Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
106
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   LIªN B é  B A N   Ë T  GI¸  H Ý N H   H ñ  ­ T µI C H Ý N H  ­ X © Y  D ù N G  ­  V C P T æ N G  C ô C  ® Þ A  C H Ý N H  S è  94 T T/L B  N G µ Y  14/11/1994 H í N G  D É N  T HI H µ N H   G H Þ  ® Þ N H  S è  87/CP  G µ Y  17­8­1994  N N C ñ A   H Ý N H   H ñ  Q U Y  ® Þ N H   H U N G   C P K GI¸ C¸ C  L O ¹I ® Ê T C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  8  ®Þ s 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph   Liªn Bé   µi chÝnh    ©y  ùng      T  ­X d ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh    c§ ch ­ Ban  Ët gi¸Ch Ýnh   v   phñ  íng dÉn    h  nh sau: I.PH © N   ¹NG   T,  ¹I®«  Þ,  ¹I® êNG   è,  Þ   Ý   T   H ®Ê LO   TH LO   PH V TR ®Ê    ®Ó X¸C  NH     T ®Þ GI¸®Ê 1.§Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp. H¹ng  t      nh     t  dông  ®Ê ®Ó x¸c ®Þ gi¸®Ê ¸p  theo  ¹ng  t  Ýnh  Õ   ö  h ®Ê t thu s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp    a  ¬ng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Èn  ë ®Þ ph ®  c th quy phª chu theo   quy  nh  ña  Ët thuÕ  ö  ông  t  ®Þ c Lu   sd ®Ê n«ng  nghiÖp. 2.§Êt khu  ©n       d c n«ng  th«n:bao  å m   ®Êt    g c¶  chuyªn dïng n»m       xen  Ïvíi k    ®Êt khu  ©n    d c n«ng  th«n: §Êt khu  ©n      d c n«ng  th«n ® îcx¸c®Þnh      theo ®Þa  íhµnh  Ýnh.   gi  i ch H¹ng  t      nh    t  ®Ê ®Ó x¸c®Þ gi¸®Ê khu  ©n      d c ë n«ng  th«n ® îcx¸c®Þnh        c¨n cø  µo    Õu  è:kh¶  v c¸c y t  n¨ng  sinh lî    Þsö  ông,vÞ  Ý vµ    t  ùc tÕ    igi¸tr   d ,   tr   gi¸®Ê th   ë  a  ¬ng    ®Þ ph nh sau: H¹ng    Êt  ã  Þ  Ý thuËn  î cho  1: § c v tr   l i s¶n  Êt,kinh doanh, sinh ho¹tvµ  xu           dÞch  ô,cã  Þ  Ýven  ôc® êng  v   v tr   tr   giao th«ng  ña    Ön    c x∙,huy hoÆc   Õp gi¸pvíi ti       khu  ©n   ë     ïng:ven  «   Þ, ®Ç u   èi  d c c¸c v   ® th   m giao  th«ng  µ  ôc ® êng  v tr   giao  th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i hoÆc   î,khu  lÞch,khu  ch   th m  ch   du    c«ng  nghiÖp,cã      gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   cao  Êt. nh H¹ng    Êt  ã  iÒu  Ön  Ën  î cho  2: § c ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh, sinh ho¹t xu          vµ  Þch  ô  Ð m   ¹ng    ã    t  ùc tÕ  d vk h 1, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 1. H¹ng    Êt  ã  iÒu  Ön  Ën  î cho  3: § c ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh, sinh ho¹t xu          vµ  Þch  ô  Ð m   ¹ng    ã    t  ùc tÕ  d vk h 2, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 2. H¹ng    Êt  ã  iÒu  Ön  Ën  î cho  4: § c ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh, sinh ho¹t xu          vµ  Þch  ô  Ð m   ¹ng    ã    Þ ®Êt  ùc tÕ  d vk h 3, c gi¸tr   th   trung b×nh  Êp  ¬n    t    th h gi¸®Ê thùc tÕ    trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 3. H¹ng    Êt ë  Òn  óit ng  i thuËn  îcho  5:§   mi n  ¬ ®è   l i s¶n  Êt,kinh doanh,sinh xu         ho¹t, ã  Þ  Ý xa  ôc® êng    v tr   tr   c giao th«ng,®Êt    ïng s©u, vïng xa  ña        ëv       c x∙trung   du  µ  ng  v ®å b»ng  ã    t  ùc  Õ  c gi¸®Ê th t trung  ×nh  Êp  ¬n    t  ùc  Õ  b th h gi¸®Ê th t trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 4. H¹ng    Êt ë  ïng miÒn  óicao,vïng biªngií     ¶o  6: §   v   n        ih¶i® , hoÆc   ïng s©u, v    vïng  cña    xa  x∙ trung  vµ  ng  du  ®å b»ng  kh«ng  Ën  î cho  thu l i   s¶n  Êt,kinh xu     doanh, sinh  ¹t,d©n    th thít cã    t  ùc  Õ    ho   c a  , gi¸®Ê th t trung  ×nh  Êp  Êt   b th nh   trongc¸ch¹ng  t  µ  Êp  ¬n    t  ùc tÕ     ®Ê v th h gi¸®Ê th   trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 5. 3. §Êt khu  ©n        ïng ven  «  Þ,®Ç u   èi     d c ë c¸c v   ® th   m giao th«ng  µ  ôc® ­   v tr   êng  giao  th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  kh«ng  n»m  trong®«  Þ  îcx¸c®Þnh      th ®     nh sau: a) Ph¹m    t:   vi®Ê
  2. 2 ­ §Êt    khu  ©n        ïng  d c ë c¸c v ven  «   Þ  ® th bao  å m       Õp    íinéi g c¸c x∙ ti gi¸pv     thµnh  è  µ  Þ  Ên  éc  «   Þ  ¹  vµ    ph v th tr thu ® th lo i 1  c¸c th«n  Êp) tiÕp    íinéi (  gi¸p v     thµnh  è,néithÞ    Þ  Ên cña    «  Þ  ph     x∙,th tr   c¸c® th cßn  ¹ . li ­ §Êt khu  ©n       d c ven  u   èi  ®Ç m giao th«ng  µ  ôc® êng    v tr   giao th«ng  Ýnh    ch bao  å m:  t  g ®Ê ven       ..  ôc® êng  ng∙ ba, ng∙ t .  tr giao  th«ng,b Õn  µ, b Õn    ph   c¶ng,   s©n  bay  Trung  ng  µ  do  ¬ v tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       qu¶n  ý. l Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  äichung  µ ¬ (g   l  Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)quy  nh    Èn  ô  Ó  ïng ®Êt    ®Þ tiªuchu c th v   ven. §Êt  khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch  µ toµn  é  Ön  Ých  th m  du  l  b di t n»m   trong khu  ­   th ¬ng  ¹i,khu  lÞch bao  å m   ®Êt  m  du    g c¶  khu  ©n    d c trong khu  ¬ng  ¹i,khu      th m  du lÞch theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬        c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy ­ §Êt khu     c«ng  nghiÖp  µ®Êt  ã  µ  l  c nh m¸y,xÝ    nghiÖp  µ  v khu  ©n    ¾n   d cg víi  khu  c«ng  nghiÖp  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy b) Lo¹i®Êt:    Lo¹i1: C¸c    Õp gi¸pvíi éithµnh  è  µ  Þ  Ên thuéc ®«  Þ  ¹       x∙ti         n ph v th tr     th lo i 1, ®Ç u   èi  m giao  th«ng  µ  ôc ® êng  v tr   giao th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu    ch   th m  du lÞch,khu    c«ng  nghiÖp  Õp gi¸pvíi «  Þ  ¹ 1. ti       th lo i ®   Lo¹i2: C¸c     th«n  Êp)tiÕp gi¸pvíi éithµnh  è,néithÞ    Þ  Ên cña  (         n ph     x∙,th tr   ®«   Þ  ¹        u   èi  th lo i 3, 4, ®Ç m giao  2, th«ng  µ  ôc® êng  v tr   giao th«ng  Ýnh, khu  ch   th ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ¬m  du    c«ng  nghiÖp  Õp gi¸pvíi «  Þ  ¹ 2,3,4. ti       th lo       ® i Lo¹i3:C¸c  ïng cßn  ¹ .    v  li c)X¸c  nh  ¹ng  t:   ®Þ h ®Ê H¹ng  t      nh    t  ®Ê ®Ó x¸c ®Þ gi¸®Ê khu  ©n      ïng  d cëv ven  «  Þ,®Ç u   èi  ® th   m giao  th«ng  µ  ôc® êng  v tr   giao  th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  îcx¸c ®Þnh    vµo    Õu  è kh¶  ®   c¨n cø  c¸c y t  n¨ng  sinh lî    Þ sö    igi¸tr   , dông,vÞ  Ývµ    t  ùc tÕ    õng ®Þa  ¬ng      tr   gi¸®Ê th   ë t   ph nh sau: H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  1: §   ® ki thu l   i kinh doanh,sinh ho¹t, lÞch vµ         du    dÞch  ô,cã    t  ùc tÕ  v   gi¸®Ê th   cao  Êt. nh H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  2: §   ® ki thu l   i kinh doanh,sinh ho¹t, lÞch vµ         du    dÞch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk ®Ê h 1,c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 1. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  3: §   ® ki thu l   i kinh doanh,sinh ho¹t, lÞch vµ         du    dÞch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk ®Ê h 2,c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 2. H¹ng    Êt  ã  iÒu  Ön  Ën  4: § c ® ki thu cho  kinh doanh, sinh ho¹t,du  Þch  µ         l v dÞch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk ®Ê h 3,c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 3. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  5: §   ® ki thu l   i kinh doanh,sinh ho¹t, lÞch vµ         du    dÞch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk ®Ê h 4,c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 4. H¹ng    Êt cßn  ¹   ã    t  ùc tÕ  6: §   l ic gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc ,   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 5. H¹ng  t  ña  õng  ïng kh«ng  Êt thiÕtph¶ix¸c ®Þnh    h¹ng,m µ   ®Ê c t v  nh        ®ñ 6    ph¶ic¨n cø      Èn      nh  ¹ng  t    y  µ  ×nh  ×nh  t      c¸c tiªuchu ®Ó x¸c ®Þ h ®Ê trªn®© v t h ®Ê ®ai    a   ¬ng. UBND   Êp  ë ®Þ ph   c tØnh  quy  nh    ¹ng  t  ô  Ó  ®Þ c¸c h ®Ê c th cho  õng t  vïng.  4. §Êt  «   Þ:Gi¸ ®Êt  îc x¸c ®Þnh    ® th     ®   cho  lo¹  «   Þ  5  i th theo  ® quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc.Trong  çi  ¹  «  Þ  h c Nh n   m lo i th chiara 3  n   lo¹  êng  è  ®     ®Õ 4  i ® ph vµ chiara 4      hoÆc   vÞ  Ý®Êt  5  tr   kh¸cnhau.Cô   Ó        th nh sau:
  3. 3 a) Ph ©n  ¹  «  Þ:§«  Þ  ©n  µnh  lo¹    lo i th   th ph ® th 5  i theo  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  µ   íc.Nh÷ng  Þ  Ên hoÆc   Þ    a  ©n  ¹  «   Þ  ×  a  µo  Nh n   th tr   th x∙ ch ph lo i th th ® v ® ®«  Þ  ¹ 5      nh    t. th lo i ®Ó x¸c®Þ   gi¸®Ê b) Ph ©n  ¹ ® êng  è    lo i   ph trong ®«  Þ:Lo¹i® êng  è    th     ph trong ®«  Þ        th ®Ó x¸c ®Þnh    t  îcx¸c®Þnh    chñ  Õu  µo  Þ  Ý,kh¶  gi¸®Ê ®     c¨n cø  y v v tr   n¨ng  sinh lî    imøc   , ®é   µn  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng,thuËn  Ön trong sinh ho¹tvµ  ho thi c s h     ti         tham  kh¶o    t  gi¸®Ê thùc tÕ.Cô   Ó        th nh sau: ­  êng  è  ¹    µ  ¬i cã  iÒu  Ön  Æc   Öt thuËn  î ®èi  íiho¹t § ph lo iI:L n   ® ki ® bi   l  i v    ®éng  s¶n  Êt kinh  xu   doanh, bu«n    b¸n, du  Þch,sinh  ¹t,cã  ¬  ë  ¹  Çng   l   ho   c s h t ®ång  é,cã    t  ùc tÕ  b   gi¸®Ê th   cao  Êt. nh ­ §êng  è  ¹ II  µ  ¬icã  iÒu  Ön  Ën  î®èi víi   ¹t®éng      ph lo i : n   ®  L ki thu l       ho   i c¸c s¶n xuÊtkinh doanh,du  Þch,sinhho¹t, ã  ¬  ë  ¹ tÇng ¬ng  i ®ång  é,cã         l       c s h  c t ®è   b   gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    th h gi¸®Ê th   trungb×nh  êng  è  ¹ I.   ® ph lo i   ­ §êng  è  ¹ II   µ  ¬icã  iÒu  Ön ¬ng  i thuËn  î®èi víi   ¹t   ph lo i IL n   ®  : ki t ®è   l       ho   i c¸c ®éng  s¶n  Êt  xu kinh  doanh, du  Þch, sinh  ¹t,cã  ¬  ë  ¹  Çng  ñ  Õu    l   ho   c s h t ch y ®ång  é: cÊp  iÖn, cÊp  ícvµ  b  ®   n   tho¸tníc,cã    t  ùc tÕ      gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp    th h¬n    t  ùc tÕ  gi¸®Ê th   trung b×nh  êng  è  ¹ II   ® ph lo   . i ­  êng  è  ¹    µ     êng  è  § ph lo iIV: L c¸c ® ph cßn  ¹   ã    t  ùc  Õ  l i c gi¸®Ê th t trung ,   b×nh  Êp  Êt vµ  Êp  ¬n    t  ùc tÕ  th nh   th h gi¸®Ê th   trung b×nh  ña  êng  è  ¹ II .   c® ph lo i I  M ét  êng  è  å m   Òu  o¹n  êng  ã  ® ph g nhi ® ® c kh¶  n¨ng  sinh lî    t  µ  ¬    igi¸®Ê v c , së  ¹  Çng  µ  ã      Èn  ht v c c¸c tiªuchu kh¸c nhau  ×  õng  o¹n  êng  îc xÕp  µo    th t ® ® ®  v lo¹ ® êng  è ¬ng    i ph t øng  Uû   do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh. ®Þ §èivíi ÷ng  «  Þ  ã    Óu vïng kh¸cnhau  Ò   iÒu  Ön     nh ® th c c¸cti       v® ki sinh lî  µ    iv, gi¸®Êt  × m çi  Óu vïng ®Ò u   ã  Ö   èng    ¹  êng  è    th   ti     c h th c¸c lo i ® ph theo  c¸ch ph©n    lo¹ nh    i trªn. c)VÞ   Ý®Êt:   tr   ViÖc    nh  Þ  Ý ®Êt  x¸c ®Þ v tr   trong tõng  êng  è  cø  µo  iÒu  Ön    ® ph c¨n  v ® ki sinh lî vµ    t  ùc  Õ  ña  õng  Þ  Ý ®Êt      gi¸®Ê th t c t i v tr   trong tõng  êng  è  ô  Ó    ® ph c th nh sau: ­VÞ   Ý1:¸p dông  i víi t    Òn c¹nh ® êng  è    tr       ®è     ®Ê ë li     ph (mÆt  Òn).ti ­ V Þ   Ý 2: ¸p dông  i víi®Êt      tr       ®è     ë trong ngâ, hÎm  ña  êng  è  ã  iÒu      c® ph c ® kiÖn  sinhho¹tthuËn  î(xe «       l     t«hoÆc   ba  i xe  b¸nh  µo  Ën  ¬i). vtn  ­ V Þ   Ý 3: ¸p dông  i víi®Êt      tr       ®è     ë trong ngâ, trong hÎm  ña  êng  è  ã        c® ph c ®iÒu  Ön  ki sinh ho¹tkÐ m   ¬n  Þ  Ý 2    t« hoÆc   ba     h v tr   (xe «    xe  b¸nh  kh«ng  µo  v ® îc). ­ V Þ   Ý 4: ¸p  ông  i  íi®Êt    tr     d ®è v   trong ngâ, trong hÎm  ña    â, hÎm        c c¸c ng   thuéc vÞ  Ý 2, vÞ  Ý 3    tr     tr   nªu    µ    Þ  Ý cßn  ¹ kh¸c m µ   iÒu  Ön  trªnv c¸c v tr   l i  ® ki sinh   ho¹trÊtkÐ m.    Trong  çi lo¹ ® êng  è,kh«ng  Êt thiÕtph¶ixÕp    vÞ  Ý®Êt  µ   m   i ph   nh       ®ñ 4  tr   m ph¶ic¨n  cô  Ó  µo  õng  êng  è    Õp,  ã  Ó  Õp  t  Þ  Ý h¬n,   cø  th v t ® ph ®Ó x c th x Ý v tr     nhng  ph¶ixÕp  õvÞ  Ý1 ¬ng    t   tr   t øng  íi v  møc   gi¸cao  Êt trëxuèng. nh     C¨n  vµo    Èn  ¹ng  t, tiªuchuÈn  ¹  ïng  t, tiªuchuÈn  cø  tiªuchu h ®Ê     lo iv ®Ê     ph©n  ¹ ® êng  è  lo i  ph trong ®«  Þ,tiªuchuÈn  Þ  Ý®Êt    th     v tr   trong tõng  êng  è,   ® ph   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ   o, híng  Én  Öc  ùc  Ön  ©n  ¹ng  ®¹   d vi th hi ph h ®Êt,quyÕt  nh  Þ  Ý ®Êt,lo¹  êng  è    ®Þ v tr    i ® ph trong c¸c ®«  Þ,vÞ  Ý ®Êt  ña      th   tr   c tõng ® êng  è    µm  ¬  ë    nh    t.   ph ®Ó l c s x¸c®Þ gi¸®Ê II  Þ NH     T   µ   IÒ U   . § GI¸®Ê V ® CHØNH     T GI¸®Ê 1.C¨n  x¸c®Þnh    t.   cø    gi¸®Ê
  4. 4 Khi x¸c ®Þnh    t  ô  Ó  û      gi¸®Ê c th U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh ph¶i c¨n      cø vµo: ­ Khung      ¹  t    gi¸c¸c lo i ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ; 8­ c Ch ph ­    t  ùc  Õ    a   ¬ng,  îc h×nh  µnh  Gi¸ ®Ê th t ë ®Þ ph ®  th qua  chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t; sd ®Ê ­ H¹ng  t,lo¹  t  «   Þ,lo¹  êng  è, vÞ  Ý ®Êt  ∙  îcx¸c ®Þnh     ®Ê   i ®Ê ® th   i ® ph   tr   ®®    trongtõng ® êng  è.     ph 2.Quy Õt  nh    t.   ®Þ gi¸®Ê Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh    t  ô  Ó  quy ®Þ gi¸®Ê c th cho  õng  ¹  t lo i ®Êt: ­ §èi víi®Êt       n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp, gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh       ®   cho tõng  ¹ng  t  ña  t  ång c©y  µng  h ®Ê c ®Ê tr   h n¨m, ®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû    cm n      s¶n,tõng  ¹ng  t  ña  t  ång c©y  ©u    h ®Ê c ®Ê tr   l n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp  µ  v theo  õng  t lo¹ x∙:®ång    i  b»ng,trung du,miÒn  ói;      n ­ §èivíi®Êt       khu  ©n    d c n«ng  th«n,gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh     ®   cho  õng  ¹ng  t h ®Êt  theo tõng lo¹ x∙:®ång         i b»ng,trungdu,miÒn  ói;      n ­ §èivíi®Êt       khu  ©n        ïng ven  «   Þ,ven  u   èi  d c ë c¸c v   ® th   ®Ç m giao th«ng   vµ  ôc® êng  tr   giao th«ng  Ýnh,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu    ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  gi¸®Êt  îcx¸c®Þnh    ®   cho  õng h¹ng  t  µ  t  ®Ê v theo 3  ¹ ;   lo i ­§èivíi t  «  Þ    t  îcx¸c®Þnh       ®Ê ® th gi¸®Ê ®     cho  õng vÞ  Ý®Êt  éc tõng  t   tr   thu   ® êng  è  Çn  íi Þ  Ý®Êt  ph g v   tr   v trong ®«  Þ;   th ­ §èi víi®Êt  µm  èi,gi¸®Êt  îc ¸p  ông       l mu     ® d b¶ng    t  gi¸®Ê n«ng  nghiÖp  trångc©y  µng    h n¨m  hoÆc   t  ã  Æt   ícnu«itrång thuû s¶n  Òn c¹nh; ®Ê c m n        li   ­ §èi víi®Êt       n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp  xen  Ï trong ®«   Þ  ∙  îc k    th ® ®   quy  ¹ch  ho hoÆc   xen  trong khu  ©n      d c n«ng  th«n,gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh     ®   theo   b¶ng    t  ña  ôc  ch  ö  ông  Ön  ¹ lµgi¸®Êt  gi¸®Ê c m ®Ý s d hi t       i n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m     l nghiÖp, n Õu     thay  æi  ôc  ch  ö  ông  ×  Ýnh  ® m ®Ý sd th t theo    t  ïng  ôc   gi¸®Ê c m ®Ých  ö  ông    ïng ®ã,  Þ  Ý®ã   ¹ thêi®iÓ m   sd ëv   v tr   t     i thay ® æi.   Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho    µnh  c¸c ng hoÆc   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  íi nh d c d   Õt ®Þnh    t. quy   gi¸®Ê Gi¸ c¸c  ¹  t  ®Þa   ¬ng    lo i®Ê do  ph quy  nh   ®Þ kh«ng  îc thÊp  ¬n    èi ®  h gi¸t   thiÓu  µ  v kh«ng  îc cao  ¬n    èi®a   ña  ®  h gi¸ t   c khung    Ch Ýnh  ñ    gi¸ do  ph quy ®Þnh. §èivíi t  «  Þ,khung         ®Ê ® th   gi¸bao  å m   h Ö   è  iÒu  g c¶  s ® chØnh  H Ö   è  K.  s ®iÒu  chØnh  ¸p dông    K    nh sau: ­  èi víi®«   Þ  µ ë   §   th l   trung  ©m  t kinh  Õ, v¨n  t  ho¸,x∙ héi cña  ét  ïng       m v hoÆc   ét  a   ¬ng  ã  Òu  «   Þ) ®«   Þ  ng  êilµ trung t©m     m ®Þ ph (c nhi ® th   th ®å th       du lÞch,th ng  ¹ith× møc      ¹ ®Êt  îcx¸c®Þnh  èi®a   ¬ m     gi¸c¸clo i   ®   t   b»ng    Çn  ña  1,2 l c b¶ng  khung      ¹ ®Êt  ña  «  Þ  ïng lo¹ ; gi¸c¸clo   i c ® th c   i ­ §èivíi «  Þ  éc nh÷ng  ¬ikinh tÕ  Ë m     iÓn th× møc            th thu   ® n    ch ph¸ttr     gi¸c¸c lo¹  t  îc x¸c ®Þnh  èithiÓu  i ®Ê ®     t  b»ng  lÇn  ña  0,8  c b¶ng  khung      ¹  t  gi¸c¸c lo i ®Ê ®«  Þ  ïng lo¹ ; th c   i ­ §èivíi®«  Þ        th kh«ng  éc  lo¹    y   ×  thu 2  i trªn®© th møc       ¹  t  îc gi¸c¸c lo i ®Ê ®   x¸c ®Þnh    trong khung      ¹  t  ña  «  Þ  ïng lo¹     gi¸c¸c lo i ®Ê c ® th c   ikh«ng    ông  Ö   , ¸p d h sè  iÒu  ® chØnh  K. Trêng  îp ®Þa   ¬ng  chøc  u     Òn  ö  ông  t  ×    t  h  ph tæ  ®Ê gi¸quy sd ®Ê th gi¸®Ê ® îcx¸c®Þnh     theo    u    Òn  ö  ông  t  gi¸®Ê gi¸quy sd ®Ê cho  õng  êng  îp cô  Ó, t tr h   th   nhng  kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc    t  Ön  µnh  ña  ïng lo¹ ®Êt,h¹ng  t, gi¸®Ê hi h cc i     ®Ê   vÞ  Ýcña  êng  è  Uû   tr   ® ph do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh. ®Þ ë  ÷ng  ¬icã  ù  u    Ó   nh÷ng  ¬icã  ¬ng    nh n   s ®Ç tk c¶  n   ph ¸n quy  ¹ch  u   ho ®Ç t x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,khu  d c s h    c«ng  nghiÖp,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,dÞch    th m  du   
  5. 5 vô..  µm    t      víi   t    .l gi¸®Ê t¨nglªnso    ®Ê ë trong cïng m ét  ïng th× Uû   gi¸     v     ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh    vµo    t  ùc tÕ      nh  ¹ lo¹  t,h¹ng  t, c¨n cø  gi¸®Ê th   ®Ó x¸c ®Þ l  i i ®Ê   ®Ê   ® êng  è, vÞ  Ý.. trªnc¬  ë    iÒu  ph   tr     s ®ã ® . chØnh    t  gi¸®Ê cho  ï hîp nhng  Én  ph     v trongkhung    ña  Ýnh  ñ    gi¸c Ch ph quy  nh. ®Þ Trêng  îp  îc c¬  h ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  ph thay ® æi  ôc  ch    m ®Ý sö  ông  ×    t  îc x¸c ®Þnh  d th gi¸®Ê ®     theo b¶ng    ã  ïng  ôc  ch  ö  ông  gi¸c c m ®Ý sd míikÓ   õ ngµy    t  chuyÓn  ôc  ch  ö  ông,nhng  ã  Ýnh  n   iÒu  Ön  ô  m ®Ý sd   ct ®Õ ® ki c thÓ  ña  õng thöa ®Êt      nh    ct    ®Ó x¸c®Þ gi¸cho  Ých  îp. th h II   ¹M   ¸P  ô NG     T IPH . VI  D GI¸®Ê Gi¸®Êt  Uû     do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh  îc¸p dông: ®Þ ®    1.  Ýnh  Õ   T thu chuyÓn  quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   thuÕ   chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t  µ  sd ®Ê v c¸c  ¹  Õ   lo ithu kh¸c  Ò   t  v ®Ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2.Thu  Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê khigiao ®Êt    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong níc    theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t  i ®Þ s 89/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3.Thu  Òn cho    t.   ti   thuª®Ê a) Khi x¸c ®Þnh        gi¸cho    t  i víi chøc,c¸ nh©n  thuª®Ê ®è     tæ     trong nícph¶i      c¨n cø  µo:  v ­Gi¸®Êt  ®Þa  ¬ng     do  ph quy  nh; ®Þ ­Gi¸®Êt  ùc tÕ    Þ  êng;    th   ë th tr ­M ôc  ch  ö  ông  t,thêih¹n thuª®Êt.   ®Ý s d ®Ê         b) Gi¸cho     thuª®Êt  i víitæ    ®è     chøc,c¸ nh©n  µngêinícngoµihoÆc   Ý     l       x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  c v ®Ç tn     quy  nh  ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4.TÝnh    Þtµis¶n    µ   ícgiao ®Êt    gi¸tr     khiNh n     cho    chøc,c¸nh©n  ö  c¸ctæ     s dông  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 5. § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   t    µ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc     b      ®Ê khiNh n       ®Ó s d vm ®Ých  èc  qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch     i qu gia,l   i c«ng  éng  c theo quy  nh     ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 90/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ; ®Ò n   ï thiÖth¹i c Ch ph   b     cho  êicã  t  Þ    åi®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  ng   ®Ê b thu h   s d vm ®Ý kh¸ctheo quyÕt ®Þnh         riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph 6. Gi¸ ®Êt  dông     ¸p  cho  ÷ng  êng  îp:tÝnh  Õ  nh tr h  thu chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t, thu  Òn    ®Ê   ti khi giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt, tÝnh    Þ tµis¶n        gi¸tr     khi giao  ®Êt,båith ng  Öth¹ivÒ   t    µ   ícthu håiph¸tsinh tõ sau  µy      ê thi     ®Ê khiNh n            ng 15­ 10­ 1993  ë®i  Õu  a  îc gi¶iquyÕt,th×  tr   n ch ®       nay  îc ¸p  ông  ® d theo      ¹  gi¸c¸c lo i ®Êt  Uû   do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo khung    t  ChÝnh  gi¸®Ê do  phñ  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  µ  v theo  íng  Én  h d cña  Th«ng   µy. tn IV.Tæ     CHøC   ù C   Ö N TH HI C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ,theo  c Ch ph   híng dÉn  ¹ Th«ng   µy;Uû     t i tn   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ  o    µnh  µi ®¹ c¸cng T  chÝnh, V Ët    ©y   ùng, §Þa  Ýnh  chøc  ùc  Ön  Öc  ©n  ¹ng    gi¸,X d   ch tæ  th hi vi ph h ®Êt,lo¹  êng  è,vÞ  Ý ®Êt,x¸c ®Þnh    µ    ¹  t  µ  Óm    Öc   i ® ph   tr      gi¸v c¸c lo i®Ê v ki travi thùc hiÖn      ¹ ®Êt  ¹ ®Þa  ¬ng.Trong    êng  îp cÇn  ÕtUû       gi¸c¸clo i   ti   ph   c¸ctr h  thi   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  ã  Ó  µnh  Ëp  éi ®ång   Ên  å m     µnh  ã  ªn c th th lH  tv g c¸c ng c li   quan    óp  û   ®Ó gi U ban  ©n  ©n  ïng  Êp    nh    t  ¹  a   ¬ng. nh d c c x¸c ®Þ gi¸®Ê t i ®Þ ph   Bé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng, Tæng   ôc  a   Ýnh, Ban  Ët gi¸ChÝnh  ñ  T   X d   c ®Þ ch   v   ph
  6. 6 trong ph¹m    Òn  ¹n  ña  × nh,  ã    viquy hcm c tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm     ùc   h d  trath   hiÖn NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 8  t n c hi l     k t  17    n¨m  1994  µ  v thay  Õ  th Th«ng   t Liªn bé  è  TT/LB  µy  th¸ng 4    s 32  ng 1    n¨m  1993. Qu¸  ×nh   tr   thùc hiÖn  ã  ÷ng  ã    c nh kh kh¨n víng m ¾ c     Þ        ®Ò ngh c¸c tØnh,thµnh  è  µ      ph v c¸c ngµnh      Ò     é      Õt kÞp  êi b¸o c¸o v Liªnb ®Ó gi¶i quy   th .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản