intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
69
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên bộ Tài chính-BCN-Tổng cục hải quan hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp sè 52/2002/TTLT- BTC-BCN ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Th«ng t liªn tÞch sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ ®èi víi s¶n xuÊt xe hai b¸nh g¾n m¸y vµ ®éng c¬ xe hai b¸nh g¾n m¸y C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 38/2002/Q§-TTg ngµy 14/03/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt l¾p r¸p vµ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y; ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 2667/VPCP- KTTH ngµy 21/5/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 38/2002/Q§-TTg ngµy 14/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp, sau khi thèng nhÊt víi Tæng côc H¶i quan, híng dÉn söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ ®èi víi s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y vµ ®éng c¬ xe hai b¸nh g¾n m¸y quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan nh sau: 1. Môc II cña Th«ng t 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: Thay thÕ néi dung quy ®Þnh t¹i g¹ch ®Çu dßng thø 6, Môc II b»ng néi dung míi díi ®©y: "§Çu t s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y lµ: doanh nghiÖp tù bá vèn ®Ó ®Çu t vµ liªn doanh s¶n xuÊt theo ph¬ng thøc hîp ®ång, gãp vèn, chia lîi nhuËn víi doanh nghiÖp kh¸c (doanh nghiÖp trong níc hoÆc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi) ®Ó s¶n xuÊt. Trêng hîp liªn doanh víi doanh nghiÖp kh¸c, ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn: + Gãp vèn ph¸p ®Þnh tõ 30% trë lªn nÕu liªn doanh theo h×nh thøc thµnh lËp doanh nghiÖp míi; hoÆc gãp vèn thùc hiÖn hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt víi phÇn vèn gãp chiÕm tõ 30% vèn thùc hiÖn hîp ®ång trë lªn nÕu liªn doanh trªn c¬ së hîp ®ång. Trong trêng hîp gãp vèn theo hîp ®ång, ®èi t¸c ký hîp ®ång víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y ph¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô tïng xe hai b¸nh g¾n m¸y. PhÇn vèn gãp cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc: gãp vèn b»ng tµi s¶n vµ/hoÆc gãp vèn b»ng tiÒn. Gãp vèn b»ng tµi s¶n ph¶i lµ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y do doanh nghiÖp ®¨ng ký; Gãp vèn b»ng tiÒn ph¶i cã chøng tõ chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng. Mäi ho¹t ®éng gãp vèn ph¶i ®îc thÓ hiÖn râ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. + S¶n phÈm tõ ho¹t ®éng liªn doanh ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ cho sè xe do doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p." 2. Môc III cña Th«ng t 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
 2. 2 2.1. Thay thÕ ®iÓm 1 thµnh ®iÓm 1 míi díi ®©y: "1. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y ph¶i ®Çu t s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y ®¹t tû lÖ néi ®Þa ho¸ tõ n¨m 2002 tèi thiÓu lµ 20% tÝnh trªn toµn bé s¶n phÈm theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc 2, 3, 4, 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/ TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001. ViÖc ®Çu t s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn nªu trªn ph¶i lµ c¸c nh÷ng linh kiÖn thuéc mét sè trong c¸c nhãm phô tïng chñ yÕu nh: §éng c¬, khung, bé phËn truyÒn ®éng. Chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn thuéc danh môc chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y th«ng dông ®· s¶n xuÊt trong níc quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 08, ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001 kh«ng ®îc ®a vµo ®Ó tÝnh møc tû lÖ néi ®Þa ho¸ tèi thiÓu nªu trªn. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®éng c¬ vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y cã ®Çu t s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®éng c¬ chØ ®îc thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi ®éng c¬ trong trêng hîp ®Çu t s¶n xuÊt (bao gåm tù s¶n xuÊt vµ liªn doanh s¶n xuÊt) c¸c chi tiÕt ®éng c¬ ®¹t tû lÖ néi ®Þa ho¸ tèi thiÓu lµ 20% tÝnh trªn toµn bé ®éng c¬, trong ®ã phÇn tù s¶n xuÊt lµ tù chÕ t¹o hoµn chØnh ®îc Ýt nhÊt 1 chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt chñ yÕu cña ®éng c¬ theo quy ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp. Tû lÖ 20% nªu trªn ®îc tÝnh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ quy ®Þnh t¹i b¶n Phô lôc sè 06 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy (thay thÕ b¶n Phô lôc sè 6 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001). C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y cã ®Çu t s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn cña ®éng c¬ ®Ó l¾p r¸p vµo xe hai b¸nh g¾n m¸y do chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p th× sè chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn cña ®éng c¬ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc quy ®æi ®Ó tÝnh vµo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña xe hai b¸nh g¾n m¸y, kÓ c¶ trêng hîp tæng tû lÖ c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn ®ã kh«ng ®¹t tû lÖ 20% tÝnh trªn toµn bé ®éng c¬. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y mua ®éng c¬ do c¸c ®¬n vÞ kh¸c s¶n xuÊt, l¾p r¸p, nÕu tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®éng c¬ do c¸c ®¬n vÞ nµy ®Çu t s¶n xuÊt ®¹t tõ 20% trë lªn th× doanh nghiÖp mua ®éng c¬ míi ®îc quy ®æi ®Ó tÝnh vµo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña s¶n phÈm xe hai b¸nh g¾n m¸y do doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p. Xe m¸y nguyªn chiÕc, c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn cña xe m¸y ®îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn: - C«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng hµng ho¸; c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn thuéc Danh môc hµng ho¸ thuéc diÖn ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) hoÆc Tiªu chuÈn Ngµnh (TCN) th× ph¶i c«ng bè chÊt lîng hµng ho¸ phï hîp tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh chÊt lîng hµng ho¸. - Ghi nh·n hµng ho¸ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 05/TT-BCN ngµy 18/06/2001 cña Bé C«ng nghiÖp. 2.2. Thay thÕ ®iÓm 5 b»ng ®iÓm 5 míi díi ®©y: "5. Trùc tiÕp nhËp khÈu chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn; trùc tiÕp mua chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc hoÆc ®¹i lý
 3. 3 cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p; Thùc hiÖn s¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm theo ®óng ®Þa diÓm ®¨ng ký §¹i lý cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt lµ ®¹i lý b¸n chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y theo gi¸ do ®¬n vÞ s¶n xuÊt Ên ®Þnh vµ hëng hoa hång do ®¬n vÞ s¶n xuÊt tr¶. Hai bªn giao vµ nhËn ®¹i lý ph¶i ký kÕt hîp ®ång ®¹i lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i LuËt Th¬ng m¹i. Trêng hîp doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ uû quyÒn hoÆc uû th¸c nhËp khÈu qua doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ." 2.3 - Thay thÕ ®iÓm 6 b»ng ®iÓm 6 míi díi ®©y: "6. Thùc hiÖn thanh to¸n 100% gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu qua Ng©n hµng theo ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng th tÝn dông (L/C) kh«ng huû ngang." 2.4 - Bæ sung thªm môc 7 díi ®©y: "7. Doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o Tiªu chuÈn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y theo x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp." 3. Môc IV cña Th«ng t 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: Thay thÕ ®iÓm 4 thµnh ®iÓm 4 míi nh sau: "4. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt ®îc mét sè chi tiÕt trong c¸c côm chi tiÕt, ®îc quy ®Þnh tû lÖ néi ®Þa ho¸ t¹i c¸c b¶n phô lôc 2, 3, 4, 5, 6, ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001, th× doanh nghiÖp ®îc tù kª khai tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña c¸c chi tiÕt nhng ph¶i ®¶m b¶o phï hîp tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ chi tiÕt s¶n xuÊt ®îc víi gi¸ trÞ c¸c côm chi tiÕt vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña c¸c chi tiÕt kh«ng vît qu¸ møc tû lÖ néi ®Þa ho¸ quy ®Þnh cho côm chi tiÕt ®ã. VÝ dô: Theo b¶n phô lôc tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®îc quy ®Þnh cho Gi¶m sãc sau lµ 1,8%. Nhng doanh nghiÖp ®· ®Çu t s¶n xuÊt ®îc bé phËn lß xo. Bé phËn lß xo cã gi¸ trÞ b»ng 20% gi¸ trÞ cña gi¸m sãc sau. Trêng hîp nµy, doanh nghiÖp ®îc tù kª khai tû lÖ néi ®Þa ho¸ chi tiÕt lß xo gi¶m sãc sau do doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ: 1,8% x 20% = 0,36%. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc toµn bé gi¶m sãc sau, doanh nghiÖp tÝnh tû lÖ néi ®Þa ho¸ 1,8%. 4. Môc VII cña Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: 4.1. Thay thÕ ®iÓm 1 b»ng ®iÓm 1 míi díi ®©y: "1. Thñ tôc vµ hå s¬ ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ: §Ó ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y ph¶i nép cho Bé Tµi chÝnh 04 bé hå s¬ ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña tõng lo¹i xe m¸y, ®éng c¬ theo quy ®Þnh díi ®©y: 1.1. B¶n kª khai, ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ cña tõng nh·n hiÖu xe hai b¸nh g¾n m¸y cô thÓ, theo híng dÉn t¹i Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001.
 4. 4 C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y, ®éng c¬ c¨n cø tû lÖ (%) cña tõng chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn... cña c¸c lo¹i xe, ®éng c¬ quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 2, 3, 4, 5, 6 vµ híng dÉn t¹i Môc IV, VI Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001 vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó kª khai ®¨ng ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y, ®éng c¬ kh«ng mua chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn tõ c¸c ®¬n vÞ ®· kª khai t¹i Phô lôc 01 - MÉu 1B (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001) mµ chuyÓn sang mua cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c th× tríc khi mua hoÆc kh«ng qu¸ 15 ngµy sau khi mua (tÝnh tõ ngµy ®¬n vÞ b¸n hµng xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng), doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh gi¶i tr×nh râ lý do vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt míi. ViÖc thay ®æi ®¬n vÞ cung cÊp phô tïng kh«ng ®îc vît qu¸ 07 ®¬n vÞ so víi sè ®¬n vÞ ®· ®¨ng ký. 1.2. B¶n chôp (cã dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp) giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y. §èi víi c¸c ®èi t¸c liªn doanh hoÆc ®¬n vÞ b¸n chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y, doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh b¶n x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý thuÕ vÒ danh môc c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña n¨m, quý tríc liÒn kÒ víi thêi gian ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ (theo BiÓu sè 1 ®Ýnh kÌm). 1.3. B¶n b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp cña quý tríc liÒn kÒ thêi ®iÓm ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ. Trêng hîp, doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh nhiÒu lÜnh vùc th× doanh nghiÖp ph¶i nép bæ sung b¶ng kª chi tiÕt sè d c¸c tµi kho¶n: 211; 222; 230 trong ®ã ghi râ phÇn tµi s¶n cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe m¸y. 1.4. C¸c hå s¬, chøng tõ liªn quan ®Õn ®Çu t trùc tiÕp cña doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng gåm: b¶n kª kÌm theo b¶n sao (cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp) c¸c chøng tõ mua m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Çu t s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y (ho¸ ®¬n mua cña c¸c doanh nghiÖp trong níc; hîp ®ång nhËp khÈu, tê khai nhËp khÈu, chøng tõ thanh to¸n hµng nhËp khÈu); Kª khai râ lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt lo¹i chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn g×; n¨ng lùc s¶n xuÊt thùc tÕ. 1.5. Hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn vµ chøng tõ chuyÓn tiÒn gãp vèn qua ng©n hµng (nÕu gãp vèn b»ng tiÒn) hoÆc c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc gãp vèn b»ng hiÖn vËt. Sè lîng vµ gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn xe hai b¸nh g¾n m¸y cña ®èi t¸c liªn doanh. 1.6. V¨n b¶n x¸c nhËn cña Côc Së h÷u C«ng nghiÖp thuéc Bé Khoa häc - C«ng nghÖ vµ M«i trêng liªn quan ®Õn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, b¶n quyÒn, nh·n hiÖu hµng ho¸ ®èi víi tõng s¶n phÈm cô thÓ. ¶nh hëng chôp kiÓu d¸ng, nh·n hiÖu xe doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ. 1.7. V¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc doanh nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y (chØ nép lÇn ®Çu khi ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ).
