Thông tư liên tịch 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
342
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé néi vô - bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi - bé tµi chÝnh sè 79/2004/TTLT/BNV-BL§TBXH-BTC ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2004 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 102/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh C¥ yÕu vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 102/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh c¬ yÕu vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. Theo ®Ò nghÞ cña Ban c¬ yÕu ChÝnh phñ, Liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Lao ®éng-th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: A. §èI T¦îNG ¸P DôNG: Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n hoÆc c«ng an nh©n d©n ®ang hëng l¬ng theo b¶ng L¬ng lùc lîng vò trang do Nhµ níc quy ®Þnh khi nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. B. C¸C CHÕ §é CHÝNH S¸CH: I. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ hu: 1. §iÒu kiÖn nghØ hu 1.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ viÖc ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè l02/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh phñ khi cã mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Nam ®ñ 55 tuæi; n÷ ®ñ 50 tuæi vµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn. b. Nam ®ñ 50 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi vµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn mµ trong 20 n¨m ®ã cã thêi gian thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau: - §ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; - §ñ 15 n¨m ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè tõ 0,7 trë lªn; - §ñ 10 n¨m ë chiÕn trêng B kÓ tõ ngµy 30/4/1975 trë vÒ tríc;
 2. 2 - §ñ 10 n¨m ë c¸c chiÕn trêng C, K hoÆc lµm nhiÖm vô quèc tÕ (trõ nh÷ng thêi gian ®i häc, ®i theo chÕ ®é ngo¹i giao) 1.2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ viÖc hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh 102/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Nam ®ñ 25 n¨m, n÷ ®ñ 20 n¨m c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu trë lªn vµ ph¶i ®ãng ®ñ b¶o hiÓm x· héi theo sè n¨m c«ng t¸c ®ã, trong ®ã cã Ýt nhÊt 5 n¨m ®îc tÝnh th©m niªn ngµnh c¬ yÕu. Thêi gian c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu bao gåm thêi gian lµm c«ng t¸c c¬ yÕu vµ thêi gian lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. Thêi gian c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc tÝnh theo n¨m (kh«ng quy ®æi theo hÖ sè), nÕu cã thêi gian ®øt qu·ng th× ®îc céng dån. b. Tæ chøc c¬ yÕu kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu hoÆc kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc. VÝ dô 1: §ång chÝ TrÇn V¨n C, sinh n¨m 1958, lµ c«ng nh©n c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu tõ th¸ng 8 n¨m 1978, th¸ng 8-1995 tuyÓn vµo lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, th¸ng 7 n¨m 2004 tæ chøc c¬ yÕu kh«ng cßn nhu cÇu c«ng t¸c, kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc, ®· cã ®ñ 26 n¨m c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu, trong ®ã cã 9 n¨m lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, ®ång chÝ C ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ viÖc ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng 1.3. Nguêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ viÖc ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng víi møc l¬ng hu thÊp h¬n so víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, kho¶n 1, môc 1, phÇn B, Th«ng t nµy, khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Nam ®ñ 50 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi vµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn. b. §· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn, trong ®ã cã ®ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®Æc biÖt ®éc h¹i mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lõ 61% trë lªn (kh«ng phô thuéc vµo tuæi ®êi). c. Nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi vµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m ®Õn díi 20 n¨m. 1.4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu khi nghØ viÖc (kÓ c¶ trêng hîp ®· th«i viÖc kh«ng qu¸ 1 n¨m), ®· cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn nh ng cha ®ñ ®iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1. hoÆc tiÕt a, b ®iÓm 1.3, kho¶n 1, Môc I, phÇn B, Th«ng t nµy th× ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc do quü b¶o hiÓm x· héi chi tr¶. Trêng hîp tù nguyÖn kh«ng hëng kho¶n trî cÊp th«i viÖc nãi trªn th× ®îc chê ®Õn khi ®ñ tuæi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng (díi ®©y viÕt t¾t lµ nghØ chê hu) ®îc thùc hiÖn nh sau: a. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã ®ñ 20 n¨m lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng th× nam chê ®Õn khi ®ñ 55 tuæi, n÷ chê ®Õn khi ®ñ 50 tuæi. b. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trong ®ã cã ®ñ 15 n¨m lµm nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; hoÆc ®ñ 15 n¨m lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn; hoÆc
 3. 3 ®ñ 10 n¨m ë chiÕn trêng B, C, K hoÆc lµm nhiÖm vô quèc tÕ th× nam chê ®Õn khi ®ñ 50 tuæi, n÷ chê ®Õn khi ®ñ 45 tuæi. c. Trong thêi gian nghØ chê hu kh«ng ®îc hëng l¬ng vµ chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (kÓ c¶ b¶o hiÓm y tÕ), ®îc qu¶n lý sæ b¶o hiÓm x· héi cña m×nh. Trong thêi gian nµy, nÕu t×m ®îc viÖc lµm thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, ® îc céng nèi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc vµ sau khi nghØ chê hu ®Ó tÝnh hëng b¶o hiÓm x· héi vµ ®îc hëng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/ CP ngµy 26/01/1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 9/01/2003 cña ChÝnh phñ. d. Trong thêi gian nghØ chê hu, nÕu bÞ èm ®au, tai n¹n mµ søc kháe suy gi¶m th× ngêi nghØ chê hu ®îc lµm ®¬n göi tíi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi t¾t lµ B¶o hiÓm x· héi tØnh), n¬i ®¨ng ký hå s¬ gi¶i quyÕt chÕ ®é nghØ chê hu giíi thiÖu ®i gi¸m ®Þnh søc kháe; nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt a, b ®iÓm 1.3, kho¶n 1, môc I phÇn B Th«ng t nµy th× ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng víi møc l¬ng hu thÊp h¬n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15/7/1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 89/2003/N§-CP ngµy 05/8/2003 cña ChÝnh phñ; thêi gian hëng l¬ng hu ®îc tÝnh tõ th¸ng tiÕp sau th¸ng cã kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh y khoa. e. Trong thêi gian nghØ chê hu, nÕu kh«ng tiÕp tôc tham gia b¶o hiÓm x· héi mµ bÞ chÕt th× ®îc hëng chÕ ®é tö tuÊt quy ®Þnh t¹i Môc V §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 45/CP ngµy 15/7/1995 cña ChÝnh phñ; viÖc lËp hå s¬ hëng chÕ ®é tuÊt vµ chi tr¶ mai t¸ng phÝ, trî cÊp mét lÇn hoÆc hµng th¸ng do B¶o hiÓm x· héi tØnh n¬i ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®¨ng ký hå s¬ gi¶i quyÕt. 2. C¸ch tÝnh møc l¬ng hu hµng th¸ng C¸ch tÝnh møc l¬ng hu hµng th¸ng cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 §iÒu lÖ b¶o hiÓm ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15/7/1995 vµ kho¶n 5, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 89/2003/N§-CP ngµy 5/8/2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ b¶o hiÓm ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 45/CP ngµy 15/7/1995 cña ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: 2.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 vµ ®iÓm 1.2, kho¶n 1, môc I phÇn B Th«ng t nµy. §ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, l¬ng hu hµng th¸ng tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi; sau ®ã tõ n¨m thø 16 trë ®i, cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc tÝnh thªm 3% ®èi víi n÷, 2% ®èi víi nam. Møc l¬ng hu hµng th¸ng tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 2: §ång chÝ NguyÔn V¨n A cã 27 n¨m lµm c«ng t¸c trong ngµnh c¬ yÕu vµ ®îc nghØ hu tõ th¸ng 9/2004, c¸ch tÝnh tû lÖ % l¬ng hu nh sau: - §ñ 15 n¨m: 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 27 (12 n¨m): 2 % x 12 n¨m = 24%
 4. 4 Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña ®ång chÝ A lµ: 45% + 24% = 69% VÝ dô 3: §ång chÝ NguyÔn ThÞ B cã 25 n¨m lµm c«ng t¸c trong ngµnh c¬ yÕu ®îc nghØ hu tõ th¸ng 1/2005, c¸ch tÝnh tû lÖ % l¬ng hu nh sau: - §ñ 15 n¨m: 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 25 (10 n¨m): 3% x 10 n¨m = 30% Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña ®ång chÝ B lµ: 45% + 30% = 75%; VÝ dô 4. §ång chÝ Hoµng V¨n K, 44 tuæi, cã 26 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi (26 n¨m c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu vµ cã 5 n¨m th©m niªn c¬ yÕu), tû lÖ l¬ng hu hµng th¸ng ®îc tÝnh nh sau: - 15 n¨m: 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 26 (11 n¨m): 11 x 2% = 22% - Tæng céng : 45% + 22% = 67% 2.2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng víi møc l- ¬ng hu thÊp theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 1.3, kho¶n I, môc 1, phÇn B, Th«ng t nµy th× c¸ch tÝnh l¬ng hu nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1, kho¶n 2, môc I, phÇn B, Th«ng t nµy, nhng cø mçi n¨m nghØ viÖc hëng l¬ng hu tríc tuæi so víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, kho¶n 1, môc I, phÇn B, Th«ng t nµy th× gi¶m ®i 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 5: §ång chÝ NguyÔn V¨n B, 46 tuæi, cã 26 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%, nghØ hu th¸ng 6/2004, c¸ch tÝnh tû lÖ % l¬ng hu nh sau: - 26 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi tÝnh b»ng 67%. - Tû lÖ % tÝnh gi¶m do nghØ hu tríc tuæi 50 theo quy ®Þnh trªn: (50 tuæi - 46 tuæi) x 1% = 4% Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña ®ång chÝ B lµ: 67% - 4% = 63% Trêng hîp cã thêi gian ®i lµm c«ng ¨n l ¬ng cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi hoÆc thêi glan c«ng t¸c ®îc coi nh ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc 16 tuæi, th× tïy theo sè n¨m c«ng t¸c tríc 16 tuæi dîc tÝnh mçi n¨m b»ng 2% ®èi víi nam, 3% ®èi víi n÷ møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó khÊu trõ vµo tæng sè tû lÖ % møc b×nh qu©n tiÒn l ¬ng ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi, nhng sè khÊu trõ nhiÒu nhÊt còng chØ b»ng tû lÖ % tiÒn l ¬ng h- u ph¶i gi¶m. VÝ dô 6: §ång chÝ TrÇn V¨n A tham gia ho¹t ®éng c¸ch m¹ng n¨m 14 tuæi do mÊt søc lao ®éng 61% nªn nghØ hu ë ®é tuæi 44. §ång chÝ A cã 30 n¨m lµm viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. C¸ch tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng nh sau: - 15 n¨m ®Çu ®îc tÝnh b»ng 45% . - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 30 lµ 15 n¨m ®îc tÝnh thªm 30% - Tæng céng: 45% + 30% = 75%
 5. 5 Do ®ång chÝ A nghØ hu tríc tuæi 50 lµ 6 n¨m nªn tû lÖ phÇn tr¨m møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi lµ: (50 tuæi - 44 tuæi) x 1% = 6% Nhng ®ång chÝ A cã 2 n¨m c«ng t¸c tríc tuæi 16, ®ång chÝ A ®îc tÝnh 4% møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ®Ó khÊu trõ vµo tæng sè tû lÖ phÇn tr¨m ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi lµ 6%. Nh vËy cßn l¹i 2% ph¶i gi¶m do nghØ hu tríc tuæi. L¬ng hu hµng th¸ng cña ®ång chÝ A lµ : 75% - 2% = 73% 2.3. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®èi víi nam ®ñ 50 tuæi trë lªn ®Õn d íi 55 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi trë lªn ®Õn d íi 50 tuæi vµ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 30 n¨m trë lªn th× khi nghØ hu ®îc hëng l¬ng hu nh c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1, kho¶n 2, môc I, phÇn B, Th«ng t nµy, nhng mçi n¨m nghØ viÖc hëng l¬ng hu tríc tuæi so víi quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1.1, kho¶n 1, môc I, phÇn B Th«ng t nµy, kh«ng ph¶i gi¶m 1% møc b×nh qu©n cña tiÒn l ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 7: §ång chÝ TrÇn V¨n A cã 50 n¨m 5 th¸ng tuæi ®êi vµ 30 n¨m tham gia b¶o hiÓm x· héi, nghØ hu th¸ng 10/2004, c¸ch tÝnh tû lÖ % l¬ng hu nh sau: - §ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi tÝnh b»ng 45% - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 30 (15 n¨m): 2% x 15 n¨m = 30% Tû lÖ % ®Ó tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña ®ång chÝ A lµ: 45% + 30% = 75% 3. C¸ch tÝnh trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu: Ngoµi l¬ng hu hµng th¸ng, ®èi víi nam ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 30 n¨m. n÷ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 25 n¨m, khi nghØ h u ®îc trî cÊp thªm 1 lÇn theo c¸ch tÝnh nh sau: Tõ n¨m thø 31 trë lªn ®èi víi nam, tõ n¨m thø 26 trë lªn ®èi víi n÷, mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc nhËn b»ng mét nöa (l/2) th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 th¸ng. VÝ dô 8: §ång chÝ Hoµng ThÞ B, cã 36 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc nghØ hu th¸ng 10/2004, trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu tÝnh nh sau: - Tõ n¨m thø 26 ®Õn n¨m thø 36 (11 n¨m): 0,5 th¸ng l¬ng x 11 n¨m = 5,5 th¸ng l¬ng, nhng tèi ®a chØ b»ng 5 th¸ng, do ®ã ®ång chÝ B chØ ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn b»ng 5 th¸ng l¬ng b×nh qu©n lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 4. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng, trî cÊp 1 lÇn khi nghØ h u quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh theo møc b×nh qu©n c¸c møc tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tr íc khi nghØ hu. Tr- êng hîp ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m trë lªn theo c¸c møc tiÒn l¬ng thuéc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm (theo danh môc nghÒ do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh) mµ chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc l¬ng thÊp h¬n th× khi nghØ hu ®îc
 6. 6 lÊy møc l¬ng b×nh qu©n ®ãng h¶o hiÓm x· héi cao nhÊt cña 5 n¨m liÒn kÒ lµm c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu VÝ dô 9: §ång chØ Lª V¨n A, cã 25 n¨m 3 th¸ng tham gia b¶o hiÓm x· héi vµ c«ng t¸c trong ngµnh c¬ yÕu, trong ®ã cã 15 n¨m 6 th¸ng lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i (m· dÞch) nghØ hu tõ th¸ng 10/2004. §ång chÝ A cã møc l¬ng b×nh qu©n ®ãng b¶o hiÓm x· héi cao nhÊt cña 5 n¨m liÒn kÒ lµm nghÒ nÆng nhäc ®éc h¹i lµ 1.050.000 ®ång vµ cã møc b×nh qu©n ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu lµ 920.000 ®ång. Do ®ã ®ång chÝ A ®- îc lÊy møc l¬ng 1.050.000 ®ång ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu. 5. Khi tÝnh l¬ng hu, trî cÊp th«i viÖc mét lÇn khi nghØ hu nÕu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh nh sau: - Tõ ®ñ 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng ®îc tÝnh b»ng mét nöa (1/2) n¨m. - Tõ 7 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 1 n¨m. II. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh 1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh sang lµm viÖc trong biªn chÕ t¹i c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi h - ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc quyÒn lîi ®îc hëng nh sau. 1.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh ®îc miÔn thi tuyÓn gåm: - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nguyªn lµ c¸n bé, viªn chøc nhµ n íc ®îc chuyÓn vÒ c¬ quan, ®¬n vÞ Nhµ níc ®· c«ng t¸c tríc khi vµo c«ng t¸c trong tæ c¬ yÕu. - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc s¾p xÕp viÖc lµm phï hîp ngµnh nghÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®µo t¹o VÝ dô 10: §ång chÝ Ph¹m V¨n K, hÖ sè l ¬ng hµm lµ 3,5, tèt nghiÖp ®¹i häc Kü thuËt mËt m·, ®ang lµm nh©n viªn c¬ yÕu t¹i c¬ quan B, nay ®îc chuyÓn ngµnh vÒ lµm nh©n viªn qu¶n trÞ m¹ng tin häc V¨n phßng tØnh uû Qu¶ng Nam. §ång chÝ K ®îc xÕp ngµnh nghÒ phï hîp, kh«ng ph¶i thi tuyÓn. 1.2. VÒ xÕp l¬ng: - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh ® îc xÕp vµ hëng l¬ng theo c«ng viÖc míi ®¶m nhËn kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ngµnh. Tr êng hîp hÖ sè møc l¬ng míi (kÓ c¶ hÖ sè møc l¬ng ®îc n©ng l¬ng sau khi chuyÓn ngµnh) thÊp h¬n hÖ sè møc l¬ng ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc hëng t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè møc l¬ng cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu víi hÖ sè møc l¬ng míi. Thêi gian b¶o lu lµ 18 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ngµnh. VÝ dô 11: §ång chÝ NguyÔn V¨n K, hÖ sè l ¬ng 4,15, th¸ng 4 n¨m 2003, chuyÓn ngµnh sang c¬ quan B xÕp l¬ng chuyªn viªn chÝnh cã hÖ sè møc l- ¬ng lµ 3.06. HÖ sè tiÒn l¬ng chªnh lÖch gi÷a møc l¬ng cò so víi møc l¬ng míi ®îc b¶o lu lµ: 4,15 - 3,06 = 1,09.
 7. 7 Thêi gian b¶o lu tèi thiÓu ®Õn hÕt th¸ng 10 n¨m 2004. - Trong thêi gian b¶o lu l¬ng, nÕu ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh ®îc n©ng bËc l¬ng mµ cã hÖ sè møc l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n hÖ sè møc l¬ng t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× th«i hëng hÖ sè tiÒn l¬ng chÖnh lÖch b¶o lu. 1.3. C¸ch tÝnh l¬ng hu: - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh khi nghØ h u ®îc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh l¹i ®iÓm 4, §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 102/2004/N§-CP ngµy 27 2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh c¬ yÕu vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã ®ñ 20 n¨m th©m niªn trë lªn, theo yªu cÇu cña tæ chøc chuyÓn sang c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, ®oµn thÓ, nÕu khi nghØ hu mµ cã møc l¬ng thÊp h¬n møc l¬ng khi ®ang c«ng t¸c c¬ yÕu th× ®îc lÊy møc l¬ng b×nh qu©n ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng tríc khi chuyÓn ra ngoµi ngµnh c¬ yÕu ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu. VÝ dô 12: §ång chÝ §Æng V¨n B, cã 22 n¨m th©m niªn c¬ yÕu, chuyÓn ngµnh ra Së Th¬ng m¹i tØnh B tõ n¨m 1993 ®Õn th¸ng 5/2004 nghØ hu. NÕu cã møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n 5 n¨m cuèi tríc khi nghØ hu lµ 1.550.000 ®ång/th¸ng tÝnh theo møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n 5 n¨m cuèi tríc khi chuyÓn ngµnh lµ 1.700.000 ®ång/th¸ng th× ®ång chÝ B ®îc lÊy møc l¬ng 1.700.000 ®ång/th¸ng ®Ó lµm c¬ së lÝnh l¬ng hu. 1.4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh ®îc cÊp tiÒn tÇu xe (lo¹i th«ng thêng) tõ ®¬n vÞ vÒ c¬ quan míi tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 448/TTLT ngµy 28/3/1994 cña Liªn bé Quèc phßng - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. 2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn sang lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®îc hëng c¸c chÕ ®é sau: 2.1. §îc hëng chÕ ®é trî cÊp th«i viÖc mét lÇn vµ tiÒn tÇu xe tõ ®¬n vÞ vÒ c¬ quan míi theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 2, 3, 4 môc III, phÇn B, Th«ng t nµy. 2.2. NÕu ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu tù nguyÖn kh«ng nhËn trî cÊp tõ quü b¶o hiÓm x· héi th× ®îc b¶o lu phÇn b¶o hiÓm x· héi cña thêi gian c«ng t¸c tr- íc khi chuyÓn sang lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc c¬ quan b¶o hiÓm x· héi qu¶n lý x¸c nhËn trong sæ b¶o hiÓm x· héi tríc khi chuyÓn ra ngoµi tæ chøc c¬ yÕu vµ ®îc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é h¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChØnh phñ. III. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc 1. Trî cÊp t¹o viÖc lµm:
 8. 8 - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc ®îc trî cÊp t¹o viÖc lµm b»ng 6 th¸ng l¬ng tèi thiÓu cña c¸n bé, c«ng chøc t¹i thêi ®iÓm th«i viÖc. - Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc cã nguyÖn väng häc nghÒ hoÆc t×m viÖc lµm th× c¬ quan qu¶n lý ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu ®Õn c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña c¸c Bé, ngµnh, ®oµn thÓ, ®Þa ph¬ng ®Ó ®îc häc nghÒ hoÆc giíi thiÖu viÖc lµm. - C¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña Nhµ níc, ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm u tiªn tiÕp nhËn ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc vµo häc nghÒ hoÆc giíi thiÖu viÖc lµm. 2. Trî cÊp th«i viÖc mét lÇn. Sau 6 th¸ng nghØ viÖc mµ cha t×m ®îc viÖc lµm míi hoÆc bÞ èm ®au vµ cã nguyÖn väng ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc tõ quü b¶o hiÓm x· héi th× Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh cã tr¸ch nhiÖm ra quyÕt ®Þnh chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc. Trî cÊp th«i viÖc ®îc tÝnh nh sau: cø mçi n¨m c«ng t¸c theo lÞch (kh«ng quy ®æi hÖ sè) ®îc tÝnh b»ng mét th¸ng l¬ng (kÓ c¶ hÖ sè tiÒn l¬ng chªnh lÖch b¶o lu vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng nÕu cã) hiÖn hëng t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc: Thêi gian ®Ó tÝnh hëng chÕ ®é trî cÊp th«i viÖc mét lÇn lµ tæng sè thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ trong tæ chøc c¬ yÕu (bao gåm thêi gian lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, häc sinh ®µo t¹o lÇn ®Çu t¹i c¸c tr êng c¬ yÕu, c«ng nh©n viªn lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu, thêi glan lµ c¸n bé, c«ng chøc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ thêi gian lµm hîp ®ång cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi) cha ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é th«i viÖc. Trêng hîp cã th¸ng lÎ th×: - Díi 1 th¸ng kh«ng ®îc tÝnh trî cÊp - Tõ ®ñ 01 th¸ng ®Õn díi 06 th¸ng ®îc tÝnh lµ nöa (l/2) n¨m; - Tõ 06 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc tÝnh trßn lµ 01 n¨m. VÝ dô 13: §ång chÝ NguyÔn C«ng E, vµo ngµnh c¬ yÕu 1/3/1989, ngµy 25/6/2004 th«i viÖc, hÖ sè l¬ng 3,80 nh©n viªn c¬ yÕu. Trî cÊp th«i viÖc mét lÇn ®îc tÝnh nh sau: TiÒn l¬ng cña ®ång chØ E: L¬ng theo hÖ sè: 290.000 ® x 3,80 = 1.102.000 ® Phô cÊp th©m niªn: 1.102.000 ® x 15% = 165.300 ® Céng: 1.267.300® Thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ cña ®ång chÝ E lµ 15 n¨m 3 th¸ng ® îc tÝnh lµ 15,5 th¸ng ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc, cô thÓ trî cÊp th«i viÖc 1 lÇn lµ: l.267.300 ® x 15,5 th¸ng = 19.643.150 ® 3. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc ®îc cÊp tiÒn tµu xe tõ ®¬n vÞ vÒ n¬i c tró (lo¹i th«ng thêng) tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc (thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 448/TTLT ngµy 28/3/1994 cña Liªn bé Quèc phßng- Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Tµi chÝnh)
 9. 9 4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc, ngoµi c¸c chÕ ®é nãi trªn, cßn ®- îc hëng trî cÊp tõ nguån quü b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, môc 1, §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 595/TTg ngµy 15/12/1993 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 448/TTLT ngµy 28/3/1994 cña Liªn bé Quèc phßng - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. VÝ dô 14: lµ ®ång chÝ NguyÔn C«ng E t¹i vÝ dô 13 nªu trªn, ngoµi trî cÊp ®îc hëng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 môc III, phÇn B Th«ng t nµy, cßn ®îc hëng trî cÊp do quü b¶o hiÓm x· héi chi tr¶ nh sau: L¬ng theo hÖ sè: 290.000 ® x 3,80 = 1.102.000 ® Phô cÊp th©m niªn: 1.102.000 ® x 15% = 165.300 ® Céng: 1.267.300® TiÒn trî cÊp tõ quü BHXH b»ng: 15 n¨m c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu: 1.267.300 ® x 1,5 x 15 n¨m = 28.514.250 ®. 3 th¸ng lÎ : 1.267.300 ® x 1 th¸ng = 1.267.300 ®. Céng: 29.781.550 ®. 5. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc vÒ ®Þa ph ¬ng kh«ng qu¸ mét n¨m kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh th«i viÖc, nÕu t×m ®îc viÖc lµm, cã yªu cÇu chuyÓn ngµnh theo quy ®Þnh t¹i môc II, NghÞ ®Þnh sè l02/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004, th× thñ trëng ®¬n vÞ cò thu håi quyÕt ®Þnh th«i viÖc vµ ra quyÕt ®Þnh chuyÓn ngµnh. Khi ra quyÕt ®Þnh chuyÓn ngµnh, ®¬n vÞ cò cã tr¸ch nhiÖm thu håi tiÒn trî cÊp th«i viÖc mét lÇn ®· tr¶ cho ®èi t îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, môc III, phÇn B, Th«ng t nµy vÒ cho ng©n s¸ch. Trêng hîp ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i viÖc kh«ng qu¸ mét n¨m sau ®ã t×m ®îc viÖc lµm míi chuyÓn ngµnh hoÆc thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc, nÕu cã nguyÖn väng tÝnh nèi thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi tríc khi th«i viÖc th× ®¬n vÞ cò cã tr¸ch nhiÖm thu håi tiÒn trî cÊp tõ nguån quü b¶o hiÓm x· héi ®· tr¶ cho ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, môc III, phÇn B Th«ng t nµy nép vÒ quü b¶o hiÓm x· héi vµ ®Ò nghÞ c¬ quan qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi cã thÈm quyÒn x¸c nhËn trong sæ b¶o hiÓm x· héi. 6. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu khi th«i viÖc (kÓ c¶ nh÷ng trêng hîp ®· th«i viÖc kh«ng qu¸ mét n¨m), ®· cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn nhng cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, ®iÓm 1.1 hoÆc t¹i tiÕt a, b, ®iÓm 1.3, kho¶n 1, môc I, phÇn B, Th«ng t nµy th× ®îc lùa chän 1 trong 3 ph¬ng thøc quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt a, b, c nh sau: a. §îc hëng trî cÊp tõ quü b¶o hiÓm x· héi nh sau: - Cø mçi n¨m lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ® îc hëng 1,5 th¸ng tiÒn l- ¬ng (kÓ c¶ hÖ sè tiÒn l¬ng chªnh lÖch b¶o lu vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng nÕu cã); - Cø mçi n¨m lµm viÖc ngoµi ngµnh c¬ yÕu ®îc hëng mét th¸ng tiÒn l- ¬ng (kÓ c¶ hÖ sè tiÒn l¬ng chªnh lÖch b¶o lu vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng nÕu cã).
 10. 10 b. NÕu cã nguyÖn väng cña c¸ nh©n vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn th× ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é nghØ chê h u theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.4, kho¶n 1, môc I, phÇn B, Th«ng t nµy. c. ChÕ ®é b¶o lu thêi gian tham gia B¶o hiÓm x· héi: ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã ®¬n tù nguyÖn ®Ò nghÞ ®îc b¶o lu thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi vµ kh«ng nhËn trî cÊp mét lÇn tõ quü b¶o hiÓm x· héi ®îc thùc hiÖn nh sau: Khi cha ®ñ tuæi nghØ hu vµ cha ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, ®iÓm 1.1, kho¶n 1, môc 1, phÇn B Th«ng t nµy, nÕu cã nguyÖn väng cha nhËn trî cÊp th«i viÖc tõ quü b¶o hiÓm x· héi th× ®îc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi vµ ®îc b¶o lu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó khi cã ®iÒu kiÖn th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Trong thêi gian b¶o lu, cha tiÕp tôc tham gia b¶o hiÓm x· héi th× kh«ng ®îc hëng l¬ng vµ chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi; nÕu tiÕp tôc lµm viÖc thuéc ®èi t- îng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc th× tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, ® îc céng nèi thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh h ëng b¶o hiÓm x· héi; nÕu hÕt tuæi lao ®éng hoÆc cha hÕt tuæi lao ®éng mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, ®iÓm 1.3, kho¶n 1, môc I, phÇn B Th«ng t nµy th× ®îc thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; nÕu bÞ chÕt th× ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn tuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Quy ®æi thêi gian ®Ó tÝnh hëng trî cÊp mét lÇn khi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu 1. §iÒu kiÖn ®Ó tÝnh quy ®æi thêi gian: a. §· chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu ë chiÕn trêng miÒn Nam (B), chiÕn trêng Lµo (C) tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975, ë C¨mpuchia tríc ngµy 31/8/1989; chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu ë miÒn B¾c trong chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i tõ ngµy 5/8/1964 ®Õn ngµy 27/01/1973; ë biªn giíi T©y Nam tõ th¸ng 5/1975 ®Õn th¸ng 12/1978; ë biªn giíi ViÖt Trung tõ th¸ng 2/1979 ®Õn hÕt th¸ng 12/1988. b. ë ®Þa bµn cã phô cÊp ®Æc biÖt møc 100% hoÆc lµm viÖc trong ngµnh nghÒ ®Æc thï c¬ yÕu ®îc xÕp h¹ng lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. c. ë ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc tõ hÖ sè 0,7 trë lªn hoÆc lµm viÖc trong ngµnh nghÒ ®Æc thï c¬ yÕu ®îc xÕp h¹ng lao ®éng nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi. 2. C¸ch tÝnh quy ®æi thêi gian: a. Thêi gian ®Ó tÝnh quy ®æi theo c¸c ®iÒu kiÖn ë ®iÓm 1 nªu trªn lµ thêi gian c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu mµ cha quy ®æi ®Ó hëng trî cÊp mét lÇn.
 11. 11 b. Thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn tríc ®©y cha ®îc quy ®Þnh mµ nay quy ®Þnh møc phô cÊp ®Æc biÖt (100%); hoÆc phô cÊp khu vùc (0,7) trë lªn, th× thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn ®ã ®îc tÝnh lµ thêi gian c«ng t¸c ®îc quy ®æi. VÝ dô 15: §ång chÝ Lª §×nh A, c«ng t¸c ë quÇn ®¶o Trêng Sa tõ th¸ng 4/1988 ®Õn th¸ng 3/1990, th¸ng 6/2003 nghØ hu, tõ th¸ng 1/1994 quÇn ®¶o Trêng Sa ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt møc 100%, do vËy thêi gian 2 n¨m c«ng t¸c ë ®¶o Trêng Sa (1988 - 1990) cña ®ång chÝ A ®îc quy ®æi ®Ó h- ëng chÕ ®é trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu. c. Thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn tríc ®©y ®îc quy ®Þnh phô cÊp ®Æc biÖt 100%; hoÆc phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn (®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh quy ®æi) mµ sau ®ã quy ®Þnh phô cÊp ®Æc biÖt díi møc 100%; hoÆc phô cÊp khu vùc díi hÖ sè 0,7 (kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh quy ®æi), th× thêi gian c«ng t¸c tríc ®ã ë ®Þa bµn nãi trªn ®Õn ngµy cã quy ®Þnh míi ®îc tÝnh lµ thêi gian c«ng t¸c ®îc quy ®æi theo møc quy ®Þnh. d. Thêi gian tríc ®©y lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc mµ hiÖn nay quy ®Þnh lµ nghÒ, c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc nÆng nhäc, ®éc h¹i nguy hiÓm, th× thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc II Th«ng t sè 11/L§-TBXH-TT ngµy 7/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó lµm c¨n cø tÝnh quy ®æi thêi gian t¨ng thªm. 3. Møc quy ®æi thêi gian: a. Cã thêi gian chiÕn ®Êu, trùc tiÕp phôc vô chiÕn ®Êu th× thêi gian ®ã ®îc quy ®æi mét n¨m b»ng mét n¨m s¸u th¸ng. b. Cã thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn cã phô cÊp ®Æc biÖt víi møc 100% hoÆc ngµnh nghÒ ®Æc thï ®îc xÕp lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i nguy hiÓm th× thêi gian ®ã ®îc quy ®æi mét n¨m b»ng mét n¨m bèn th¸ng. c. Cã thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc tõ hÖ sè 0,7 trë lªn hoÆc ngµnh nghÒ ®Æc thï ®îc xÕp lao ®éng nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm th× thêi gian ®ã ®îc quy ®æi mét n¨m b»ng mét n¨m hai th¸ng. Trêng hîp trong cïng mét thêi gian c«ng t¸c, cã ®ñ 2 hoÆc 3 ®iÒu kiÖn nªu trªn th× ®îc hëng theo møc quy ®æi cao nhÊt. Thêi gian c«ng t¸c nªu trªn nÕu ®øt qu·ng th× ®îc céng dån ®Ó x¸c ®Þnh. VÝ dô 16: §ång chÝ NguyÔn K, th¸ng 5/2001 nghØ hu, hÖ sè l¬ng 5,9, 29 n¨m c«ng t¸c trong tæ chøc c¬ yÕu, cã thêi gian chiÕn ®Êu ë chiÕn trêng miÒn Nam 3 n¨m (tõ th¸ng 5/1972 ®Õn th¸ng 4/1975). Sau ®ã cã thêi gian c«ng t¸c ë ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 ( x· §ak Na, huyÖn §¾c T«, tØnh Kon Tum) 6 n¨m (tõ th¸ng 3/1985 ®Õn 2/1991). §ång chÝ K ®îc tÝnh thêi gian quy ®æi nh sau: - 3 n¨m, mçi n¨m t¨ng thªm 6 th¸ng: 3 x 6 th¸ng = 18 th¸ng = 1 n¨m 6 th¸ng. - 6 n¨m, mçi n¨m t¨ng thªm 2 th¸ng: 6 x 2 th¸ng = 12 th¸ng = 1 n¨m Tæng thêi gian t¨ng thªm cña ®ång chÝ K lµ: 1 n¨m - 6 th¸ng + 1 n¨m = 2 n¨m 6 th¸ng.
 12. 12 4. C¸ch tÝnh trî cÊp mét lÇn cho thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi: Cø mçi n¨m t¨ng thªm do quy ®æi ® îc tÝnh b»ng mét th¸ng tiÒn l¬ng (kÓ c¶ hÖ sè liÒn l¬ng chªnh lÖch b¶o lu vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng nÕu cã) hiÖn hëng t¹i thêi ®iÓm th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu (kh«ng trõ b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm x· héi). NÕu cã th¸ng lÎ th×: - Tõ ®ñ 1 th¸ng ®Õn díi 6 th¸ng ®îc tÝnh b»ng mét nöa (l/2) n¨m; - Tõ 6 th¸ng trë lªn ®îc tÝnh trßn 1 n¨m. VÝ dô 17: §ång chÝ NguyÔn K, nªu t¹i vÝ dô 16 nªu trªn ®ång chÝ K ®îc tÝnh trî cÊp mét lÇn nh sau: L¬ng hÖ sè (5.9): 290.000 ® x 5,9 = 1.711.000 ® Phô cÊp th©m niªn : 1.711.000 ® x 29% = 496.190 ® Céng: 2.107.190 ® Thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi 2 n¨m 6 th¸ng ®îc trî cÊp b»ng 3 th¸ng l- ¬ng vµ phô cÊp Trî cÊp cña ®ång chÝ K khi th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu lµ: 2.107.190 ® x 3 = 6.321.570 ® V. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi Víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu khi chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu 1. VÒ chuyÓn xÕp l¬ng Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu thuéc ®èi tîng chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu, ®îc xÕp l¬ng theo diÖn bè trÝ míi: HÖ sè møc l¬ng ®îc xÕp khi chuyÓn sang diÖn bè trÝ míi, c¨n cø vµo ngµnh, nhãm ngµnh c¸n bé ®îc xÕp vµ thêi gian gi÷ bËc l¬ng hiÖn hëng. Trêng hîp hÖ sè møc l¬ng ®îc xÕp thÊp h¬n hÖ sè møc l¬ng t¹i thêi ®iÓm chuyÓn diÖn bè trÝ th× ®îc b¶o lu hÖ sè tiÒn l¬ng chªnh lÖch gi÷a hÖ sè møc l¬ng c¬ yÕu so víi hÖ sè møc l¬ng míi cho ®Õn khi ®îc n©ng l¬ng b»ng hoÆc cao h¬n hÖ sè møc l¬ng cò. 2. VÒ chÕ ®é trî cÊp mét lÇn cho thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp mét lÇn cho thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi quy ®Þnh ë môc IV, phÇn B Th«ng t nµy; nÕu sau ®ã, do yªu cÇu cña tæ chøc, ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu l¹i chuyÓn vÒ lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, th× khi th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu, thêi gian ®· tÝnh quy ®æi nãi trªn kh«ng ®îc tÝnh l¹i. 3. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu khi nghØ hu ®îc ¸p dông thùc hiÖn vÒ c¸ch tÝnh l¬ng hu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3, kho¶n 1, môc II, phÇn B, Th«ng t nµy
 13. 13 C. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o C¸c chÕ ®é quy ®Þnh l¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh l02/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh. 2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu tõ ngµy NghÞ ®Þnh 102/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh ®Õn ngµy ban hµnh Th«ng t nµy, B¶o hiÓm x· héi tØnh, c¬ quan, tæ chøc sö dông c¬ yÕu theo thÈm quyÒn, c¨n cø vµo hå s¬ vµ thêi ®iÓm th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu cña ng êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®Ó tÝnh c¸c chÕ ®é ®îc hëng vµ chi tr¶ cho ®èi tîng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®· chuyÓn ngµnh hoÆc ®· chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu mµ nghØ hu sau ngµy NghÞ ®Þnh 102/2004/N§-CP ngµy 27/02/2004 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc ¸p dông c¸ch tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm l.3, kho¶n 1, Môc II, phÇn B Th«ng t nµy. 4. Kinh phÝ ®ãng b¶o hiÓm x· héi bæ sung hµng n¨m cho sè ®èi tîng lµ häc viªn c¬ yÕu tõ ngµy 01/01/1995 trë ®i chuyÓn thµnh ngêi hëng l¬ng, tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc c¶ 5 chÕ ®é b»ng 15% møc l ¬ng tèi thiÓu/ngêi/th¸ng. Hµng n¨m, c¨n cø vµo sè lîng ®èi tîng lµ häc viªn c¬ yÕu chuyÓn thµnh ngêÝ hëng l¬ng vµ møc ®ãng nªu trªn, Ban c¬ yÕu ChÝnh phñ lËp dù to¸n vµo ng©n s¸ch chi thêng xuyªn, Bé Tµi chÝnh b¶o ®¶m ®Ó Ban c¬ yÕu ChÝnh phñ ®ãng vµo quü b¶o hiÓm x· héi. §èi víi ®èi tîng lµ häc viªn c¬ yÕu chuyÓn thµnh ngêi hëng l¬ng tõ n¨m 2004 trë vÒ tríc, Ban c¬ yÕu ChÝnh phñ chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam rµ so¸t l¹i sè lîng ®èi tîng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó b¶o ®¶m cho quü B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. 5. Hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn sö dông c¬ yÕu lËp dù to¸n ng©n s¸ch chi cho c¸c chÕ ®é trî cÊp t¹o viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc mét lÇn, tiÒn tµu xe; chØ tr¶ phÇn chªnh lÖch do b¶o l u l¬ng, chi tr¶ ®µo t¹o; trî cÊp mét lÇn cho thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi. 6. Thñ tôc hå s¬ xÐt hëng chÕ ®é hu trÝ, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi mét lÇn ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Hå s¬ xÐt hëng chÕ ®é trî cÊp th«i viÖc mét lÇn, chÕ ®é trî cÊp t¹o viÖc lµm, chÕ ®é trî cÊp mét lÇn thêi gian t¨ng thªm do quy ®æi, chÕ ®é chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thùc hiÖn theo híng dÉn cña Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ vµ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam.
 14. 14 7. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu thuéc ®èi tîng tÝnh hëng l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy kh«ng ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp hµng th¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 812/TTg ngµy 12/12/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ liªn bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản