Thông tư liên tịch 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch Bé tµi chÝnh - Bé L§TBXH Sè 33/2001/TTLT- BTC-BL§TBXH ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2001 Híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 16/2000/TTLT- BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000 vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ng êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi XÐt t×nh h×nh thùc tiÔn cña viÖc ® a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi, thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ t íng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 2175/VPCP-VX ngµy 22/5/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000 nh sau: 1. Bá ®iÓm 1.1c, kho¶n 1, phÇn A vµ kho¶n 2 môc III phÇn B vÒ chi phÝ hµnh chÝnh phôc vô cho viÖc ®¨ng ký theo dâi vµ qu¶n lý lao ®éng theo hîp ®ång c¸ nh©n do ng êi lao ®éng trùc tiÕp ký víi bªn thuª lao ®éng ë n íc ngoµi. 2. Bá côm tõ “ vµ tiÒn nép ph¹t ” t¹i kho¶n 3, phÇn A; tiªu ®Ò Môc III, phÇn B vµ kho¶n 1, Môc III cña phÇn nµy. 3. Bæ sung vµo kho¶n 4, phÇn A néi dung sau: Trêng hîp ngêi lao ®éng ®îc phÝa sö dông lao ®éng ®µi thä mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng ® îc thu cña ngêi lao ®éng c¸c kho¶n chi phÝ ®ã. 4. Møc tiÒn ®Æt cäc: Thay thÕ phô lôc 01/LT vµ ®iÒu chØnh møc tèi ®a tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng nh sau: + §èi víi ngêi ®i lao ®éng hoÆc tu nghiÖp t¹i Hµn quèc, NhËt b¶n, §µi loan th× møc tiÒn ®Æt cäc b»ng 01 lît vÐ m¸y bay vµ 01 th¸ng l¬ng theo hîp ®ång. + §èi víi ngêi ®i lao ®éng ë c¸c thÞ trêng kh¸c (kÓ c¶ ®èi tîng lµ sÜ quan vµ thuyÒn viªn) th× møc tiÒn ®Æt cäc b»ng 01 lît vÐ m¸y bay. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng thùc hiÖn më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Ó nép toµn bé tiÒn ®Æt cäc thu cña ng êi lao ®éng vµ qu¶n lý theo nghÞ ®Þnh 152/N§/CP. 5. Söa ®iÓm a vµ ®iÓm b, kho¶n 2, môc I, phÇn B nh sau: §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ møc thu phÝ dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi ngêi lao ®éng, møc phÝ dÞch vô ®îc thùc hiÖn nh sau: a/ Trêng hîp tiÒn l¬ng theo hîp ®ång mµ bªn sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng kh«ng bao gåm tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ trong thêi gian lµm viÖc ë n íc ngoµi th× møc phÝ dÞch vô lµ 10% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång. Riªng ®èi víi sÜ quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn th× møc phÝ dÞch vô lµ 16% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång.
  2. 2 b/ Trêng hîp tiÒn l¬ng theo hîp ®ång bao gåm c¶ tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng, b¶o hiÓm y tÕ mµ kh«ng t¸ch ra ®îc, th× møc phÝ dÞch vô lµ 5% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång; ®èi víi sÜ quan thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn th× møc phÝ dÞch vô lµ 8% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång. NÕu t¸ch ®îc c¸c kho¶n vÒ tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ th× møc phÝ dÞch vô ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a nãi trªn. 6. Bæ sung thªm ®iÓm 4a, môc II, phÇn B nh sau: “PhÝ hoa hång m«i giíi cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trong viÖc khai th¸c hîp ®ång cung øng lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 01/2000/TT-BTC ngµy 05/01/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc chi hoa hång trong giao dÞch, m«i giíi xuÊt khÈu”. 7. Thay thÕ qui ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m t¹i kho¶n 6, môc II, phÇn B nh sau: “Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vi ph¹m c¸c chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 38/CP ngµy 25/6/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng”. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c néi dung kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong Th«ng t nµy vÉn thùc hiÖn theo Th«ng t sè 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp, ngêi lao ®éng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản