Thông tư liên tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 103/2001/ttlt-btc-bvgcp-bvhtt-bng', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B NGO I GIAO-B TÀI NAM CHÍNH-B VĂN HOÁ c l p - T do - H nh phúc THÔNG TIN ******** ******** S : 103/2001/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 24 tháng 12 năm 2001 BVGCP-BVHTT-BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH- BAN V T GIÁ CHÍNH PH - B VĂN HOÁ THÔNG TIN - B NGO I GIAO S 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N TR GIÁ I V I CƯ C V N CHUY N N PH M VĂN HOÁ, GIÁ VÉ MÁY BAY C A CÁC OÀN NGH THU T I BI U DI N PH C V C NG NG NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 114/2001/Q -TTg ngày 31/7/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Liên t ch B Tài chính - Ban V t giá Chính ph - B Văn hoá Thông tin - B Ngo i giao hư ng d n th c hi n vi c tr giá i v i cư c v n chuy n phim nh, sách báo, văn hoá ph m, n ph m tuyên truy n qu ng bá cho du l ch, các tài li u tuyên truy n cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài; tr giá vé máy bay cho các oàn ngh thu t trong nư c i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài như sau: I. CÁC QUY NNH CHUNG 1/ Th c hi n tr giá i v i cư c v n chuy n phim nh, sách báo, văn hoá phNm, n phNm tuyên truy n qu ng bá cho du l ch, các tài li u tuyên truy n (dư i ây g i chung là n phNm văn hoá) cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, tr giá vé máy bay cho các oàn ngh thu t trong nư c i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2/ i u ki n tr giá cư c v n chuy n n phNm văn hoá - Các t ch c có ch c năng ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c xu t b n, phát hành n phNm văn hoá ư c phép xu t khNu các n phNm văn hoá ra nư c ngoài. - Các n phNm văn hoá ã ư c xu t b n và phát hành r ng rãi trong c nư c nh m ph c v nhi m v chính tr , tuyên truy n chính sách c a ng và Nhà nư c không vi ph m quy nh t i i u 22 c a Lu t Xu t b n.
  2. - Trong ph m vi danh m c, s lư ng n phNm văn hoá ư c l a ch n tr giá cư c v n chuy n ph c v công ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 3/ i u ki n tr giá vé máy bay - Các oàn ngh thu t có chương trình bi u di n c s c, áp ng ư c yêu c u ph bi n, tuyên truy n ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c. - ư c B Văn hoá Thông tin ho c B Ngo i giao gi i thi u i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 4/ Nguyên t c th c hi n tr giá a- Th c hi n tr giá cư c v n chuy n cho các ơn v làm nhi m v ưa n phNm văn hoá ra nư c ngoài ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam theo s lư ng n phNm văn hoá th c t v n chuy n và không vư t quá s lư ng, ch ng lo i ư c thông báo. b- Th c hi n tr giá vé máy bay cho các oàn ngh thu t theo s lư ng ngư i, tr giá cư c v n chuy n o c (tr c ti p ph c v cho chương trình ngh thu t) th c t ra nư c ngoài bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam và không vư t quá s ngư i, o c ã ư c thông báo cho phép. c- Không th c hi n tr giá cư c v n chuy n, tr giá vé i v i các ơn v ã ư c ngân sách nhà nư c m b o toàn b kinh phí ho c ã có ngu n kinh phí khác m b o. 5/ M c tr giá - Tr giá b ng 50% t ng s cư c v n chuy n n phNm văn hoá th c t thanh toán v i các ơn v v n t i ( ư ng b , ư ng s t, ư ng thu , hàng không, bưu i n). - Tr giá b ng 50% giá vé máy bay (h ng economy); 50% giá cư c v n chuy n o c th c t thanh toán v i Hãng Hàng không Qu c gia Vi t Nam ho c các Hãng v n chuy n hàng không khác (trong trư ng h p Hãng Hàng không Qu c gia Vi t Nam không có ư ng bay). II. CÁC QUY NNH C TH A- L P K HO CH VÀ D TOÁN NHU C U KINH PHÍ TR CƯ C 1/ Hàng năm căn c nhu c u tuyên truy n cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Căn c vào th c t n phNm văn hoá ã phát hành trong nư c, các chương trình ngh thu t ã ư c dàn d ng và bi u di n; Căn c vào kh năng cân i hàng năm c a Ngân sách Nhà nư c, B Văn hoá Thông tin ph i h p v i B Ngo i giao và các B , ngành liên quan l p k ho ch c th v s lư ng c a t ng ch ng lo i n phNm văn hoá và s lư ng ngư i, o c theo các oàn ngh thu t có chương trình bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Trên cơ s ó, B Văn hoá Thông tin l p d toán chung nhu c u kinh phí tr giá cư c v n chuy n g i B Tài chính, B K ho ch và u tư cùng k ho ch ngân sách hàng năm c a B .
  3. 2/ Căn c d toán nhu c u kinh phí tr giá do B Văn hoá Thông tin l p, B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư ki m tra, t ng h p vào k ho ch Ngân sách Nhà nư c báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong t ng chi tr giá, tr cư c chung c a Ngân sách Nhà nư c hàng năm. B-TH C HI N K HO CH VÀ C P PHÁT KINH PHÍ TR GIÁ 1/ Trên cơ s ngu n kinh phí tr giá ư c duy t và b trí trong ngân sách nhà nư c ã giao; B Văn hoá Thông tin có trách nhi m thông báo s lư ng n phNm văn hoá, s lư ng ngư i, o c theo các oàn ngh thu t bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài và d ki n phân b kinh phí tr giá cho t ng ơn v có i u ki n quy nh ư c tr giá g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. Căn c ngh c a B Văn hoá Thông tin, B Tài chính s thông báo h n m c kinh phí cho t ng ơn v th c hi n. Kinh phí tr giá thông báo năm nào th c hi n trong năm ó. N u không th c hi n trong năm không ư c chuy n sang năm sau. 2/ Các ơn v có trong danh m c ư c c p kinh phí tr giá, sau khi th c hi n v n chuy n n phNm văn hoá ho c sau khi hoàn thành vi c ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t có trách nhi m l p h sơ ngh c p kinh phí tr giá theo úng s lư ng n phNm văn hóa th c t v n chuy n, s lư ng di n viên, o c th c t i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài g i B Tài chính và ng g i S Tài chính V t giá nơi ơn v óng tr s (n u là ơn v do a phương qu n lý) xem xét, c p kinh phí tr giá. 3/ H sơ ngh c p kinh phí tr giá g m: - Văn b n thông báo ho c gi y gi i thi u c a B Văn hoá Thông tin ho c B Ngo i giao v vi c v n chuy n n phNm văn hoá, bi u di n ngh thu t ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. - Danh sách di n viên, s lư ng o c thu c oàn ngh thu t i bi u di n ư c B Văn hoá Thông tin phê duy t và hoá ơn mua vé máy bay; Hoá ơn cư c v n chuy n o c ; Hoá ơn v n chuy n n phNm văn hóa. - Xác nh n c a cơ quan ngo i giao nơi oàn ngh thu t bi u di n ho c nơi n phNm văn hoá ư c v n chuy n n và phát hành. - Công văn ngh thanh toán kinh phí tr giá vé máy bay c a oàn ngh thu t, ngh thanh toán kinh phí tr giá cư c v n chuy n c a ơn v th c hi n xu t khNu n phNm văn hoá. - Văn b n thông báo h n m c kinh phí c a B Tài chính cho ơn v . 4/ B Tài chính ki m tra xét duy t và th c hi n c p kinh phí tr giá cho các ơn v như sau: a- i v i các ơn v có n phNm văn hoá v n chuy n ra nư c ngoài, các oàn ngh thu t Trung ương, B Tài chính c p tr c ti p cho các ơn v b ng l nh chi ti n.
  4. b- i v i các ơn v v n chuy n n phNm văn hoá, các oàn ngh thu t a phương, B Tài chính c p phát b ng hình th c c p kinh phí u quy n v S Tài chính V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p cho ơn v . c- Vi c h ch toán kinh phí tr giá th c hi n theo ch k toán Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 5/ Các ơn v ư c Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí tr giá có trách nhi m s d ng úng m c ích, quy t toán kinh phí tr giá theo quy nh c a ch qu n lý tài chính hi n hành. S Tài chính V t giá quy t toán kinh phí u quy n v i B Tài chính theo quy nh hi n hành. Nghiêm c m s d ng kinh phí tr cư c cho m c ích khác. III. T CH C TH C HI N 1. Vi c tr giá i v i cư c v n chuy n n phNm văn hoá, tr giá vé máy bay cho các oàn ngh thu t i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài s th c hi n t ng bư c phù h p v i th c t th c hi n và kh năng c a Ngân sách Nhà nư c. 2. vi c th c hi n tr giá ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài ư c thu n l i, B Văn hoá Thông tin, B Ngo i giao có trách nhi m ti n hành ngay vi c d toán kinh phí tr giá làm cơ s b trí Ngân sách Nhà nư c năm 2002. 3. Công tác thanh tra, ki m tra: Liên B có trách nhi m ph i h p ki m tra vi c s d ng kinh phí tr giá i v i cư c v n chuy n n phNm văn hoá, giá vé máy bay c a các oàn ngh thu t i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, x lý k p th i các trư ng h p vi ph m theo quy nh hi n hành. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính, Ban V t giá Chính ph , B Văn hoá Thông tin, B Ngo i giao nghiên c u gi i quy t. H Xuân Hùng Lưu Tr n Tiêu ( ã ký) ( ã ký) Nguy n ình Bin Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản