Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y t

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y t

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y t

  1. B QU C PHÒNG - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B Y T - B TÀI CHÍNH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2009/TTLT-BQP-BYT- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC NGÀY 05/9/2007 C A B QU C PHÒNG, B Y T , B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 153/2006/N -CP NGÀY 22/12/2006 C A CHÍNH PH QUY NNH V KHÁM B NH, CH A B NH VÀ TIÊU CHU N V T CH T V Y T I V I NGƯ I ANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U; TH C HI N B O HI M Y T B T BU C I V I THÂN NHÂN NGƯ I ANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U Th c hi n kho n 1 i u 2 Ngh nh s 153/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v khám b nh, ch a b nh và tiêu chuNn v t ch t v y t i v i ngư i ang làm công tác cơ y u; th c hi n B o hi m y t b t bu c i v i thân nhân ngư i ang làm công tác cơ y u; B Qu c phòng, B Y t và B Tài chính hư ng d n s a i i m 3.2 kho n 3 M c II Thông tư s 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC, ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a liên B : Qu c phòng, Y t , Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 153/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy nh v khám b nh, ch a b nh và tiêu chuNn v t ch t v y t i v i ngư i ang làm công tác cơ y u; th c hi n B o hi m y t b t bu c i v i thân nhân ngư i ang làm công tác cơ y u như sau: "3. Kinh phí th c hi n: 3.2. Thôi th c hi n kho n thu 1% ti n lương tháng c a sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p ang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph ; ngư i ang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân i nhân dân và ngư i ang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương quân nhân chuyên nghi p thu c quân i nhân dân ang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph và các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký Vi c thôi th c hi n thu 1% ti n lương c a cá nhân ngư i ang làm công tác cơ y u ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c và a phương ph n ánh v liên B : Qu c phòng, Y t , Tài chính xem xét, gi i quy t./.
  2. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B YT B QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Công Nghi p Nguy n Th Xuyên Thư ng tư ng Nguy n Văn ư c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản