Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao cùng ban hành, để Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

  1. B CÔNG AN-B NGO I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GIAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/TTLT-BCA- Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2007 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S A I, B SUNG M T S QUY NNH C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 04/2002/TTLT/BCA-BNG NGÀY 29/01/2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 21/2001/N -CP NGÀY 28/5/2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI T I VI T NAM 1. Bãi b n i dung quy nh t i g ch u dòng th nh t c a i m b, m c 1 ph n III Thông tư liên t ch s 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28/5/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam và thay th b ng n i dung sau: " i v i ngư i ư c mi n th th c theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, thì c p ch ng nh n t m trú theo th i h n quy nh t i i u ư c qu c t ó. N u i u ư c qu c t v mi n th th c không quy nh c th th i h n t m trú, thì c p ch ng nh n t m trú 30 ngày. Trư ng h p th i h n mà nư c h u quan cho phép công dân Vi t Nam t m trú mi n th th c khác v i th i gian nói trên, thì B Ngo i giao xem xét vi c áp d ng có i có l i và thông báo cho B Công an, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan khác bi t th ng nh t th c hi n". 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình, B Công an, B Ngo i giao hư ng d n cơ quan, ơn v tr c thu c th c hi n Thông tư này./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B NGO I GIAO TH TRƯ NG TH TRƯ NG Trung tư ng Thi Văn Tám Nguy n Phú Bình
Đồng bộ tài khoản