Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

  1. B CÔNG AN - B QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG - B Y T - B GIAO NAM THÔNG V N T I - B KHOA c l p - T do- H nh phúc H C & CÔNG NGH --------------- -------- S : 02/2008/TTLT/CA-QP-YT- Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2008 GTVT-KH&CN THÔNG TƯ LIÊN TNCH QUY NNH V TIÊU CHU N VÀ L P T, S D NG TÍN HI U CÒI, ÈN C A XE ƯU TIÊN. Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Liên B : Công an – Qu c phòng – Y t - Giao thông v n t i – Khoa h c & Công ngh , th ng nh t quy nh v tiêu chu n và l p t, s d ng tín hi u còi, èn c a xe ưu tiên, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh c th v tiêu chuNn và l p t, s d ng tín hi u còi, èn c a xe ưu tiên. 2. i tư ng áp d ng: Xe ch a cháy; xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p; xe c u thương; xe c nh sát d n ư ng; xe c u n n giao thông. II. QUY NNH C TH 1. Tiêu chu n còi, èn c a xe ưu tiên: 1.1. Tiêu chuNn còi ưu tiên c a xe ô tô: Stt Lo i xe ưu Chu T ns Biên Công Cư ng Chu kỳ Ch tiên kỳ tín i u ch tín su t âm còi phát còi ưu hi u (Hz) hi u ra thanh ra tiên (ms) (Vpp) (W) (dB) (l n/phút) 1 Xe ch a 20 580÷1400 100 70 125÷135 120 Báo cháy ng (WALL) 2 Xe quân 10 500÷850 100 50 120÷125 180 KhNn s , xe c p công an (YELP) làm nhi m v khNn
  2. c p 3 Xe c u 20 600÷800 100 50 125÷130 60 Còi y t thương (YEOW) 4 Xe c nh 30 580÷1400 100 70 120÷125 120 Hú dài sát d n (SIREN) ư ng 5 Xe c u 20 600÷800 100 50 120÷125 40 Cao th p n n giao (HI-LO) thông 1.2. Tiêu chuNn còi ưu tiên c a xe mô tô (2 ho c 3 bánh): Stt Lo i xe ưu Chu T ns Biên Công Cư ng Chu kỳ Ch tiên kỳ tín i u ch tín su t âm còi phát còi ưu hi u (Hz) hi u ra thanh ra tiên (ms) (Vpp) (W) (dB) (l n/phút) 1 Xe quân 20 500÷850 100 30 120÷125 180 KhNn s , xe c p công an (YELP) làm nhi m v khNn c p 2 Xe c nh 30 580÷1400 100 30 120÷125 120 Hú dài sát d n (SIREN) ư ng 1.3. Tiêu chuNn èn ưu tiên c a xe ô tô: èn ơn èn kép T c quay c a chao èn Cư ng ho c t n Stt Lo i xe ưu tiên M us c Công Cư ng Công s ch p su t sáng su t (W) sáng (vòng (W) (cd) (cd) ho c l n/phút) 55 48 110 96 1 Xe ch a cháy 60÷120 Xanh 21 12 42 24 2 Xe quân s làm nhi m v khNn 55 38 110 96 60÷120 c p 3 Xe công an làm Xanh 21 12 42 24 60÷120
  3. nhi m v khNn c p 55 48 110 96 4 Xe c u thương 55 48 110 96 60÷120 Xe c nh sát d n 5 Xanh – 110÷220 96÷192 60÷120 ư ng Xe c u n n 6 Vàng 21 12 42 24 60÷120 giao thông 1.4. Tiêu chuNn èn ưu tiên c a xe mô tô (2 ho c 3 bánh): èn ơn T c quay c a chao èn ho c t n s ch p Stt Lo i xe ưu tiên M us c Cư ng Công su t (vòng ho c l n/phút) sáng (W) (cd) Xe quân s làm 1 55 48 60÷120 nhi m v khNn c p Xe công an làm 55 48 60÷120 nhi m v khNn c p, 2 xe c nh sát d n Xanh 21 12 60÷120 ư ng 1.5. Phân lo i và hình d ng c a èn ưu tiên: 1.5.1. Phân lo i: èn ưu tiên ư c phân thành các lo i và ki u c th như sau: Stt Lo i Ki u 1 èn ơn èn ưu tiên d ng hình tròn èn ưu tiên d ng hình tr 2 èn kép èn ưu tiên d ng hình h p ch nh t lo i 2 bóng èn èn ưu tiên d ng hình h p ch nh t lo i 4 bóng èn 1.5.2. Hình d ng: Hình d ng èn xe ưu tiên th hi n trong các hình t Hình 1 n Hình 4.
  4. Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 èn d ng hình èn d ng hình èn d ng hình h p èn d ng hình h p tròn tr ch nh t lo i 2 bóng ch nh t lo i 4 bóng èn èn Chú thích: Các hình nêu trên ch dùng minh h a, không th hi n k t c u c a èn ưu tiên. 1.6. Còi, èn xe ưu tiên ph i b o m úng yêu c u quy nh t i ti t 1.1 n ti t 1.5 i m 1 M c này và ư c ki m nh ch t lư ng t i t ch c ki m nh cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Vi c l p t, s d ng: 2.1. Các B quy nh c th và hư ng d n th ng nh t (t B n a phương) vi c l p t, s d ng còi, èn c a xe ưu tiên thu c thNm quy n qu n lý theo quy nh. 2.2. Các xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p ư c l p t và s d ng còi, èn c a xe ưu tiên quy nh t i i m 1, M c II c a Thông tư này, bao g m: 2.2.1. i v i xe quân s : Xe làm nhi m v ki m soát quân s , xe làm nhi m v ki m tra xe quân s , xe làm nhi m v b o v oàn, xe ch huy ch a cháy, xe ch huy c u h , c u n n, xe ch huy tác chi n, xe thông tin làm nhi m v h a t c, xe ch huy oàn hành quân thu c B Qu c phòng, t ng c c, quân khu, quân oàn, quân binh ch ng khi th c hi n nhi m v khNn c p. 2.2.2. i v i xe công an: Xe i b t, khám xét ho c ti n hành các ho t ng i u tra, xe ch ng bi u tình, b o lo n, gi i tán ám ông, xe tu n tra ki m soát giao thông, xe c nh sát 113, xe c nh sát tr t t , xe c nh sát cơ ng, xe c nh sát b o v , xe d n gi i ph m nhân, xe giao liên, xe ch tài li u m t, xe ch vũ khí, khí tài và các ho t ng khNn c p khác. 2.3. Khi l p t còi, èn c a xe ưu tiên ph i úng i tư ng, tiêu chuNn k thu t, ch còi và màu s c èn c a t ng lo i xe ưu tiên theo quy nh t i Ngh nh 14/2003/N -CP c a Chính ph và quy nh t i i m 1, M c II c a Thông tư này. 2.4. Các xe ưu tiên theo quy nh ã ư c l p t còi, èn ưu tiên nhưng do xe b hư h ng, cũ nát, thanh lý ho c chuy n i xe s d ng vào m c ích khác thì ph i tháo g thu h i còi, èn c a xe ưu tiên qu n lý. 2.5. Vi c l p t còi, èn c a xe ưu tiên ph i úng v trí. Trên cơ s kích thư c c a t ng lo i xe xác nh v trí l p t (k c các lo i xe ư c l p t c nh ho c xe ư c l p trong trư ng h p t xu t): èn ưu tiên trên nóc xe; còi phát tín hi u ưu tiên trong xe ho c trên nóc xe cho phù h p. Tín hi u còi, èn c a xe ưu tiên khi phát ra ph i i u ki n (âm thanh, ánh sáng) ngư i và các phương ti n tham gia giao thông nh n bi t ư c: 2.5.1. Xe ô tô: èn ưu tiên l p trên nóc xe, phía trên ngư i lái; còi phát tín hi u ưu tiên l p trong xe ho c trên nóc xe.
  5. 2.5.2. Xe mô tô: èn ưu tiên l p càng xe bên ph i, phía trư c ho c phía sau; còi phát tín hi u ưu tiên l p phía trư c, u xe. 2.6. Tín hi u còi, èn c a xe ưu tiên ch ư c s d ng khi i làm nhi m v theo quy nh t i i u 20 Lu t Giao thông ư ng b , i u 14 Ngh nh 14/2003/N -CP c a Chính ph và các quy nh t i Thông tư này. 2.7. Nghiêm c m các xe không ư c ưu tiên l p t, s d ng còi, èn c a xe ưu tiên; các xe ư c quy n ưu tiên l p t, s d ng còi, èn c a xe ưu tiên trái quy nh. III. KI M TRA X LÝ VI PH M 1. Các B có trách nhi m qu n lý, ki m tra, rà soát x lý các vi ph m v l p t, s d ng tín hi u còi, èn c a xe ưu tiên thu c thNm quy n qu n lý; n u phát hi n có vi ph m ph i tháo g thu h i và x lý nghiêm kh c cá nhân, ơn v vi ph m. 2. Các l c lư ng Công an, Ki m soát quân s và l c lư ng khác trong ph m vi ch c năng, quy n h n, nhi m v ư c giao khi thi hành nhi m v có trách nhi m phát hi n và x lý nghiêm các vi ph m v l p t, s d ng tín hi u (còi, èn, c ) c a xe ưu tiên theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i các trư ng h p vi ph m v l p t, s d ng tín hi u (còi, èn, c ) c a xe ưu tiên, ngoài vi c b x lý theo quy nh c a pháp lu t, các cơ quan có thNm quy n ph i có văn b n thông báo n các B , ngành, ơn v có xe vi ph m bi t qu n lý. IV. T CH C TH C HI N 1. Các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c ch c năng, nhi m v ư c Chính ph giao có trách nhi m t ch c tri n khai và ph i h p th c hi n nghiêm túc vi c l p t, s d ng còi, èn c a xe ưu tiên theo úng quy nh t i Thông tư này. 2. B Công an (C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t) là cơ quan thư ng tr c theo dõi, ôn c vi c th c hi n. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các cơ quan, ơn v , t ch c qu n lý, s d ng xe ưu tiên ph n nh k p th i v các B : Công an, Qu c phòng, Y t , Giao thông v n t i, Khoa h c & Công ngh hư ng d n gi i quy t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG B QU C KT. B TRƯ NG B CÔNG AN PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG THƯ NG TƯ NG
  6. Tr n i Quang Phan Trung Kiên KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên Tr n Doãn Th KT. B TRƯ NG B KH&CN TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Nguy n T n Dũng; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Tr n Qu c Th ng - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Lưu: BCA, BQP, BYT, BGTVT, BKHCN.
Đồng bộ tài khoản