Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan - Bộ Ngoại giaoban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 6/6/2000 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

  1. B NGO I GIAO-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C H I QUAN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/2001/TTLT-TCHQ- Hà N i , ngày 21 tháng 6 năm 2001 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A T NG C C H I QUAN - B NGO I GIAO S 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2001 B SUNG, S A IM TS I M QUY NNH T I THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG NGÀY 06/06/2000 C A T NG C C H I QUAN VÀ B NGO I GIAO HƯ NG D N THI HÀNH I U 4 QUY T NNH S 210/1999/Q -TTG NGÀY 27/10/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c i u 5 Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c; Căn c ý ki n c a Phó Th tư ng Chính ph t i Công văn s 861/VPCP-KTTH ngày 07/03/2001 c a Văn phòng Chính ph . T ng c c H i quan và B Ngo i giao hư ng d n b sung, s a i m t s i m quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 như sau: I. S a i, b sung i m b, m c 2 ph n i thông tư liên t ch 03/2000/ttlt-tchq-bng như sau: Xác nh n c a Cơ quan m i là xác nh n b ng văn b n c a Th trư ng Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam (nói t i i m a, m c 2, ph n I) ho c c a ngư i ư c Th trư ng Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam nói trên u quy n. Danh m c dùng cá nhân ư c t m nh p khNu mi n thu ph i ư c ính kèm Văn b n xác nh n m i và là m t b ph n không tách r i c a văn b n xác nh n m i. II. S a l i (-) th 1, i m 1, m c A, ph n II Thông tư liên t ch s 03/2000/TTLT- TCHQ-BNG như sau: Th i h n t m nh p khNu mi n thu xe ôtô ư c th c hi n như sau: - i v i ngư i có th i gian làm vi c t i Vi t Nam t 12 tháng n 24 tháng thì th i h n ư c t m nh p khNu mi n thu xe ôtô ch m nh t là 06 tháng trư c khi h t h n. - i v i ngư i có th i gian làm vi c t i Vi t Nam t trên 24 tháng tr lên thì th i h n ư c t m nh p khNu mi n thu xe ôtô ch m nh t là 12 tháng trư c khi h t h n. III. S a l i (-) th 2, i m 1, m c B, ph n II Thông tư liên t ch 03/2000/TTLT- TCHQ-BNG như sau:
  2. Trên cơ s Danh m c dùng cá nhân ư c t m nh p khNu mi n thu ã ư c Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam nói t i i m b, m c 2, ph n I xác nh n, H i quan c a khNu làm th t c t m nh p khNu mi n thu và theo dõi tr lùi theo quy nh. IV. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. ng Văn T o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản