Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
69
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA

  1. B TÀI CHÍNH - B CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN c l p – T do – H nh phúc --------------- ------------------- S : 144/2009/TTLT-BTC-BCA Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG QU PHÒNG CH NG MA TUÝ THEO QUY NNH T I QUY T NNH S 110/2008/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU PHÒNG CH NG MA TUÝ. Căn c Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan tham gia phòng, ch ng ma túy b thi t h i v tính m ng, s c kh e, tài s n. Căn c Ngh nh s 04/2003/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh v khen thư ng i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan có thành tích trong phòng, ch ng ma túy. Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c Căn c Quy t nh s 110/2008/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, qu n lý, s d ng Qu phòng ch ng ma tuý. Liên B B Tài chính, B Công an hư ng d n vi c qu n lý và s d ng Qu phòng ch ng ma túy như sau: i u 1. Ph m vi, m c trích Qu phòng, ch ng ma tuý. 1. Qu phòng, ch ng ma túy ư c l p Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương h tr công tác phòng, ch ng ma túy. 2. Toàn b s ti n Vi t Nam, ngo i t , ti n bán u giá tài s n, tang v t b t ch thu (tr ma túy), phương ti n thu ư c t các v án ph m t i v ma túy trên a bàn c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là a phương), sau khi b n án, quy t nh x lý có hi u l c pháp lu t và tr i nh ng kho n chi phí h p lý theo quy nh hi n hành v bán u giá tài s n (n u có), ư c phân chia theo t l sau ây: a) Trích 30% cho cơ quan i u tra tr c ti p khám phá, th lý chính c a v án thư ng cho các ơn v , cá nhân tr c ti p tham gia phát hi n, i u tra v án. b) Trích 10%, chuy n vào tài kho n Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương. c) Trích 60%, chuy n vào tài kho n Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương nơi Toà án nhân dân xét x sơ thNm.
  2. 3. Cơ quan Thi hành án các c p ch u trách nhi m thi hành theo quy nh c a pháp lu t ngay sau khi b n án, quy t nh x lý c a Toà án i v i các v án ph m t i v ma tuý trên a bàn các a phương có hi u l c pháp lu t và chuy n giao toàn b s ti n Vi t Nam, ngo i t , tài s n, tang v t (tr ma tuý), phương ti n thu ư c cho S Tài chính. S Tài chính thay m t U ban nhân dân c p t nh ti p nh n toàn b s ti n Vi t Nam, ngo i t , tài s n, tang v t, phương t ên do cơ quan Thi hành án các c p chuy n giao; t ch c vi c bán u giá i v i tài s n, tang v t, phương ti n b t ch thu theo úng quy nh hi n hành; th c hi n phân chia s ti n Vi t Nam, ngo i t , ti n bán u giá tài s n, tang v t, phương ti n b t ch thu, t các v án ph m t i v ma túy trên a bàn c a a phương theo úng t l quy nh t i kho n 2, i u này. i u 2. M c thư ng, qu n lý và s d ng ngu n trích thư ng. 1. Căn c s ti n Vi t nam, ngo i t và ti n bán u giá tài s n, tang v t (tr ma tuý), phương ti n thu ư c (sau khi ã tr i các kho n chi phí cho vi c bán tài s n) t v án ph m t i v ma tuý trên a bàn c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, sau khi b n án, quy t nh x lý có hi u l c pháp lu t. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh trích 30% (quy nh t i ti t a, kho n 2, i u 1 Thông tư này) thư ng cho các ơn v , cá nhân tr c ti p tham gia i u tra, khám phá, th lý các v án v ma tuý trên a bàn. M c thư ng c th cho t p th , cá nhân tr c ti p tham gia i u tra, khám phá, th lý các v án v ma tuý nói trên do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch y ban nhân dân c p t nh) căn c vào tính ch t c a v án, s lư ng ngư i tham gia, s lư ng ơn v tham gia, thành tích, công s c óng góp c a t ng t p th , cá nhân tr c ti p tham gia phát hi n, i u tra, khám phá v án quy t nh. M c thư ng t i a i v i cá nhân là 1.500.000 (m t tri u, năm trăm ngàn) ng/ngư i/v và i v i t p th là 20.000.000 (hai mươi tri u) ng/t p th /v . 