Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
83
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch t µi h Ý n h, n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m    t  c n Sè  62/2003/TTLT­B T C­N H N N  n g µ y  25  th¸ng 6 n¨ m   2003  H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Ý n h  s¸ch c h o  c¸c h é  ® å n g  b µ o   th c d © n  t é c thi Ó u s è   ¹i h ç  v µ   é  d © n  thu é c  Ö n  c h Ý n h   t  c h di s¸ch  ë  c¸c tØn h   © y  N g u yªn m u a  tr¶ c h Ë m   h µ  ë   T n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/6/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; td ®Ç tph¸ttr   Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  td ®è    ng     c¸c®è  î   s¸ch kh¸c;   C¨n  c¸c Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  è  cø    ®Þ c Th t   ph s 168/2001/Q§­ TTg   ngµy  30/10/2001  Ò   nh   íng  µi h¹n, kÕ   ¹ch  n¨m  v ®Þ h d    ho 5  2001  2005  µ  ­  v nh÷ng gi¶i  ph¸p c¬  b¶n ph¸t i  kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng T ©y  Nguyªn; è   tr ªn  s 154/2002/Q§­ TTg  µy  ng 11/11/2002  Ò   Ýnh  v ch s¸ch cho    é  ng  µo  ©n     c¸ch ®å b d técthiÓu sè  ¹ chç  µ  é  ©n  éc diÖn  Ýnh      t  i vhd thu   ch s¸ch ë      c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn  mua    Ë m   µ  . tr¶ch nh ë Liªn Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ùc hiÖn    T    h Nh n     h d th   chÝnh s¸ch cho    é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç  µ  é  ©n  éc  c¸c h ®å bd t  s ti ch v h d thu diÖn  Ýnh  ch s¸ch ë      c¸ctØnh:L© m   ång,§ ¾c  ¾c, Gia      §   L   Lai, Kon Tum     nh sau: P h Ç n  A: Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng  lµc¸c hé  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹ chç  t      ®å bd t  s ti   vµ  é  ©n  éc diÖn  Ýnh  hd thu   ch s¸ch ë      c¸c tØnh:L© m   ång, § ¾c  ¾c,    §   L Gia    Lai, Kon Tum,  theo híng dÉn  ña  é      c B Lao  ng, th ng  ®é   ¬ binh vµ    éi.   x∙h 2. Nguån  èn  u    µm  µ        v ®Ç t l nh ë ®Ó b¸n    Ë m  tr¶ch cho    é  ng  µo  c¸c h ®å b d©n  éc thiÓu  è  ¹  ç  µ  é  ©n  éc  Ön  Ýnh  t  s ti ch v h d thu di ch s¸ch ë      c¸c tØnh: L© m     §ång, § ¾c  ¾c,    L Gia    Lai,Kon Tum  bao  å m:  èn  ©n   g V Ng s¸ch Trung  ng  ©n    ¬c ®èi 50%     trªntæng  èn  u  , 50%   v ®Ç t  cßn  ¹ do  ©n   µng  Ýnh  l   Ng i h ch s¸ch x∙ héi      huy  ng. ®é 3. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  µ    é  ©n  îc mua     Ë m   µ    nh d c¸c c v c¸c h d ®  tr¶ch nh ë ph¶i sö  ông  èn   u     ng  ôc  ch,  ã  Öu   d v ®Ç t ®ó m ®Ý c hi qu¶  µ  ã  v c tr¸ch nhiÖ m     hoµn    î gèc  µ  î l∙ cho  ©n   µng  Ýnh  tr¶n   v n    i Ng h Ch s¸ch x∙ héitheo  êih¹n         th   quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn 4. C¸c  é  ©n   éc  i  îng  îc mua     Ë m   µ    hd thu ®è t ®  tr¶ ch nh ë quy  nh   ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   phÇn  Th«ng   µy  äit¾t lµ c¸c hé  éc  i îng  1  A  tn (g         thu ®è t quy  nh)    ®Þ khi mua     Ë m   tr¶ch kh«ng  ph¶ithÕ  Êp  µis¶n.Nhµ   íc cã  Ýnh    ch t     n   ch s¸ch khuyÕn  khÝch    é  ©n    Òn mua    Ë m   Ò   µ    ím  ích¹n. c¸ch d tr¶ti   tr¶ch v nh ë s tr   5. C¸c  é  ©n    hd kh«ng  îc sang  ®  b¸n,cÇ m   è, thÕ  Êp, chuyÓn  îng   c  ch   nh   nhµ  ,khicha    Õt  îvay  ©n  µng. ë    tr¶h n   ng h
  2. 2 P h Ç n  B: Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. èi tî ng m u a  n h µ  ë  tr¶ c h Ë m  § 1.§iÒu  Ön    ki mua  µ      Ë m:  nh ë tr¶ch C¸c  é  ©n  éc ®èi t ng quy  nh  îcmua    Ë m   hd thu    î   ®Þ ®  tr¶ch 01(mét)c¨n nhµ     ë    ã    iÒu  Ön    khic ®ñ ® ki nh sau: 1.1. Cã   n     ®¬ xin mua   µ       Ë m,  nh ë tr¶ ch cam   Õt  ö  ông  ng  ôc   k sd ®ó m ®Ých, tr¶tiÒn mua  µ      Ë m   ng  ¹n;      nh ë tr¶ch ®ó h   1.2.Cã     trong danh    s¸ch ® îcduyÖt     mua  µ    Ë m   ña  û   nh tr¶ch c U ban  ©n  nh d©n  tØnh. 2.Gi¸mua  µ    Ë m      Êt,thêigian tr¶chË m   µ  ñ tôcmua:    nh tr¶ch ,l∙su     i    v th     2.1.C¸c  é  ©n  éc  i îng    hd thu ®è t quy  nh,    iÒu  Ön    îc mua   ®Þ ®ñ ® ki trªn®   tr¶chË m     b»ng  Ön  Ët 1    µ    íi   Þtèi®a  µ7  iÖu®ång. N Õ u     hi v   c¨n nh ë v   tr     l   tr   gi¸   gi¸ c¨n nhµ  ùc tÕ  Êp  ¬n  tr Öu ®ång  ×  îcmua  µ    Ë m     th   th h 7  i   th ®   nh tr¶ch b»ng  møc   gi¸thùc tÕ;n Õu    ùc tÕ       gi¸th   cao  ¬n  tr Öu ®ång  × hé  ©n  h 7  i   th   d ph¶itù tr¶thªm       phÇn  chªnh  Öch  l cao  ¬n. h 2.2.Thêi h¹n    Òn      tr¶ti mua   µ      Ë m   èi®a   µ 10  nh ë tr¶ch t   l   n¨m  Ó   õ khi k t    mua,  trong ®ã   n¨m  u   n   ¹n  a    5  ®Ç © h (ch ph¶itr¶gèc  µ       v l∙ ph¸tsÞnh  i  trong 5    n¨m  u). Thùc  Ön    ®Ç   hi tr¶kho¶n  mua   µ      Ë m   ¾t  u   õ n¨m  nh ë tr¶ch b ®Ç t   thø    6 kÓ   õthêi®iÓ m   t    mua,  møc    èi Óu  çi n¨m  tr¶t  thi m   b»ng  20%  tæng  è  Òn l∙vµ  s ti     i gèc    Ë m.  tr¶ch 2.3.L∙isuÊt mua   µ      Ë m   b»ng       nh ë tr¶ch   3%/  n¨m, tÝnh    cho  êigian tr¶ th      chË m   Ó   5  k c¶  n¨m  u   n  ¹n. ®Ç © h 2.4. Trªn  ¬  ë    c s danh s¸ch c¸c  i  îng  îc mua   µ       Ë m   îc ®è t ®  nh ë tr¶ ch ®  duyÖt,Uû     ban  ©n  ©n  nh d (huyÖn hoÆc     UBND   x∙ do  tØnh  quy  nh)  ý    ®Þ k x¸c nhËn  Öc  chøc  ý  îp  ng  ©y  ùng  µ, thanh  vi tæ  k h ®å x d nh   to¸n vèn    Ë m,    tr¶ ch thµnh  Çn  ph bao  å m: g ­Hé   ©n  îcmua  µ,  d ®  nh ­Doanh    nghiÖp  îc® Æt  µng  ©y  ùng  µ, ®  h xd nh ­Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi.    Trong  îp ®ång  Ó  Ön  ét  è  éidung  Ýnh  :m É u   µ  , diÖn  h  th hi m s n   ch nh   nh ë   tÝch  µ, gi¸c¨n  µ  ,  è  Òn  nh     nh ë s ti mua   îc tr¶ chË m   ®   theo quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c ®iÓ m       m ôc    Çn    2.1,2.2,2.3  IIph B Th«ng    µy, sè  Òn  µ   é  ©n  t n   ti m h d ph¶itr¶    thªm  Õu  ã),®iÒu  Ön  (n c   ki thanh  to¸n. 2.5. Sau      khi c¨n  µ   îc x©y  ùng  nh ®   d xong, Uû     ban  ©n  ©n   nh d (huyÖn  hoÆc     UBND   x∙do  tØnh  quy  nh)  chøc  ý    ®Þ tæ  k biªnb¶n  µn  b giao nhµ        ë cho tõng hé  ©n, thµnh  Çn  µn   d   ph b giao gå m:   ­ Uû     ban  ©n  ©n, nh d ­Hé   ©n  Ën  µ.  d nh nh
  3. 3 2.6.§ång  êivíiviÖc    th     giao  Ën  µ  , trªnc¬  ë  nh nh ë     s biªn b¶n  µn    b giao,   tõng  é  ©n  ý  Õ   cmua    Ë m   µ    íi ©n  µng  Ýnh  hd k kh í   tr¶ch nh ë v   Ng h Ch s¸ch x∙héi      hoÆc   ©n   µng  îc uû  Ng h ®   th¸c cho    vay  µ  v thu  åi nî  ©n  µng  û  h   (Ng h u th¸c)  (mÉu  Õ   cvay  Òn m a    Ë m   µ    kh í   ti   tr¶ch nh ë theo phô  ôcsè    l   1). 2.7.  å   ¬   H s mua    Ë m   µ  ,gå m:  tr¶ch nh ë   ­Biªnb¶n  µn     b giao nhµ  ;   ë ­Quy Õt  nh  é  é  ©n    ®Þ hhd mua    Ë m   µ    ña  tr¶ch nh ë c UBND    (b¶n  sao); ­Kh Õ   cvay  Òn mua    Ë m   µ  .   í  ti   tr¶ch nh ë 2.8.  ¬ng  c   Ph th chuyÓn  Òn vay: ti   ­ C¨n  hå   ¬  cø  s mua     Ë m   µ   ,  ©n   µng  Ýnh  tr¶ ch nh ë Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   hoÆc   ©n   µng  îc uû    Ng h ®   th¸cchuyÓn  Òn  ùc tiÕp  ti tr   cho doanh  nghiÖp    s¶n xuÊtnhµ    theo gi¸thùc tÕ  ña    µ  ng       c c¨n nh nh kh«ng    tr Öu®ång. qu¸ 7  i     ­ Hµng  ý  cø  µo  Õ   ¹ch    qu c¨n  v k ho n¨m  îc duyÖt,ng©n  ®    s¸ch Trung  ng    ¬ chuyÓn  èn  v cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi vay  x∙ h   b»ng  50%     trªntæng  è  s vèn  u    lµm  µ    ®Ç t nh ë b¸n    Ë m   tr¶ ch cho  ©n  íil∙ suÊt  d v   i b»ng     kh«ng  0% (  phÇn  tr¨m). 3. Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Ýnh         ch s¸ch vÒ   nhµ        b¸n  ë tr¶ chË m  cho  ©n  îc Nhµ   íc cÊp  ï phÇn  d ®  n  b  chªnh  Öch    Êt theo  l l∙ su   i quy  nh   ®Þ víi  møc  Ý  ph qu¶n  ý1%/n¨m    è    î. l  trªns d n II  C h Ý n h  s¸ch k h u y Õ n  kh Ý c h  ® è i víi .  c¸c  é  d © n   h tr¶ n î sí m  tr c h ¹ n: í 1. Nhµ   ícthùc hiÖn  Ýnh    n    ch khuyÕn  Ých  i víi é  ©n    î tr ch¹n kh ®è     d h tr¶n   í     vÒ   kho¶n  mua    Ë m   µ    tr¶ch nh ë . 2. Nguyªn  ¾c    t khuyÕn  Ých  kh cho    é  ©n    ím  c¸ch d tr¶s b»ng c¸ch gi¶m  è    s tiÒn ph¶itr¶t ng     ¬ øng  Çn  ph chªnh  Öch    Êt vµ  Ý   µ   íc ph¶icÊp  ï l l∙ su   ph Nh n   i   b  cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi  îctÝnh       ®   theo c«ng  c    th sau  y: ®© Sè  Òn ® îc ti   = Sè   tiÒn   tr¶ x   4% x Sè  th¸ng hé  ©n    î  d tr¶n   chË m   theo   tr ch¹n í      gi¶m  12 khÕ   c     í      V Ý   ô:Gia  nh  d  ®× «ng  Nguy Ôn V¨n  (do «ng  lµm  ñ  é) ®∙  ý  Õ   c A    A  ch h   k kh í   mua  µ      Ë m   íi nh ë tr¶ch v  møc  tr Öu®ång, «ng  tr¶tr ch¹n 7  i     A    í   Trêng  îp 1:N Õ u     íc3  h    tr¶tr   n¨m: Sè  Òn l∙ph¸tsinh7  ti       i   n¨m  7  iÖu®ång  3%/n¨m  7  =  tr   x  x  n¨m    1,47 tr Öu®ång =   i   Sè   Òn ph¶itr¶tÝnh  ti      cho  n¨m  a  7  (ch gi¶m)  7  iÖu ®ång  1,47  iÖu =  tr   +  tr   ®ång                                    =                                      8,47 tr Öu®ång  i   Sè  Òn ® îcgi¶m  4%:12  7  iÖux  th¸ng=  ti     =  x  tr   36    0,83 tr Öu®ång  i   Sè  Òn «ng  ph¶itr¶=  ti   A      8,47 tr Öu­0,83 tr Öu=    i      i   7,64 tr Öu®ång.  i   Trêng  îp 2:N Õ u     íc7  h    tr¶tr   n¨m:
  4. 4 Sè  Òn l∙ph¸tsinh3  ti       i   n¨m  7  iÖu®ång  3%/n¨m  3  =  tr   x  x  n¨m                                                = 0,63 tr Öu®ång  i   Sè   Òn ph¶itr¶tÝnh  ti      cho  n¨m  a  3  (ch gi¶m)  7  iÖu ®ång  0,63  iÖu =  tr   +  tr   ®ång                                    =                                      7,63 tr Öu®ång  i   Sè  Òn ® îcgi¶m  4%:12  7  iÖux  th¸ng=  ti     =  x  tr   84    1,94 tr Öu®ång  i   Sè  Òn «ng  ph¶itr¶=  ti   A      7,63 tr Öu­1,94 tr Öu=    i      i   5,69 tr Öu®ång.  i   3. Trªn c¬  ë  è      s s n¨m  ùc tÕ  µ   é  ©n    î sím  íc h¹n,UBND   µ  th   m h d tr¶n   tr     v Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héitÝnh       gi¶m  Çn  èn  ph v ph¶itr¶cho  õng  é  ©n,    t hd   c¸ché  ©n   d chØ    Çn  tr¶ph chªnh  Öch  ÷a sè  èn  Ën  îtr¶chË m   íi è  Òn l gi   v nh n     v   ti   s ® îckhuyÕn  Ých  tr¶tr ch¹n  trªn.   kh do    í   nªu  III.Trê n g  h î p    c¸c h é  d © n  ® îc h ç   î õ n g u å n   è n k h¸c: tr  t v 1. C¸c  é  ©n  ∙  îchç  î µ      hd ® ®   tr  nh ë theo quy  ¹ch tõ nguån  èn  ho     v kh¸c th×    kh«ng  îcmua  µ      Ë m   ®  nh ë tr¶ch theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy     t  i tn 2. C¸c  é  ©n  îc mua   µ      hd ®  nh ë theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   µy  îc hç  î t n ®   tr  m ét  Çn  èn  ®Ó   µm  µ    õ c¸c nguån  èn  ph v  l nh ë t     v kh¸c th×  UBND   vµ  ©n         Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héiphèihîp víi ¬             quan,tæ  c   chøc  ç  î ùc hiÖn    åi h tr  th   thu h   sè  Òn b¸n tr¶chË m   ti       ngay    îchç  î   khi®   tr  sau: nh ­ N Õ u   è  Òn  îc hç  înhá  ¬n  è  Òn    s ti ®   tr  h s ti mua     Ë m   ×  håi sè  tr¶ch th thu    tiÒn b»ng  møc  îchç  î µ  ®   tr  thanh    v to¸ngi¶m ¬ng  t øng  è  Òn tr¶chË m   s ti     theo  khÕ   c®∙  ý. í  k ­ N Õ u   è  Òn  îc hç  î ính¬n    s ti ®   tr    l hoÆc  b»ng  è  Òn  s ti mua     Ë m     tr¶ch (c¶ gèc  µ  i nhµ    v l∙   ) ë cho  ©n  ×  d th thu  åi sè  Òn  ç  îb»ng  h   ti h tr  møc     Ë m   µ  tr¶ch v thanh  ýkhÕ   cmua    Ë m   íi ©n. l  í  tr¶ch v  d IV­ Tr¸ch  hi Ö m  v µ   u y Ò n  h ¹ n c ¬  q u a n  c ã   n q liªn u a n  q 1.§èivíi      UBND    cÊp: c¸c  1.1.UBND     tØnh  ­ Quy  nh  ô  Ó  µ    ®Þ c th v c«ng  è  b c«ng  khaic¸c tiªuchuÈn, ®èi  îng  îc       t ®  mua     Ë m   µ    i  íitõng  tr¶ch nh ë ®è v   khu  ùc  v cho  ï hîp,®¶m   ph     b¶o c«ng b»ng  hîp lý.    ChØ   o  Öc  Ëp,xÐt duyÖt  ®¹ vi l     danh s¸ch c¸c®èi t ng ® îcmua    Ë m        î     tr¶ch nhµ  . ë
  5. 5 ­ Qu¶n   ý vµ  ¹o ®iÒu  Ön, chØ   o  Öc  Æt   µng  íic¸c  l  t   ki   ®¹ vi ® h v  doanh  nghiÖp  s¶n  Êt,cÊu  Ön  µ  ©y  ùng  µ    xu   ki v x d nh ë cho  ©n;  d chØ  o  Öc  ùc ®¹ vi th   hiÖn  ©y  ùng  µ  , phèihîp  íiNg ©n   µng  Ýnh  xd nh ë     v  h Ch s¸ch x∙ héi   ùc hiÖn        th   viÖc  cho  é  ©n  hd vay  mua    Ë m   µ  . tr¶ch nh ë 1.2.C¸c    UBND  huyÖn,    x∙ (do UBND  tØnh quy  nh)  ã  ®Þ c tr¸ch nhiÖ m     thùc  Ön  y     Ö m   ô  UBND   hi ®Ç ®ñ nhi v do  tØnh  giao  µ  v theo  íng  ©n   ña  h d c Th«ng   µy. tn 2.§èivíi   é  ©n  îcmua  µ    Ë m:      hd c¸c ®  nh tr¶ch ­  ùc  Ön  Öc    î  ng  ¹n, tr ng  îp    î  íc h¹n  îc hëng  Th hi vi tr¶ n ®ó h  ê h tr¶ n tr   ®  chÝnh s¸ch khuyÕn  Ých      kh nh quy  nh  ¹ Th«ng  nµy ®Þ t i t  ­Sö  ông  µ     d nh ë theo ®óng    quy  nh  ¹ th«ng   µy. ®Þ t  i tn 3.§èivíi ©n  µng  Ýnh       Ng h Ch s¸ch x∙héi:    ­ Ký  îp ®ång, khÕ   cvµ    åikho¶n    Ë m   Ò     h    í   thu h   tr¶ch v mua   µ    íi õng nh ë v   t  hé  ©n. d ­Thanh    Òn cho    to¸nti   doanh  nghiÖp  s¶n  Êtnhµ  xu   theo quy  nh.   ®Þ ­  ¹ch  H to¸n riªng nguån  èn  µ  ö  ông  èn, phÇn  èn  ng©n      v vsd v  v do  s¸ch  Trung  ng  ¬ chuyÓn  sang  µ  èn  v v huy  ng  ®é cho  vay  µm  µ      Ë m. l nh ë tr¶ch ­ Hµng    th¸ng b¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h cho vay mua     Ë m   µ    öiNg ©n   tr¶ch nh ë g   hµng  µ   ícViÖtNam   µ  é  µichÝnh  µo  µy  th¸ngkÕ   Õp. Nh n     vBT  v ng 15    ti 4.§èivíi      Doanh  nghiÖp  s¶n  ÊtcÊu  Ön  µ  ©y  ùng  µ    xu   ki v x d nh ë cho  ©n: d C¸c  Doanh nghiÖp  s¶n  Êt cÊu  Ön  µ  ©y  ùng  µ    xu   ki v x d nh ë cho  ©n  d theo  tinhthÇn  ôc  ô  ©n  ©n,  ¶m     ph v nh d ® b¶o    gi¸b¸n  îp lývµ  h     kh«ng  Ýnh  inhng  t l∙  , kh«ng  çtrong s¶n  Êt vµ  ©y  ùng  µ. C¸c  l    xu   x d nh   Doanh nghiÖp s¶n  Êt m ét  xu   sè  É u   µ    ©n  ùachän  m nh ®Ó d l  cho  ïhîp víi   Çu  ö  ông. ph       c s d yªu P h Ç n  C. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  tn c hi l   15  k t  ® c«ng    b¸o.Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  ã  tr th hi n c kh kh¨n,víng  ¾ c     Þ     m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   é  vB Tµi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam         h Nh n     ®Ó xem   Ðt  öa  æi, bæ   xs®   sung  cho  ïhîp. ph  
  6. 6 P h ô  l ô c 01
  7. 7 Céng  µ     éichñ  Üa  Ötnam Ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                     TØnh .. ,ngµy.. th¸ng . .  .   . ..  n¨m  200... K h Õ  í c v ay ti Ò n m u a  tr¶ c h Ë m   n h µ  ë   s è ..... K¦ / C¨n  Quy Õt  nh  é  ©n  cø  ®Þ hd mua     Ë m   µ    è.. /UBND   tr¶ ch nh ë s . . tØnh..  . ngµy.. ..  2003 cña.. . .. . ./ /   . . .. Biªn b¶n  µn    b giao nhµ    è..   µy../. . 2003bµn    ë s .ng . ./   giao nhµ    ÷a…   íi   ë gi v  hé  ©n  îcnhËn  µ  . d ®  nh ë H«m   nay,ngµy..     .th¸ng..  . .n¨m... ¹ . . .   i .. t Chóng    å m   ã: t«ig c  Bªn  cho  vay  (Bªn A)   Chi nh¸nh  ©n  µng… … … … … … … . .. . ...   ng h . . .. §Þa  chØ:… … … … … … … … … … … … … .. . .. . .. Ng êi®¹idiÖn  µ«ng  µ).    l  (b ..…… … … … … …    chøc  ô..     v. GiÊy  û  Òn  è  Õu  ã)… … ….... . ...... u quy s (n c . . ..... (Bªn B)  Bªn  vay    ¤ng  µ) … … … … … .. .. . .............. (B … . . ............. §Þa  chØ:… … … … … … . .. . ............... . . ...............
  8. 8 C MN D   è … … … … … … … s   µy  Êp… … … …   ¬icÊp… … … … ng c n  Hai bªn  èng  Êt viÖc    th nh   bªn  cho  A  bªn  vay  Òn  B  ti mua     Ë m   µ    tr¶ch nh ë theo c¸cnéidung  íi y:     d  ®© §i Ò u   Sè  Òn cho  1:   ti   vay Sè  Òn vay  ti   b»ng  è … …   s   B»ng  ÷. ch ..…….. §i Ò u    êih¹n  vay,ph¬ng  2: Th   cho    thøc vµ  ú  ¹n tr¶nî   kh   Thêi h¹n    cho vay  tr¶chË m   nhµ    Ó   õ khinhËn  µ         ëk t    nh ë theo      biªnb¶n bµn  giao nhµ    cho  n       Õt  îcho  A  µ . . ®Õ khitr¶h n   bªn  l .. . Thêih¹n cho     vay. . ..   µy  Ën  Òn vay  Çn  u   µ… ….. .. .… .Ng nh ti   . l ®Ç l Thêigian ©n  ¹n … … … .     h  §i Ò u    ∙i Êtcho  lµ  3: L   su   vay   3%/n¨m. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  A  4: Quy v ngh v c Bªn  4.1.Bªn  cã  Òn:   A  quy a. KiÓ m       tra,gi¸m      ×nh vay  èn, sö  ông  èn  s¸tqu¸ tr   v d v vay  µ  î cña    v n  Bªn B. b. Gia  ¹n  î gèc, l∙  iÒu    h n    i® ; chØnh  ú  ¹n    î gèc, l∙ theo  k h tr¶n      i quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ  íc. Ng h nh n 4.2   .Bªn  cã  Üa  ô: B  ngh v Thùc  Ön  ng  hi ®ó tho¶ thuËn    trong khÕ   c.   í §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  B  5: Quy v ngh v c Bªn 
  9. 9 5.1   .Bªn  cã  Òn: B  quy KhiÕu  ¹i  ëikiÖn    ¹m  Õ   cnµy  n, kh   viph kh í   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt   5.2   .Bªn  cã  Üa  ô: B  ngh v a. Sö   ông  Òn   d ti vay  ng  ôc  ch  µ  ùc  Ön  ng    éi dung  ®ó m ®Ý v th hi ®ó c¸c n   kh¸ctho¶ thuËn      trongkhÕ   cnµy.   í  b. ChÞu     tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët khi kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng    tr   lu     th hi ®ó nh tho¶ thuËn  Ò   Öc    îvay.   v vi tr¶n   §i Ò u    ét  è  iÒu  6: M s ® cam  Õt  k kh¸c ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kh Õ   cnµy  îclËp thµnh  b¶n,c¸cb¶n  ã    Þnh  í  ®   02     c gi¸tr   nhau,m çi bªn  ÷     gi   01 b¶n. Kh Õ   c cã  Öu  ùc tõ ngµy  ý    í   hi l     k cho  n     ®Õ khiBªn    µn    B ho tr¶xong   c¶ gèc  µ  i v l∙ . §¹idiÖn    Bªn  A §¹idiÖn    Bªn  B (Hä    tªn,chøc  ô,ký,®ãng  u) v   ®Ê (Ký,ghirâ hä        tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản