Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT

  1. B TÀI CHÍNH-B GIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CH Đ QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T QU N LÝ, B O TRÌ ĐƯ NG B Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ngu n tài chính và qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì đư ng b ; Căn c Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Liên B Tài chính, B Giao thông v n t i hư ng d n ch đ qu n lý, thanh toán, quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b do ngân sách nhà nư c b o đ m, như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b do ngân sách nhà nư c b o đ m, bao g m: Ngu n d toán ngân sách nhà nư c b trí hàng năm (v n trong nư c, v n ngoài nư c); ngu n thu phí s d ng đư ng b đư c c p tr l i theo ch đ , đư c qu n lý thu, chi qua ngân sách nhà nư c. 2. Kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng qu c l do ngân sách trung ương b o đ m; kinh phí qu n lý, b o trì đư ng b đ a phương do ngân sách đ a phương b o đ m. 3. Kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b hàng năm đư c qu n lý, thanh toán, quy t toán theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy đ nh t i Thông tư này. II. QUY Đ NH C TH 1. N i dung chi kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b : 1.1. Chi b o trì đư ng b : a. Chi b o dư ng thư ng xuyên đư ng b ; b. Chi s a ch a đ nh kỳ (s a ch a v a và s a ch a l n) đư ng b ; c. Chi s a ch a đ t xu t đư ng b , kh c ph c h u qu thiên tai, ho c các nguyên nhân khác đ đ m b o giao thông. 1.2. Chi ho t đ ng qu n lý và ph c v giao thông đư ng b : a. Chi t ch c theo dõi tình tr ng k thu t và qu n lý công trình đư ng b ; chi t ch c an toàn giao thông đư ng b ; chi ki m tra vi c b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; chi ph c v công tác qu n lý, gi i t a hành lang an toàn đư ng b ; b. Chi ho t đ ng Văn phòng Khu qu n lý đư ng b ; bao g m: Chi theo đ nh m c biên ch đư c giao, chi ho t đ ng đ c thù và các kho n chi không thư ng xuyên (mua s m, s a ch a thi t b , phương ti n, tr s Văn phòng); c. Chi ho t đ ng c a các Tr m ki m tra t i tr ng xe, g m: Chi phí ho t đ ng thư ng xuyên, chi không thư ng xuyên (mua s m, s a ch a thi t b , nhà tr m); d. Chi bù ho t đ ng c a các b n phà, c u phao trong trư ng h p thu không đ chi; đ. Chi mua s m thi t b , s a ch a l n Tr m thu phí s d ng đư ng b (quy đ nh t i Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng đư ng b ); e. Chi th c hi n di d i Tr m thu phí s d ng đư ng b , di d i Tr m ki m tra t i tr ng xe theo d án c p có th m quy n phê duy t t ngu n thu phí s d ng đư ng b ; bao g m: Chi phí xây d ng Tr m, tháo d tr m cũ, v n chuy n trang thi t b và l p đ t t i Tr m m i. g. Chi s a ch a nhà h t qu n lý đư ng b và các kho n chi khác (n u có). 2. L p, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b : Vi c l p, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b hàng năm th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n; Thông tư này hư ng d n thêm m t s đi m như sau:
  2. 2.1. L p d toán: a. Đ i v i đư ng qu c l : Hàng năm căn c vào s ki m tra v d toán chi ngân sách nhà nư c do B Tài chính thông báo; B Giao thông v n t i thông báo s ki m tra cho C c Đư ng b Vi t Nam, đ C c Đư ng b Vi t Nam giao s ki m tra cho các Khu qu n lý đư ng b và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (g i chung là S Giao thông v n t i) đ i v i đư ng qu c l do B Giao thông v n t i u quy n cho đ a phương qu n lý, b o trì (g i chung là đư ng u quy n qu n lý). Căn c vào tình tr ng c u, đư ng b ; đ nh m c kinh t k thu t; n i dung chi quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Thông tư này; đơn giá, đ nh m c chi đư c c p có th m quy n duy t; ch đ chi tiêu tài chính hi n hành và s ki m tra do C c Đư ng b Vi t Nam giao; các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý) l p d toán kinh phí qu n lý, b o trì đư ng b , chi ti t theo n i dung chi, g i C c Đư ng b Vi t Nam xem xét và t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, t ng h p g i B Tài chính theo quy đ nh. b. Đ i v i đư ng đ a phương: Hàng năm căn c vào s ki m tra v d toán chi ngân sách nhà nư c đư c c p có th m quy n giao; tình tr ng c u, đư ng b ; đ nh m c kinh t k thu t; n i dung chi quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Thông tư này; đơn giá, đ nh m c chi đư c c p có th m quy n duy t; ch đ chi tiêu tài chính hi n hành; cơ quan Giao thông v n t i đ a phương l p d toán kinh phí chi qu n lý, b o trì đư ng b , g i cơ quan Tài chính cùng c p theo quy đ nh. Vi c l p d toán kinh phí chi qu n lý, b o trì đư ng b theo quy đ nh t i ti t a, b đi m 2.1, kho n 2, M c II trên đây ph i kèm theo thuy t minh chi ti t. Đ i v i n i dung chi s a ch a đ nh kỳ, chi th c hi n di d i Tr m thu phí, Tr m ki m tra t i tr ng xe ph i chi ti t theo t ng công trình g n v i đo n đư ng, tuy n đư ng, kh i lư ng, kinh phí, th i gian tri n khai th c hi n và th i gian hoàn thành. 2.2. Ch p hành d toán: 2.2.1. Phân b d toán chi ngân sách nhà nư c đư c giao: a. Đ i v i đư ng qu c l : Căn c d toán chi ngân sách nhà nư c năm đư c c p có th m quy n giao; căn c vào s thông báo c a B Giao thông v n t i; căn c vào k ho ch qu n lý, b o trì đư ng b đư c c p có th m quy n giao; C c Đư ng b Vi t Nam l p phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c cho các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý); chi ti t theo n i dung chi quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Thông tư này, chi ti t theo đo n đư ng, tuy n đư ng, kh i lư ng và kinh phí (tr các công trình kh c ph c bão lũ đ m b o thông xe bư c 1); đ i v i công trình có th i gian thi công trên 1 năm, vi c phân b d toán t ng năm ph i b o đ m theo kh i lư ng và th i gian thi công đư c phê duy t trong quy t đ nh đ u tư; không phân b d toán đ i v i kh i lư ng đã th c hi n ngoài danh m c k ho ch đư c giao năm trư c. Đ i v i kh i lư ng s a ch a đ t xu t kh c ph c thiên tai, c u y u, đi m đen và các nguyên nhân khách quan khác đư c c p có th m quy n phê duy t ph i phân b d toán trong năm k ho ch đ th c hi n. Phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c C c Đư ng b Vi t Nam báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, t ng h p g i B Tài chính th m đ nh theo quy đ nh. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính v phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c, B Giao thông v n t i giao d toán chi ngân sách nhà nư c cho C c Đư ng b Vi t Nam, đ C c Đư ng b Vi t Nam giao d toán cho các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý); đ ng g i B Giao thông v n t i, B Tài chính, Kho b c nhà nư c, Kho b c nhà nư c nơi đơn v m tài kho n giao d ch, chi ti t theo n i dung trên đây đ ph i h p th c hi n. b. Đ i v i đư ng đ a phương: Căn c d toán chi ngân sách nhà nư c năm đư c c p th m quy n giao, cơ quan Giao thông v n t i đ a phương l p phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c cho qu n lý, b o trì đư ng b ; chi ti t theo n i dung chi quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Thông tư này; chi ti t theo đo n đư ng, tuy n đư ng, kh i lư ng và kinh phí (tr các công trình kh c ph c bão lũ đ m b o thông xe bư c 1); đ i v i công trình có th i gian thi công trên 1 năm, vi c phân b d toán t ng năm ph i b o đ m theo kh i lư ng và th i gian thi công đư c phê duy t trong quy t đ nh đ u tư; không phân b d toán đ i v i kh i lư ng đã th c hi n ngoài danh m c k ho ch đư c giao năm trư c. Đ i v i kh i lư ng s a ch a đ t xu t kh c ph c thiên tai, c u y u, đi m đen và các nguyên nhân khách quan khác đư c c p có th m quy n phê duy t ph i phân b d toán trong năm k ho ch đ th c hi n. Phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c cơ quan Giao thông v n t i g i cơ quan Tài chính cùng c p th m đ nh theo quy đ nh. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a cơ quan Tài chính cùng c p v phương án phân b d toán chi ngân sách nhà nư c, cơ quan Giao thông v n t i giao d toán chi ngân sách nhà nư c cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c th c hi n; đ ng g i cơ quan Tài chính, Kho b c nhà nư c nơi đơn v m tài kho n giao d ch, chi ti t theo n i dung trên đây đ ph i h p th c hi n.
  3. c. Căn c vào d toán chi qu n lý, b o trì đư ng b đư c c p có th m quy n giao, các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý); cơ quan Giao thông v n t i đ a phương (đ i v i đư ng đ a phương) th c hi n đ u th u, đ t hàng, giao k ho ch kh i lư ng qu n lý, b o trì đư ng b theo quy đ nh hi n hành. Đ i v i nhi m v chi có tính ch t đ u tư th c hi n theo quy trình qu n lý v n đ u tư như: di d i Tr m thu phí s d ng đư ng b , Tr m ki m tra t i tr ng xe; s a ch a l n công trình đư ng b , Tr m thu phí, Tr m ki m tra t i tr ng xe, Văn phòng Khu qu n lý đư ng b , nhà h t qu n lý đư ng b và các nhi m v chi khác. 2.2.2. T m ng, thanh toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b : a. Đ i v i đư ng qu c l : - Đ i v i kinh phí qu n lý, b o trì đư ng qu c l b trí t ngu n d toán ngân sách nhà nư c: Căn c vào d toán chi t ngu n ngân sách nhà nư c đư c giao, các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý) th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ t m ng, thanh toán cho các đơn v qu n lý, b o trì đư ng qu c l theo quy đ nh. - Đ i v i kinh phí qu n lý, b o trì đư ng qu c l b trí t ngu n thu phí s d ng đư ng b n p vào ngân sách trung ương và c p tr l i: Căn c d toán chi t ngu n thu phí s d ng đư c giao, các Khu qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý) th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ t m ng, thanh toán cho các đơn v qu n lý, b o trì đư ng qu c l theo quy đ nh. Trư c ngày 15 tháng 01 năm sau, C c Đư ng b Vi t Nam báo cáo s ti n thu phí s d ng đư ng qu c l th c n p vào ngân sách trung ương đ n ngày 31 tháng 12 năm trư c (có xác nh n c a Kho b c nhà nư c); trư ng h p s phí s d ng đư ng b th c n p vào ngân sách trung ương cao hơn d toán chi đư c giao, s ti n thu phí tăng thêm đư c b sung d toán chi qu n lý b o trì, đư ng qu c l c a năm sau; trư ng h p s phí s d ng đư ng b th c n p vào ngân sách trung ương th p hơn d toán chi đư c giao, s ti n thu phí gi m đư c tr vào d toán chi qu n lý, b o trì đư ng qu c l c a năm sau. b. Đ i v i đư ng đ a phương: - Đ i v i kinh phí qu n lý, b o trì đư ng đ a phương b trí t ngu n d toán ngân sách nhà nư c: Căn c vào d toán ngân sách đư c giao, cơ quan Giao thông đ a phương th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ t m ng, thanh toán cho các đơn v qu n lý, b o trì đư ng đ a phương theo quy đ nh. - Đ i v i kinh phí qu n lý, b o trì đư ng đ a phương t ngu n thu phí s d ng đư ng b n p vào ngân sách đ a phương và c p tr l i: Căn c vào tình hình th c t c a đ a phương, cơ quan Tài chính đ a phương ph i h p v i cơ quan Giao thông quy đ nh c th phương th c c p phát cho phù h p. c. Căn c đ Kho b c nhà nư c th c hi n thanh toán: - Có trong danh m c, d toán công trình đư c c p có th m quy n duy t; - Có kinh phí qu n lý, b o trì đư ng b đư c thông báo; - Quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, đ t hàng, giao k ho ch c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành; - H p đ ng kinh t th c hi n qu n lý, b o trì đư ng b ; - Biên b n nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng; b n thanh toán kh i lư ng; phi u giá công trình; - L nh chu n chi c a th trư ng đơn v ký h p đ ng, cùng h sơ ch ng t h p pháp theo quy đ nh. d. Ki m soát chi t i Kho b c nhà nư c: Kho b c nhà nư c nơi giao d ch ki m tra theo các căn c nêu trên, th c hi n ki m soát chi trư c khi t m ng, thanh toán theo đ ngh c a th trư ng đơn v s d ng ngân sách nhà nư c, c th : - Đ i v i nhi m v chi qu n lý, b o trì đư ng b có tính ch t thư ng xuyên, chi s a ch a v a: Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát chi theo quy đ nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. Trư ng h p công vi c chưa hoàn thành, m c t m ng t i đa không quá 60% d toán kinh phí ho c giá tr h p đ ng kinh t th c hi n qu n lý, b o trì đư ng b . - Đ i v i nhi m v chi có tính ch t đ u tư th c hi n theo quy trình qu n lý v n đ u tư như: di d i Tr m thu phí s d ng đư ng b , Tr m ki m tra t i tr ng xe; s a ch a l n công trình đư ng b , Tr m thu phí, Tr m ki m tra t i tr ng xe, Văn phòng Khu qu n lý đư ng b , nhà h t qu n lý đư ng b và các nhi m v chi khác, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát chi theo quy đ nh t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s
  4. 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 2.3. Quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b : a. Báo cáo quy t toán. Các đơn v đư c giao d toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b l p báo cáo quy t toán theo đúng m u bi u, th i h n n p theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Báo cáo quy t toán kèm theo báo cáo danh m c công trình đã đư c giao k ho ch trong năm đ ngh quy t toán chi ti t theo n i dung chi quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Thông tư này (Kèm theo ph l c bi u m u báo cáo). b. Xét duy t và th m đ nh báo cáo quy t toán. Vi c xét duy t và th m đ nh báo cáo quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b hàng năm th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 2/01/2007 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán năm đ i v i cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr và ngân sách các c p; c th : - Đ i v i đư ng qu c l : C c Đư ng b Vi t Nam có trách nhi m xét duy t quy t toán năm c a các Khu Qu n lý đư ng b và S Giao thông v n t i (đ i v i đư ng u quy n qu n lý); B Giao thông v n t i có trách nhi m th m đ nh quy t toán năm c a C c Đư ng b Vi t Nam; B Tài chính có trách nhi m th m đ nh quy t toán năm c a B Giao thông v n t i theo quy đ nh. - Đ i v i đư ng đ a phương: Cơ quan Giao thông v n t i có trách nhi m xét duy t quy t toán năm c a các đơn v tr c thu c; cơ quan Tài chính có trách nhi m th m đ nh quy t toán năm c a cơ quan Giao thông v n t i theo quy đ nh. - Riêng Đ i v i nhi m v chi có tính ch t đ u tư th c hi n theo quy trình qu n lý v n đ u tư như: di d i Tr m thu phí s d ng đư ng b , Tr m ki m tra t i tr ng xe; s a ch a l n công trình đư ng b , Tr m thu phí, Tr m ki m tra t i tr ng xe, Văn phòng Khu qu n lý đư ng b , nhà h t qu n lý đư ng b và các nhi m v chi khác, ngoài vi c th c hi n quy t toán hàng năm theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 2/01/2007 c a B Tài chính, khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào s d ng ph i th c hi n quy t toán công trình hoàn thành theo quy đ nh t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 4/9/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; trư ng h p quy t toán công trình hoàn thành đư c c p có th m quy n phê duy t có chênh l ch so v i t ng giá tr đã quy t toán các năm, thì s chênh l ch đó đư c đi u ch nh vào quy t toán c a năm phê duy t quy t toán công trình hoàn thành tương ng. 3. Công tác ki m tra: Đ b o đ m vi c s d ng kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b đúng m c đích, có hi u qu ; B Giao thông v n t i, C c Đư ng b Vi t Nam, cơ quan Giao thông v n t i đ a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Tài chính cùng c p ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t tình hình qu n lý, s d ng, thanh toán, quy t toán kinh phí s nghi p kinh t qu n lý, b o trì đư ng b t i các đơn v tr c thu c. Các kho n chi qu n lý, b o trì đư ng b vư t đ nh m c, chi không đúng ch đ , chi sai n i dung chi quy đ nh t i Thông tư liên t ch này đ u ph i xu t toán thu h i n p ngân sách nhà nư c; đ ng th i ngư i nào ra l nh chi sai ngư i đó ph i b i hoàn cho công qu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và bãi b Thông tư Liên t ch s 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT ngày 05/01/2001 c a B Tài chính - B Giao thông v n t i hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát, thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t s a ch a đư ng b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh đơn v ph n ánh v B Tài chính, B Giao thông v n t i đ k p th i gi i quy t./. KT.B TRƯ NG B GTVT KT.B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n H ng Trư ng Đ Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng TW và các ban c a Đ ng; - VP QH; VP CTN; VPCP
  5. - Vi n KSNDTC, Toà án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - S GTVT; S GTCC; S TC; KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph - Các đơn v thu c B Tài chính, B GTVT; - Website B Tài chính; Website B GTVT - Lưu: VT B Tài chính, VT B GTVT
  6. PH L C BÁO CÁO TH C HI N NHI M V ĐƯ C GIAO NĂM ... Đ NGH QUY T TOÁN (Áp dung đ i v i đơn v d toán c p II và c p III) Đơn v : đ ng Giá tr Giá tr Giá tr D công công D Giá tr công toán trình, trình, toán Giá tr công trình, ngân h ng h ng ngân d trình, h ng m c sách m c m c sách S toán h ng hoàn nhà hoàn hoàn nhà T Nhi m v công m c thành đ nư c thành đã thành nư c T trình hoàn ngh đư c quy t chuy n còn đư c thành quy t giao toán lu sang dư duy t trong toán trong k đ n năm sau cu i năm trong năm năm báo quy t năm năm cáo toán 1 2 3 4 5 6=3-1 7=4-1 T ng s Qu n lý, b o trì thư ng 1 xuyên (Ph n ánh theo t ng tuy n đư ng: đư ng, c u) ….. 2 S a ch a v a (Ph n ánh theo t ng công trình, đ a đi m công trình g n v i tuy n đư ng b ; t ng nhi m v khác c th ) ….. 3 S a ch a l n (Ph n ánh theo t ng công trình, đ a đi m công trình g n v i tuy n đư ng b ; t ng nhi m v khác c th ) ….. 4 Các nhi m v khác (Ph n ánh t ng nhi m v c th ) Chú thích: 1. Đơn v d toán c p III báo cáo đ y đ các n i dung theo bi u m u trên g i đơn v d toán c p II; riêng đơn v d toán c p II báo cáo theo danh m c s a ch a v a, s a ch a l n và các nhi m v khác g i đơn v d toán c p I 2. C t 4: giá tr công trình, h ng m c hoàn thành đ ngh quy t toán trong năm là giá tr đ ngh quy t toán trong năm (b ng ho c th p hơn d toán ngân sách nhà nư c đư c giao-c t 1). 3. C t 5 Giá tr công trình, h ng m c hoàn thành đã quy t toán lu k đ n năm báo cáo: đ ph n ánh đ i v i các công trình quy đ nh t i g ch đ u dòng th 3 ti t b đi m 2.3 m c 2 Ph n II Thông tư liên t ch 4. C t 6: giá tr công trình, h ng m c hoàn thành chuy n sang năm sau quy t toán ph n ánh trong chênh l ch do d toán ngân sách nhà nư c (c t 1) b trí th p hơn giá tr công trình, h ng m c hoàn thành trong năm (c t 3)
  7. 5. C t 7: d toán ngân sách nhà nư c còn dư cu i năm ph n ánh chênh l ch do d toán ngân sách nhà nư c b trí (c t 1) cao hơn giá tr đ ngh quy t toán trong năm (c t 4) PH L C BÁO CÁO TH C HI N NHI M V ĐƯ C GIAO NĂM ... Đ NGH QUY T TOÁN (Áp dung đ i v i đơn v d toán c p II và c p III) Đơn v : đ ng Giá tr Giá tr công công D toán Giá tr Giá tr D trình, trình, ngân Giá tr công công trình, toán h ng h ng sách d trình, h ng m c ngân m c m c S nhà toán h ng hoàn sách hoàn hoàn T Nhi m v nư c công m c thành nhà thành đ thành đã T đư c trình hoàn chuy n nư c ngh quy t giao đư c thành sang năm còn dư quy t toán lu trong duy t trong sau quy t cu i toán k đ n năm năm toán năm trong năm báo năm cáo 1 2 3 4 5 6=3-1 7=4-1 T ng s Qu n lý, b o trì 1 thư ng xuyên (Ph n ánh theo t ng tuy n lu ng đư ng thu n i đ a) ….. 2 Không thư ng xuyên (Ph n ánh theo t ng công trình , v trí g n v i tuy n lu ng đư ng thu n i đ a; t ng nhi m v c th ) ….. Chú thích: 1. Đơn v d toán c p III báo cáo đ y đ các n i dung theo bi u m u trên g i đơn v d toán c p II; riêng đơn v d toán c p II báo cáo theo danh m c không thư ng xuyên g i đơn v d toán c p I 2. C t 4: giá tr công trình, h ng m c hoàn thành đ ngh quy t toán trong năm là giá tr đ ngh quy t toán trong năm (b ng ho c th p hơn d toán ngân sách nhà nư c đư c giao). 3. C t 5: Giá tr công trình, h ng m c hoàn thành đã quy t toán lu k đ n năm báo cáo: đ ph n ánh đ i v i các công trình quy đ nh t i kh th 2 ti t b đi m 2.3 m c 2 Ph n II Thông tư liên t ch 4. C t 6: giá tr công trình, h ng m c hoàn thành chuy n sang năm sau quy t toán ph n ánh trong chênh l ch do d toán ngân sách nhà nư c (c t 1) b trí th p hơn giá tr công trình, h ng m c hoàn thành trong năm (c t 3) 5. C t 7: d toán ngân sách nhà nư c còn dư cu i năm ph n ánh chênh l ch do d toán ngân sách nhà nư c b trí (c t 1) cao hơn giá tr đ ngh quy t toán trong năm (c t 4)
Đồng bộ tài khoản