, møc tèi ®a kh«ng qu¸ 5% tæng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t cho dù ¸n hµng n¨m. Lo¹i c«ng tr×nh h¹ tÇng sö dông nguån vèn ng©n s¸ch cña dù ¸n nµy cho rõng phßng hé vµ ®Æc dông ®îc quy ®Þnh nh sau: §Çu t cho c«ng tr×nh trùc tiÕp phôc vô b¶o vÖ vµ x©y dùng rõng phßng hé vµ rõng ®Æc dông nh: Tr¹m b¶o vÖ rõng, c«ng tr×nh phßng chèng ch¸y, phßng trõ s©u bÖnh, vên ¬m, vv... Cßn c¸c c«ng tr×nh thuéc khu hµnh chÝnh, c«ng tr×nh nu«i th¶ ®éng vËt hoang d·, c«ng tr×nh kÕt hîp du lÞch sinh th¸i,... ® îc ®Çu t b»ng nguån vèn kh¸c. - VÒ kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n: + Kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n ®îc chi cho c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh dù ¸n bao gåm: * Kh¶o s¸t x©y dùng dù ¸n, thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt dù ¸n. * C¸c chi phÝ tËp huÊn, héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt; th«ng tin, tuyªn truyÒn, thi ®ua khen thëng. * Bæ xung 1 sè trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, v¨n phßng phÈm vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý chØ ®¹o chung. * Phô cÊp, trî cÊp, c«ng t¸c phÝ, ... theo chÕ ®é hµnh chÝnh sù nghiÖp cho c¸n bé Ban qu¶n lý dù ¸n rõng phßng hé, ®Æc dông, Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh. * Trî cÊp cho c¸n bé L©m nghiÖp x·. + Tû lÖ ph©n bæ kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
 6. 6 * Chñ dù ¸n rõng phßng hé, ®Æc dông ë c¬ së lµ 6% tæng møc ®Çu t vèn ng©n s¸ch cho dù ¸n. §©y lµ møc b×nh qu©n, nh÷ng dù ¸n n»m ë ®Þa bµn xa x«i, khã kh¨n vµ c¸n bé qu¶n lý dù ¸n kh«ng hëng l¬ng sù nghiÖp th× ®îc ph©n bæ tû lÖ cao h¬n so víi dù ¸n ë ®Þa bµn thuËn lîi hoÆc c¸n bé qu¶n lý dù ¸n thuéc biªn chÕ l¬ng sù nghiÖp, møc cô thÓ do Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. * TØnh, huyÖn, x· lµ 1,3% tæng møc ng©n s¸ch cña ch¬ng tr×nh dµnh cho mçi ®Þa ph¬ng. Nguån vèn nµy ®îc sö dông cho ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh vµ trî cÊp cho c¸n bé L©m nghiÖp x·. Sè x· ® îc trî cÊp vµ møc trî cÊp do Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh, nhng tèi ®a kh«ng vît ®Þnh suÊt cho c¸n bé ®Çu ngµnh cña x·. * C¸c ngµnh cña Trung ¬ng lµ 0,7% , ( bao gåm c¶ hÖ thèng Kho b¹c phôc vô dù ¸n ) ®Ó chi phÝ cho ho¹t ®éng cña Ban ®iÒu hµnh dù ¸n Trung - ¬ng, tæng kÕt thi ®ua khen thëng. - Vèn chuÈn bÞ gièng: Vèn chuÈn bÞ c©y gièng ®îc øng tríc cña ch¬ng tr×nh 327, c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè vèn ®· ® îc cÊp, t×nh h×nh sö dông, sè cßn l¹i quyÕt to¸n vµo cuèi n¨m 1998 ®Ó chuyÓn sang dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. - Tr×nh tù cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch. §Ó ®¶m b¶o dù ¸n trång rõng thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶, viÖc cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch ®îc quy ®Þnh nh sau: + §Ó ®îc cÊp ph¸t vèn, dù ¸n ph¶i cã c¸c tµi liÖu sau: * QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn. * V¨n b¶n giao kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ vèn vµ khèi l îng cña tØnh ®èi víi dù ¸n ®Þa ph¬ng; cña Bé, ngµnh Trung ¬ng ®èi víi dù ¸n trung ¬ng. * ThiÕt kÕ, dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. * Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh cña Héi ®ång nghiÖm thu cÊp tØnh do Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr× cïng c¸c ngµnh h÷u quan cña tØnh. (Thµnh phÇn cô thÓ cña héi ®ång nghiÖm thu do UBND tØnh quyÕt ®Þnh; Kho b¹c nhµ n íc kh«ng tham gia héi ®ång nghiÖm thu cÊp tØnh). Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT sÏ ban hµnh quy tr×nh nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh l©m sinh. * Hå s¬ chøng tõ kh¸c cã liªn quan. + ViÖc cÊp ph¸t vèn thùc hiÖn qua hÖ thèng kho b¹c Nhµ n íc theo chÕ ®é qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh phï hîp víi ph¬ng thøc cÊp ph¸t vèn ®· ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 661/ Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. + Vèn bè trÝ cho dù ¸n n¨m nµo ®îc cÊp ph¸t cho khèi lîng hoµn thµnh ®Õn ngµy 31/12 cña n¨m ®ã, nguån vèn cßn l¹i ®îc thu håi ®Ó quyÕt to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Bé Tµi chÝnh sÏ cã th«ng t quy ®Þnh cô thÓ vÒ qu¶n lý, cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch nhµ níc cho dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. b- VÒ vèn tÝn dông ®Çu t
 7. 7 - C¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc ®Çu t vµo lÜnh vùc trång rõng, khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung, trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ c©y lÊy qu¶ trªn ®Êt hoang ho¸ ®åi nói träc, ph¸t triÓn c¸c c¬ së chÕ biÕn L©m n«ng s¶n, ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i quy ®Þnh t¹i LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ( söa ®æi th¸ng 5 n¨m 1998), v¨n b¶n h íng dÉn díi LuËt thùc hiÖn tõ ngµy 1/1/1999. - §iÒu kiÖn ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch cña luËt khuyÕn khÝch ®Çu t: + C¸c c¸ nh©n, tæ chøc, c«ng ty kinh doanh ® îc nhµ níc Trung ¬ng hoÆc ®Þa ph¬ng giao ®Êt vµ ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (hoÆc thuª ®Êt) theo LuËt §Êt ®ai. + Vïng ®Êt ph¸t triÓn L©m n«ng nghiÖp n»m trong quy ho¹ch ph¸t triÓn nguyªn liÖu, chÕ biÕn tËp trung, vµ cã dù ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. + C¨n cø vµo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t vµ dù ¸n ®îc duyÖt, Uû ban nh©n d©n tØnh hoÆc Bé, ngµnh liªn quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t kÌm víi giÊy ®¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp. - QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t: + Nhµ ®Çu t cã quyÒn lîi: * §îc miÔn gi¶m tõ 50-100% tiÒn thuÕ sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, thêi gian tõ 3 n¨m trë lªn ®Õn hÕt chu kú trång rõng tuú thuéc møc ®é khã kh¨n cña ®Þa bµn nhËn ®Êt. * §îc miÔn thuÕ ®Êt chu kú trång rõng ®Çu tiªn ®èi víi vïng s©u, vïng xa, ®Ó trång rõng s¶n xuÊt. §îc dïng quyÒn sö dông ®Êt lµm tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay vèn. L·i suÊt vay ®îc quy ®Þnh hµng n¨m tõ nguån u ®·i cña luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. §îc vay víi møc tèi ®a kh«ng qu¸ 70% tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®îc duyÖt. Trêng hîp ®îc vay víi møc cao h¬n ph¶i ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. + Nhµ ®Çu t cã nghÜa vô: * S¶n xuÊt kinh doanh trång rõng ph¶i theo ®óng néi dung nhiÖm vô cña dù ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. * Ph¶i tu©n thñ mäi quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ quèc phßng an ninh, b¶o vÖ m«i trêng, luËt lao ®éng... * Trêng hîp c¸c nhµ ®Çu t kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c yªu cÇu, néi dung, tiÕn ®é cña dù ¸n ®îc duyÖt th× c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n sÏ xem xÐt cô thÓ ®Ó ®iÒu chØnh tõng phÇn hoÆc huû bá toµn bé c¸c u ®·i ®èi víi nhµ ®Çu t. - VÒ h¹n møc vèn vay u ®·i theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. Thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn díi luËt vÒ møc ®Çu t vµ l·i suÊt ®èi víi tõng ®èi tîng. Ngoµi nguån vèn vay u ®·i nªu trªn, theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc c¸c dù ¸n trång rõng s¶n xuÊt cßn ®îc vay vèn tÝn dông u ®·i tõ quü hç trî ®Çu t quèc gia, c¸c nguån vèn u ®·i kh¸c.
 8. 8 c- Vèn tõ nguån ODA - Nguån tµi chÝnh do c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c n íc cho ViÖt Nam vay, ®îc u tiªn cho dù ¸n trång rõng s¶n xuÊt vay hoÆc vay l¹i víi l·i suÊt u ®·i. - §iÒu kiÖn vay, møc l·i suÊt vµ thêi gian thu håi sÏ ®îc quy ®Þnh trong tõng dù ¸n phï hîp víi ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ tho¶ thuËn cña bªn cho vay. d- Vèn tõ nguån FDI Nguån vèn FDI (Vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi) ®îc quy ®Þnh râ trong LuËt ®Çu t níc ngoµi ( söa ®æi) u tiªn cho c¸c dù ¸n trång rõng nguyªn liÖu tËp trung g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi c¸c h×nh thøc ®Çu t (100% vèn níc ngoµi, liªn doanh vµ hîp t¸c kinh doanh) 4. ChÝnh s¸ch hëng lîi vµ tiªu thô s¶n phÈm. a- §èi víi rõng phßng hé, ®Æc dông. Ngoµi c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 7 cña quyÕt ®Þnh 661 /Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c hé nhËn kho¸n trång rõng phßng hé cßn ®îc hëng s¶n phÈm tØa tha, nÕu rõng phßng hé trång c©y hçn lo¹i, ®· ®¶m b¶o cã trªn 600 c©y phßng hé, th× sÏ ®îc hëng 100% s¶n phÈm c¸c c©y phï trî trång trong rõng phßng hé; nÕu c©y phßng hé lµ c©y lÊy qu¶, c©y lÊy nhùa, lÊy hoa th× ngêi nhËn kho¸n ®îc hëng s¶n phÈm hoa, qu¶, dÇu, nhùa. b- §èi víi rõng s¶n xuÊt. Thùc hiÖn theo kho¶n 2 ®iÒu 7 cña quyÕt ®Þnh 661/Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 5. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ. Thùc hiÖn nh ®iÒu 8 cña quyÕt ®Þnh 661/Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 6. VÒ chÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ. Ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch nh quy ®Þnh t¹i ®iÒu 9 cña quyÕt ®Þnh 661/ Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh chØ ®¹o c¸c Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n x©y dùng hoµn chØnh m¹ng líi s¶n xuÊt, cung øng gièng cã chÊt lîng ë ®Þa ph¬ng vµ hoµn thiÖn quy tr×nh quy ph¹m trång c¸c lo¹i c©y cña ®Þa ph¬ng m×nh. III. tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n 1. Bé m¸y qu¶n lý dù ¸n ë ®Þa ph¬ng vµ Bé Ngµnh. a- Bé m¸y qu¶n lý dù ¸n ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo ®iÒu 12 cña quyÕt ®Þnh 661/ Q§-TTg ngµy 29/7/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. b- Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh vµ lµ c¬ quan gióp Ban ®iÒu hµnh tØnh trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n, ®Æt t¹i Chi côc Ph¸t triÓn L©m nghiÖp . N¬i kh«ng cã Chi côc Ph¸t triÓn L©m nghiÖp, th× Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh ®Æt t¹i Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Ban nµy n»m trong
 9. 9 biªn chÕ vµ quü l¬ng sù nghiÖp cña tØnh. ë TØnh, Thµnh phè nµo chØ cã mét ®Õn hai dù ¸n c¬ së th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè kh«ng cÇn thµnh lËp Ban Qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh mµ giao chøc n¨ng qu¶n lý nµy cho Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ®¶m nhiÖm. c- Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp TØnh gióp cho Ban ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ hµng n¨m tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. Phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ vèn ®Çu t hµng n¨m tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c dù ¸n c¬ së. - ChØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh thùc hiÖn dù ¸n trong ph¹m vi toµn tØnh, kiÓm tra c¸c dù ¸n c¬ së. - Chñ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan cña TØnh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. - X©y dùng b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh. Tæ chøc c¸c cuéc häp cña Ban ®iÒu hµnh dù ¸n. - C¨n cø híng dÉn trªn, Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh cô thÓ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh. d- ë c¸c x· tham gia dù ¸n trång rõng cã quy m« trªn 500 ha hoÆc cã trªn 1000 ha rõng cÇn b¶o vÖ (trõ nh÷ng x· ®· bè trÝ kiÓm l©m viªn) do Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh ®îc bè trÝ 1 c¸n bé l©m nghiÖp chuyªn tr¸ch gióp Uû ban nh©n d©n x· thùc hiÖn c«ng t¸c l©m nghiÖp cña dù ¸n b¶o vÖ, trång rõng vµ ®îc hëng mét kho¶n phô cÊp tõ nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n. Sè x· ®îc bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch do Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh. Trêng hîp díi møc quy ®Þnh trªn th× giao cho c¸c N«ng L©m trêng gÇn nhÊt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn, nhng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn së t¹i. e- Ban qu¶n lý dù ¸n c¬ së do Bé, Ngµnh hoÆc UBND tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp cã biªn chÕ gän nhÑ gåm gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng vµ mét sè thµnh viªn chØ ®¹o hiÖn trêng. Ban qu¶n lý dù ¸n c¬ së lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n riªng. Ban qu¶n lý dù ¸n nµo hiÖn ®ang h ëng kinh phÝ sù nghiÖp cña tØnh th× tØnh tiÕp tôc bè trÝ kinh phÝ sù nghiÖp ®Ó ho¹t ®éng, Ban qu¶n lý dù ¸n nµo kh«ng ®îc hëng kinh phÝ sù nghiÖp th× trÝch trong kinh phÝ dù ¸n ®Ó ho¹t ®éng. f- C¸c Bé Ngµnh cã thùc hiÖn dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng th× thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n nh víi cÊp tØnh ®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, kh«ng thµnh lËp Ban ®iÒu hµnh dù ¸n. 2. ChuyÓn giao c¸c Ban chØ ®¹o, ban qu¶n lý ch¬ng tr×nh 327 sang dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. Ban chØ ®¹o ch¬ng tr×nh 327 c¸c cÊp cÇn khÈn tr¬ng hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 1998 ch ¬ng tr×nh 327 tríc ngµy 31/12/1998. - Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh 327 ë ®Þa ph¬ng ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm gióp cho Ban ®iÒu hµnh vµ Ban qu¶n lý dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng tæ chøc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶.
 10. 10 - TiÕn hµnh bµn giao cho Ban ®iÒu hµnh dù ¸n míi. 3. S¾p xÕp c¸c dù ¸n ch¬ng tr×nh 327 chuyÓn tiÕp sang dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. a- C¸c dù ¸n 327 lµ rõng ®Æc dông trong khi chê Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi quyÕt ®Þnh 194/CT th× ®îc tiÕp tôc ®Çu t theo dù ¸n ®îc duyÖt. b- C¸c dù ¸n ch¬ng tr×nh 327 lµ rõng phßng hé th× cÇn rµ so¸t s¾p xÕp l¹i nh sau: Dù ¸n nµo n»m trong vïng quy ho¹ch lµ vïng phßng hé rÊt xung yÕu vµ xung yÕu, vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, th× chuyÓn tiÕp sang thùc hiÖn theo dù ¸n nµy. Nh÷ng dù ¸n kh«ng n»m trong vïng phßng hé rÊt xung yÕu vµ xung yÕu, hoÆc diÖn tÝch thuéc phßng hé xung yÕu, rÊt xung yÕu chiÕm tØ lÖ Ýt th× lång ghÐp vµo c¸c dù ¸n kh¸c, chuyÓn sang dù ¸n rõng s¶n xuÊt hoÆc gi¶i thÓ. c- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh vµ c¸c Bé ngµnh liªn quan chñ ®éng ®¸nh gi¸ s¾p xÕp c¸c dù ¸n 327 vµ lËp danh s¸ch chuyÓn sang dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng tr×nh Ban ®iÒu hµnh Trung ¬ng trong n¨m 1999 ®Ó thùc hiÖn tõ n¨m 2000. C¸c dù ¸n chuyÓn sang dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng ®Òu ph¶i lËp tæng dù to¸n theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña quyÕt ®Þnh 661/Q§-TTg tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. 4. X©y dùng tæng hîp giao kÕ ho¹ch hµng n¨m. a- X©y dùng tæng hîp kÕ ho¹ch. Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Bé Ngµnh liªn quan x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng cña ®Þa ph¬ng, Bé, Ngµnh m×nh göi vÒ Ban chØ ®¹o Nhµ níc vµ Ban ®iÒu hµnh Trung ¬ng - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé Tµi chÝnh tríc thêi h¹n ChÝnh phñ quy ®Þnh 15 ngµy ®Ó tæng hîp tr×nh Nhµ níc. b- Néi dung kÕ ho¹ch tr×nh bao gåm: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn tõ khëi c«ng ®Õn n¨m kÕ ho¹ch vµ íc thùc hiÖn n¨m kÕ ho¹ch (theo néi dung kÕ ho¹ch ®· ®îc giao) - Ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch n¨m sau: + C¸c chØ tiªu b¶o vÖ rõng, khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh, khoanh nu«i cã trång bæ sung c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, c©y ®Æc s¶n, c©y lÊy qu¶ vµ khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh cã kÕt hîp trång bæ sung c©y l©m nghiÖp. + Trång rõng míi gåm : * DiÖn tÝch trång rõng phßng hé, rõng ®Æc dông * DiÖn tÝch trång rõng s¶n xuÊt ph©n theo c¸c lo¹i: nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp (nguyªn liÖu giÊy, d¨m, v¸n nh©n t¹o,...), gç trô má, gç lín, gç quý hiÕm, rõng ®Æc s¶n,... * DiÖn tÝch trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy vµ c©y lÊy qu¶ (ph©n ra : Cao su, ®iÒu, ca cao, cµ phª, chÌ , c©y lÊy qu¶ ... ) + Ch¨m sãc rõng vµ c©y c«ng nghiÖp :
 11. 11 * DiÖn tÝch ch¨m sãc rõng phßng hé, ®Æc dông. * DiÖn tÝch ch¨m sãc rõng s¶n xuÊt. * DiÖn tÝch ch¨m sãc c©y c«ng nghiÖp vµ c©y lÊy qu¶. + C¬ cÊu nguån vèn : * Vèn cho trång rõng, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng, khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung, tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc (cho rõng phßng hé, rõng ®Æc dông), vèn trång c©y gç quý hiÕm. * Vèn ODA, Ph©n ra : ◊ Vèn kh«ng hoµn l¹i ( PAM, §øc,...). ◊ Vèn vay cña ADB ,WB (NH Ch©u ¸, Ng©n hµng ThÕ giíi,...). * Vèn FDI (Vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi). * Vèn tÝn dông ®Çu t u ®·i . ◊ Cho trång vµ ch¨m sãc rõng s¶n xuÊt. ◊ Cho trång vµ ch¨m sãc c©y CN, c©y lÊy qu¶. * Vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp. * Vèn tõ nguån thuÕ tµi nguyªn, tiÒn b¸n c©y ®øng. * Vèn x©y dùng h¹ tÇng phôc vô l©m sinh. * Vèn nghiªn cøu khoa häc, khuyÕn L©m N«ng. * Vèn thiÕt kÕ phÝ cho rõng phßng hé, rõng ®Æc dông. * Vèn sù nghiÖp qu¶n lý . Riªng kinh phÝ cho c«ng t¸c ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh do Tæng côc §Þa chÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m ®Ó tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. + Danh môc c¸c dù ¸n. 5. ViÖc giao kÕ ho¹ch. Sau khi Quèc héi ®· th«ng qua tæng møc vèn dµnh cho dù ¸n, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh ph©n bè chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ vèn ®Çu t cho c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c Bé, Ngµnh tr×nh ChÝnh phñ giao kÕ ho¹ch. - Thñ tíng ChÝnh phñ giao tæng møc vèn ®Çu t cho c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c Bé nghµnh. - Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t giao chØ tiªu híng dÉn: + Môc tiªu nhiÖm vô; + C¬ cÊu vèn; + Danh môc dù ¸n c¬ së. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Bé trëng c¸c ngµnh giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c chñ dù ¸n trùc tiÕp qu¶n lý.
 12. 12 ChØ tiªu kÕ ho¹ch giao bao gåm: a- C¸c nhiÖm vô: B¶o vÖ, khoanh nu«i xóc tiÕn t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung, ch¨m sãc rõng, trång rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, rõng s¶n xuÊt, trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, c©y lÊy qu¶. b- C¬ cÊu vèn: Vèn ng©n s¸ch cho rõng phßng hé ®Æc dông, vèn vay tÝn dông, vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, vèn vay vµ vèn nghiªn cøu khoa häc, khuyÕn l©m khuyÕn n«ng, thiÕt kÕ vµ qu¶n lý phÝ. c- Danh môc dù ¸n c¬ së: - Dù ¸n trång rõng phßng hé, ®Æc dông vµ gç quý hiÕm. - Dù ¸n trång rõng s¶n xuÊt - Dù ¸n trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ c©y lÊy qu¶ . 6. ChÕ ®é b¸o c¸o (Theo mÉu chung cña Ban §iÒu hµnh Trung ¬ng): a- Ngµy 15 hµng th¸ng, chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o nhanh c¸c kÕt qu¶, chØ tiªu khèi lîng tiÒn vèn lªn ban qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh. b- C¬ quan chñ qu¶n (Ban ®iÒu hµnh tØnh, thµnh phè, Bé ngµnh Trung ¬ng) tæng hîp b¸o c¸o hµng th¸ng göi Ban ®iÒu hµnh dù ¸n Trung ¬ng chËm nhÊt lµ ngµy 20 hµng th¸ng. c- Ngµy 20 hµng th¸ng, Ban ®iÒu hµnh Trung ¬ng tæng hîp vµ b¸o c¸o Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Ban chØ ®¹o Nhµ n íc Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng vµ Thñ tíng ChÝnh phñ. d- Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o 6 th¸ng, n¨m tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. - C¸c Bé ngµnh liªn quan vµ ®Þa ph ¬ng c¨n cø t×nh h×nh cô thÓ cã thÓ cã v¨n b¶n híng dÉn riªng cho nh÷ng vÊn ®Ò theo chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý cña ngµnh m×nh, ®Þa ph¬ng m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c cÇn kÞp thêi cã v¨n b¶n b¸o c¸o Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản