Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với lực lượng vũ trang do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm nghị định số 40/CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV

  1. B GIAO THÔNG V N T I- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B N I V -;B QU C NAM PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 10/1998/TTLT-BGTVT- Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1998 BQP-BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I - QU C PHÒNG - N I V S 10/1998/TTLT- GTVT-BQP-BNV NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N M TS I M NGHN NNH 40/CP C A CHÍNH PH V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA I V I L C LƯ NG VŨ TRANG th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a, liên t ch B Giao thông V n t i, B Qu c phòng, B N i v , th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s i m v ăng ký, qu n lý và ki m tra phương ti n thu , thuy n viên, c ng b n thu n i a thu c l c lư ng vũ trang như sau: I- ĂNG KÝ, QU N LÝ VÀ KI M TRA K THU T PHƯƠNG TI N THU N I NA THU C L C LƯ NG VŨ TRANG M i phương ti n thu thu c B Qu c phòng và B N i v (g i t t là phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang), khi tham gia giao thông ư ng thu ph i ư c ăng ký, qu n lý và ki m tra an toàn k thu t theo úng quy nh. A- I V I PHƯƠNG TI N THU LÀM NHI M V AN NINH, QU C PHÒNG 1- Vi c ăng ký, qu n lý và ki m tra k thu t phương ti n thu làm nhi m v quân s do B Qu c phòng quy nh; phương ti n thu thu c l c lư ng công an nhân dân làm nhi m v an ninh, tr t t do B N i v quy nh. Sau khi ăng ký, các phương ti n trên ph i k bi n s theo quy nh và khi tham gia giao thông ph i có các lo i gi y t sau: - Gi y ch ng nh n ăng ký; - Gi y phép lưu hành; - S ki m tra k thu t; - S danh b thuy n viên; - Lý l ch phương ti n;
  2. - Nh t ký hành trình, nh t ký máy; - L nh s d ng phương ti n. 2- C c ăng ki m Vi t Nam th c hi n vi c ki m tra k thu t các phương ti n thu làm nhi m v an ninh, qu c phòng khi có ngh c a C c V n t i - B Qu c phòng ho c C c C nh sát Giao thông ư ng thu - B N i v . B- I V I PHƯƠNG TI N THU THU C CÁC DOANH NGHI P C A L C LƯ NG VŨ TRANG 1- Phương ti n thu thu c các doanh nghi p c a l c lư ng vũ trang ph i ư c ăng ký c p bi n s , qu n lý và ki m tra k thu t theo quy nh c a B Giao thông V n t i. Bi n s c a các phương ti n thu thu c B Qu c phòng thêm hai ch cái in hoa "QP"; c a phương ti n thu thu c B N i v thêm hai ch cái in hoa "CA" sau dãy ch , s ăng ký. 2- C c V n t i - B Qu c phòng, C c C nh sát giao thông ư ng thu - B N i v có trách nhi m thông báo danh sách các phương ti n thu thu c các doanh nghi p c a l c lư ng vũ trang cho C c ư ng sông Vi t Nam và ph i h p ch o chuy n giao h sơ cho cơ quan ăng ký, qu n lý phương ti n thu c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi ơn v t tr s chính làm các th t c ăng ký, qu n lý theo quy nh. Sau khi c p ăng ký các phương ti n thu thu c các doanh nghi p c a l c lư ng vũ trang, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m thông báo cho C c ư ng sông Vi t Nam, C c V n t i - B Qu c phòng và C c C nh sát giao thông ư ng thu - B N i v ph i h p qu n lý. C- QU N LÝ, S D NG, CHUY N M C ÍCH S D NG PHƯƠNG TI N THU C A L C LƯ NG VŨ TRANG 1- Phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang ch ư c s d ng úng m c ích, công d ng ã ăng ký, tr trư ng h p khNn c p v qu c phòng, an ninh theo l nh c a Tư l nh Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. 2- Các phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang khi làm nhi m v chi n u, ph c v chi n u, tu n ti u, tu n tra ki m soát ho c ư c huy ng th c hi n các nhi m v khNn c p v qu c phòng, an ninh m i ư c mang quân hi u, công an hi u và các tín hi u ưu tiên khác theo quy nh. 3- Trư ng h p phương ti n thu thu c các doanh nghi p c a l c lư ng vũ trang chuy n sang làm nhi m v an ninh, qu c phòng ho c ngư c l i theo quy t nh c a c p có thNm quy n thì các cơ quan ăng ký, qu n lý c a B Giao thông V n t i, B Qu c phòng, B N i v ph i thông báo cho nhau b ng văn b n và làm th t c chuy n giao h sơ kèm theo. 4- Hàng năm, C c V n t i - B Qu c phòng, C c C nh sát giao thông ư ng thu - B N i v , C c ư ng sông Vi t Nam - B Giao thông V n t i ph i h p ki m tra, ánh giá th c tr ng tình hình ăng ký, qu n lý các phương ti n thu thu c các doanh
  3. nghi p c a l c lư ng vũ trang các ơn v , a phương ph i h p qu n lý mb o an toàn giao thông ư ng thu n i a. II- THUY N VIÊN TRÊN PHƯƠNG TI N THU N I NA C A L C LƯ NG VŨ TRANG 1- nh biên, ch c danh thuy n viên trên các phương ti n thu làm nhi m v an ninh, qu c phòng do B N i v và B Qu c phòng quy nh. Danh b thuy n viên bao g m quân nhân, công nhân viên qu c phòng t i ngũ ho c cán b , chi n sĩ công an nhân dân. 2- nh biên, ch c danh thuy n viên trên phương ti n thu thu c các doanh nghi p c a l c lư ng vũ trang theo quy nh c a B Giao thông V n t i. Danh b thuy n viên bao g m quân nhân, công nhân viên qu c phòng t i ngũ ho c cán b , chi n sĩ công an nhân dân. Trong trư ng h p c bi t có th s d ng thuy n viên v chuyên môn k thu t không thu c các i tư ng trên nhưng ph i ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3- Hàng năm, B Qu c phòng, B N i v thông báo yêu c u ào t o thuy n viên c a ngành mình và th ng nh t kinh phí ào t o v i B Giao thông V n t i l p k ho ch và giao ch tiêu ào t o t i các trư ng hàng giang, hàng h i thu c B Giao thông v n t i cho B Qu c phòng, B N i v . Quân nhân, công nhân viên qu c phòng ho c cán b , chi n sĩ công an nhân dân ư c ào t o t i các trư ng hàng giang, hàng h i c a Quân i, Công an theo chương trình c a B Qu c phòng, B N i v phù h p v i chương trình ào t o c a B Giao thông V n t i thì ư c d thi l y b ng, ch ng ch chuyên môn do B Giao thông V n t i t ch c. B ng, ch ng ch chuyên môn do B Giao thông V n t i c p cho quân nhân, công nhân viên qu c phòng ho c cán b , chi n sĩ công an nhân dân ư c xem xét áp d ng b nhi m ch c danh thuy n viên trên phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang. III- C NG, B N THU N I NA THU C L C LƯ NG VŨ TRANG 1- Vi c qu n lý, khai thác c ng, b n thu n i a thu c l c lư ng vũ trang làm nhi m v an ninh, qu c phòng do B N i v và B Qu c phòng quy nh. 2- Các c ng, b n thu n i a c a l c lư ng vũ trang làm nhi m v kinh t ngoài vi c th c hi n các quy nh c a B Qu c phòng ho c B N i v còn ph i th c hi n các quy nh c a B Giao thông V n t i v qu n lý, khai thác c ng, b n thu n i a. C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n l p t h th ng báo hi u xác nh ph m vi vùng nư c c a c ng b n thu n i a thu c l c lư ng vũ trang. 3- Phương ti n thu thu c l c lư ng vũ trang khi c p c ng, b n thu n i a dân s ph i ch p hành úng các quy nh v qu n lý, khai thác c ng, b n thu n i a do B Giao thông V n t i quy nh (tr các trư ng h p khNn c p v an ninh, qu c phòng theo l nh c a c p có thNm quy n như quy nh t i i m 1, m c C, ph n I, Thông tư này).
  4. IV- KI M TRA X LÝ VI PH M 1- Phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang ho t ng trên ư ng thu n i a ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh t i Ngh nh 40/CP c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. M i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng thu ph i ư c phát hi n k p th i và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2- L c lư ng c nh sát giao thông ư ng thu ư c quy n ki m tra, x lý theo thNm quy n i v i các phương ti n thu c a l c lư ng vũ trang vi ph m Ngh nh 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a và vi ph m Ngh nh 24/CP ngày 18 thàng 4 năm 1996 v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng và các quy nh liên quan khác c a pháp lu t. 3- L c lư ng ki m tra t u thuy n quân s , u nhi m ki m soát quân s có quy n ki m tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh v an toàn c a phương ti n, i u l nh quân i nhân dân i v i thuy n viên trên t u thuy n quân s và x lý theo i u l nh quân i. i v i phương ti n gi danh phương ti n quân s thì x lý theo quy nh t i Ngh nh 24/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph . Trư ng h p vư t quá thNm quy n ph i báo cáo B Qu c phòng ch o ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t. 4- Thanh tra giao thông ư ng thu n i a có quy n ki m tra, x lý các phương ti n thu , các c ng b n thu n i a thu c l c lư ng vũ trang vi ph m các quy nh v b o m tr t t an toàn giao thông theo thNm quy n quy nh t i Pháp l nh b o v công trình giao thông, Ngh nh 40/CP ngày 5/7/1996 và Ngh nh 80/CP ngày 5/12/1996. Các phương ti n thu , các c ng b n thu n i a thu c l c lư ng vũ trang ph i ch p hành nghiêm các quy t nh x lý vi ph m c a Thanh tra giao thông ư ng thu n i a. 5. L c lư ng c nh sát giao thông ư ng thu , ki m tra t u thuy n quân s , u nhi m ki m soát quân s , Thanh tra giao thông ư ng thu n i a có k ho ch nh kỳ ho c t xu t ph i h p t ch c ki m tra v b o m tr t t an toàn giao thông i v i phương ti n, c ng b n thu n i a c a l c lư ng vũ trang; thông báo cho nhau tình hình vi ph m tr t t an toàn giao thông c a phương ti n, c ng b n thu c a l c lư ng vũ trang ph i h p gi i quy t. V- T CH C TH C HI N C c ư ng sông Vi t Nam - B Giao thông V n t i, C c V n t i - B Qu c phòng, C c C nh sát giao thông ư ng thu - B N i v có trách nhi m giúp Lãnh o B t ch c, ch o th c hi n nghiêm ch nh Thông tư này. Nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n c n k p th i báo cáo các B liên quan th ng nh t gi i quy t. Thông tư này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. ào ình Bình Nguy n Tr ng Xuyên Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản