Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
35
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạch ngạch năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Bé th¬ng m¹i - Bé KÕ ho¹ch & §Çu t, Bé C«ng nghiÖp sè 29/1999/TTLT/BTM/BKH§T/BCN ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 1999 Quy ®Þnh viÖc giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ trêng cã quy ®Þnh h¹n ng¹ch n¨m 2000 C¨n cø nhiÖm vô ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao; C¨n cø HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may víi c¸c n íc cã quy ®Þnh h¹n ng¹ch, Liªn Bé Th¬ng M¹i, KÕ ho¹ch & §Çu t, C«ng nghiÖp quy ®Þnh vÒ viÖc giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may n¨m 2000 cã thu phÝ nh sau: I- Nh÷ng Quy ®Þnh chung: 1. ViÖc giao h¹n ng¹ch cã thu phÝ ®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c c«ng khai, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu s¶n phÈm sö dông nguyªn liÖu trong níc vµ xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr êng kh«ng ¸p dông h¹n ng¹ch. 2. §èi tîng ®îc giao h¹n ng¹ch lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt lµm hµng xuÊt khÈu, cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cã ngµnh hµng dÖt may vµ ®· thùc hiÖn h¹n ng¹ch n¨m 1999. 3. C¨n cø ®Ó giao h¹n ng¹ch lµ sè lîng thùc hiÖn n¨m 1999 cña doanh nghiÖp trªn c¬ së sè lîng giao chÝnh thøc, kh«ng tÝnh h¹n ng¹ch th ëng, ®Êu thÇu, ®iÒu chØnh, bæ sung do yªu cÇu ®ét xuÊt. 4. §èi víi thÞ trêng EU, dµnh 30% tæng h¹n ng¹ch tõng chñng lo¹i hµng (cat.) ®Ó u tiªn giao cho c¸c doanh nghiÖp ký hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng lµ nhµ c«ng nghiÖp ch©u ¢u, do Uû ban ch©u ¢u giíi thiÖu. ViÖc u tiªn nµy ®îc xem xÐt ®èi víi c¸c hîp ®ång ký chËm nhÊt lµ 31.3.2000. C¸c doanh nghiÖp ®îc giao h¹n ng¹ch ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ nªu trªn, trõ c¸c doanh nghiÖp ®îc giao sè lîng nhá: díi 50.000 s¶n phÈm ®èi víi c¸c chñng lo¹i (cat.): 4, 5, 8, 28 vµ 31; díi 30.000 s¶n phÈm ®èi víi chñng lo¹i (cat.) 6, 7 vµ 21; díi 10.000 s¶n phÈm ®èi víi c¸c chñng lo¹i (cat.) 14, 26, 29 vµ 73; díi 5.000 s¶n phÈm ®èi víi chñng lo¹i (cat.)15; díi 10,0 tÊn ®èi víi c¸c chñng lo¹i (cat.) 68, 161 vµ díi 3,0 tÊn ®èi víi chñng lo¹i (cat.) 78,83. 5. Liªn Bé Th¬ng m¹i - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp ph©n cÊp cho UBND Thµnh phè Hµ Néi vµ UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc tiÕp giao h¹n ng¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc UBND Thµnh phè qu¶n lý. ViÖc giao h¹n ng¹ch cña UBND hai thµnh phè ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t liªn tÞch nµy vµ biªn b¶n bµn giao gi÷a Liªn Bé Th¬ng m¹i - KÕ ho¹ch vµ ®Çu t - Bé C«ng nghiÖp vµ UBND hai thµnh phè. 6. Dµnh kho¶ng 5% h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU, riªng T-shirt, Polo.shirt(cat.4) kho¶ng 10% ®Ó u tiªn vµ thëng khuyÕn khÝch:
 2. 2 - Cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sö dông v¶i s¶n xuÊt trong n íc ®Ó lµm hµng may xuÊt khÈu sang EU n¨m 2000 Cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng sang c¸c thÞ tr êng kh«ng ¸p dông h¹n ng¹ch n¨m 1999. ViÖc thëng vµ u tiªn cã quy ®Þnh riªng. 7. Dµnh mét phÇn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU c¸c chñng lo¹i hµng (cat.): 5, 6, 7, 15, 21, 26 vµ 73 ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu cho c¸c doanh nghiÖp trong c¶ níc. Sè lîng cña tõng cat. ®a ra ®Êu thÇu ®îc trÝch tõ nguån h¹n ng¹ch bæ sung vµ t¨ng trëng hµng n¨m. ViÖc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch thùc hiÖn theo quy chÕ ®Êu thÇu h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ trêng cã quy ®Þnh h¹n ng¹ch sè 1405/1998/Q§/BTM ngµy 17/11/1998. II- Thñ tôc ®¨ng ký h¹n ng¹ch: C¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu sö dông h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch ph¶i ®¨ng ký b»ng v¨n b¶n (theo c¸c mÉu ®Ýnh kÌm) göi vÒ Bé Th ¬ng M¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu ) 21 Ng« QuyÒn - Hµ Néi. Thêi gian ®¨ng ký: + H¹n ng¹ch th¬ng m¹i: tríc ngµy 10/10/1999 + H¹n ng¹ch c«ng nghiÖp:tríc ngµy 10/04/2000 III- Quy ®Þnh ®îc giao h¹n ng¹ch: 1. §èi víi h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp: Tríc ngµy 10/4/2000, c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn nªu t¹i môc I ®iÓm 4 göi hîp ®ång c«ng nghiÖp vÒ Bé Th ¬ng m¹i hoÆc UBND Thµnh phè Hµ Néi hoÆc UBNDThµnh phè Hå ChÝ Minh. (§èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc UBND hai Thµnh phè qu¶n lý) sÏ ® îc giao h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp theo tû lÖ quy ®Þnh. NÕu h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp kh«ng giao hÕt sÏ chuyÓn sang h¹n ng¹ch th¬ng m¹i. 2. §èi víi h¹n ng¹ch th¬ng m¹i: ViÖc giao h¹n ng¹ch ®îc chia lµm 2 ®ît: a) §ît 1: Trong th¸ng 10 n¨m 1999 giao h¹n ng¹ch th ¬ng m¹i víi sè lîng 100% sè lîng thùc hiÖn 9 th¸ng cña n¨m 1999 (trõ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 môc I). b) §ît 2: vµo th¸ng 1 n¨m 2000, giao tiÕp h¹n ng¹ch th ¬ng m¹i cßn l¹i theo nguyªn t¾c nªu t¹i ®iÓm 2 môc I.
 3. 3 XÐt giao h¹n ng¹ch u tiªn, thëng khuyÕn khÝch cho c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh riªng. 3. Sau ngµy 31/3/2000 nÕu h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp kh«ng ký hÕt sÏ chuyÓn sang h¹n ng¹ch th¬ng m¹i ®Ó giao tiÕp cho c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c ®ît giao h¹n ng¹ch nªu trªn (trõ c¸c doanh nghiÖp thuéc UBND hai Thµnh phè qu¶n lý) trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh, tæ ®iÒu hµnh liªn bé xem xÐt ®Ò xuÊt tr×nh l·nh ®¹o Bé Th ¬ng m¹i xö lý, sau ®ã v¨n b¶n ®îc göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé C«ng nghiÖp. IV- Nh÷ng quy ®Þnh thùc hiÖn: 1. Hoµn tr¶: Sau khi ®îc giao h¹n ng¹ch, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, ph¶i hoµn tr¶ cho Bé Th¬ng m¹i hoÆc UBND hai Thµnh phè ®Ó hai thµnh phè vµ Bé Th¬ng m¹i cïng liªn bé kÞp ®iÒu chØnh cho doanh nghiÖp kh¸c. Nghiªm cÊm viÖc mua, b¸n h¹n ng¹ch. Doanh nghiÖp kh«ng sö dông hÕt h¹n ng¹ch vµ kh«ng hoµn tr¶ tr íc ngµy 30/9/2000, sÏ trõ vµo sè lîng h¹n ng¹ch t¬ng øng n¨m sau. 2. PhÝ h¹n ng¹ch: PhÝ h¹n ng¹ch tõng chñng lo¹i hµng theo phô lôc ®Ýnh kÌm, C¸c doanh nghiÖp nép phÝ h¹n ng¹ch cho mét th«ng b¸o giao quyÒn sö dông h¹n ng¹ch hoÆc tõng l« hµng xuÊt khÈu. Khi nhËn giÊy phÐp xuÊt khÈu (E/L) t¹i phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc, doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ nép phÝ h¹n ng¹ch cho l« hµng vµo tµi kho¶n cña Bé Th - ¬ng m¹i sè 945-01-475 t¹i Kho b¹c nhµ níc Thµnh phè Hµ néi. Thêi h¹n nép phÝ chËm nhÊt cho toµn bé sè lîng h¹n ng¹ch ®îc giao lµ ngµy 30/9/2000. Sau thêi h¹n trªn, nÕu doanh nghiÖp kh«ng chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n trªn, h¹n ng¹ch sÏ tù ®éng hÕt hiÖu lùc. C¸c doanh nghiÖp ® îc giao bæ sung h¹n ng¹ch sau ngµy 30/9/2000 ph¶i nép phÝ trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch, C¸c phßng qu¶n lý XNK khu vùc cña Bé Th ¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc nép phÝ cña c¸c doanh nghiÖp vµ b¶o ®¶m thu ®ñ. 3. Uû th¸c vµ nhËn uû th¸c: C¸c doanh nghiÖp ®îc giao h¹n ng¹ch, nÕu kh«ng cã kh¸ch hµng hoÆc ký hîp ®ång trùc tiÕp kh«ng cã hiÖu qu¶, cã thÓ uû th¸c cho doanh nghiÖp kh¸c cã ®ñ ®iÒu kiÖn, trªn nguyªn t¾c hµng ph¶i ® îc s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp cã h¹n ng¹ch vµ ®îc phßng qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu thuéc Bé Th ¬ng m¹i x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. PhÝ uû th¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn. 4. ChÕ ®é b¸o c¸o: C¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch tõng quý/n¨m theo c¸c mÉu kÌm theo Th«ng t nµy. Thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng ®Çu quý.
 4. 4 V- §iÒu kho¶n thi hµnh: Bé Th¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé C«ng nghiÖp ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô qu¶n lý cña nhµ níc vÒ thi hµnh c¸c hiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may víi c¸c níc ¸p dông chÕ ®é h¹n ng¹ch, cã nhiÖm vô tæ chøc, híng dÉn thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kho¶n cña hiÖp ®Þnh ®· ký vµ c¸c quy chÕ ®· ban hµnh, phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan trong níc vµ níc ngoµi xö lý kÞp thêi nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña hiÖp ®Þnh hiÖn hµnh vÒ bu«n b¸n hµng dÖt may ký víi c¸c thÞ tr êng cã ¸p dông h¹n ng¹ch, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i. C¸c doanh nghiÖp vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t tõ thu håi h¹n ng¹ch ®Õn ®×nh chØ giao quyÒn sö dông h¹n ng¹ch hoÆc xö lý theo ph¸p luËt, tuú theo møc ®é vi ph¹m. Tæ ®iÒu hµnh liªn Bé Th¬ng m¹i, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, C«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi, b¸o c¸o ®Þnh kú kÕt qu¶ thùc hiÖn, th«ng b¸o t×nh h×nh trªn b¸o Th¬ng m¹i, t¹p chÝ th¬ng m¹i, b¸o ®Çu t vµ b¸o c«ng nghiÖp ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kÞp thêi. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ th«ng t liªn Bé Th¬ng m¹i, KÕ ho¹ch vµ §Çu t - C«ng nghiÖp sè 20/1998/TTLT-BTM-BKH§T-BCN ngµy 12/10/1998.
 5. 5 Phô lôc sè 1 KÌm theo th«ng t liªn tÞch sè 29/1999/TTLT-BTM-BKH§T-BCN ngµy 07/09/1999 Møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng EU STT Tªn chñng lo¹i hµng Cat. Møc thu 1 T.Shirt 4 300,0 ®ång/chiÕc 2 ¸o len 5 1.000,0 ®ång/chiÕc 3 QuÇn 6 1.000,0 ®ång/chiÕc 4 S¬ mi n÷ 7 500,0 ®ång/chiÕc 5 S¬ mi nam 8 500,0 ®ång/chiÕc 6 Kh¨n b«ng 9 200.000,0 ®ång/tÊn 7 QuÇn lãt 13 100,0 ®ång/chiÕc 8 ¸o kho¸c nam 14 2.000,0 ®ång/chiÕc 9 ¸o kho¸c n÷ 15 5.000,0 ®ång/chiÕc 10 Bé Pþama 18 500.000,0 ®ång/tÊn 11 Ga tr¶i giêng 20 500.000,0 ®ång/tÊn 12 ¸o Jacket 21 2.000,0 ®ång/chiÕc 13 V¸y dµi n÷ 26 1.000,0 ®ång/chiÕc 14 QuÇn len 28 200,0 ®ång/chiÕc 15 Bé quÇn ¸o n÷ 29 2.000,0 ®ång/bé 16 ¸o lãt nhá 31 1.000,0 ®ång/chiÕc 17 V¶i tæng hîp 35 350.000,0 ®ång/tÊn 18 Kh¨n tr¶i bµn 39 500.000,0 ®ång/tÊn 19 Sîi tæng hîp 41 300.000,0 ®ång/tÊn 20 QuÇn ¸o trÎ em 68 700.000,0 ®ång/tÊn 21 Bé thÓ thao 73 2.000,0 ®ång/bé 22 QuÇn ¸o BHL§ 76 500.000,0 ®ång/tÊn 23 QuÇn ¸o 78 2.500.000,0 ®ång/tÊn 24 QuÇn ¸o 83 700.000,0 ®ång/tÊn 25 Líi sîi 97 700.000,0 ®ång/tÊn 26 Kh¨n tr¶i bµn b»ng lanh, gai 118 500.000,0 ®ång/tÊn 27 QuÇn ¸o b»ng v¶i th« 161 500.000,0 ®ång/tÊn
 6. 6 Phô lôc 2 KÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 29/1999/TTLT-BTM-BKH§T-BCN ngµy 07/09/1999 Møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr- êng canada STT Tªn chñng lo¹i hµng Cat. Møc thu 1 T.Shirt 8c 300,0 ®ång/chiÕc 2 ¸o len 11a 1.000,0 ®ång/chiÕc 3 QuÇn 5a/b 1.000,0 ®ång/chiÕc 4 S¬ mi n÷ 7/8a 500,0 ®ång/chiÕc 5 Jacket 1/3a 3.500,0 ®ång/chiÕc, bé QuÇn ¸o mïa ®«ng 2a 3.500,0 ®ång/chiÕc, bé 6 V¸y dµi n÷ 4c 1.000,0 ®ång/chiÕc 7 Bé quÇn ¸o 4a 2.000,0 ®ång/bé 8 QuÇn ¸o lãt 9a 500,0 ®ång/chiÕc 9 QuÇn ¸o trÎ em Item B 150,0 ®ång/chiÕc, bé 10 Bé thÓ thao 8d 2.000,0 ®ång/bé
 7. 7 MÉu sè1 1. Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng viÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Tªn ®iÖn tÝn: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: ---------------------------------------------------------------------------------------- Sè c«ng v¨n:..., Ngµy... th¸ng... n¨m KÝnh göi: bé th¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) V/v: §¨ng ký sö dông h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®i..... (EU, Canada, Thæ NhÜ Kú) n¨m 2000 - C¨n cø quy chÕ giao h¹n ng¹ch cña Liªn Bé Th¬ng m¹i - C«ng nghiÖp - KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 29/1999/TTLT/BTM-BKH§T-BCN ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 1999; - C¨n cø n¨ng lùc s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp: - C¨n cø nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¸ch hµng n¨m 2000, C«ng ty ®Ò nghÞ Liªn Bé th¬ng m¹i - C«ng nghiÖp - KÕ ho¹ch vµ §Çu t phª duyÖt giao h¹n ng¹ch ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c chñng lo¹i hµng sau ®©y trong n¨m 2000. STT Tªn hµng Cat Sè lîng thùc hiÖn H¹n ng¹ch ®¨ng ký sö ThÞ trêng n¨m 1999 dông n¨m 2000 kh¸ch hµng C«ng ty cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña Liªn Bé th - ¬ng m¹i - C«ng nghiÖp - KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) N¬i nhËn:
 8. 8 - Nh trªn - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp MÉu sè 2 1. Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Tªn ®iÖn tÝn: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sè c«ng v¨n:..., Ngµy... th¸ng.... n¨m KÝnh göi: bé th¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) b¸o c¸o n¨ng lùc s¶n xuÊt 1. B¸o c¸o vÒ trang thiÕt bÞ: Sè lîng thiÕt bÞ ®Õn thêi STT Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ ®iÓm 1.1995 1.1997 9.1999 1 M¸y 1 kim ChiÕc 2 M¸y 2 kim ChiÕc 3 M¸y v¾t sæ ChiÕc 4 ThiÕt bÞ lµ h¬i ChiÕc 5 M¸y ®¸nh bo ChiÕc 6 M¸y c¾t ChiÕc 7 M¸y thïa khuy ChiÕc 8 ThiÕt bÞ chuyªn dïng kh¸c ChiÕc 2. DiÖn tÝch nhµ xëng:
 9. 9 - DiÖn tÝch nhµ xëng s¶n xuÊt (m2): - DiÖn tÝch nhµ kho (khu«n viªn, kh«ng tÝnh kho thuª t¸ch rêi) 3. N¬i ®Æt xëng s¶n xuÊt: Ghi râ ®Þa chØ tõng xëng s¶n xuÊt thuéc tµi s¶n doanh nghiÖp. Ghi chó: chØ b¸o c¸o trang thiÕt bÞ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. N¬i nhËn: Gi¸m ®èc C«ng ty - Nh trªn (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp.
 10. 10 MÉu sè 3 1. Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Tªn ®iÖn tÝn: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sè c«ng v¨n:..., Ngµy... th¸ng.... n¨m KÝnh göi: bé th¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) b¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m 1999 1. ThÞ trêng cã h¹n ng¹ch: STT Chñng lo¹i Cat §¬n H¹n Thùc hiÖn Níc hµng vÞ ng¹ch NK Sè lîng §¹t (%) TrÞ gi¸ Gia FOB c«ng 2. ThÞ trêng kh«ng h¹n ng¹ch: STT Tªn hµng Níc NK §¬n vÞ Sè lîng TrÞ gi¸ (USD) Gia c«ng B¸n FOB
 11. 11 3. XuÊt khÈu uû th¸c qua doanh nghiÖp kh¸c: STT Tªn hµng C¸t Níc NK Sè lîng TrÞ gi¸ (USD) DN nhËn uû th¸c Gia B¸n FOB c«ng Ghi chó: TrÞ gi¸ qui ra USD Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Nh trªn - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp
 12. 12 MÉu sè 4 1. Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Tªn ®iÖn tÝn: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sè c«ng v¨n:..., Ngµy... th¸ng.... n¨m KÝnh göi: bé th¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) b¸o c¸o thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng dÖt, may quÝ.... n¨m 2000 1. XuÊt khÈu sang thÞ trêng cã h¹n ng¹ch: STT Tªn Cat Níc §¬n vÞ Sè lîng Gi¸ trÞ (USD) hµng NK H¹n Thùc Luü Gia Luü FOB Luü ng¹ch hiÖn kÕ c«ng kÕ kÕ 2. XuÊt khÈu sang thÞ trêng kh«ng h¹n ng¹ch: STT Tªn hµng Níc NK §¬n vÞ Sè lîng TrÞ gi¸ (USD) Gia Luü kÕ FOB Luü kÕ c«ng
 13. 13 3. XuÊt khÈu uû th¸c qua doanh nghiÖp kh¸c: STT Tªn hµng Cat Níc Sè l- TrÞ gi¸ (USD) DN nhËn NK îng uû th¸c Gia Luü kÕ FOB Luü kÕ c«ng Ghi chó: TrÞ gi¸ qui ra USD Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Nh trªn - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé C«ng nghiÖp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản