Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA  Th«ng    t liªn t Þ ch B a n  T æ  c h ø c c¸n b é   h Ý n h  p h ñ  ­ B é  T µi ch Ý n h     C Sè  54/1999/TTLT­B T C C B C P ­ B T C  n g µ y 29  th¸ng 12 n¨ m   1999  H í ng d É n  th ù c  Ö n  ® i Ò u  ch Ø n h  m ø c  ti Ò n l¬ n g   èi hi t  thi Ó u, m ø c  trî Ê p    c v µ   ø c  sinh h o ¹t p h Ý  ® è i víi m  c¸c  è i tî ng h ë n g  l¬ n g, p h ô  c Ê p, trî Ê p   ®  c v µ  sinh  o ¹t p h Ý   h t õ n g u å n  kinh p h Ý  thu é c n g © n  s¸ch N h µ  n íc Thùc hiÖn kho¶n 1, §iÒu 2, NghÞ  ®Þnh  sè 175/1999/N§­  ngµy CP 15/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  møc   Òn ¬ng  èithiÓu, ti l t    møc  î Êp  µ  tr c v sinh ho¹tphÝ  i víic¸c ®èi t ng hëng ¬ng, phô  Êp, trî Êp      ®è        î   l   c    c vµ sinh ho¹tphÝ   õ nguån      t  kinh phÝ   éc  ©n    thu ng s¸ch  µ   íc,sau    ã    Nh n   khic ý kiÕn  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éit¹  v x∙h   i c«ng    è  v¨n s 4483/L§TBXH­ TL  µy  ng 28/12/1999 vµ  ña    c Ban    Tæ chøc  Trung  ng  ¹ c«ng    è  ¬ ti   v¨n s 1368CV/ TCT W   µy  ng 27/12/1999,Liªn tÞch      Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ    é   b Ch ph ­ B TµichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn      h  th   nh sau:   I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1. C¸n  é,c«ng    b  chøc  khu  ùc  µnh  Ýnh,sù  vh ch   nghiÖp,®¶ng, ®oµn  Ó,     th   bao  å m   ÷ng  êi® îctuyÓn  ông,hîp ®ång  g nh ng     d    trong chØ      Õ   ëng    tiªubiªnch h l ng  õ ng©n  ¬ t  s¸ch  µ  íc ®ang  µm  Öc, ®i  äc, thùc  Ëp, c«ng    iÒu  nh n   l vi   h   t  t¸c® trÞ,®iÒu  ìng trongvµ  µiníccô  Ó:   d    ngo     th ­ C¸n  é,c«ng    b  chøc  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  ang  µm  Öc  ® l vi trong c¸cc¬     quan qu¶n  ýNhµ   íctõ Trung  ng  n   Êp  Ön  µ  l  n    ¬ ®Õ c huy v trong c¸c tæ      chøc  ù  s nghiÖp  ëng ¬ng  õng©n  h l t  s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¸n  é, c«ng  b  chøc  trong biªn chÕ   ëng ¬ng  õ  ©n    h l t ng s¸ch  µ   íc Nh n   ®ang  µm  Öc  l vi trong    ¬  c¸c c quan  §¶ng, ®oµn  Ó  õ    th t Trung  ng  n   Êp  ¬ ®Õ c huyÖn; ­ C¸n  é, c«ng  b  chøc  îc ®iÒu  ng  ang  µm  Öc      êng, thÞ  ®  ®é ® l vi ë x∙,ph   trÊn; ­ C¸n  é, c«ng  b  chøc trong  biªn chÕ   µ  íc ® îc biÖt ph¸ihoÆc   iÒu    nh n        ® ®éng  µm  Öc      éi,c¸c dù    µ  chøc  èc  Õ  Æt  ¹ ViÖt Nam   µ   l vi ë c¸c H     ¸n v tæ  qu t ® ti    m tiÒn l ng  ng©n   ¬ do  s¸ch Nhµ   íc®µi thä.   n    2. C¸n  é   tÕ    êng,  Þ  Ên  ëng ¬ng  b y  x∙,ph th tr h l theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 58/TTg  µy  ng 03/02/1994  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 131/TTg  µy  ng 04/3/1995  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 3.C¸n  é    êng,thÞ  Ên (gäichung  µc¸n bé    ang    b x∙,ph   tr     l     x∙)® c«ng    t¸ctheo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998, NghÞ   nh     ®Þ 40/1999/N§­   µy  CP ng 23/06/1999, NghÞ   nh     ®Þ 35/CP  µy  ng 14/06/1996  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v c¸n  é    µ  Õu  b x∙ gi y nghØ   Öc  ëng  îcÊp  µng  vi h tr  h th¸ng theo     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 130/CP  µy  ng 20/6/1975  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/H§BT  µy  ng 13/10/1981 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµChÝnh  ñ).    ph
 2. 2 Riªng c¸n bé        x∙nghØ  Öc  ëng  Õ     î Êp  quü  vi h ch ®é tr c do  b¶o  Ó m     éi hi x∙h   chitr¶thùc hiÖn       theo híng dÉn  ña    é      c LiªnB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­   x∙h     TµichÝnh;   4. §¹ibiÓu  éi  ng  ©n  ©n    Êp  ëng     H ®å nh d c¸c c h sinh  ¹tphÝ   ho   theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n    Òu    2, §i 48, Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  ©n  ©n    ch ho   c h  nh d c¸c cÊp ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ  quyÕt  è  s 301 NQ/UBTVQH   µy  ng 25/6/1996  cña  û   U ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h II.  C¸ch t Ý n h l¹i ø c  l¬ n g, p h ô  c Ê p, trî Ê p  m  c v µ  sinh h o ¹t h Ý  p C¸c  i t ng t¹  ôc   ®è  î   i m Inªu    îctÝnh  ¹ møc ¬ng, phô  Êp, trî Êp  µ  trªn®   l  i l   c    cv sinhho¹tphÝ       nh sau:  1.§èivíi   é,c«ng       b  c¸n chøc  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp,§¶ng,®oµn  Ó.     th C¨n  vµo  Ö   è  cø  h s møc  ¬ng  µ  l v møc   ô  Êp  Ön  ëng  ph c hi h quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ  quyÕt  è  NQ/UBTVQHK9   µy  s 35  ng 17/5/1993  ña  û   c U ban  êng  ô  Th v Quèc  éi,Quy Õt  nh   è  h  ®Þ s 69/Q§TW   µy  ng 17/5/1993  ña  c Ban  Ý    TW,  B th NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v møc   Òn ¬ng  èi ti l t  thiÓu  îc®iÒu  ®  chØnh  ¹ theo  l i quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu    1, §i 1, NghÞ   nh  è  ®Þ s 175/1999/N§­   µy  CP ng 15/12/1999  ña  Ýnh  ñ    Ýnh  ¹ møc  ¬ng  µ  c Ch ph ®Ó t li  l v møc  ô  Êp    ph c nh sau:   a.C«ng    thøc tÝnh  ¹møc ¬ng:   l  i l Møc ¬ng  l Møc ¬ng  èi l t    H Ö   è  s thùc hiÖn  õ   t  = thiÓu  x møc ¬ng  l 01/01/2000 180.000  hiÖn  ­ h ®ång/th¸ng ëng b.C«ng    thøc tÝnh  ¹møc  ô  Êp:   l  i ph c ­§èivíi         kho¶n  ô  Êp  Ýnh    c¸c ph c t trªnmøc  Òn l ng  èi Óu:    ti  ¬ t   thi     Møc  ô  ph Møc ¬ng  èi l t    H Ö   è  ô  s ph cÊp  ùc th   = thiÓu  x cÊp  Ön  hi hiÖn  õ t  180.000  hëng 01/01/2000 ®ång/th¸ng ­ §èivíi         kho¶n  ô  Êp  Ýnh    Òn l ng  c¸c ph c t trªnti  ¬ theo  ¹ch,bËc,chøc  ô  ng     v (chøc  ô  ©n  ö,bÇu  ö): vd c  c Møc  ô  ph Møc ¬ng  l   Tû  Ö    ô  l % ph cÊp  ùc th   = thùc hiÖn  õ   t  x cÊp  îchëng  ® 
 3. 3 hiÖn  õ t  01/01/2000 theo quy  nh   ®Þ 01/01/2000 Riªng kho¶n  ô  Êp  ña    ph c c c¸c chøc  danh  Çu  ö  b c chuyªn tr¸chHéi  ùu    C chiÕn binh  Öt Nam   îc tÝnh  Vi   ®  theo  û lÖ  t   quy  nh  Ön  µnh  íimøc  ¬ng  ®Þ hi h v  l chøc  ô ¬ng  ¬ng  ña  oµn  Ó  ïng cÊp. vt ® c® th c   c.C«ng    thøc tÝnh  ¹møc  Òn l ng  ña  Ö   è    l  i ti  ¬ c h s chªnh  Öch  l b¶o u: l Møc  Òn cña  Ö   è  ti   hs Møc ¬ng  èi l t    H Ö   è  s chªnh  chªnh  Öch  l b¶o u  l = thiÓu 180.000    x lÖch  b¶o u  l (nÕu  ã)thùc hiÖn  õ c    t  ®ång/th¸ng hiÖn  ëng h 01/01/2000 d. §èi víic¸c kho¶n  ô  Êp         ph c quy  nh  ®Þ b»ng møc   Òn  ô  Ó  ×  ÷ ti c th th gi   nguyªn theo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h 2. Møc     sinh ho¹tphÝ   i  íi®¹ibiÓu  éi ®ång  ©n  ©n    Êp, c¸n    ®è v     H  nh d c¸c c     bé    êng,thÞ  Ên (gäichung  µc¸n bé    ang  x∙,ph   tr     l     x∙)® c«ng    µ  ∙  t¸cv ® nghØ  Öc  vi hëng  î Êp  õng©n  tr c t  s¸ch Nhµ   íctÝnh  ô  Ó      n  c th nh sau:  a.Møc    sinh ho¹tphÝ  i víi ibiÓu  éi ®ång  ©n  ©n    Êp.    ®è       ®¹ H  nh d c¸cc C¨n  vµo  Ö   è  cø  h s møc   sinh  ¹tphÝ   Ön  ëng  i  íi®¹i biÓu  éi ho   hi h ®è v     H  ®ång  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu    2, §i 48, Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña  éi ®ång  ©n  ©n    Êp  H  nh d c¸c c ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   Õt  è  quy s 301  NQ/ UBTVQH   µy  ng 25/6/1996  ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi,tÝnh  ¹ møc   Th v Qu h  li   sinh  ho¹tphÝ  îchëng  õ01/01/2000 theo c«ng    ®  t      thøc sau:     Møc  sinhho¹t    Møc ¬ng  èi l t    H Ö   è  s møc  sinh  phÝ  ùc hiÖn  õ th   t  = thiÓu  x ho¹tphÝ  Ön  ­   hi h 01/01/2000 180.000  ëng ®ång/th¸ng b.Møc    sinh ho¹tphÝ  i víi   é    ang     ®è     b x∙® c¸n c«ng  t¸c. ­ §èivíichøc       danh  Çu  ö  b c theo  Öm   ú  µ  nhi k v chøc  danh kh¸c thuéc  û     U ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998 cña  Ýnh  ñ:   Ch ph +  Ý    §¶ng  û    Ý   chi bé  ¬i cha  ã  B th u x∙ (B th   n  c §¶ng  û    õ 270.000  u x∙),t   ®ång/th¸nglªn337.500  ng/th¸ng;    ®å +  ã   Ý     Ph B th §¶ng  û    ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ñ   Þch  û   u x∙,Ch t H ®å nh d Ch t U ban  ©n  ©n    õ260.000  ng/th¸nglªn325.000  ng/th¸ng; nh d x∙,t   ®å    ®å +  ã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n    ã   ñ   Þch  û   Ph Ch t H ®å nh d x∙,Ph Ch t U ban  ©n   nh d©n    ëng  ùc §¶ng  û    ¬iB Ý     x∙,Th tr   u x∙ (n   th hoÆc   ã   Ý     Ph B th kiªm  chøc danh  Chñ   Þch  t hoÆc   ã  ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n  Ph Ch t H  nh d hoÆc   ã  ñ   Þch  û   Ph Ch t U ban  ©n  ©n),Chñ   Þch  Æt   Ën,tr ng    oµn  Ó  ©n  ©n    éi nh d   t M tr   ë c¸c ® th nh d x∙ (H   Phô  ÷, Héi N«ng  ©n,  éi Cùu  Õn  n    d H  chi binh,§oµn    Thanh    éng  niªn C s¶n  å   H
 4. 4 Ch Ý  Minh),chØ     huy  ëng  tr Ban ChØ  huy  ©n  ù    ëng  qu s x∙,tr C«ng  x∙,tõ an      240.000  ng/th¸nglªn300.000  ng/th¸ng; ®å    ®å +  û   U viªn Uû     ban  ©n   ©n     õ  nh d x∙, t 230.000  ng/th¸ng    ®å lªn 287.500  ®ång/th¸ng; + C¸c chøc danh kh¸c thuéc  û     U ban  ©n  ©n,  õ 210.000  ng/th¸ng nh d t  ®å   lªn262.500  ng/th¸ng.   ®å ­  èi víic¸c  §   chøc danh  Çu  ö  µ  b c v c¸c chøc  danh kh¸c  éc  û     thu U ban nh©n  ©n  d nªu      îct¸  ö  trªnkhi®   i hoÆc   îctiÕp tôc c«ng    Ýnh  õ n¨m    c ®     t¸c(t t  thø 6  ë®i)® îchëng  Õ     ô  Êp    Ýnh  tr       ch ®é ph c 5% t theo møc  sinh ho¹tphÝ  ∙  iÒu     ®® chØnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn ­§èivíi   é        b chuyªn m«n. c¸n   +  C¸n  é   éc  èn  b thu b chøc  danh  chuyªn m«n    ph¸p  hé   Þch, ®Þa   (t ­  t   chÝnh,tµichÝnh   Õ      ­k to¸n,     phßng  û   v¨n U ban  ©n  ©n    Êp    ∙  îcvËn  nh d ë c x∙)® ®   dông  Õp  x møc  sinh ho¹tphÝ      theo  Ö   è  ña  ¹ch,bËc  h s c ng   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   ®Þnh  è  s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  ×  dông  c Ch ph th ¸p  c«ng thøc  Ýnh  t l¹møc    i sinhho¹tphÝ       nh sau:  Møc  sinhho¹t    Møc ¬ng  èi l t    H Ö   è  s møc  sinh ho¹tphÝ     phÝ  ùc hiÖn  th   = thiÓu 180.000    x hiÖn  ëng  ∙  îcvËn  h ®®   tõ01/01/2000   ®ång/th¸ng dông  Õp  x theo tiÒn l ng     ¬ c«ng chøc ViÖc  ©ng  n møc sinh ho¹tphÝ ¬ng     t øng  íibËc  µ  Ö   è  v  v h s møc ¬ng  i l ®è   víibèn    chøc danh chuyªn  m«n   µy  ùc  Ön  n th hi theo  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 1.2, m ôc    Çn  , 1, ph II Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 99/1998/TTLT  µy  ng 19/5/1998  ña  c Ban  Tæ   chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ    é  µichÝnh    é  b Ch ph ­ B T   ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi. h +  C¸n  é  b chuyªn m«n  a  ã    ch c b»ng  Êp  c chuyªn m«n    qua  o  ¹odo  µ   ®µ t   Nh níccÊp, kh«ng  îcvËn  ông  Õp      ®  d x møc  sinh ho¹tphÝ     theo  Ö   è  ¹ch,bËc  h s ng   c«ng chøc,th× ¸p dông       c«ng  thøc tÝnh  ¹møc    l  i sinhho¹tphÝ       nh sau:   Møc  sinhho¹t    Møc sinhho¹tphÝ       phÝ  ùc hiÖn  th   = ®∙  ëng  h th¸ng  x 1,25 lÇn   tõ01/01/2000   12/1999 theo quy    ®Þnh ­ C¸n  é    îc ph©n  b x∙ ®   c«ng  Òu  nhi chøc  danh kh¸c nhau  ×  îc hëng    th ®   møc  sinh ho¹tphÝ  µ  ô  Êp  Õu  ã)cña  ét     v ph c (n c   m chøc  danh  ã  c møc sinh ho¹t    phÝ   µ  ô  Êp  v ph c cao  Êt.Khi kh«ng  nh     kiªm  Ö m,  ×  ¶m   Ën  nhi th ® nh chøc  danh  nµo  ëng  h sinhho¹tphÝ  µ  ô  Êp  Õu  ã)theo chøc     v ph c (n c     danh  . ®ã c.Møc  î Êp  i víi   é    êng,thÞ  Ên giµ yÕu    tr  c ®è     b x∙,ph c¸n   tr     nghØ  Öc  vi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 130/CP  µy  ng 20/6/1975  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/H§BT  µy  ng 13/10/1981 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ) do  ©n     ph   ng s¸ch Nhµ   íc   n  ®µi thä:  
 5. 5 ­ Møc  î Êp  ña    tr  c c nguyªn B Ý       th§¶ng  û,Chñ  Þch  û   u  t U ban  ©n  ©n    nh d x∙, tõ135.000  ng/th¸nglªn168.800  ng/th¸ng;   ®å    ®å ­ Møc  î Êp  ña    tr c c nguyªn Phã  Ý   ,Phã  ñ  Þch,Thêng  ùc§¶ng  û,   B th  Ch t   tr   u  Uû       ý  éi ®ång  ©n  ©n, Th  ý  éi ®ång  ©n  ©n      i tr ng, viªnthk H   nh d   kH   nh d x∙,X∙ ®é   ë   tr ng  ë c«ng  x∙, õ130.000  ng/th¸nglªn162.500  ng/th¸ng; an      t ®å    ®å ­ Møc   îcÊp  ña  tr  c c¸c chøc danh cßn  ¹   õ  l i t 120.000  ng/th¸ng    , ®å lªn 150.000  ng/th¸ng. ®å 3. §èivíi   é  tÕ    êng,thÞ  Ên hëng ¬ng        b y  x∙,ph c¸n   tr   l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 58/TTg  µy  ng 03/02/1994  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 131/TTg  µy  ng 04/3/1995  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  ×  ùc hiÖn  Öc  iÒu  t Ch ph th th   vi ® chØnh møc   Òn ¬ng  µ  ô  ti l v ph cÊp    i víic¸n bé, c«ng  nh ®è         chøc  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  theo  c¸ch tÝnh      quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     Çn    t i 1,ph II Th«ng   µy. tn
 6. 6 III.Tr × n h t ù l Ë p b¸o c¸o, Ð t d u y Ö t v µ  c Ê p  p h¸t    x   q u ü  ti Ò n l¬ n g, p h ô  c Ê p, trî Ê p  v µ    c sinh h o ¹t h Ý  t¨ng thª m  n¨ m  2 0 00  p 1. Tr×nh  ù lËp    t  b¸o    Ðt  Öt  ü  Òn ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  µ  c¸o,x duy qu ti l   c    v sinhho¹tphÝ       t¨ngthªm  n¨m 2000. § Ó   ã  ¬  ë  Ðt duyÖt  ü  Òn l ng,phô  Êp, trî Êp  µ  ccsx  qu ti  ¬   c    c v sinh ho¹tphÝ     t¨ngthªm,c¨n cø  µo  íng dÉn  i t ng vµ      vh  ®è  î   c¸ch tÝnh  ¹møc ¬ng,phô  Êp,trî   l i l   c    cÊp, vµ    sinh ho¹tphÝ       nªu  ¹  Çn    µ  Çn    ña  ti ph I v ph IIc Th«ng   µy  µ  ùc tÕ  t n v th   ®èi îng  ã  Æt   n   t cm ®Õ 31/12/1999,c¸c Bé,     Ban, ngµnh, ®oµn  Ó        th ë Trung  ­ ¬ng  íi®©y   äi chung  µ Bé,  µnh  (d   g  l  ng Trung  ng),Uû   ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  Ëp  ¬ l b¸o  ®Ò   Þ   Ðt  Öt  ü  Òn ­ c¸o  ngh x duy qu ti l ¬ng,phô  Êp,trî Êp  µ    c    c v sinhho¹tphÝ       t¨ngthªm theo quy  nh      ®Þ nh sau:  a.§èivíi   ¬        c quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh,sù  c¸c   vh ch   nghiÖp,§¶ng,®oµn  Ó.     th C¸c  é, ngµnh  B  Trung  ng,Uû   ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ chØ   o    n  Þ  ùc thuéc  Ëp  Õ   ¹ch  ü  Òn ¬ng, quü  ®¹ c¸c ®¬ v tr   l k ho qu ti l   phô  Êp  ña    i  îng  Ó  sè    ng  îp  ng  c c c¸c ®è t (k c¶  lao ®é h ®å trong chØ       tiªubiªn chÕ)  ëng ¬ng,phô  Êp  õng©n  h l   c t  s¸ch nhµ  ícvµ    n   nhu  Çu  ü  Òn l ng    c qu ti  ¬ t¨ng thªm  n¨m 2000  theo  É u   è  kÌm  m s 1  theo Th«ng   µy. Sau      é,  µnh  tn   ®ã c¸c B ng Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ tæng  hîp kÕt    qu¶  ña  Bé, ngµnh  c c¶    Trung  ng,Uû   ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph (còng  tæng  îp theo m É u   è    µ  ã  h    s 1) v c c«ng    öiLiªnBé  çiBé  b¶n) ®Ò   v¨n g     (m   1    nghÞ  ü  Òn l ng,phô  Êp  µ  qu ti  ¬   c v sinhho¹tphÝ       t¨ngthªm n¨m  2000. §èi víih Ö   èng  ©n   µng  µ   íc,h Ö   èng      th Ng h Nh n   th B¶o  Ó m     éi ViÖt hi x∙ h     Nam   µ  Ö   èng  v h th c«ng  oµn  Öc  Ëp  c¸o vÉn  ùc hiÖn  ® vi l b¸o    th   theo quy  nh   ®Þ nµy, nh÷ng  ü  Òn ¬ng  µ  ô  Êp    qu ti l v ph c t¨ng thªm  îc chi trong  Õ   ¹ch  µi   ®   k ho t  chÝnh  ña  Ö   èng,ng©n  c h th   s¸ch Nhµ   íckh«ng  Êp    n  c ph¸t. b.§èivíi   é    êng,thÞ  Ên ®ang        b x∙,ph c¸n   tr   c«ng    µ  ∙  t¸cv ® nghØ  Öc  ëng  vi h trî Êp  µng   ch th¸ng tõ nguån     kinh phÝ  éc ng©n    thu   s¸ch Nhµ   íc(kÓ  c¸n bé    n  c¶    y  Õ    êng,thÞ  Ên)vµ  ibiÓu  éi ®ång  ©n  ©n    Êp. t x∙,ph   tr   ®¹   H  nh d c¸cc Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên,huyÖn,  Ën, thµnh  è  éc  nh d x∙,ph   tr   qu   ph thu tØnh  Ëp  l kÕ   ¹ch  ü  ho qu sinh ho¹tphÝ   i víi®¹ibiÒu  éi ®ång  ©n  ©n    Êp  µ     ®è       H  nh d c¸c c v c¸n bé    êng,thÞ  Ên ®ang    x∙,ph   tr   c«ng    ëng  t¸ch sinh ho¹tphÝ     theo  É u   è    m s 2a; quü  î Êp  i víi   é    µ yÕu  tr c ®è     b x∙gi   c¸n nghØ  Öc  ëng  î Êp  µng  vi h tr ch th¸ng theo     m É u   vµ  ü ¬ng  i  íic¸n  é  tÕ    êng, thÞ  Ên  ëng ¬ng  2b  qu l ®è v   b y  x∙,ph   tr h l theo  m É u   è    s 2c.Sau    û   ®ã U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph tæng  îp kÕt  h  qu¶  ña  c c¶  tØnh, thµnh  è  òng    ph (c theo    É u     vµ  kÌm  c¸c m 2a, 2b  2c  theo Th«ng    µy) tn   vµ  ã  c c«ng    öilªnBé   çiBé   b¶n) ®Ò   Þ  Öt  ü    v¨n g     (m   1    gnh duy qu t¨ng thªm    n¨m 2000. 2. C Êp     ph¸tquü  Òn ¬ng, phô  Êp, trî Êp  µ    ti l   c    c v sinh ho¹tphÝ         t¨ng thªm  n¨m  2000. a. V Ò     nguyªn t¾c  ü  Òn ¬ng, phô  Êp, trî Êp  µ    qu ti l   c    c v sinh ho¹tphÝ       t¨ng thªm  îcbè  Ý trong dù    ©n  ®   tr     to¸nng s¸ch cña    Êp  ©n    c¸c c ng s¸ch,do  Ëy  ü    v qu tiÒn ¬ng, phô  Êp, trî Êp  µ  l   c    c v sinh ho¹tphÝ       t¨ng thªm sau    îcxÐt  Öt khi®   duy   cña    i t ng thuéc cÊp  µo  ng©n  c¸c®è  î     n do  s¸ch cÊp      ®ã b¶o  ¶m. ®
 7. 7 Riªng n¨m  2000, do  a  ph©n    ü  Òn ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  µ    ch   bæ qu ti l   c    v sinh ho¹tphÝ      t¨ng thªm  ng©n    do  s¸ch c¸c Bé,  µnh     ng Trung  ng  µ  a   ­ ¬ v ®Þ ph ¬ng  ×  Ëy  Ïthùc hiÖn    v v s    nh sau:   ­ §èivíi   n  Þ  Trung  ng        ®¬ v do  c¸c ¬ qu¶n  ý: ©n  l ng s¸ch trung ¬ng  Êp        c bæ sung  µidù    ∙  ngo   to¸n® giao n¨m    2000 cho    n  Þ      c¸c®¬ v ®Ó chitr¶. ­ §èi víic¸c ®¬n  Þ  ®Þa   ¬ng         v do  ph qu¶n  ý:ng©n  l  s¸ch Trung  ng  Êp  ¬c bæ   sung  ã  ôc    cm tiªucho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng          ph ®Ò chitr¶cho  n  Þ. ®¬ v b. Tríc m ¾t,      i îng  Þp  îc hëng     ®Ó c¸c ®è t k ®   møc  ¬ng, phô  Êp, trî Êp  l   c    c vµ sinh ho¹tphÝ  iÒu     ® chØnh  theo  íng dÉn  ¹  h  tiTh«ng   µy  tn ngay  õ th¸ng 01  t    n¨m  2000, Bé   µi chÝnh  Ï t¹m  Êp  ü  Òn ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  µ    T  s  c qu ti l   c    v sinh   ho¹tphÝ       t¨ng thªm  ña  ý    c qu In¨m  2000      é,  µnh, ®Þa   ¬ng  thùc ®Ó c¸c B ng   ph     hiÖn. Tõ   ý    qu IIn¨m 2000  ë ®i,Bé   µi chÝnh  tr     T   chØ   Êp  ü  Òn ¬ng, phô  c qu ti l   cÊp, trî Êp  µ     c v sinh ho¹tphÝ       t¨ngthªm  cho    é, ngµnh  c¸c B   Trung  ng  µ  a   ¬ v ®Þ ph¬ng  sau    ã  Õt  khic k qu¶  Ðt duyÖt cña    é. x    LiªnB IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T § Ó  thùc hiÖn nghiªm chØnh  NghÞ  ®Þnh  sè  175/1999/N§­  ngµy  CP 15/12/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy,LiªnBé  cÇu  ñ  c Ch ph v h   ti  tn     yªu  Th tr ng    é, c¬  ë c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û     thu   ph   t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan, ®¬n     vÞ  ùcthuéc khÈn  ¬ng  ùc hiÖn      Çu  tr     tr th   c¸cyªu c sau  y: ®© 1. Theo  chøc  n¨ng  µ  Ö m   ô  v nhi v quy  nh,    Êp  é,  µnh, ®¶ng, ®Þ ëc B ng     ®oµn  Ó  th Trung  ng, bé  Ën  chøc  ¬   ph tæ  c¸n  é  ô, Ban  b (V   hoÆc   phßng) phèi     hîp  íicÊp  û  v  u §¶ng, c«ng  oµn;    Êp    ® ëc tØnh, Ban      Tæ chøc  Ýnh  ch quyÒn   phèihîp víi      Ban    Tæ chøc  tØnh  û,Së  µichÝnh    Ët    ë  u  T  ­ V gi¸, Lao  ng    ­ S ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héivµ  ªn®oµn    ng    X∙    li   lao ®é tØnh,thµnh  è  Õn hµnh  Óm      ph ti   ki tra sè  i  îng  ëng ¬ng, phô  Êp  µ  ®è t h l   c v sinh  ¹tphÝ   õ nguån  ho   t  kinh  Ý   éc  ph thu ng©n  s¸ch  µ   íc thùc  ã  Æt   Nh n   cm trong  ¹m    ph vi chØ     tiªubiªn chÕ   îc giao   ®    ®Õ n  31/12/1999  µ  è  i t ng hëng  î Êp  µ  v s ®è  î   tr  c v sinh ho¹tphÝ     theo  quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ, lo¹  á  ÷ng  êng  îp  ëng ¬ng, phô  Êp, trî Êp  µ  Ch ph   i nhb tr hh l   c    c v sinh   ho¹tphÝ    kh«ng  ng  ®ó quy  nh. Trªn c¬  ë    Ëp b¶ng  ®Þ     s ®ã l   tæng  îp quü  Òn l h  ti  ­ ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  µ    c    v sinh ho¹tphÝ       t¨ng thªm    theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng  t nµy,tr×nh l∙nh®¹o  é, Ban, ngµnh       B    hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc Trung   ng cã c«ng v¨n göi Ò  Liªn é  chË m  nhÊt vµo ngµy  ¬  v  B 15/2/2000      é   Ðt  Öt,lµm  ¬  ë    é   µi chÝnh  Êp  ü  ®Ó LiªnB x duy   c s ®Ó B T   c qu t¨ng   thªm  õquý    t  IIn¨m 2000. Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, Thñ  thu   ph   tr ng  ë c¸c  ¬  c quan, ban, ngµnh, ®oµn  Ó          th ë Trung  ng, Chñ   Þch  û     ¬  t U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm   Óm       ki tra, kiÓm    µ  so¸tv qu¶n  ýchÆt  Ïsè îng biªnchÕ,  è îng ®èi t ng hëng  î Êp, l  ch   l     s l    î   tr  c  hëng sinhho¹tphÝ  µ  ü  Òn l ng,phô  Êp,trî Êp,sinhho¹tphÝ       v qu ti  ¬   c    c     t¨ngthªm  theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn
 8. 8 2. Khi      chi tr¶ møc  ¬ng, phô  Êp,  îcÊp  µ  l   c tr  v sinh  ¹t phÝ   îc ®iÒu  ho   ®  chØnh  i víi   i t ng nªu  ®è     ®è  î   trªn, × ph¶ithu ngay  Òn baá  Ó m     éivµ  c¸c    th    ti   hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo  quy  nh  ña  µ   íctrªnc¬  ë  ®Þ c Nh n     s møc  ¬ng, phô  Êp  µ  l   cv sinhho¹tphÝ  ∙  îctÝnh  ¹theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.    ®®   l  i     t i tn 3. Bé   ëng, Trëng    tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  Õt  nh   b Ch ph quy ®Þ thµnh  Ëp Tæ   l   c«ng      é    óp LiªnBé  t¸cLiªnB ®Ó gi     Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ    é   ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi­ Bé   µi chÝnh  µ  v X∙      T   v Ban    Tæ chøc  Trung  ng  Óm     ¬ ki tra biªn chÕ,  i  îng  ëng ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  µ    ®è t h l   c    v sinh   ho¹tphÝ  õ ng©n    t  s¸ch Nhµ   íc,xÐt duyÖt  ü  Òn l ng, phô  Êp, trî Êp  µ    n   qu ti  ¬   c    cv quü sinh  ¹t phÝ   ho   t¨ng thªm    n¨m  2000  ña  c c¸c  é,  µnh  B ng Trung  ng, c¸c ¬    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  01/01/2000. §èi víi®èi  îng  µ ngêi cã     t l    c«ng  µ  v c«ng  ©n,    nh viªn chøc trong      c¸c tæ chøc, ®¬n  Þ  µ    v v doanh  nghiÖp  ña  µ  íc kh«ng  ëng ¬ng  õ nguån  c nh n   h l t  kinh   phÝ   éc  ©n  thu ng s¸ch  µ  íc,thùc hiÖn  nh n     theo  íng  Én  ña  é   h d c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi.   X∙ h Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ     ¸nh  Liªn Bé  (Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  µm  u   èi) nghiªn cøu      ­  b Ch ph l ®Ç m     ®Ó gi¶i quyÕt.
 9. 9
 10. M É u  s è: 1 Tªn  é,Ban, ngµnh  b    hoÆc   UBND  tØnh,thµnh  è   ph (C¸c®¬n  Þ  ùcthuéc còng    v tr     tæng  îp theo m É u   µy) h    n B ¶ n g  t æ n g  h î p q u ü  ti Ò n l¬ n g  t¨ng thª m  1 th¸ng c ñ a n¨ m  2 00 0 (TÝnh  cho  è  ã  Æt   scm trongchØ      Õ   n     tiªubiªnch ®Õ 31/12/1999) TT Tªn  n  Þ  ùcthuéc ®¬ v tr   Biªn  Tæng  è  Quü  ¬ng  µ  ô  Êp  s l v ph c th¸ng12/1999  iÖu Quü  ¬ng  µ  ô  Êp    (tr   l v ph c th¸ng1/2000  iÖu®ång) Chªnh  Quü     (tr   Tæng   chÕ   îc ngêihëng  ®    ®ång) lÖch  chªnh  quü    t¨ng giao  l ng  ã  ¬c quü ­ lÖch    thªm    l t¨ng 1 n¨m  m Æt  n   ®Õ ¬ng  µ  thªm    v 1 th¸ng  1999  31/12/1999   phô  th¸ng®Ó   (tr ®)   .  (ng i) ê (ng i) ê cÊp  nép  t¨ng  BHXH,  thªm    BHYT   µ  1 v th¸ng   c«ng  (tr ®) ®oµn  . phÝ  .®) (tr Tæng   Chia ra   Tæng   Chia ra   sè sè L¬ng  Tæng   Trong  ®ã H Ö   è  s L¬ng  Tæng   Trong  ®ã H Ö   è  s theo  c¸c   chªnh  theo  c¸c   chªnh  ng¹ch, kho¶n    lÖch  ng¹ch, kho¶n    lÖch  bËc phô  Êp  c b¶o u l bËc phô  Êp  c b¶o ul l ng ¬ l ng ¬ P/c P/c u      P/c P/c u      khu  ®∙i  khu  ®∙i   vùc ngµnh vùc ngµnh 1 2 3 4 5=6+7 6 7 7a 7b 8 9=10+1 10 11 11a 11b 12 13=9­ 5 14 15=13+1 1 4 VÝ   ô d 1 Së  Õ   ¹ch §Çu  K ho   t Trong  :®ã ­Qu¶n  ýNhµ  íc   l  n ­Nghiªncøu      KH ­ .. .. . . 2   ë  S Gi¸odôc  o  ¹o   ®µ t
 11. Trong  : ®ã .. . . .. Céng
 12. G hi chó:   1.Trong  õng ®¬n  Þ  ùcthuéc ë  ét2,yªu cÇu      Õt®èi t ng theo ph©n  µnh    t  v tr    c      ghichiti    î     ng kinh tÕ   2. Cét    ü     14: Qu chªnh  Öch  l t¨ng thªm  th¸ng ®Ó   ép    1    n B¶o  Ó m     éi,B¶o  Ó m   tÕ  µ  hi x∙ h   hi y  v kinh phÝ     c«ng  oµn  Ýnh  ® t theo  thµnh  Çn  ü  Òn l ng  ph qu ti  ¬ quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cho  õng kho¶n  ép  t  n (kh«ng  Ýnh  t theo toµn  é    b tæng  ü  Òn l ng  µ  ô  Êp    qu ti  ¬ v ph c t¨ng thªm) .. .ngµy..   . , .th¸ng..n¨m... .   . . Thñ  ëng  é,ban,ngµnh tr b    hoÆc   ñ  Þch  Ch t UBND  tØnh,thµnh    phè (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. M É u  s è  2a Tªn  UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ (CÊp    µ  Êp  Ön  òng  x∙v c huy c tæng  îp theo m É u   µy) h    n B ¶ n g  t æ n g  h î p q u ü  sinh h o ¹t h Ý  t¨ng thª m  1 th¸ng n¨ m  2 0 00   p c ñ a ®¹i bi Ó u  H é i ® å n g  n h © n  d © n  c¸c c Ê p  v µ  c¸n b é  x∙, h ê n g,   p th Þ  tr Ê n ® a n g  c « n g  t¸c ë n g  sinh h o ¹t h Ý  h  p (TÝnh  cho  è  ã  Æt   scm trongph¹m    nh  Êtdo  Ýnh  ñ    vi®Þ xu   Ch ph quy  nh  n   ®Þ ®Õ 31/12/1999)
 14. TT §èit ng  î Tæng  è  Tæng  è  êi s s ng   Quü   sinh ho¹tphÝ     th¸ng  Quü   sinh ho¹tphÝ     th¸ng1/2000  Chªnh  Öch    l ngêitheo  hëng    sinh ho¹t    12/1999  iÖu®ång) (tr   (tr Öu®ång) i  quü  sinh  ®Þnh  Êt phÝ  ã  Æt   su   cm ho¹tphÝ    quy  nh   ®Þ ®Õ n   t¨ngthªm      1 (ngêi) 31/12/1999  th¸ng(tr Öu   i  (ngêi) ®ång) Tæng   Chia ra   Tæng   Chia ra céng céng Quü   C¸c  kho¶n  Quü  sinh C¸c    kho¶n  sinh  phô  Êp  c ho¹tphÝ phô  Êp    c ho¹t theo    sinh  theo  sinh  phÝ ho¹tphÝ   ho¹tphÝ   1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=8­ 5 I  §¹i Óu Héi ®ång  nh©n   bi d ©n 1 ­C Êp    x∙ 2 ­C Êp  Ön   huy 3 ­C Êp    tØnh,thµnh  è   ph II C¸n  é  ëng  bh sinhho¹tphÝ    1 ­B Ý       th§¶ng  û u 2 ­ Phã  bÝ  th , Chñ  tÞch  H§ND,  ñ  Þch  Ch t UBND 3 ­ P.Chñ  Þch    t H§ND,  UBND,  Thêng  trùc §¶ng  uû, Chñ  tÞch M Æt  trËn, ëng  c¸c  tr   ®oµn   Ó,    i  ëng,  ­ th x∙ ®é tr tr ëng  C«ng  x∙ an  4 ­ Uû     û     viªnU ban  ©n  ©n   nh d x∙ 5 ­  C¸c  chøc danh kh¸c thuéc     UBND
 15. 6 ­C¸c    chøc danh  chuyªn m«n     x∙ Trong  : ®ã +  è  Õp  Sx theo ng¹ch,bËc     +  è  a  S ch qua  o  ¹o ®µ t 7 ­ C¸c  chøc danh  kh¸c (theo  chÕ  ®é  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh) +  ã  ëng  Ph tr c«ng  x∙ an  +  ã  Ph chØ  huy  ©n  ©n  ù d qu t  vÖ +.... Céng .. .  µy.. th¸ng..n¨m... . .ng ,   .   . . Chñ  Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è   ph (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u  s è  2b
 16. Tªn  UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ (CÊp    µ  Êp  Ön  òng  x∙v c huy c tæng  îp theo m É u   µy) h    n B ¶ n g  t æ n g  h î p q u ü  trî Ê p  ® è i v íi  c  c¸n b é  x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n n g h Ø  vi Ö c   p h ë n g  trî Ê p  h » n g  th¸ng t õ n g © n  s¸ch n h µ  n í c  c (TÝnh  cho  è  ã  Æt   n   scm ®Õ 31/12/1999)
 17. TT §èit ng  î Tæng  è  êinghØ  Öc  ëng  Quü   î Êp  Quü   î Êp  s ng   vi h tr  c tr c th¸ng Chªnh  Öch  ü      l qu t¨ng trî Êp   c h»ng  th¸ngcã  Æt   th¸ng12/1999   m   1/2000  thªm  th¸ng 1    ®Õ n   31/12/1999 (tr Öu®ång) i  (tr Öu®ång) i  (tr Öu®ång) i  1 2 3 4 5 6=5­ 4 1 ­Nguyªn  Ý   ,Chñ  Þch   B th  t 2 ­ Nguyªn  ã  Ý  ,Phã  ñ  Þch,   Ph b th  Ch t   x∙ ®éi  ëng, tr ng    tr   ë c«ng  x∙,Th­ an    êng  ùc §¶ng  û,  û   tr   u U viªn Th ký    UBND,    ý  Th k H§ND 3 ­C¸c    chøc danh cßn  ¹ li
 18. Céng
 19. .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . Chñ  Þch  t UBND   tØnh,thµnh  è   ph (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u  s è: 2c Tªn  UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ (CÊp    µ  Êp  Ön  òng  x∙v c huy c tæng  îp theo m É u   µy) h    n B ¶ n g  t æ n g  h î p q u ü  ti Ò n l¬ n g  t¨ng thª m  1 th¸ng n¨ m  2 00 0  c ñ a c¸n b é  y t Õ  x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n  p (TÝnh  cho  è  ã  Æt   scm trong ph¹m      vichØ      Õ   n   tiªubiªnch ®Õ 31/12/1999)
 20. TT Tªn  Ön, Tæng  è  Tæng  è  Tæng  è  Quü  ¬ng  µ  ô  Êp  huy   s s s l v ph c th¸ng  Quü  ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c th¸ng Chªnh  Öch  Quü     l chªnh  Tæng  éng  c quËn, thÞ  x∙(cÊp    ngêitheo ngêihëng ­     x∙       l 12/1999  iÖu®ång) (tr   1/2000  iÖu®ång) (tr   quü ¬ng  lÖch    l t¨ngthªm  quü    t¨ngthªm  x∙,thµnh  kh«ng   ®Þnh    ¬ng  ã    ghi biªn c vµ  ô  Êp  1  ph c th¸ng®Ó     1 th¸ng  phè  éc cétnµy) thu     (ng i) m Æt   n   ê ®Õ t¨ngthªm   nép    1 BHXH   µ  (tr Öu®ång) v  i  tØnh 31/12/1999  th¸ng  b¶o  Óm   tÕ  hi y  (ng i) ê (tr Öu i  (tr Öu®ång) i  ®ång) Tæng   Chia ra   Tæng   Chia ra   céng céng L¬ng theo  C¸c  L¬ng  C¸c  ng¹ch,   kho¶n  theo  kho¶n  bËc phô  Êp  c ng¹ch, phô  Êp    c l ng ¬ bËc l ng ¬ 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=9­6 13 14=12+13 Céng Ghi chó:Cét    ü       13:Qu chªnh  Öch    l t¨ngthªm  th¸ng®Ó   ép  1    n B¶o  Ó m     éivµ  hi x∙h   B¶o  Ó m   tÕ  Ýnh  hi y  t theo thµnh  Çn  ü    ph qu tiÒn l ng   ¬ quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cho  õng kho¶n  ép  t  n (kh«ng  Ýnh  t theo toµn  é  ü ¬ng  µ  ô  Êp      b qu l v ph c t¨ngthªm) .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . Chñ  Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è   ph (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản