Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
27
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CHUY N GIAO QUY N THU PHÍ S D NG Ư- NG B CÓ TH I H N Căn c Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003. Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 88/1999/N -CP; Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph . Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và các văn b n có liên quan n phí và l phí. Liên B Giao thông v n t i - B Tài chính hư ng d n th c hi n chuy n giao quy n thu phí s d ng ư ng b có th i h n và s d ng ngu n thu t vi c giao quy n thu phí ư ng b như sau: Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Ph m vi áp d ng: Thông tư này hư ng d n th c hi n chuy n giao quy n thu phí s d ng ư ng b có th i h n (g m : ư ng b , c u ư ng b , h m ư ng b ) ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c ho c do Nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn tr v n và lãi vay. Th c hi n chuy n giao quy n thu phí toàn b tuy n ư ng ho c t ng o n ư ng ư c phép thu phí. 2- Ti n thu t chuy n giao quy n thu phí s d ng ư ng b ư c s d ng hoàn tr v n và lãi vay (n u ư ng chuy n giao ư c u tư, c i t o, m r ng b ng ngu n v n vay); u tư xây d ng, c i t o, m r ng, s a ch a b o trì cho các công trình giao thông ư ng b (n u ư ng chuy n giao ư c u tư, c i t o, m r ng b ng ngu n ngân sách) ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3- ơn v tham gia u th u nh n quy n thu phí là các doanh nghi p nhà nư c, các công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh và doanh nghi p tư nhân, ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p.
  2. 4- ơn v ư c giao quy n thu phí ph i th c hi n y các quy nh hi n hành v thu phí ư ng b ; th c hi n nghĩa v n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a các Lu t, Pháp l nh v thu . Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH I- I U KI N TH C HI N: 1- ư ng b ư c chuy n giao quy n thu phí là nh ng tuy n ư ng hi n ang ư c nhà nư c t ch c thu phí, ho c ã ư c u tư thu phí g m: a) ư ng u tư b ng v n ngân sách Nhà nư c (ngân sách trung ương ho c ngân sách a phương) b) ư ng u tư b ng v n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c như: ti n vi n tr không hoàn l i, ti n h tr c a các t ch c, cá nhân. c) ư ng u tư b ng v n vay u tư, ngân sách nhà nư c tr n g c và lãi vay, ho c ch tr n g c, còn ph n lãi vay tr b ng ti n thu phí. d) ư ng u tư b ng v n vay u tư và thu phí hoàn tr v n và lãi vay. e) ư ng u tư b ng v n liên doanh gi a ngân sách trung ương và ngân sách a ph- ương, thu phí hoàn v n. g / ư ng b khác do nhà nư c qu n lý: Do ch u tư BOT chuy n giao sau th i kỳ kinh doanh, ch u tư BOT chuy n giao khi ư c nhà nư c thanh toán v n ... 2- Doanh nghi p tham gia u th u nh n quy n thu phí ph i b o m các i u ki n d- ư i ây: a) Là doanh nghi p thu c i tư ng nêu t i i m 3 ph n I c a Thông tư này. b) Có ngu n tài chính b o m cho vi c thanh toán v n úng h n khi trúng th u chuy n giao quy n thu phí. II- GIÁ VÀ TH I H N CHUY N GIAO QUY N THU PHÍ : Chuy n giao quy n thu phí i v i tuy n ư ng u tư xây d ng c i t o thu phí hoàn v n u tư là hình th c nhà nư c thu trư c s v n ã u tư và giao quy n thu phí có th i h n tuy n ư ng ó cho ơn v trúng th u . Giá làm căn c u th u chuy n giao quy n thu phí là toàn b chi phí u tư xây d ng, c i t o, nâng c p, m r ng tuy n ư ng ó theo quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t (giá này không bao g m chi phí u tư xây d ng tr m thu phí). Trư ng h p các tuy n ư ng ã xây d ng t trư c, giá làm căn c u th u ư c xác nh theo ơn giá xây d ng c a tuy n ư ng cùng lo i t i th i i m xác nh giao quy n thu phí.
  3. Th i h n chuy n giao quy n thu phí làm căn c t ch c u th u ư c xác nh theo tháng, trên cơ s : - T ng m c v n ngân sách nhà nư c ã u tư cho tuy n ư ng. - S phí thu ư c c a năm trư c li n k trư c khi th c hi n giao quy n thu phí có th i h n sau khi ã tr i chi phí b o m ho t ng t ch c b máy thu phí (có lo i tr các chi phí t xu t, không thư ng xuyên). -T c tăng trư ng phương ti n cơ gi i ư ng b hàng năm; lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí (tính b ng lãi su t ti n g i có th i h n 1 năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam) t i th i i m l p án chuy n giao quy n thu phí. Trư ng h p tuy n ư ng chưa th c hi n thu phí, s ti n thu phí ư c xác nh trên cơ s : - S lư ng phương ti n tham gia giao thông theo D án xây d ng, c i t o, m r ng tuy n ư ng ó và th ng kê lưu lư ng phương ti n tham gia giao thông th c t khi tuy n ư ng ã vào khai thác trong th i gian ít nh t là 3 tháng làm căn c xác nh cho c năm. - M c thu, i tư ng thu theo quy nh hi n hành. - Chi phí t ch c thu ư c xác nh theo t l ph n trăm (%) chi phí t ch c thu v i tr m ang thu có s lư ng phương ti n tham gia giao thông tương ng (có xem xét c th i u ki n kinh t xã h i c a khu v c ó). - Lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí tính b ng lãi su t ti n g i có th i h n 1 năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam t i th i i m l p án giao quy n thu phí. -T c tăng trư ng lưu lư ng phương ti n cơ gi i trên ư ng b theo t ng năm. Ví d : - Tuy n ư ng qu c l A, t ng m c v n NSNN ã u tư xây d ng nâng c p, c i t o, m r ng ư c xác nh là 400 t ng; d ki n thu h i ngay s v n ngân sách nhà nư c ã u tư thông qua hình th c giao quy n thu phí. - S phí thu ư c c a năm trư c li n k ( i v i tuy n ư ng ang thu phí) ho c căn c vào lưu lư ng phương ti n tham gia giao thông theo D án, s li u th ng kê th c t qua 3 tháng, m c thu, i tư ng thu theo quy nh hi n hành ( i v i tuy n ư ng m i chưa th c hi n thu phí), ã xác nh ư c t ng s ti n phí thu ư c năm u tiên là 120 t ng. - D ki n t c tăng trư ng lưu lư ng phương ti n cơ gi i trên qu c l A là 10%/ năm.
  4. - Chi phí b o m ho t ng b máy c a t ch c thu phí i v i tuy n ư ng ang thu phí ho c c a tuy n ư ng chưa th c hi n thu phí có lưu lư ng phương ti n tham gia giao thông tương ng ư c xác nh là 5% - Lãi su t ti n g i 1 năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam t i th i i m l p án là 8%. Căn c vào các d li u trên, cách xác nh th i gian giao quy n thu phí như sau: - Năm th nh t: + S ti n phí thu ư c là: 120 t ng + Chi cho t ch c thu phí: 120 t x 5% = 6 t ng + Lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí: 400 t x 8% = 32 t ng + S ti n thu phí ơn v trúng th u thu h i ư c năm th nh t là: 120 t - 6 t - 32 t = 82 t ng - Năm th hai: + S ti n phí thu ư c là : 120 t x 110% = 132 t ng + Chi cho t ch c thu phí là: 132 t x 5% = 6,6 t ng + Lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí: (400 t - 82 t ) x 8% = 25,44 t ng + S ti n phí ơn v trúng th u thu h i ư c năm th hai là: 132 t - 6,6 t - 25,44 t = 99,96 t ng - Năm th ba: + S ti n phí thu ư c là: 132 t x 110% = 145,2 t ng + Chi cho t ch c thu phí : 145,2 t x 5% = 7,26 t ng + Lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí : (400 t - 82 t - 99,96 t ) x 8% = 17,44 t ng + S ti n phí ơn v trúng th u thu h i ư c năm th ba là: 145,2 t - 7,26 t - 17,44 t = 120,50 t ng
  5. - Năm th tư : + S ti n phí thu ư c là : 145,2 t x 110% = 159,72 t ng + Chi phí t ch c thu phí : 159,72 t x 5% = 7,99 t ng + Lãi b v n c a ơn v trúng th u giao quy n thu phí : (400 t - 82 t - 99,96 t - 120,5 t ) x 8% = 7,8 t ng + S ti n phí ơn v trúng th u thu h i ư c năm th tư là: 159,72 t - 7,99 t - 7,8 t = 143,93 t ng. T ng s ti n phí ơn v trúng th u thu ư c n năm th 4 là 446,03 t ng, so v i s v n NSNN ã u tư là 400 t ng; th a 46,03 t ng (tương ương v i th i gian thu phí kho ng 4 tháng). Như v y, ơn v trúng th u thu h i 400 t ng, c n ph i thu trong th i h n là 3 năm 8 tháng (hay 44 tháng), ây là th i h n thu phí ưa ra u th u. Trong giá xét th u trên ây chưa bao g m chi phí duy tu b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ ư ng b . Tuy nhiên trong t ng trư ng h p c th c a án chuy n giao quy n thu phí ư ng b có th i h n, giá chuy n giao có th tính thêm chi phí duy tu b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ làm căn c u th u. Trư ng h p không giao quy n thu phí c tuy n ư ng mà ch th c hi n giao quy n thu phí m t ph n tuy n ư ng ó, thì cách xác nh th i h n giao quy n thu phí cũng theo nguyên t c tính toán trên ây nhưng v i giá thu h i tính theo t l s v n ã u tư cho ph n tuy n ư ng ó. Căn c vào t ng tuy n ư ng c n chuy n giao quy n thu phí, B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) l p án chuy n giao quy n thu phí theo cách th c tính toán trên, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính làm căn c u th u giao quy n thu phí ư ng qu c l . S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính (g i chung là S Giao thông v n t i) các t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p án chuy n giao quy n thu phí theo cách th c tính toán trên, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a S Tài chính, trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t, làm căn c u th u giao quy n thu phí i v i ư ng b a phương. III- T CH C U TH U: 1/ B Giao thông v n t i l a ch n tuy n ư ng th c hi n u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b i v i các tuy n ư ng qu c l . S Giao thông v n t i l a ch n tuy n ư ng th c hi n t ch c u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b i v i các tuy n ư ng b a phương.
  6. Sau khi ch n tuy n ư ng th c hi n u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b , B Giao thông v n t i thành l p ho c S Giao thông v n t i trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p H i ng u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b . H i ng u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b có nhi m v : - Xác nh giá tuy n ư ng ã u tư giao quy n thu phí s d ng ư ng b làm căn c u th u. - Xác nh s phí thu ư c hàng năm, s chi phí b o m ho t ng c a b máy t ch c thu phí. - Xác nh lưu lư ng phương ti n tham gia giao thông trong năm, t c lưu lư ng giao thông tăng hàng năm. - Xác nh th i h n giao quy n thu phí s d ng ư ng b làm căn c t ch c u th u. - Xây d ng phương án u th u. - Xây d ng quy ch u th u bao g m: Tiêu chuNn, i u ki n i v i ơn v tham gia u th u; thang i m ch m th u, h sơ tham gia u th u... T t c các căn c trên H i ng u th u ph i trình B trư ng B Giao thông v n t i ( i v i ư ng qu c l ) phê duy t ho c trình Giám c S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) S Giao thông v n t i trình Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t làm căn c cho vi c t ch c u th u. - T ch c u th u. Quy trình, th t c t ch c u th u công b k t qu ơn v trúng th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b th c hi n theo quy nh hi n hành. 2- ơn v trúng th u giao quy n thu phí là ơn v có m c b th u v i th i h n giao quy n thu phí ng n nh t ư c B Giao thông v n t i phê duy t k t qu u th u ( i v i ư ng qu c l ), ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t k t qu u th u ( i v i ư ng a phương). Th i h n trúng th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b không ư c dài hơn th i gian ã xác nh ư c B trư ng B Giao thông v n t i ho c Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t. Trư ng h p th i h n b th u dài hơn th i h n ã ư c phê duy t, thì ph i t ch c u th u l i. 3- Th i h n trúng th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b ch ư c i u ch nh khi Nhà nư c thay i m c thu phí, ho c quy nh l i các i tư ng ch u phí. IV- QUY N H N, TRÁCH NHI M C A B GIAO THÔNG V N T I HO C S GIAO THÔNG V N T I:
  7. 1/T ch c u th u và ký k t h p ng giao quy n thu phí s d ng ư ng b iv i ơn v trúng th u; có trách nhi m qu n lý, s d ng ti n thu ư c t chuy n giao quy n thu phí theo úng quy nh t i m c VI, ph n II c a Thông tư này. H p ng giao quy n thu phí s d ng ư ng b ph i theo úng quy nh c a Pháp l nh H p ng kinh t , ng th i ph i th hi n ư c các n i dung cơ b n sau ây: - S ti n ơn v trúng th u ph i tr cho nhà nư c, th i h n và s ti n tr l n u, th i h n và s ti n tr l n cu i. - Th i h n ư c th c hi n thu phí s d ng ư ng b , th i gian b t u thu, th i gian k t thúc thu phí. - ơn v thu phí ph i th c hi n thu úng m c giá quy nh, th c hi n mi n thu theo quy nh và các quy nh v t ch c thu do B Tài chính ban hành. - Th i h n bàn giao l i tr m thu phí. - Quy nh v trách nhi m duy tu, s a ch a ư ng c a ơn v trúng th u (trong trư ng h p ư c giao nhi m v duy tu b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ). 2- Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, qu n lý s a ch a thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ i v i tuy n ư ng b chuy n giao quy n thu phí; ho c t ch c ki m tra vi c duy tu b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ (n u giao cho ơn v trúng th u th c hi n). 3- Bàn giao toàn b cơ s v t ch t, b máy qu n lý và lao ng thu phí hi n có cho ơn v trúng th u. 4- Ph i h p v i các cơ quan ch c năng ti n hành ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t công tác t ch c thu phí c a ơn v trúng th u. 5- Th i i m 6 tháng trư c khi h t h n h p ng giao quy n thu phí, cơ quan qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ư c giao quy n thu phi bi t chuNn b bàn giao; t ch c ti p nh n l i cơ s v t ch t, b máy qu n lý và lao ng thu phí khi h p ng h t h n (trong trư ng h p khi th c hi n h p ng có bàn giao lao ng). 6- Trư ng h p n h n thanh toán ơn v trúng th u không thanh toán s ti n trúng th u theo th i h n quy nh, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i ra quy t nh ình ch giao quy n thu phí ( i v i ư ng qu c l ), S Giao thông v n t i báo cáo Ch t ch UBND t nh ra quy t nh ình ch giao quy n thu phí ( i v i ư ng a phương). Vi c x lý trư ng h p vi ph m này theo quy nh x lý vi ph m h p ng kinh t theo Pháp l nh h p ng kinh t . Sau khi có quy t nh ình ch giao quy n thu phí C c ư ng b Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i ph i t ch c th c hi n thu phí nh m b o m ho t ng bình thư ng c a tr m thu phí không gây lãng phí, th t thoát. Trư ng h p c bi t do thiên tai, ch ho ph i ng ng thu phí ơn v trúng th u không có kh năng hoàn thành h p ng ã ký, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo B trư ng
  8. B Giao thông v n t i ( i v i ư ng qu c l ), S Giao thông v n t i báo cáo Ch t ch UBND t nh ( i v i ư ng a phương) xem xét, gi i quy t sau khi có ý ki n c a cơ quan tài chính cùng c p. V- QUY N H N, TRÁCH NHI M C A ƠN VN TRÚNG TH U: ơn v trúng th u nh n quy n thu phí s d ng ư ng b có quy n h n, trách nhi m sau: 1- Ký k t h p ng nh n quy n thu phí: Tr ti n trúng th u chuy n giao quy n thu phí úng th i gian quy nh, c th là: Tr l n th nh t ngay sau khi h p ng chuy n giao có hi u l c (t i thi u 50% giá trúng th u) và tr l n th hai (tr h t) vào tháng th 6 k t khi tr l n th nh t. 2- T ch c th c hi n ho t ng thu phí theo úng h p ng ã ký k t; th c hi n úng các quy nh hi n hành có liên quan n ho t ng thu phí, như: Bán vé úng giá quy nh, mi n phí s d ng ư ng b , qu n lý vé và ch ng t thu phí s d ng ư ng b ... theo quy nh c a B Tài chính v ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng - ư ng b . 3- Trư ng h p ư c giao th c hi n vi c duy tu b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ ư ng b , ơn v trúng th u có trách nhi m t ch c th c hi n và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông ư ng b . 4- Th c hi n nghĩa v n p thu cho nhà nư c theo quy nh hi n hành. 5- Ti p nh n cơ s v t ch t, b máy qu n lý, lao ng thu phí: ơn v trúng th u ti p nh n toàn b cơ s v t ch t, b máy qu n lý, lao ng thu phí hi n có c a tr m thu phí trên tuy n ư ng b ư c giao ( i v i tuy n ư ng ang thu phí ho c ti p nh n cơ s v t ch t c a tr m ( i v i tuy n ư ng m i u tư thu phí). Th c hi n qu n lý, s d ng lao ng, chi tr các kho n cho ngư i lao ng thu phí theo úng quy nh c a Lu t lao ng và theo h p ng lao ng. Th c hi n qu n lý, s d ng, s a ch a, c i t o cơ s v t ch t, tài s n ư c giao theo quy nh c a nhà nư c; trư ng h p thi u, m t tài s n do nguyên nhân ch quan thì ph i b i thư ng cho nhà nư c theo quy nh. ơn v không ư c thay i v trí tr m thu phí. ơn v nh n th u có quy n ch ng s p x p t ch c l i b máy thu phí cho phù h p, hi u qu , nhưng ph i m b o quy n l i c a ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6- Khi h p ng h t h n: a) i v i tuy n ư ng ang thu phí, nhà nư c chuy n giao quy n thu phí: ơn v trúng th u bàn giao l i toàn b cơ s v t ch t, b máy qu n lý, lao ng thu phí hi n có cho cơ quan có trách nhi m ti p nh n. S lao ng bàn giao l i cho cơ quan ti p nh n t i a không ư c vư t quá s lao ng ã ti p nh n Tr m thu phí trư c ây. Nh ng lao ng dôi ra không ư c ti p nh n (n u có) ơn v trúng th u có trách nhi m b trí công vi c cho h ho c chi tr ch cho ngư i lao ng (n u ngh vi c) theo quy nh c a pháp lu t.
  9. b) i v i tuy n ư ng u tư xây d ng m i, c i t o nâng c p nhà nư c chuy n giao quy n thu phí: ơn v trúng th u bàn giao l i toàn b cơ s v t ch t hi n có cho cơ quan có trách nhi m ti p nh n. Trư ng h p nhà nư c ti p t c duy trì tr m thu phí trên tuy n ư ng ã h t h n chuy n giao quy n thu phí, khi có nhu c u tuy n d ng lao ng, ơn v ti p nh n có th ký h p ng v i ngư i lao ng ã thu phí cho ơn v trúng th u. Trư ng h p ngư i lao ng không ư c ti p nh n làm công tác thu phí, ơn v trúng th u có trách nhi m b trí công vi c cho h ho c chi tr ch cho ngư i lao ng (n u ngh vi c) theo quy nh c a pháp lu t. 7- Sau khi ã tr ti n theo giá trúng th u cho nhà nư c, ơn v ư c phép chuy n như ng quy n thu phí cho các doanh nghi p khác, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Giao thông v n t i ( i v i ư ng qu c l ), S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương). ơn v nh n chuy n như ng l i quy n thu phí có trách nhi m th c hi n y các i u ki n c a h p ng mà ơn v chuy n như ng ã ký v i cơ quan qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i. VI- QU N LÝ, S D NG TI N THU T CHUY N GIAO QUY N THU PHÍ: 1- Ti n thu t chuy n giao quy n thu phí ư c s d ng : a/ i v i tuy n ư ng ư c u tư theo hình th c vay v n u tư và thu phí hoàn tr v n và lãi vay: Ti n thu ư c dùng hoàn tr v n và lãi vay, n u còn ư c n p vào tài kho n ti n g i c a C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ư ng qu c l ) ho c tài kho n c a S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) u tư, c i t o, duy tu s a ch a nâng c p, m r ng tuy n ư ng b theo k ho ch ư c c p có th m quy n phê duy t sau khi th ng nh t v i cơ quan tài chính cùng c p. Trư ng h p ti n thu ư c không tr v n và lãi vay, s n còn l i s ư c tr b ng ti n thu ư c l n u th u sau (trư ng h p tuy n ư ng ó ư c ti p t c u th u giai o n sau) ho c t ti n thu phí thu ư c sau khi h t h n h p ng. b/ i v i tuy n ư ng ư c u tư b ng v n vay, ngân sách nhà nư c tr n g c, thu phí hoàn tr lãi vay: S ti n thu ư c dùng tr lãi vay, n u còn ư c n p vào tài kho n ti n g i c a C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ư ng qu c l ) ho c tài kho n c a S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) m t ph n tr n g c u tư ho c c i t o, duy tu s a ch a nâng c p, m r ng tuy n ư ng b theo k ho ch ư c c p có th m quy n phê duy t sau khi th ng nh t v i cơ quan tài chính cùng c p. c/ i v i tuy n ư ng ư c u tư b ng ngân sách trung ương và ngân sách a phương thu phí hoàn tr v n u tư: Ti n thu ư c tr cho t ng c p ngân sách theo s v n ã góp vào u tư. Ph n còn l i (n u có) ư c n p vào tài kho n ti n g i c a C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ư ng qu c l ) ho c tài kho n c a S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) u tư, c i t o, duy tu s a ch a nâng c p, m r ng tuy n ư ng b theo k ho ch ư c c p có th m quy n phê duy t sau khi th ng nh t v i cơ quan tài chính cùng c p.
  10. Trư ng h p ti n thu ư c không tr v n ã u tư, s v n u tư còn l i s ư c tr b ng ti n thu ư c l n u th u sau (trư ng h p tuy n ư ng ó ư c ti p t c u th u giai o n sau) ho c t ti n thu phí thu ư c sau khi h t h n h p ng. d) i v i ư ng u tư b ng v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c: Ti n thu ư c n p vào tài kho n ti n g i c a C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ư ng qu c l ) ho c tài kho n c a S Giao thông v n t i ( i v i ư ng a phương) u tư, c i t o, nâng c p, m r ng ư ng b , s a ch a ư ng b theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t sau khi th ng nh t v i cơ quan tài chính cùng c p . 2- Vi c qu n lý, c p phát, quy t toán kinh phí s d ng t ngu n thu chuy n giao quy n thu phí s d ng ư ng b th c hi n theo quy nh hi n hành. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1/ B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i l a ch n m t s tuy n ư ng th c hi n thí i m u th u giao quy n thu phí s d ng ư ng b có th i h n theo hư ng d n t i Thông tư này rút kinh nghi m làm cơ s th c hi n m r ng i v i các tuy n ư ng khác. 2- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3- Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Giao thông v n t i và B Tài chính xem xét, s a i cho phù h p. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT.B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG TH TRƯ NG Huỳnh Th Nhân Ph m Duy Anh Nơi nh n: - VP TW ng, VP Ch t ch nư c, VP QH, VPCP. - Vi n KSNDTC - Toà án NDTC - Các B , cơ quan ngang B , CQ thu c CP - Các cơ quan TW c a các oàn th - UBND các t nh, TP tr c thu c TW - S GTVT, S TC, C c Thu , KBNN các t nh, TP - Công báo - C c Ki m tra văn b n- B Tư pháp - Lưu VP: B GTVT, B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản