intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

 1. B N I V - B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 03/2008/TTLT-BNV-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N I U CH NH M C TR C P HÀNG THÁNG T NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2008 I V I CÁN B XÃ Ã NGH VI C THEO QUY T NNH S 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 C A H I NG CHÍNH PH , QUY T NNH S 111-H BT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 C AH I NG B TRƯ NG Căn c kho n 2 i u 4 Ngh nh s 101/2008/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i cán b xã ã ngh vi c (sau ây vi t t t là Ngh nh s 101/2008/N -CP); B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01 tháng 10 năm 2008 i v i cán b xã ã ngh vi c theo Quy t nh s 130- CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 c a H i ng Chính ph , Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng áp d ng Thông tư này là cán b xã, phư ng, th tr n, ã ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 c a H i ng Chính ph , Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng (sau ây g i là cán b xã già y u ngh vi c). II. I U CH NH M C TR C P HÀNG THÁNG T ngày 01 tháng 10 năm 2008, th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng i v i cán b xã già y u ngh vi c theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 101/2008/N -CP (tăng thêm 15% m c tr c p hàng tháng trên m c tr c p ư c hư ng t i th i i m tháng 9 năm 2008) như sau: 1. Công th c i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01 tháng 10 năm 2008: M c tr c p M c tr c p hàng tháng ư c hư ng t i ư c hư ng t = x 1,15 th i i m tháng 01/10/2008 9/2008 Trong ó: m c tr c p ư c hư ng t i th i i m tháng 9/2008 là m c tr c p quy nh t i kho n 2 m c II Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01 tháng 01 năm 2008 i v i cán b xã ã ngh vi c
 2. theo Quy t nh s 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 c a H i ng Chính ph , Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng. 2. M c tr c p hàng tháng ư c hư ng t ngày 01 tháng 10 năm 2008 c a cán b xã già y u ngh vi c ( ã làm tròn s theo công th c tính t i kho n 1 nêu trên) như sau: a) i v i cán b nguyên là Bí thư ng y, Ch t ch UBND xã: 780.000 ng/tháng; b) i v i cán b nguyên là Phó Bí thư, Phó Ch t ch, Thư ng tr c ng y, y viên thư ký y ban nhân dân, Thư ký H i ng nhân dân xã, Xã i trư ng, Trư ng công an xã: 750.000 ng/tháng; c) i v i các ch c danh còn l i: 690.000 ng/tháng. III. T CH C TH C HI N 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n và th c hi n chi tr tr c p hàng tháng t ngày 01 tháng 10 năm 2008 theo hư ng d n t i Thông tư này i v i các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. 2. Ngu n kinh phí i u ch nh m c tr c p hàng tháng i v i cán b xã già y u ngh vi c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. Cán b xã già y u ngh vi c khi chuy n n nơi m i h p pháp trong cùng huy n có gi y chuy n tr c p c a y ban nhân dân c p xã; trong cùng t nh có gi y chuy n tr c p c a Phòng N i v - Lao ng Thương binh và Xã h i c p huy n, ra ngoài t nh có gi y chuy n tr c p c a S N i v ; gi y chuy n tr c p ph i kèm theo h sơ, quy t nh khi ngh vi c (trư ng h p th t l c ph i có gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n cùng c p) thì c p s t i nơi chuy n n ti p t c chi tr cho cán b chuy n n. Cán b xã già y u ngh vi c chuy n n nơi m i h p pháp trư c ngày Ngh nh s 101/2008/N -CP có hi u l c thi hành thì nơi ang chi tr ti p t c chi tr cho i tư ng. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các ch quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. Bãi b Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01 tháng 01 năm 2008 i v i cán b xã ã ngh vi c theo Quy t nh s 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 c a H i ng Chính ph , Quy t nh s 111- H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v B N i v và B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B N IV
 3. Vũ Văn Ninh Tr n Văn Tu n Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng, các Ban ng Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - H ND, UBND, SNV, STC các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C ng Thông tin i n t Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Lưu: VT, V TL (BNV), VT (BTC).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản