Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC

  1. B CÔNG AN - B QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG - NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 41/2008/Q -TTG NGÀY 18/3/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH CH B I DƯ NG I V I L C LƯ NG CHUYÊN TRÁCH U TRANH CH NG T I PH M V MA TUÝ Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c. Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch b i dư ng i v i l c lư ng chuyên trách u tranh ch ng t i ph m v ma tuý. Liên B B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ch b i dư ng, i v i l c lư ng chuyên trách u tranh ch ng t i ph m v ma tuý như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh. 1. i v i B Công an: - S quan, h sĩ quan, cán b , chi n sĩ, trinh sát viên, i u tra viên tr c ti p ho c ph c v tr c ti p các ho t ng nghi p v phát hi n, i u tra, x lý t i ph m v ma tuý. - Cán b , chi n s chuyên trách tr c ti p làm công tác tham mưu phòng ch ng ma tuý thu c Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý. 2. i v i B Qu c phòng: - S quan, h sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng tr c ti p ho c ph c v tr c ti p các ho t ng nghi p v phát hi n i u tra, x lý t i ph m v ma tuý. 3. i v i B Tài chính: - Cán b , nhân viên H i quan tr c ti p ho c ph c v tr c ti p các ho t ng nghi p v phát hi n, i u tra, x lý t i ph m v ma tuý. i u 2. i tư ng áp d ng. 1. i v i B Công an:
  2. a) Cán b , chi n sĩ tr c ti p u tranh ch ng t i ph m v ma tuý: - Lãnh o c p C c, Phòng, i, Trinh sát viên, i u tra viên, Cán b chi n sĩ làm công tác hu n luy n và s d ng chó nghi p v thu c C c C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý; - Lãnh o c p Phòng, i, trinh sát viên, i u tra viên thu c Phòng C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ch huy c p i, trinh sát viên, i u tra viên thu c i C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý Công an các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. i v i Công an các huy n chưa thành l p i C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý, m i có t C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý ư c biên ch trong i C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i ho c i C nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v , thì trinh sát viên, i u tra viên trong T C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý là i tư ng ư c áp d ng hư ng ch b i dư ng, nhưng ph i có Quy t nh phân công nhi m v chuyên trách c a c p có thNm quy n. b) Cán b , chi n s ph c v tr c ti p u tranh ch ng t i ph m v ma tuý: - Lãnh o, ch huy c p Phòng, i, sĩ quan, h sĩ quan làm công tác: Tham mưu, chính tr , h u c n, x lý thông tin t i ph m, văn thư, giao liên, lái xe ph c v công tác phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c C c C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý, Phòng C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý Công an các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, nhưng không ư c quy nh t i i m a, kho n 1, i u 2 Thông tư này. c) Cán b , chi n sĩ chuyên trách tr c ti p làm công tác tham mưu phòng, ch ng ma tuý: Lãnh o c p C c, Phòng; i; sĩ quan, h sĩ quan chuyên trách làm công tác tham mưu chính tr , h u c n, x lý thông tin, văn thư, lái xe ph c v tr c ti p công tác tham mưu phòng, ch ng ma tuý thu c Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý/ T ng c c C nh sát/ B Công an. 2. i v i B Qu c phòng: a) Cán b , chi n sĩ tr c ti p u tranh ch ng t i ph m v ma tuý: - Ch huy c p C c, Phòng, oàn, i, sĩ quan, h sĩ quan, binh s , quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng thu c các Phòng nghi p v , oàn, i c nhi m, i hu n luy n và s d ng chó nghi p v thu c C c phòng ch ng t i ph m ma tuý/ B Tư l nh B i Biên phòng; - Ch huy c p Phòng, i, sĩ quan, h sĩ quan, binh s , quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng thu c Phòng, i c nhi m phòng, ch ng t i ph m ma tuý thu c ch huy B i Biên phòng các t nh, thành ph ;
  3. - S quan, h sĩ quan, binh s , quân nhân chuyên nghi p ư c giao nhi m v chuyên trách tr c ti p phòng, ch ng t i ph m ma tuý thu c các n biên phòng, H i oàn biên phòng; - Ch huy c p Phòng, Ban, C m c nhi m, s quan, h sĩ quan, binh s , quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng thu c Phòng phòng, ch ng t i ph m ma tuý; C m c nhi m phòng, ch ng t i ph m ma tuý thu c C c C nh sát bi n/ B Qu c phòng. - Ch huy c p Phòng, i u tra viên, sĩ quan, nhân viên Phòng i u tra án ma tuý thu c C c i u tra hình s / B Qu c phòng. b) Cán b , chi n sĩ ph c v tr c ti p u tranh ch ng t i ph m v ma tuý: - Ch huy c p Phòng, oàn, i, Sĩ quan, H sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng làm công tác: Tham mưu, chính tr , x lý thông tin v t i ph m, văn thư, lái xe, h u c n ph c v công tác phòng ch ng t i ph m ma tuý thu c C c phòng, ch ng t i ph m ma tuý/ B tư l nh B i Biên phòng. - Sĩ quan, h sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng làm công tác x lý thông tin v t i ph m, văn thư, lái xe, tàu, thuy n, h u c n ph c v tr c ti p công tác phòng, ch ng t i ph m ma tuý thu c Phòng phòng, ch ng t i ph m ma tuý, C m c nhi m phòng, ch ng t i ph m ma tuý/ C c C nh sát bi n/ B Qu c phòng nhưng không ư c quy nh t i i m a, kho n 2, i u 2 Thông tư này. 3. i v i l c lư ng Ki m soát phòng, ch ng ma tuý thu c T ng c c H i quan/ B Tài chính: a) Cán b , nhân viên H i quan tr c ti p u tranh ch ng t i ph m v ma tuý: - Lãnh o C c i u tra ch ng buôn l u/ T ng c c H i quan, ư c phân công chuyên trách tr c ti p ch huy, i u hành công tác u tranh phòng, ch ng ma tuý; - Cán b , nhân viên Phòng Ki m soát ma tuý, i Ki m soát ma tuý thu c C c i u tra ch ng buôn l u/ T ng C c H i quan; - Cán b , nhân viên i Ki m soát phòng, ch ng ma tuý tr c thu c C c h i quan t nh ho c liên t nh; thành ph ; Cán b , nhân viên T Ki m soát ma tuý thu c Chi c c H i quan c a khNu. - Cán b , nhân viên T Ki m soát ma tuý thu c i Ki m soát H i quan tr c thu c C c H i quan t nh ho c liên t nh, thành ph . - Cán b nhân viên hu n luy n và s d ng chó nghi p v phát hi n ma tuý thu c C c i u tra ch ng buôn l u/ T ng C c H i quan, C c h i quan t nh ho c liên t nh, thành ph ; - Cán b , nhân viên i cơ ng tác chi n thu c Trung tâm hu n luy n chó nghi p v phát hi n ma tuý/ C c i u tra ch ng buôn l u/ T ng c c H i quan.
  4. b) Cán b , nhân viên H i quan ph c v tr c ti p u tranh ch ng t i ph m - Cán b , nhân viên làm công tác: Tham mưu t ng h p, x lý thông tin t i ph m, t ch c, hành chính, h u c n, lái xe ph c v tr c ti p công tác phòng, ch ng t i ph m ma tuý thu c Phòng Ki m soát ma tuý, i Ki m soát ma tuý thu c C c i u tra ch ng buôn l u - T ng c c H i quan và i Ki m soát phòng, ch ng ma tuý tr c thu c C c H i quan t nh ho c liên t nh; thành ph nhưng không ư c quy nh t i i m a, kho n 3, i u 2 Thông tư này. i u 3. M c b i dư ng. 1. M c b i dư ng 500.000 ng/ngư i/tháng áp d ng i v i i tư ng tr c ti p u tranh ư c quy nh t i i m a, kho n 1; i m a, kho n 2; i m a, kho n 3, i u 2. 2- M c b i dư ng 400.000 ng/ngư i/tháng áp d ng i v i i tư ng ph c v tr c ti p u tranh ư c quy nh t i i m b và c, kho n 1; i m b, kho n 2; i m b, kho n 3, i u 2. i u 4. i u kho n thi hành. 1. Các i tư ng nêu t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 - i u 2 Thông tư này khi ã ư c tính hư ng ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này thì thôi hư ng các ch b i dư ng khác; khi không còn làm nhi m v phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thì thôi hư ng ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này. - Trư ng h p cán b , chi n sĩ n nh n công tác t i các ơn v chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính (ho c chuy n i làm công tác khác) trong tháng thì ư c hư ng m c b i dư ng như sau: + N u n nh n công tác t ngày 01 n ngày 15 trong tháng (ho c chuy n i t ngày 16 n ngày 31 trong tháng) thì ư c hư ng 100% m c b i dư ng c a tháng ó; + N u n nh n công tác t ngày 16 n ngày 31 trong tháng (ho c chuy n i t ngày 01 n ngày 15 trong tháng) thì ư c hư ng 50% m c b i dư ng c a tháng ó; 2. Các trư ng h p i h c, b ình ch công tác t 3 tháng tr lên, thì th i gian ó không ư c hư ng ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này. 3. Kinh phí b i dư ng c a l c lư ng chuyên trách u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c cơ quan, ơn v nào thì do cơ quan, ơn v ó chi tr . 4. Ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này ư c tính tr hàng tháng và không ư c tính hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch b i dư ng khác mà không tính vào thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân. 5. Ngu n kinh phí th c hi n ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán kinh phí c a Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng ma tuý hàng năm c a B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính. Riêng vi c chi tr ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này, năm 2008 các ơn v b trí t d toán kinh phí Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng ma tuý năm 2008 chi tr . Trư ng
  5. h p ngu n d toán kinh phí năm 2008 không chi tr các ơn v b trí t d toán kinh phí năm 2009 c a Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng ma tuý ư c giao chi tr . Vi c l p d toán và thanh quy t toán kinh phí b i dư ng này ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính - B Công an và các quy nh hi n hành c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t ngân sách Nhà nư c. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Ch quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t ngày Quy t nh s 41/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B QU C PHÒNG B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Công Nghi p Phan Trung Kiên Lê Th Ti m
Đồng bộ tài khoản