intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn B é  T µi c h Ý n h­T h ¬ n g  M¹i­ « n g  an­ C T æ n g  c ôc H ¶i  u a n   Q sè 46/1999/TTLT­B T C­B T M ­ B C A ­T C H Q   n g µy  5 th¸ng 5 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  kh È u C¨n  ChØ   cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; C¨n cø ý kiÕn kÕt luËn cña Thñ t íng ChÝnh  phñ t¹ C«ng  v¨n sè  i 1286/VPCP­VI ngµy  27/3/1999 cña    V¨n phßng ChÝnh phñ  viÖc  lýxe  vÒ  xö    «  t«tån ®äng        t¹ Mãng    d¸n tem  i c¸ivµ    hµng nhËp khÈu. LiªnBé: Bé        Tµi chÝnh,Bé   Th¬ng    C«ng    m¹i,Bé  an, Tæng côc    H¶i quan  híng dÉn  viÖc d¸n tem  m Æt   5  hµng nhËp  khÈu: BÕp   c¸c lo¹       ga    i nåi c¬m   , ®iÖn    ikhung  ®¹p,phÝch  ruétphÝch  c¸clo¹  , xe    vµ    nãng,l¹nhc¸clo¹         i®éng  , c¬  næ   cïng víi    m¸y c«ng    t¸cthµnh    c¸cm¸y hoµn chØnh, ®ång  nh    bé  sau: A. M Æ t  h µ n g  p h ¶i d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  k h È u 1.    8  KÓ tõ  giê  ngµy 17/5/1999, nh÷ng  Æt     m hµng sau ®©y  s¶n xuÊt   ngoµiViÖt Nam   c¸c tæ      do    chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    nhËp khÈu  hoÆc  u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng bao  gåm  hµng  ®ang trong kho,®ang      bµy    b¸n,®ang  vËn  chuyÓn    êng  trªn ® ®Òu  ph¶i ® îc d¸n      tem hµng  nhËp khÈu theo ®óng  quy  ®Þnh:   ­BÕp   c¸clo¹   ga    i ­Nåi c¬m       ®iÖn    i c¸clo¹ ­Khung  ®¹p.   xe  ­PhÝch  ruétphÝch    vµ    nãng      i l¹nhc¸clo¹ . ­§éng  næ     c¬  cïng víi     m¸y  c«ng    t¸cthµnh    c¸cm¸y  hoµn  chØnh,®ång    bé. 1.1.Nh÷ng  Æt     m hµng  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   trªn®©y     1    tõ 17/5/1999    khi nhËp  khÈu  c¬  do  quan    H¶i quan thùc hiÖn  tem  i     d¸n  t¹  kiÓm    n¬i trahµng    ho¸ vµ ph¶id¸n    tem  xong  íckhihoµn  tr     thµnh        thñ tôc h¶iquan.C¸c  chøc  c¸   tæ  vµ    nh©n  kinh doanh    nhËp khÈu  ph¶it¹omäi      ®iÒu  kiÖn cho  quan    c¬  H¶i quan  tiÕn hµnh    tôc d¸n  c¸c thñ    tem  îc thuËn  inhanh  ®   lî , chãng, an    toµn  ®óng    c¸c quy ®Þnh   t¹ Th«ng  nµy. i t 
  2. 2 1.2. Tæ     chøc  c¸  vµ  nh©n  kinh doanh nh÷ng  Æt   m hµng quy  ®Þnh   i t¹  ®iÓm   nªu    1  trªncßn    tån trong néi®Þa      ph¶ilËp      tê khaihµng      ho¸ cßn      tån ®Ó ® îcd¸n tem      theo híng dÉn      sau: a.CÊp        ph¸ttêkhai: Tê khai hµng    nhËp  khÈu  cßn tån ph¶i d¸n    tem  c¬  do  quan  thuÕ  cÊp  ph¸t,  îng kinh doanh    Æt     ®èi t     c¸cm hµng ph¶id¸n    tem  nhËn    tê khait¹ c¬    i quan    thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýhoÆc   i t¹ ®Þa  ®iÓm  nép    tê khaiquy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm  b  díi  ®©y.  quan  C¬  thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    in,cÊp    ph¸t®Çy  tê khaicho   ­ ®ñ      ®èi t îng kinh doanh.     b.§Þa    ®iÓm   nép    têkhai: ­      §èi víic¸c doanh nghiÖp Nhµ     níc,doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi,c¸c c«ng        tyTNHH,  doanh nghiÖp   tnh©n,  c«ng      ty cæ phÇn, HTX     nép  têkhait¹ Côc        i thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. ­Hé    kinhdoanh      c¸thÓ nép    têkhait¹ c¬      quan  i thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý.§èi víi  nh÷ng  kinhdoanh  hé    nép  thuÕ theo ph¬ng    ph¸p khÊu    Côc    trõdo  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n        lýth× nép    têkhait¹ Côc     i thuÕ. C¬  quan  thuÕ  c¬  vµ  quan  Qu¶n    lý thÞ  êng  c¸n  cã  Æt   êng  tr cö  bé  m th xuyªn  i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm       trªn®Ó ph¸tvµ    tiÕp  nhËn    tê khaikÞp    thêi. khai   Tê    gåm   b¶n: 1  3    b¶n    tr¶cho  së    c¬  kª khai,1    b¶n nép  quan  c¬  thuÕ, 1    b¶n  nép  c¬ quan  Qu¶n   lýthÞ  êng. §Ó   tr   tr¸nhlîdông,khinhËn        i     tê khaic¸n bé      qu¶n    lý thÞ  êng  tr tiÕp nhËn    ph¶ikiÓm        tranéidung    kª khaivµ  x¸cnhËn      ký    têkhai. c.Thêih¹n kª khaivµ            nép    têkhai Thêi h¹n  khai vµ    kª    nép  khai lµ  ngµy, b¾t  tê    5    ®Çu   8  tõ  giê ngµy  17/5/1999 vµ    kÕt  thóc chËm     nhÊt lµ16        giêngµy  21/5/1999. ­ HÕt      thêih¹n  khaivµ  kª    nép   tê khai,c¬    quan qu¶n    lýthÞ  êng  c¬  tr vµ  quan  thuÕ ph¶i lËp    biªn b¶n      x¸c nhËn  tê khai ®∙  sè      nhËn  cña    c¸c ®èi  îng t   kinhdoanh.   d. Thêih¹n  tem      d¸n  hµng      ngµy,®ång        tån lµ15    thêivíi khai: kª  B¾t ®Çu   tõ ngµy    17/5/1999 vµ    kÕt  thóc 16      giê ngµy  31/5/1999.Trong    nªu      thêih¹n  trªn c¬ quan  Qu¶n    tr lýthÞ  êng  trÝc¸n bé  bè      tiÕn hµnh    kiÓm      tra®èi chiÕu  l   sè îng thùc tÕ    l kª khai,kiÓm       víisè îng      traho¸ ®¬n, chøng    lýkÌm  tõ hîp    theo hµng  ho¸ kª khai®Ó   quan        c¬  thuÕ  chøc  tem  îcnhanh  tæ  d¸n  ®   chãng,thuËn      lîvµ  i ®¶m   b¶o  ®óng    thêigian quy    ®Þnh. 1.3.C¸c  Æt     m hµng  nhËp  khÈu  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu    tÞch    i 1  trªnbÞ  thu tr     ph¶id¸n  íckhib¸n    tem. C¬    quan    ra quyÕt ®Þnh  tÞch    thu ph¶ith«ng  víi   b¸o   
  3. 3 c¬ quan  thuÕ  sè  vÒ  hµng  tÞch      îcd¸n  thu ®Ó ®   tem. §èivíihµng            ho¸ viph¹m  do  quan    c¬  H¶i quan    ra quyÕt ®Þnh  tÞch      quan    thu th× c¬  H¶i quan    trùctiÕp  d¸n tem.   2. C¸c  Æt     m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kh«ng  1  ph¶id¸n    tem  trongc¸ctr     êng    hîp sau: 2.1.Tæ     chøc  c¸  vµ  nh©n  nhËp  khÈu thuéc diÖn  îc miÔn  ®   nép thuÕ  nhËp khÈu    ®Ó phôc  nhu  vô  cÇu sinh ho¹t,    nÕu ®em   th× ph¶ikhaib¸o    b¸n        víi c¬  quan    H¶i quan    ®Ó nép thuÕ nhËp khÈu  ph¶id¸n  vµ    tem  íckhib¸n. tr     2.2.B¸n        t¹ c¸ccöa  i hµng  miÔn  thuÕ. 2.3.VËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh,t¹m    nhËp, t¸ xuÊt hoÆc   H¶i quan          i    do    dilýtõ cöa  khÈu ®Çu     tiªn®Õn  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trangoµi cöa    khÈu ph¶ikÌm    theo  hå  hµng    s¬  ho¸ theo quy ®Þnh  cña    H¶i quan  hµng    vµ  ho¸ vËn chuyÓn  ph¶i  ® îcniªm    phong kÑp  ch× hoÆc   c¸n bé    cã    H¶iquan        ¸p t¶i cÇn  khi thiÕt. 2.4.Hµng      ho¸ nhËp  vµo  kho  ngo¹iquan,khu      chÕ  xuÊt. 3.    §Ó ph©n  biÖt nh÷ng  Æt     m hµng  s¶n xuÊt  trong      níc víihµng  nhËp  khÈu, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  îc phÐp      ®   nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu,vËt liÖu,linh         kiÖn,phô    kiÖn,phô        tïng®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸pthµnh  s¶n  phÈm   hoµn chØnh  tiªuthô trong néi®Þa,          ph¶ith«ng  c«ng    b¸o  khainh∙n hiÖu      s¶n  phÈm   ®¨ng  ®∙  ký    quan  víic¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  ®ång    thêith«ng  b¸o      trªnc¸c ph¬ng  tiÖn th«ng      tin®¹ichóng  t¹    vµ  i ®Þa   c¸c ®iÓm   hµng  b¸n  hoÆc       hµng  ®¹ilýb¸n  ®Ó      îng kiÓm    c¸clùcl   tra,kiÓm    nh©n  so¸tvµ  d©n  biÕt,tr¸nhbÞ        lîdông. i B. T e m  h µ n g  n h Ë p  k h È u  v µ d¸n te m 1.Quy    ®Þnh  d¸n tem: vÒ    C¸c  Æt   m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Môc    îc quy  1  A ®   ®Þnh  d¸n tem  sau:   nh  1.1.BÕp   c¸clo¹   trÝd¸n  m Æt     ph¶i.   ga    ivÞ    ë  , trªnbªn  1.2.Nåi    c¬m  ®iÖn, vÞ      trÝ d¸n  i t¹ phÇn th©n    nåi phÝa    phËn    trªnbé  æ ®iÖn.     1.3.Khung  ®¹p,vitrÝd¸n  i xe        t¹ phÝa      trªngiãng xiªn,    c¸ch mÐp       nèi(r¾c  co)kho¶ng      0,5 cm. 1.4.PhÝch    nãng  l¹nh:
  4. 4 +    Lo¹iphÝch nãng    l¹nh kh«ng dïng ®iÖn: VÞ       trÝ d¸n  v¾t däc phÇn    nèi ®¸y  th©n  vµ  phÝch, nÕu     kh«ng  phÇn    cã  nèi ®¸y th× d¸n  däc  ë  theo th©n  phÝch        nèivíi phÝch  cæ phÝa  trªn. + Lo¹iphÝch    nãng l¹nh dïng    ®iÖn:    VÞ trÝ d¸n  iphÇn   t¹  th©n phÝch,  phÝa    phËn    trªnbé  æ ®iÖn. Ruét phÝch    nãng  l¹nh:VÞ      phÇn    trÝd¸n ë  th©n    ruétphÝch. 1.5.§éng  næ     c¬  cïng víi     m¸y  c«ng    t¸cthµnh    c¸c m¸y  hoµn  chØnh, ®ång    bé  trÝd¸n ë  vÞ      th©n  ®éng  næ   c¬  phÝa  l¾p b¸nh ®µ. 2.Ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýtem: 2.1. Tem     hµng  nhËp khÈu  Bé   do  Tµi chÝnh  thèng  nhÊt ph¸t hµnh.     Tæng  côc ThuÕ   tr¸chnhiÖm     cã    in,cÊp ph¸t®Çy     ®ñ,  kÞp    thêicho    c¸c ®Þa  ph¬ng  ngµnh    vµ  H¶iquan    chøc    ®Ó tæ  d¸n tem theo quy    ®Þnh. Mäi  êng  tr hîp    in Ên, ph¸thµnh  tiªuthô    vµ    tem    dông  gi¶,sö  tem    gi¶ vµ  c¸chµnh      vigian dèikh¸c®Òu   xö          bÞ  lýtheo ph¸p luËt.     2.2.Tem     hµng nhËp khÈu  îcqu¶n    sö  ®   lývµ  dông  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  529 TC/TCT  ngµy 22/12/1992    vÒ chÕ     ®é qu¶n    chØ   lý Ên  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  40/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  7/4/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  tem  inÊn, qu¶n    dông  vµ      lý,sö  tem  hµng nhËp khÈu. Nghiªm  cÊm   viÖc  giao tem    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kinhdoanh      tùd¸n. 2.3.Khi d¸n      tem hµng nhËp khÈu, c¸c tæ      chøc  c¸ nh©n  vµ    kh«ng ph¶i   nép  kho¶n    chiphÝ  nµo. c. X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g: 1.Xö        lýviph¹m: 1.1.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng quy ®Þnh d¸n tem  kª khaikh«ng      trungthùc sÏbÞ  lýnh        xö    sau: ­ NÕu   khaithÊp    kª    h¬n  tån  sè  thùc tÕ    th×  chØ  d¸n tem  kª  sè  khai,sè    kh«ng  khaisÏ bÞ  ph¹tviph¹m  kª      xö      hµnh  chÝnh  tÞch  hµng    vµ  thu  ho¸,nÕu  nghiªm trängsÏbÞ        truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh sù. ­ NÕu       kª khaicao    h¬n  l   sè îng thùc tÕ      th× chØ  tem  d¸n  theo  l   sè îng thùc  tÕ  cßn   tån,®ång    ph¹tviph¹m  thêixö      hµnh  chÝnh,møc  ph¹ttuú theo    xö      møc  ®é    viph¹m.
  5. 5 §Ó  ®¶m  b¶o    ho¹t®éng kinh doanh    b×nh  êng, ®èi    th   víinh÷ng  chøc  tæ  vµ    c¸nh©n  kª khai, ®∙     vÉn  îctiÕp tôcmua  ®       vµo,b¸n ra nhng        ph¶icã    ®Çy  ®ñ  ho¸ ®¬n, chøng      ®Ó         tõhîp lÖ  gi¶i tr×nh sè    chªnh  lÖch  víi   so    khai. kª ­ Trêng hîp  idông  lî  chñ  ¬ng  tr d¸n tem hµng nhËp  khÈu,  khai c¶  kª    nh÷ng hµng    ho¸ s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong níc®Ó   îcd¸n      ®   tem  hµng  nhËp  khÈu  nh»m       lõa g¹tngêi tiªudïng    xö        sÏ bÞ  ph¹thµnh  chÝnh  xö    vµ  lýtÞch    thu hµng  ho¸.NÕu     nghiªm  träng sÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.2.§èivíi hµng          sè  ho¸ nhËp khÈu  cßn    kª khainÕu  tån ®∙      kh«ng  ho¸  cã  ®¬n, chøng    tõ hîp    lýchøng  minh nguån  gèc  hîp ph¸p th× c¨n  quy  cø  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña    c¸c LuËt thuÕ  lýthu  xö    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp theo    ho¹t®éng  bu«n chuyÕn  ph¹tmét  vµ    lÇn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  theo  ho¹t®éng    bu«n  chuyÕn.  ViÖc  d¸n  tem ®èi    hµng  víisè  ho¸ nµy chØ   îc thùc  ®   hiÖn    khi ®èi îng  t kinh  doanh  ®∙  chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh  lý.Trêng    xö    hîp kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh  lý xö    sÏbÞ  ph¹tviph¹m    xö      hµnh chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng  ho¸. Côc thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    gi¸c¶  c¨n cø    thÞ  êng  tr vµ nguyªn t¾c tÝnh thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp theo  ho¹t®éng    bu«n chuyÕn quy  ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ      ®Ó ¸p dông thèng  nhÊt trªn     ®Þa  bµn. 1.3.KÓ       tõ ngµy 1/6/1999    Æt   c¸c m hµng nhËp  khÈu  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   1 phÇn  nªu   u  A  trªnl th«ng    tr trªnthÞ   êng bao gåm   hµng  trong kho,®ang      bÇy  b¸n,®ang    vËn chuyÒn kh«ng  tem  cã  d¸n theo quy ®Þnh  ®Òu       coi lµ hµng  nhËp    xö      lËu,bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng    ho¸,nÕu  nghiªm  trängsÏbÞ        truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.4.Tæ     chøc  c¸nh©n  vµ    kinhdoanh  c¸cm Æt     cã    hµng  ph¶id¸n tem      nÕu  hµng    ho¸ kh«ng  tem  d¸n  theo quy ®Þnh,  tem  bÞ  d¸n  r¸ch,bÞ      n¸t, tem  bÞ  d¸n  phñ    lípchÊt liÖu kh¸c lªntrªn,tem            kh«ng d¸n    trùctiÕp vµo  hµng  ho¸,hoÆc     bÊt  h×nh  kú  thøc nµo  kh¸c ®Ó       lî dông  i quay vßng  tem    kiÓm     sÏ bÞ  trahµnh  chÝnh  xö    vµ  lýtÞch   thu hµng    ho¸.NÕu     viph¹m  nghiªm  träng sÏ bÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 1.5.Tæ     chøc,c¸ nh©n        viph¹m quy ®Þnh  d¸n tem    Æt   c¸c m hµng nhËp  khÈu  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   Môc  hoÆc   i 1  A  tiÕp taycho      hµnh          vitiªuthô,hîp thøc  hµng    ho¸ nhËp      xö    lËu sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     2.Khen  ëng:   th Tæ  chøc  c¸ nh©n  c«ng  vµ    cã  trong viÖc  chøc    tæ  thùc hiÖn  iÓn khai tr     d¸n tem  ph¸thiÖn  vµ    hoÆc  gióp     îng  c¸c lùc l kiÓm     tra,kiÓm     so¸tph¸thiÖn,    
  6. 6 thu gi÷c¸cm Æt         hµng nhËp  khÈu ph¶id¸n    tem  nhng kh«ng  tem; c¸ctr d¸n      êng  hîp inÊn, ph¸thµnh,tiªuthô tem    dông                gi¶,sö  tem    c¸c hµnh    gi¶ vµ    vigian dèi     kh¸csÏ® îckhen  ëng        th theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3.Qu¶n      lýhµng  tÞch  thu: C¬  quan quyÕt ®Þnh tÞch  hµng    thu  ho¸ nhËp khÈu    viph¹m quy ®Þnh  d¸n tem ph¶i qu¶n    tæ    lývµ  chøc  b¸n hµng  tÞch    dông  bÞ  thu,sö  nguån thu  b¸n hµng    theo ®óng      qui®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ  híng dÉn  vµ    cña  Bé  TµichÝnh.   d. t æ  c h ø c thùc hi Ö n 1.  Tµi chÝnh, Bé  Bé      Th¬ng    C«ng    m¹i,Bé  an, Tæng   côc H¶i quan cã  tr¸chnhiÖm     chØ  ®¹o  iÓn khaithùc hiÖn  tr       ®óng   c¸c quy  ®Þnh trong Th«ng    t nµy,gi¶i     quyÕt kÞp        thêic¸cvíng m ¾c     trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            d¸n tem hµng  nhËp  khÈu. Phèi hîp víic¸c c¬            quan  th«ng    chÝ  Trung  tÊn,b¸o  ë  ¬ng  ®Þa  vµ  ph¬ng  lµm    tètc«ng    t¸ctuyªntruyÒn      d¸n tem  hµng  nhËp  khÈu. 2. Bé    Th¬ng   m¹i (Côc Qu¶n    lýthÞ  êng) chñ    tr   tr×phèihîp víic¸c ngµnh,           c¸c cÊp    kiÓm    tra,kiÓm    so¸tnh÷ng  Æt   m hµng nhËp  khÈu quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng    néi®Þa. 3. Bé      Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   chøc    cã    tæ  in Ên, ph¸thµnh  cÊp    vµ  ph¸t   ®Çy    ®ñ tem  hµng nhËp khÈu    ®Ó phôc  cho  vô  viÖc  iÓn khaid¸n  tr     tem, chØ    ®¹o    hÖ thèng  thuÕ phèihîp víic¬        quan  qu¶n    lýthÞ  êng, C«ng  tæ  tr   an  chøc  tètviÖc  tem    d¸n  hµng nhËp  khÈu  cßn    tån trongnéi®Þa.     4. Bé    C«ng  an  tr¸chnhiÖm   chØ    cã      ®¹o  C«ng  c¸c tØnh, thµnh  an      phè  trùcthuéc    Trung ¬ng ®iÒu      traph¸thiÖn    c¸c ®èi îng vµ  êng  t   ® d©y  bu«n    lËu c¸c m Æt     hµng quy ®Þnh ph¶i d¸n    tem nhng  kh«ng d¸n tem theo quy ®Þnh  ®Ó   lýnghiªm    chøc  c¸nh©n    xö    c¸ctæ  vµ    viph¹m. 5. Tæng  côc H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    chØ  ®¹o H¶i quan    c¸c cÊp tæ  chøc    tètviÖc    d¸n tem    t¹ cöa  i khÈu. 6.    Bé C«ng  nghiÖp, Bé     Khoa  häc C«ng  nghÖ   M«i  ¬ng  tr¸ch vµ  tr cã    nhiÖm    t vÊn  gióp    trong viÖc    vµ  LiªnBé    x¸c ®Þnh xuÊt xø    cña hµng      ho¸ ®Ó thùc hiÖn    viÖc    d¸n tem ®óng quy  ®Þnh. 7. Chñ    tÞch UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm     trùctiÕp chØ    ®¹o  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn  tem    d¸n  hµng nhËp khÈu    trªn ®Þa bµn,chØ    ®¹o    c¸cngµnh,c¸ccÊp        t¨ngcêng  kiÓm    tra,kiÓm    so¸tviÖc d¸n 
  7. 7 tem hµng nhËp khÈu  l th«ng  vµ u  hµng ho¸    trªn thÞ  êng  tr theo ®óng quy  ®Þnh. 8.ViÖc  tem      m Æt     d¸n  ®èi víi12  hµng  îuchai, ®¹p  r    xe  nguyªn chiÕc,qu¹t       ®iÖn    i m¸y  c¸c lo¹   , thu h×nh, ®Çu     Video, tñ l¹nh,m¸y        ®iÒu hoµ kh«ng  khÝ,  ®éng  næ,    sø, chËu  c¬  bÖ xÝ    röa    sø, g¹ch  l¸   èp  t m¸y  , b¬m     níc ®iÖn nhËp  khÈu  vÉn  thùc hiÖn    theo Th«ng       tLiªntÞch  77/1997/TTLT­ sè  BTC­BTM­BNV­ TCHQ  ngµy  1/11/1997,Th«ng     t Liªn tÞch  30/1998/TTLT­   sè  BTC­BTM­BNV­ TCHQ  ngµy  16/3/1998  Th«ng   Liªn tÞch  121/1998/TTLT­ vµ  t   sè  BTC­BTM­ BNV­TCHQ   ngµy 1/9/1998. 9. Trong      qu¸ tr×nh tr     iÓn khaithùc hiÖn,c¸c ngµnh,c¸c ®Þa              ph¬ng  theo  dâivµ    tæng    hîp nh÷ng víng m ¾c       ®Ó ph¶n ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh  vµ  c¸c Bé,    ngµnh  li   cã  ªnquan. Hµng    ngµy b¸o c¸o nhanh  kÕt qu¶  iÓn  tr khai,  nh÷ng víng m ¾c       ph¸tsinh cÇn  lývÒ  phËn  êng      xö    bé  th trùcBan chØ  ®¹o d¸n  tem hµng  nhËp  khÈu    ®Ó chØ  ®¹o kÞp  thêi. Th«ng   tnµycã  hiÖu      lùcthihµnh    tõngµy  17/5/1999.
  8. 8 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc tê k h ai h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  p h ¶i d¸n te m   c ß n  tån ® Õ n  n g µ y......./5/1999 Tªn  ®¬n  (hoÆc    vÞ  c¸nh©n)  kinhdoanh:. . ........   . . ........ §Þa  chØ    hoÆc   trôsë  ®Þa  ®iÓm   kinhdoanh:. . .............   . . ............ Sè  M Æt   hµng Sè îng c¬  tùkª khai Sè îng thùc tÕ  l   së      l     qua  kiÓm Ghi   TT tra chó   Cã    Kh«ng  ho¸ cã  Cã    ho¸ ®¬n  Kh«ng  cã  ®¬n  chøng  ho¸ ®¬n  chøng    ho¸ ®¬n    tõ   tõhîp ph¸p chøng      hîp ph¸p chøng          tõhîp   tõhîp ph¸p ph¸p 1 2 3 4 5 6 7 1 BÕp   c¸clo¹ ga    i 2 Nåi c¬m     ®iÖn    c¸c lo¹i 3 Khung  ®¹p xe  4 PhÝch   vµ   ruét   phÝch  nãng  l¹nh   c¸clo¹ :   i ­PhÝch    nãng l¹nh ­   Ruét   phÝch  nãng  l¹nh 5 §éng  næ   c¬  cïng  víi m¸y  c«ng t¸c   thµnh   c¸c   m¸y  hoµn   chØnh,   ®ång  bé têkhaihµng        ho¸ nhËn  lóc ..   .ngµy.. th¸ng5  ,   .   n¨m  1999  ..    . giê,ngµy..  th¸ng5    n¨m  1999 Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ C¸n  tiÕp nhËn    bé    têkhaiký    tªn (hoÆc  chñ  kinhdoanh) hé    Ký  tªn X¸c  nhËn cña    kiÓm    sè îng c¸n bé  travÒ  l hµng    ho¸ thùc tÕ    cßn  tån Ngµy...  th¸ng5    n¨m  1999
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2