intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
84
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  LIªN  é     Õ  ­ B é  T H ¬ N G  M¹I V µ  D U   Þ C H B Y T L Sè  9­T T/L B  N G µ Y  17­7­1992 H íN G  D É N  T H ù C  HI Ö N  N G H Þ  ® Þ N H  S è  114­H § B T   N G µ Y  7­4­1992 C ñ A  H éI ® å N G   é   R ë N G  V Ò  Q U ¶ N   ý  N H µ  N íC ® èI VíI B T L   X U Ê T  K H È U, N H Ë P  K H È U  T H U è C  V µ  N G U Y ª N   Ö U  L µ M   H U è C  C H ÷ A   LI T B Ö N H  C H O  N G êI.   C¨n  §iÒu  (ch cø  38  ¬ng    VI)LuËt B¶o  søc    vÖ  khoÎ nh©n    d©n  îc Quèc  ®   héi níc CHXHCN       ViÖt Nam   kho¸ VIII  häp  ,kú  thø  th«ng  5  qua ngµy  6­ 30­ 1989; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  113­   CT ngµy  5­ 9­ 1989  cña  Chñ  tÞch    Héi ®ång    Bé tr ëng  viÖc  vÒ  qu¶n    lýthèng nhÊt xuÊtnhËp      khÈu thuèc; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  144­ sè  H§BT  ngµy  4­ 7­ 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  vÒ qu¶n    lýNhµ        níc®èi víixuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; LiªnBé  tÕ      Y  ­ Th¬ng    Du  m¹i vµ  lÞch  híng  cô  d∙n  thÓ    ®Ó thùc hiÖn    nh  sau: I.NH÷NG     QUY   ®ÞNH   CHUN G:  1. Mäi  i   lo¹ thuèc  nguyªn  vµ  liÖu lµm thuèc  ch÷a bÖnh cho  ngêi kÓ     c¶  c¸clo¹ ®«ng        i dîc:cao,®¬n, hoµn,t¸n(d           íi ®©y        gäit¾tlµthuèc)khixuÊtkhÈu,         nhËp  khÈu ®Òu   ph¶ichÞu  qu¶n      sù  lýthèng  nhÊt cña  Y  ®Ó     Bé  tÕ  ®¶m  b¶o  chÊt l    îng thuèc,an    toµn  cho  ngêisö    dông  thùc hiÖn  êng    vµ    ® lèiquèc    gia vÒ  thuèc (b¶o  vµ    iÓn s¶n    vÖ  ph¸ttr   xuÊt trong níc,chÝnh        s¸ch dïng    thuèc hîp lý,       tèi  u). 2. Mäi    viÖc xuÊt nhËp    khÈu thuèc theo      qui®Þnh  i t¹ ®iÒu  NghÞ    1  ®Þnh  sè 144­H§BT  ngµy  4­ 7­ 1992  cña Héi ®ång  tr Bé  ëng ®Òu  chÞu  qu¶n    sù  lý Nhµ    níccña  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch vµ  Y    Bé  tÕ. 3. C¸c      iÓn l∙m  qu¶ng    héi chî,tr   vµ  c¸o  ¬ng      th m¹i vÒ thuèc  chøc    tæ  t¹i ViÖt Nam   c¸c héi chî,tr       vµ        iÓn l∙m,qu¶ng  c¸o  ¬ng      th m¹i vÒ thuèc cña ViÖt  Nam  tham    i   gia t¹ nícngoµi®Òu       ph¶i® îcsù      chÊp  thuËn cña  Y  vµ  Bé  tÕ  ph¶i   cã  giÊy phÐp    cña  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch. 4. C¸c    doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®   giÊy phÐp kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  thuèc chØ   îc ký  ®   hîp  ®ång xuÊt nhËp  khÈu thuèc      chøc  víic¸c tæ  kinh tÕ  hoÆc     c¸nh©n    nícngoµi®∙  îcBé  tÕ    ®   Y  cho  phÐp    ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt  nhËp  khÈu thuèc víi     ViÖtNam.   5. Nhµ     níc khuyÕn  khÝch  c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt  kinh  ­  doanh  thuèc hîp t¸c, ªndoanh              li víi ngoµi®Ó   níc   s¶n  xuÊt thuèc,® Æc       biÖtlµc¸c lo¹       i   thuèc  îc s¶n  ®   xuÊt tõ nguyªn      liÖu trong níc vµ    i     c¸c lo¹  thuèc  yªu  cã  cÇu  kü  thuËtcao,nh»m       ®¸p øng    yªu cÇu  dông  sö  trong nícvµ      xuÊtkhÈu.   6. ChØ   c¸c doanh    cã    nghiÖp chuyªn s¶n    xuÊt,kinh doanh  thuèc      vÒ  cã  ®ñ    c¸c ®iÒu kiÖn  quy ®Þnh    díi®©y     îccÊp  míi®   giÊy phÐp kinh doanh    xuÊt  nhËp khÈu thuèc.
  2. 2 II  . §IÒU  KIÖN    îC  ®Ó ® CÊP   GIÊY  PHÐP   TR×NH   XÐT   Vµ  Tù  CÊP   GIÊY  PHÐP kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  thuèc:   1.§iÒu    kiÖn    îccÊp  ®Ó ®   giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  thuèc: a)  C¸c doanh nghiÖp  îc xÐt  ®   cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  thuèc,ngoµi c¸c ®iÒu        kiÖn    qui ®Þnh  i t¹ ®iÒu  ch¬ng  I 6  II NghÞ  ®Þnh  sè 144­ H§BT  ngµy  4­ 7­ 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  qu¶n    vÒ  lýNhµ      níc®èi víi  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®iÒu  Qui  vµ  3  ®Þnh  296/TMDL­XNK   sè  ngµy      9­ 4­ 1992 cña  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch vÒ    cÊp  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu,cßn    ph¶icã      c¸c®iÒu  kiÖn sau: b) Doanh    nghiÖp  îcthµnh  nh»m   ®   lËp  môc  ®Ých  s¶n  xuÊt ­ kinh doanh       thuèc. c) Doanh    nghiÖp ph¶icã        ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn chuyªn m«n   cÇn  thiÕt®Ó     thùc hiÖn        c¸c ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  thuèc nh:cã        ®éi ngò    dîcsÜ  c¸n bé    ®ñ  tr×nh ®é     chuyªn  m«n,  kinh nghiÖm,  cã    n¾m  v÷ng    luËtph¸p  th«ng  vµ  lÖ  quèc  vÒ  tÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thuèc,cã    ph¬ng tiÖn tiÕp nhËn, kiÓm          trachÊt l  ­ îng vµ        tån tr÷thuèc theo qui®Þnh        cña  Y  Bé  tÕ. 2.Tr×nh        tùxÐt cÊp  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  thuèc. a) C¸c doanh nghiÖp  ®Çy       cã  ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn,®Ó   îc cÊp    ®   giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu thuèc,ph¶igöibé  s¬        hå  ®Çy  theo  ®ñ  quy ®Þnh   i®iÓm   ®iÒu  Qui  t¹  1  5  ®Þnh   296/TMDL­XNK   sè  ngµy  4­ 9­ 1992  cña  Th¬ng    Du  Bé  m¹i vµ  lÞch  ®Õn   Y   ®Ó     Bé  tÕ  x¸c nhËn ®iÒu  kiÖn nªu  i t¹  môc  vµ  cña  b  c  phÇn  . II §èi víic¸c doanh        nghiÖp  trôsë  cã    chÝnh  ®ãng  i   t¹  tØnh, thµnh  c¸c   phè  trùcthuéc Trung      ¬ng trong hå  göi®Õn   Y  cÇn  thªm  kiÕn    s¬    Bé  tÕ  cã  ý  b»ng  v¨n b¶n cña  y  tØnh, thµnh  Së  tÕ    phè      Y   cã  së  ®ã ®Ó Bé  tÕ  c¬  xÐt  ®Ò   vµ  nghÞ cÊp  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu thuèc. b) ChËm     nhÊt 10    ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  bé  s¬      Y  cã  ®ñ  hå  hîp lÖ,Bé  tÕ  ý  kiÕn  chuyÓn  s¬  vµ  hå  ®Õn   Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch. c) ChËm     nhÊt 20    ngµy  tõ ngµy  Y  chuyÓn  s¬  kÓ    Bé  tÕ  hå  ®Õn   Th­ Bé  ¬ng    Du   m¹i vµ  lÞch,Bé    Th¬ng    Du   m¹i vµ  lÞch  tr¸chnhiÖm   cã    xem  xÐt cÊp  giÊy phÐp  hoÆc       tr¶lêib»ng   v¨n b¶n    kh«ng  lýdo  cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu thuèc  cho doanh  nghiÖp, ®ång      thêith«ng b¸o cho  Y  Bé  tÕ  ®Ó  theo dâiviÖc      thùc hiÖn.     II   IMéT   QUY   . Sè  ®ÞNH   KH¸C  1. C¸c    doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®   giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp    khÈu  thuèc ® îcchñ      ®éng  trong viÖc    ®µm   ph¸n,ký    kÕt  thùc hiÖn    vµ    hîp ®ång  xuÊt  nhËp khÈu  thuèc theo c¸cquy        ®Þnh cña    luËtph¸p hiÖn    hµnh. 2.M Æt     hµng  thuèc ghitronghîp ®ång          xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ph¶ilµc¸c       m Æt   hµng  ® îcBé  tÕ  ®∙    Y  cÊp  ®¨ng  vµ  sè  ký  ph¶iphïhîp víi         nh÷ng híng dÉn    cña  Y  vÒ  Bé  tÕ  qu¶n   lýxuÊtnhËp    khÈu thuèc trongtõng thêikú.        
  3. 3 3. C¸c    doanh nghiÖp    khilµm  thñ    tôc xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp khÈu cho  tõng chuyÕn  hµng theo  tõng    hîp ®ång  cÇn xuÊt tr×nh thªm      ®¬n  hµng  ® îc ®∙    Bé  tÕ  Y  duyÖt víi    Phßng  giÊy phÐp    xuÊt nhËp    khÈu  cña  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch t¹ khu     i vùc doanh nghiÖp  ®ãng    chÝnh. trôsë  4. §èivíimét  lo¹        sè  i thuèc nhËp    khÈu  theo    hîp ®ång  ký      ®∙  víinícngoµi  cÇn  îc b¶o  ®   qu¶n trong ®iÒu    kiÖn  Æc   ® biÖt,Bé  tÕ    Y  thèng  nhÊt víiTæng      côc    H¶i quan    ®Ó lµm      thñ tôc cho tiÕp nhËn    hµng  ngµy    tõ ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i ® a  kho  vÒ  b¶o quan theo  chÕ  ¸p t¶i niªm  ®é    ,   phong cña    h¶iquan  sÏhoµn  vµ    thµnh        thñ tôch¶iquan    t¹ kho  i thuèc ®ã.   5. Trong  êng    tr hîp  nhu  do  cÇu phßng, ch÷a    bÖnh  khÈn  cÊp ®ét  xuÊt  (dÞch  bÖnh, cÊp    cøu) Bé  tÕ  th«ng  khÈn    Y  cã  b¸o  cÊp  ®Õn   Th¬ng    Bé  m¹ivµ  Du  lÞch vµ    chØ  ®Þnh  doanh nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  thuèc thùc hiÖn.NhËn        ® îc th«ng    b¸o      nãi trªncña  Y     Th¬ng    Du   Bé  tÕ, Bé  m¹i vµ  lÞch   sÏ cÊp  giÊy  phÐp  ngay    ®Ó nh÷ng  chuyÕn hµng    îc nhËp  ®ã ®   khÈu kÞp  thêi  toµn  ,an  phôc  ngêibÖnh. vô      IV.CHÕ   KIÓM     ®é  TRA   B¸O  Vµ  C¸O  ®ÞNH   Kú   1. Bé  tÕ  tr¸chnhiÖm     Y  cã    kiÓm    traviÖc thùc hiÖn        c¸c quichÕ, chÕ ®é  chuyªn m«n       vÒ dîc,qu¶n    lýchÊt l thuèc  thùc hiÖn     îng  vµ    c¸c chñ  ¬ng  tr cña  ngµnh  tÕ  y  ®èi      víic¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt kinh    doanh xuÊt nhËp    khÈu  thuèc. 2. Bé    Th¬ng    Du  m¹i vµ  lÞch  chñ    tr×phèihîp víiBé  tÕ        Y  ®Þnh  kiÓm  kú  tra,rµ    i     so¸tl¹ c¸c doanh    nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp    khÈu  thuèc    ®Ó kÞp  thêichÊn    chØnh      c¸csaiph¹m  kiÕn  vµ  nghÞ    c¸cbiÖn  ph¸p xö              lýphïhîp víi c¸c qui®Þnh    cña    luËtph¸p hiÖn    hµnh. 3. C¸c    doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®   giÊy phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  thuèc ph¶ichÊp    hµnh  chÕ     ®é b¸o  theo    c¸o  qui ®Þnh  hiÖn  hµnh (theo biÓu    mÉu   Tæng  do  côc Thèng   kª ban  hµnh).B¸o    ph¶i® îcgöivÒ  Th¬ng    c¸o ®ã        Bé  m¹i vµ      Du lÞch  Bé      vµ  Y tÕ. Trong  nh÷ng  êng  tr hîp cÇn  thiÕt,Bé    cã    Y tÕ  quyÒn  cÇu    yªu  c¸c doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®   giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu thuèc b¸o c¸o riªngtheo híng dÉn              cña  Y    Bé  tÕ. V.  §IÒU  KHO¶N   THI  HµNH   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  vµ  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng   t sè  13/TTLB­YT­TN   ngµy  12­ 17­ 1990  cña    Y  ­Th¬ng  LiªnBé  tÕ   nghiÖp.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2