 5. 5 Sau 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Bé Tµi chÝnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn t vÊn cña tæ c«ng t¸c liªn ngµnh, cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n viÖc doanh nghiÖp ®ñ hoÆc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ. Trong trêng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn sÏ th«ng b¸o râ tû lÖ néi ®Þa ho¸, møc thuÕ nhËp khÈu t¹m ¸p dông trong n¨m vµ sè lîng tèi ®a bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y mµ doanh nghiÖp ®îc phÐp nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong mét n¨m tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch (díi ®©y gäi lµ c«ng suÊt tæng hîp). Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ vÒ c«ng suÊt tæng hîp. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y ®Ó xuÊt khÈu th× kh«ng h¹n chÕ sè lîng bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y nhËp khÈu ®Ó l¾p r¸p s¶n phÈm xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, nÕu kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô quy ®Þnh trong giÊy phÐp ®Çu t hoÆc tù nguyÖn ¸p dông quy ®Þnh vÒ c«ng suÊt tæng hîp chØ ®îc nhËp khÈu bé linh kiÖn ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y víi sè lîng theo c«ng suÊt tæng hîp. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®éng c¬ vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p xe hai b¸nh g¾n m¸y cã ®Çu t s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®éng c¬ ®Ó xuÊt khÈu vµ tiªu thô trong níc (kÓ c¶ tù cung cÊp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y cña chÝnh doanh nghiÖp) kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ sè lîng bé linh kiÖn ®éng c¬ nhËp khÈu. Bé Tµi chÝnh ®ãng dÊu x¸c nhËn ®· ®¨ng ký vµo 04 bé hå s¬ vµ göi tr¶ doanh nghiÖp 01 bé ®Ó doanh nghiÖp lµm thñ tôc nhËp khÈu, ®ång thêi göi bé hå s¬ ®· ®ãng dÊu x¸c nhËn vµ b¶n Th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh cho: - Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh hoÆc H¶i quan n¬i gÇn nhÊt ®Ó ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ. - Bé C«ng nghiÖp ®Ó phèi hîp qu¶n lý. C¨n cø tû lÖ néi ®Þa ho¸ vµ c«ng suÊt tæng hîp theo th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh; thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ quy ®Þnh cho s¶n phÈm xe m¸y, ®éng c¬; C¬ quan H¶i quan thùc hiÖn kiÓm tra viÖc tÝnh thuÕ cña doanh nghiÖp vµ thu thuÕ nhËp khÈu. Sau thêi gian 30 ngµy (ba m¬i ngµy) kÓ tõ khi hoµn thµnh thñ tôc H¶i quan, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn bé hå s¬ l« hµng nhËp khÈu (b¶n sao cã ®ãng dÊu x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu) cho c¬ quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ ®Ó theo dâi vµ quyÕt to¸n thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn doanh nghiÖp nhËp khÈu kh«ng ®óng c¸c danh môc mÆt hµng doanh nghiÖp ®· kª khai hoÆc doanh nghiÖp nhËp khÈu nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i môc III Th«ng t sè 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001 vµ ®iÓm 2 Th«ng t nµy th× kh«ng cho ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ vµ thùc hiÖn truy thu thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®Çy ®ñ sè lîng tõng lo¹i chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn nhËp khÈu, tÝnh thuÕ vµ thùc hiÖn më sæ theo dâi hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña c¬ quan H¶i quan. Tæng côc H¶i quan híng dÉn H¶i quan ®Þa ph¬ng theo dâi hµng nhËp khÈu võa ®¶m b¶o thuËn lîi cho doanh nghiÖp, võa ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tr¸nh lîi dông trèn thuÕ nhËp khÈu hoÆc nhËp vît c«ng suÊt tæng hîp.
 6. 6 Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu chi tiÕt, bé phËn cña s¶n phÈm trong nhiÒu lÇn, mçi lÇn chØ cã mét sè lo¹i th× doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký vµ quyÕt to¸n víi c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu. Trong thêi h¹n 90 ngµy (chÝn m¬i ngµy) kÓ tõ ngµy nhËp khÈu l« hµng ®Çu tiªn, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n víi c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ chuyÓn bé hå s¬ vÒ c¬ quan h¶i quan n¬i ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ. NÕu trong thêi h¹n quy ®Þnh, doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn quyÕt to¸n hoÆc quyÕt to¸n nhng hµng nhËp khÈu kh«ng phï hîp víi b¶n ®¨ng ký th× c¬ quan H¶i quan n¬i nhËp khÈu kh«ng thùc hiÖn tÝnh vµ thu thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho nh÷ng l« hµng nhËp khÈu tiÕp theo vµ thùc hiÖn truy thu thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng ®· nhËp khÈu nhng cha quyÕt to¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp cã vi ph¹m, Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ngay nh÷ng sai ph¹m cña c¸c doanh nghiÖp ®Õn Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp, Tæng côc H¶i quan." 4.2. Thay thÕ néi dung quy ®Þnh t¹i g¹ch ®Çu dßng thø 3, ®iÓm 2.2, môc 2 b»ng néi dung míi díi ®©y: "Danh môc vÒ sè lîng vµ tû lÖ (%) c¸c phô tïng, chi tiÕt cña tõng lo¹i (nh·n hiÖu) xe hai b¸nh g¾n m¸y cô thÓ doanh nghiÖp thùc tÕ ®· nhËp khÈu; ®èi chiÕu víi sè lîng, chñng lo¹i nhËp khÈu trªn sæ theo dâi nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan; C¸c chøng tõ thanh to¸n hµng nhËp khÈu; ®èi chiÕu víi c«ng suÊt tæng hîp Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o, x¸c ®Þnh sè bé linh kiÖn nhËp khÈu vît c«ng suÊt." 4.3. Bæ sung vµo cuèi g¹ch ®Çu dßng thø 4, ®iÓm 2.2, môc 2 néi dung sau: "Khi thùc hiÖn quyÕt to¸n, kh«ng tÝnh vµo tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm ®èi víi c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn díi ®©y: + Chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn mua tõ c¸c ®¬n vÞ bu«n b¸n phô tïng (trõ c¸c ®¹i lý cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt). + Chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn mua tõ c¸c ®¬n vÞ võa trùc tiÕp s¶n xuÊt võa mua ngoµi vÒ b¸n nhng kh«ng chøng minh ®îc sè phô tïng, linh kiÖn doanh nghiÖp ®· mua lµ do ®¬n vÞ ®ã tù s¶n xuÊt. + Chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn mua tõ c¸c ®¬n vÞ cã sù thay ®æi so víi ®¨ng ký nhng kh«ng b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh hoÆc ngoµi 07 ®¬n vÞ ®îc phÐp thay ®æi so víi ®¨ng ký. + Mua phô tïng, linh kiÖn kh«ng ®¶m b¶o quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng vµ ghi nh·n hµng ho¸ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc III Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 20/11/2001, ®· ®îc thay thÕ t¹i ®iÓm 2.1, môc 2 Th«ng t nµy. 5. Thay thÕ toµn bé Môc VIII cña Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN- TCHQ thµnh néi dung míi nh sau: "VIII. Xö lý vi ph¹m: 1. Doanh nghiÖp sÏ bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu theo møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña xe hai b¸nh g¾n m¸y nguyªn chiÕc (®éng c¬ nguyªn
 7. 7 chiÕc) vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu nÕu vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp díi ®©y: 1.1. §Çu t s¶n xuÊt linh kiÖn kh«ng ®¹t tû lÖ néi ®Þa ho¸ tèi thiÓu lµ 20% tõ n¨m 2002 ®èi víi xe hai b¸nh g¾n m¸y hoÆc ®éng c¬ xe hai b¸nh g¾n m¸y theo quy ®Þnh ®iÓm 1, môc III Th«ng t sè 92/TTLT-BTC-BCN- TCHQ ngµy 20/11/2001, ®· ®îc thay thÕ t¹i ®iÓm 2.1, môc 2 Th«ng t nµy. 1.2. §¨ng ký lµ chi tiÕt, côm chi tiÕt, bé phËn s¶n xuÊt trong níc nhng thùc tÕ lµ nhËp khÈu hoÆc mua phô tïng, linh kiÖn nhËp khÈu, mua kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ hîp ph¸p; mua ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Ó hîp thøc ho¸ phô tïng mua kh«ng hîp ph¸p. 1.3. C¸c hµnh vi vi ph¹m, gian lËn kh¸c trong kª khai vµ quyÕt to¸n thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸. 2. PhÇn nhËp khÈu vît c«ng suÊt tæng hîp do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®èi víi bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y th× ngoµi viÖc xö lý truy thu vµ ph¹t theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, doanh nghiÖp sÏ bÞ trõ sè lîng bé linh kiÖn nhËp vît vµo c«ng suÊt tæng hîp cña n¨m tiÕp theo. 3. §¨ng ký nhËp khÈu bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y xuÊt khÈu nhng thùc tÕ kh«ng xuÊt khÈu th× ngoµi viÖc xö lý truy thu theo ®iÓm 1, doanh nghiÖp cßn bÞ ph¹t 5 lÇn sè thuÕ truy thu. 4. Trêng hîp b¸n bé linh kiÖn nhËp khÈu hoÆc chuyÓn cho doanh nghiÖp kh¸c l¾p r¸p bé linh kiÖn nhËp khÈu; Tæ chøc l¾p r¸p xe m¸y ngoµi ®Þa ®iÓm ®¨ng ký th× ngoµi viÖc truy thu vµ ph¹t theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, doanh nghiÖp kh«ng ®îc tiÕp tôc ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 29/03/2002 lµ ngµy QuyÕt ®Þnh sè 38/2002/Q§-TTg ngµy 14/03/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y cã hiÖu lùc thi hµnh. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp vµ Tæng côc H¶i quan xö lý kÞp thêi.
 8. 8 danh môc tû lÖ phÇn tr¨m linh kiÖn, chi tiÕt ®éng c¬ x¨ng 4 kú xe hai b¸nh g¾n m¸y tõ 50 CC ®Õn 125 CC Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngµy 04/06/2002 cña liªn Bé Tµi chÝnh- Bé C«ng nghiÖp (Phô lôc 6) TT Tªn phô tïng, chi tiÕt §¬n Sè l- Tû lÖ vÞ îng (%) 1 2 3 4 5 I Côm n¾p ®Ëy ®Çu xy lanh 2.29 1 N¾p ®Çu 4 lç (n¾p ch÷ thËp) ChiÕc 1 0.51 2 N¾p ph¶i ®Çu xy lanh ChiÕc 1 0.34 3 N¾p tr¸i ®Çu xy lanh ChiÕc 1 0.34 4 N¾p lç chØnh xup¸p ChiÕc 2 0.20 5 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng, ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.90 kh¸c II Côm ®Çu xy lanh 11.40 6 §Çu xy lanh ChiÕc 1 5.51 7 èng dÉn híng xup¸p n¹p ChiÕc 1 0.05 8 èng dÉn híng xup¸p x¶ ChiÕc 1 0.05 9 Gio¨ng quy l¸t ChiÕc 1 0.72 10 Xi lanh ChiÕc 1 3.50 11 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 1.57 kh¸c III Côm th©n m¸y 10.34 12 Lèc m¸y ph¶i ChiÕc 1 4.03 13 Gio¨ng lèc m¸y ChiÕc 1 0.35 14 Lèc m¸y tr¸i ChiÕc 1 5.43 15 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.53 kh¸c IV N¾p ®Ëy th©n m¸y ph¶i 5.26 16 N¾p ®Ëy m¸y ph¶i ChiÕc 1 3.00 17 Gio¨ng n¾p m¸y ph¶i ChiÕc 1 0.50 18 Bé thíc ®« nhít ChiÕc 1 0.12 19 CÇn ®Èy ly hîp ChiÕc 1 0.10 20 Cèt b¸n nguyÖt ChiÕc 1 0.87 21 S¾t ®Èy ChiÕc 1 0.10
 9. 9 22 Khíp ly hîp ChiÕc 1 0.01 23 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.56 kh¸c V N¾p ®Ëy th©n m¸y tr¸i (che v« l¨ng ®iÖn) 4.40 24 N¾p m¸y tr¸i ChiÕc 1 2.90 25 Mang c¸ (che BR chñ ®éng) ChiÕc 1 0.80 26 Côm c«ng t¾c b¸o ®Ìn sè Côm 1 0.20 27 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c VI Côm trôc khuûu/Pit t«ng 12.76 28 Bé trôc khuûu Côm 1 7.02 29 Bé sÐc m¨ng (vßng g¨ng) Bé 1 2.18 30 Pit t«ng ChiÕc 1 2.56 31 Chèt pÝt t«ng ChiÕc 1 0.50 32 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c VII Bé ly hîp Bé 14.74 33 N¾p ly hîp ChiÕc 1 1.03 34 §Üa l¸i c«n ChiÕc 1 1.50 35 Lâi ly hîp ChiÕc 1 1.11 36 TÊm ma s¸t ChiÕc 3 1.08 37 Vá ngoµi ly hîp mét chiÒu ChiÕc 1 1.75 38 B¸nh r¨ng chuyÓn ®éng 17T ChiÕc 1 1.16 39 M¸ng ®ùng dÇu ChiÕc 1 1.00 40 Vá ly hîp ChiÕc 1 1.10 41 §Üa thÐp ChiÕc 3 1.15 42 §Üa ma s¸t ChiÕc 4 1.05 43 §Üa nÐn ChiÕc 1 1.15 44 TÊm ®ì ChiÕc 1 1.16 45 Bul«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt ChiÕc 3 0.50 kh¸c VIII Trôc cam/Xupap 5.89 46 Côm trôc cam ChiÕc 1 3.85 47 CÇn chÆn cam gi¶m ¸p ChiÕc 1 0.03 48 Cß mæ ChiÕc 2 0.23 49 B¹c trôc cß mæ ChiÕc 2 0.22
 10. 10 50 Xupap hót ChiÕc 1 0.46 51 Xupap th¶i ChiÕc 1 0.46 52 Lß xo ngoµi xupap ChiÕc 2 0.02 53 Lß xo ngoµi xupap ChiÕc 2 0.02 54 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.60 kh¸c IX XÝch cam/C¬ cÊu ®iÒu chØnh xÝch cam 2.49 55 B¸nh r¨ng cam ChiÕc 1 0.05 56 CÇn ®iÒu chØnh xÝch cam ChiÕc 1 0.10 57 Lß xo ®iÒu chØnh ChiÕc 1 0.10 58 B¸nh híng dÉn xÝch cam ChiÕc 1 0.15 59 Trôc b¸nh xe dÉn híng xÝch cam ChiÕc 1 0.20 60 XÝch cam ChiÕc 1 1.34 61 Bu l«ng chÆn lß xo ®iÒu chØnh xÝch ChiÕc 1 0.05 62 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c X Bé ph¸t ®iÖn 2.49 63 V« l¨ng ®iÖn ChiÕc 1 0.98 64 Cuén löa ChiÕc 1 0.23 65 M©m löa ChiÕc 1 0.78 66 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c XI Ly hîp khëi ®éng 2.66 67 M©m ®Ëy bé t¨ng cam ChiÕc 1 0.27 68 XÝch ®Ò ChiÕc 1 1.00 69 §Üa ®Ò ChiÕc 1 0.54 70 Bé khíp chuyÓn ®éng mét chiÒu ChiÕc 1 0.65 71 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.20 kh¸c XII Côm ®Ó khëi ®éng/C¬ cÊu khëi ®éng 4.68 b»ng ch©n 72 Chæi than quÐt ChiÕc 1 0.10 73 B¸nh r¨ng kÐo xÝch ®Ò ChiÕc 1 0.15 74 Côm m« t¬ ®Ò ChiÕc 1 1.53 75 Bé gi¶m tèc ChiÕc 1 0.20 76 B¸nh r¨ng gi¶m tèc ChiÕc 1 0.20
 11. 11 77 B¸nh r¨ng khëi ®éng ChiÕc 1 0.23 78 B¸nh r¨ng trung gian ChiÕc 1 0.21 79 Cèt khëi ®éng ChiÕc 1 1.36 80 Lß xo hoµn lùc ChiÕc 1 0.10 81 ChÐn gi÷ lß xo ChiÕc 1 0.10 82 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c XIII Bé b¬m dÇu 1.25 83 §Öm ChiÕc 1 0.05 84 Th©n b¬m dÇu ChiÕc 1 0.50 85 Vá b¬m dÇu ChiÕc 1 0.10 86 R« to trong ChiÕc 1 0.05 87 R« to ngoµi ChiÕc 1 0.05 88 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c XIV C¬ cÊu bé ®æi sè 89 G¾p sang sè ChiÕc 2 0.10 90 Chèt dÉn híng g¾p sang sè ChiÕc 2 0.05 91 KÑp chèt dÉn híng g¾p sang sè ChiÕc 2 0.05 92 Trèng sè ChiÕc 1 0.20 93 C«ng t¾c ®æi sè ChiÕc 1 0.01 94 C«ng t¾c ®Ìn mo ChiÕc 1 0.01 95 Chèt trèng sè ChiÕc 4 0.10 96 CÇn chÆn chèt sè ChiÕc 1 0.01 97 Cèt ®æi sè ChiÕc 1 1.10 98 CÇn mãc sè ChiÕc 1 0.21 99 Bu l«ng, ®ai èc, gio¨ng ®Öm vµ c¸c chi tiÕt 0.50 kh¸c XV Côm truyÒn hép sè 11.01 100 Cèt s¬ cÊp vµ BR trªn sè 1 ChiÕc 1 0.63 101 Cèt thø cÊp ChiÕc 1 0.64 102 BR sè 1 bªn trªn ChiÕc 1 0.90 103 BR sè 1 bªn díi ChiÕc 1 0.80 104 BR sè 2 bªn trªn ChiÕc 1 0.81 105 BR sè 2 bªn díi ChiÕc 1 0.81 106 BR sè 3 bªn trªn ChiÕc 1 0.88
 12. 12 107 BR sè 3 bªn díi ChiÕc 1 0.80 108 BR sè 4 bªn trªn ChiÕc 1 0.81 109 BR sè 4 bªn díi ChiÕc 1 0.81 110 BR chñ ®éng ChiÕc 1 0.81 111 Lß xo ®Üa kho¸ trèng sè ChiÕc 1 0.21 112 §Üa kho¸ trèng sè ChiÕc 1 0.10 113 Vßng ®Öm, gio¨ng phít, vßng bi vµ c¸c chi 2.00 tiÕt kh¸c XVI. ChÕ hoµ khÝ (Carbuarator) Bé 1 6.00 Tæng céng 100.00
 13. 13 B¶n x¸c nhËn n¨ng lùc s¶n xuÊt phô tïng xe g¾n m¸y (MÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngµy 4/6/2002 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp) Tªn ®¬n vÞ: - GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: - §Þa ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh (ghi râ tªn ®êng, phè, sè nhµ,...) - §¨ng ký nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ: - M· sè thuÕ cña ®¬n vÞ: - Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n: - Sö dông ho¸ ®¬n cña Bé Tµi chÝnh; hay tù in. - Liªn doanh s¶n xuÊt phô tïng, linh kiÖn xe g¾n m¸y víi c¸c ®¬n vÞ: + Doanh nghiÖp....... Hîp ®ång liªn doanh ký ngµy..... th¸ng...... n¨m....... + ................ 1. T×nh h×nh ®Çu t s¶n xuÊt phô tïng xe g¾n m¸y (®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra): - Tæng sè vèn ®Çu t s¶n xuÊt phô tïng xe g¾n m¸y: - Trong ®ã: Gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: Nhµ xëng: Tµi s¶n kh¸c: 2. M¸y mãc, thiÕt bÞ tham gia s¶n xuÊt phô tïng xe g¾n m¸y: Sè Tªn m· hiÖu, §¬n Sè l- Nguyªn gi¸ Tæng Ghi TT tÝnh n¨ng kü thuËt vÞ îng m¸y mãc, nguyªn gi¸ chó chñ yÕu cña tÝnh thiÕt bÞ m¸y mãc, m¸y mãc, thiÕt bÞ thiÕt bÞ 1 2 3 4 5 6=4x5 7 Céng: 3. C¸c lo¹i phô tïng xe g¾n m¸y do ®¬n vÞ s¶n xuÊt:
 14. 14 Sè Tªn phô tïng §¬n Sè lîng s¶n xuÊt Ghi chó (ghi râ møc TT vÞ ®é, nguyªn liÖu ®Çu tÝnh vµo dïng cho s¶n xuÊt) N¨m tríc Quý liÒn kÒ víi thêi ®iÓm kiÓm tra 1 2 3 4 5 6 VÝ dô: 1 Vµnh xe ChiÕ 8000 3000 S¶n xuÊt tõ nguyªn m¸y c liÖu thÐp tÊm, m¹, ®ôc lç hoµn chØnh t¹i ®¬n vÞ 2 ChÕ hoµ Bé 1000 200 Mua c¸c linh kiÖn, phô khÝ tïng vÒ l¾p r¸p t¹i ®¬n vÞ 3 Gi¶m sãc tr- §«i 1000 250 S¶n xuÊt vá nhùa, vá íc thÐp. C¸c linh kiÖn, phô tïng kh¸c mua vÒ l¾p r¸p t¹i ®¬n vÞ Ngµy..... th¸ng..... n¨m 2002 C¸n bé c¬ quan thuÕ kiÓm tra Ngêi lËp biÓu (ghi râ ngµy kiÓm tra, chøc vô, hä (ghi râ chøc vô, hä tªn) tªn) X¸c nhËn cña Thñ trëng X¸c nhËn cña Gi¸m ®èc c¬ quan thuÕ doanh nghiÖp (ký tªn, ®ãng dÊu) (ký tªn, ®ãng dÊu) -------------------------------- Gi¶i thÝch c¸ch lËp b¶n x¸c nhËn: - Khi ®¬n vÞ cã yªu cÇu x¸c nhËn n¨ng lùc s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y, ®¬n vÞ chñ ®éng lËp biªn b¶n x¸c nhËn kÌm theo c«ng v¨n göi c¬ quan thuÕ n¬i ®¬n vÞ ®¨ng ký nép thuÕ ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra.
 15. 15 - Tæng vèn ®Çu t s¶n xuÊt phô tïng xe g¾n m¸y: ChØ ghi vèn ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y. Trêng hîp ®¬n vÞ ngoµi s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y cßn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c th× ph¶i thèng kª t¸ch riªng vèn ®Çu t s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y. NÕu kh«ng ph©n chia t¸ch riªng ®îc th× lÊy chØ tiªu doanh thu b¸n hµng ®Ó ph©n chia. VÝ dô: Tæng vèn ®Çu t cña ®¬n vÞ lµ 10 tû; doanh thu b¸n chi tiÕt phô tïng xe m¸y trong kú lµ 50 tû vµ doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm kh¸c 50 tû, nh vËy vèn ®Çu t s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y lµ 5 tû. C¸c chØ tiªu gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng: Ghi nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo sè cuèi kú trªn b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña ®¬n vÞ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2