2. Căn c quy t nh c a Ch t ch U ban Nhân dân c p t nh. Th trư ng cơ quan i u tra khám phá, th lý chính c a v án ch trì, ph i h p v i cơ quan phát hi n u m i v án xem xét và phân ph i ti n thư ng ư c trích nói trên cho các ơn v , cá nhân có thành tích m t cách công khai, minh b ch, khách quan, dân ch và công b ng. Trư ng h p sau khi th c hi n thư ng theo m c t i a cho cá nhân và t p th nói trên mà không h t s ti n ư c trích, thì s ti n còn l i ư c b sung mua s m trang, thi t b chuyên dùng cho l c lư ng tr c ti p u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý. Th trư ng cơ quan i u tra khám phá, th lý chính c a v án l p d toán, trình Ch t ch y ban nhân c p t nh phê duy t và t ch c, tri n khai vi c mua s m; l p báo cáo thanh, quy t toán kho n kinh phí này theo các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 3. Ngu n hình thành Qu phòng, ch ng ma tuý. 1. i v i Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương:
  3. a) S trích 10% quy nh t i ti t b, kho n 2, i u 1, Thông tư này. b) Các kho n tài tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c quy nh t i kho n 1, i u 5, Thông tư này. c) Ngân sách Trunng ương h tr trong trư ng h p c bi t, theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2. i v i Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương: a) S trích 60% quy nh t i ti t c, kho n 2, i u 1, Thông tư này. b) Các kho n tài tr c a t p th , cá nhân trong và ngoài nư c. c) Ngân sách a phương h tr theo quy t nh c a c p có thNm quy n. d) Ngân sách trung ương h tr ban u i v i các a phương khó khăn, không i u ki n thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý, trên cơ s án thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương. i u 4. Cơ quan qu n lý, i u hành Qu phòng, ch ng ma túy. 1. B trư ng B Công an qu n lý, i u hành Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương. Chánh Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy B Công an giúp B trư ng B Công an theo dõi, qu n lý, c p phát và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy c a Trung ương. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh qu n lý, i u hành qũy phòng, ch ng ma túy c a a phương. Giám c công an c p t nh - Th trư ng cơ quan Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ki m tra n i dung chi, m c chi qũy phòng, ch ng ma tuý, Giám c S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh theo dõi, qu n lý, c p phát và thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương theo quy nh t i Thông tư này. 3. Chánh văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy B Công an, Giám c S Tài ch nh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c (nơi ơn v óng tr s ) qu n lý và theo dõi thu, chi Qu phòng, ch ng ma túy. i u 5. Ti p nh n, qu n lý, s d ng các kho n tài tr . 1. Các kho n tài tr c a cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c cho công tác phòng, ch ng ma túy b ng ti n, phương ti n, tài s n n u có a ch c th thì chuy n theo a ch mà cá nhân, t ch c tài tr ch nh, theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. N u không có a ch c th thì chuy n v Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương. 2. Chánh Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy B Công an ch u trách nhi m ti p nh n nh ng kho n tài tr cho công tác phòng, ch ng ma túy Trung ương. N u b ng ti n Vi t Nam, ngo i t thì tr c ti p ti p nh n và n p vào tài kho n Qu phòng,
  4. ch ng ma túy Trung ương. N u b ng hi n v t thì l p biên b n giao, nh n và ch u trách nhi m qu n lý, b o qu n hi n v t ó theo quy nh hi n hành. 3. Giám c S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ti p nh n nh ng kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân cho công tác phòng, ch ng ma túy c a a phương. N u b ng ti n Vi t Nam, ngo i t thì tr c ti p ti p nh n và n p ti n vào tài kho n Qu phòng, ch ng ma túy t nh, thành ph . N u b ng hi n v t thì l p biên b n giao, nh n và ch u trách nhi m qu n lý, b o qu n hi n v t ó theo quy nh hi n hành. 4. Các lo i trang, thi t b , phương ti n ti p nh n t các ngu n tài tr nói trên, n u phù h p v i ho t ng c a các ơn v làm công tác u tranh phòng, ch ng ma túy thì Chánh Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy B Công an ho c Giám c S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ánh giá l i tài s n, trình lãnh o B Công an ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh c p các lo i trang, thi t b , phương ti n ó cho ơn v làm công tác u tranh phòng, ch ng ma túy qu n lý, s d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng tài s n công; ng th i ti n hành làm th t c ghi thu cho Ngân sách nhà nư c, ghi chi cho các ơn v ư c c p theo giá tr c a tài s n ã ư c ánh giá l i nói trên Trư ng h p các lo i tài s n, phương ti n ti p nh n t ngu n tài tr nói trên không phù h p v i ho t ng phòng, ch ng ma túy thì Chánh Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy B Công an báo cáo lãnh o B Công an; Giám c S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c bán u giá theo quy nh hi n hành. S ti n thu ư c, chuy n vào tài kho n Qu phòng, ch ng ma túy Trung ương ho c Qu phòng, ch ng ma túy c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ng th i làm th t c ghi thu cho Ngân sách nhà nư c và ghi chi cho Qu phòng, ch ng ma tuý s ti n này. i u 6. N i dung chi, m c chi Qu phòng, ch ng ma tuý. 1. i v i Qu phòng ch ng ma tuý c a a phương: a) H tr cho các ơn v trên a bàn tr c ti p u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý mua s m trang, thi t b k thu t nghi p v ph c v ho t ng u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý. N i dung h tr , m c h tr do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào i u ki n c th c a ơn v tr c ti p u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý v t ch c, biên ch , trang b hi n có và kh năng c a Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương quy t nh. Vi c mua s m các lo i trang, thi t b k thu t nghi p v t ngu n h tr nói trên ư c th c hi n theo úng trình t , th t c quy nh hi n hành c a nhà nư c v mua s m và u th u mua s m tài s n nhà nư c. b) H tr m t l n cho thân nhân nh ng ngư i b hy sinh, b thương t t, m au (g m v ho c ch ng; cha, m ; con , con nuôi h p pháp và ngư i có công nuôi dư ng, theo quy nh c a pháp lu t) do tr c ti p tham gia u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý. M c h tr t i a không vư t quá 08 (tám) tháng lương t i thi u chung i v i cơ quan hành chính s nghi p theo quy nh hi n hành.
  5. c) Trích thư ng cho các ơn v , cá nhân tr c ti p phát hi n, i u tra v án v ma tuý trên a bàn a phương. Trong trư ng h p các cơ quan i u tra, tr c ti p khám phá, th lý các v án v ma tuý c bi t nghiêm tr ng, có nhi u b can nhưng không thu ư c ti n, tang v t, tài s n. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c tính ch t c a t ng v án quy t nh trích t Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích xu t s c tr c ti p tham gia i u tra, khám phá, th lý v án v ma tuý. M c thư ng t i a không vư t quá 1.500.000 (m t tri u năm trăm ngàn) ng /ngư i/v và 20.000.000 (hai mươi tri u) ng/t p th /v . d) Trư ng h p c bi t, i v i vi c h tr ho t ng cai nghi n, qu n lý sau cai nghi n và h tr tái hoà nh p c ng ng cho các i tư ng sau cai nghi n ma túy t i a phương; h tr xoá b và thay th cây có ch t ma tuý trên a bàn a phương theo quy t nh c a c p có thNm quy n thì n i dung chi, m c chi th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 4; kho n 8, ph n II, Thông tư liên t ch s 57/2008/TTLT-BTC- BCA ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý. ) H tr ho t ng c a các chi n d ch hành ng, tuyên truy n v phòng, ch ng ma tuý trên a bàn a phương. N i dung h tr , m c h tr do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c tính ch t, quy mô, ph m vi, m c th c hi n c a các chi n d ch hành ng, tuyên truy n; căn c ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu tài chính hi n hành và kh năng c a Qu phòng, ch ng ma túy a phương quy t nh. e) H tr n bù tr c p, thi t h i theo quy nh t i Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan tham gia phòng, ch ng ma tuý b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n. N i dung chi, m c chi th c hi n theo quy nh t i i m 2, ph n VI, Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT- BCA-BTC-BL TBXH-BQP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a B Công an, B Tài chính, B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s i m c a Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan tham gia phòng, ch ng ma tuý b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n. g) H tr vi c thư ng b ng ti n theo quy t nh c a c p có thNm quy n thu c a phương cho các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng ma tuý theo quy nh t i ti t c, kho n 2, i u 5, Ngh nh s 04/2003/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh v khen thư ng i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan có thành tích trong phòng, ch ng ma tuý. M c ti n thư ng th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính. 2. i v i Qu phòng ch ng ma tuý trung ương: a) H tr các chi n d ch truy quét các ư ng dây, băng nhóm mua bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng các ch t ma tuý; h tr ho t ng i u tra, truy t , xét x , ki m sát i u tra, ki m sát xét x các v án tr ng i m, ph c t p v ma tuý có y u t nư c
  6. ngoài, ho c có liên quan n a bàn c a nhi u a phương theo quy t nh c a c p có thNm quy n. N i dung chi, m c chi th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 2, ph n II, Thông tư liên t ch s 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý. b) Trư ng h p c bi t, i v i vi c h tr nghiên c u, ng d ng các bài thu c cai nghi n, ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma tuý; h tr xoá b , tri t phá cây có ch t ma tuý liên quan n a bàn c a nhi u a phương và t i các t nh có chung ư ng biên gi i v i Campuchia, Lào, Trung Qu c theo quy t nh c a c p có thNm quy n. N i dung chi, m c chi th c hi n theo quy nh t i kho n 3, kho n 8; ph n II, Thông tư liên t ch s 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý. c) H tr n bù, tr c p thi t h i theo Quy t nh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính ho c ngưòi có thNm quy n thu c cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma túy thu c Công an nhân dân, B i Biên phòng, H i quan cho các i tư ng tham gia phòng, ch ng ma túy b thi t h i v tính m ng, s c kh e và tài s n, quy nh t i i u 6, i u 7, i u 10 Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17/12/2002 c a Chính ph . N i dung chi, m c chi th c hi n theo quy nh t i i m 2, ph n VI, Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT- BCA-BTC-BL TBXH-BQP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a B Công an, B Tài chính, B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s i m c a Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan tham gia phòng, ch ng ma tuý b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n. d) H tr vi c thư ng b ng ti n theo quy t nh c a c p có thNm quy n thu c trung ương cho các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng ma tuý theo quy nh t i ti t c, kho n 2, i u 5, Ngh nh s 04/2003/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh v khen thư ng i v i cá nhân, gia ình, t ch c, cơ quan có thành tích trong phòng, ch ng ma tuý. M c thư ng ư c th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính. i u 7. L p d toán, thanh toán, quy t toán, thanh tra, ki m tra Qu phòng, ch ng ma tuý. 1. L p d toán Qu phòng, ch ng ma tuý: a) i v i các a phương ư c Ngân sách Trung ương h tr ban u trên cơ s án thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương (do khó khăn, không i u ki n thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý theo quy nh hi n hành); ho c trong nh ng trư ng h p c bi t, Ngân sách Trung ương h tr cho Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương theo quy t nh c a c p có thNm quy n. Cơ quan qu n lý Qu phòng, ch ng ma tuý l p k ho ch thu, chi Qu , trong ó th hi n rõ nhu c u c n h tr t Ngân sách nhà nư c, g i cơ quan Tài chính cùng c p t ng h p trình cơ quan có
  7. thNm quy n b sung cho Qu theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. b) Hàng năm (ho c t xu t), khi có nhu c u s d ng Qu phòng, ch ng ma tuý. Các B , cơ quan trung ương, các ơn v , cơ quan tr c thu c c p t nh căn c n i dung chi, m c chi quy nh t i i u 5, Thông tư này, l p d toán chi Qu g i B Công an ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương); y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương). Trong ph m vi, kh năng c a Qu phòng, ch ng ma tuý, B trư ng B Công an, Ch t ch y ban nhân c p t nh xem xét, phê duy t và quy t nh c th t ng n i dung chi, t ng m c d toán chi, thông báo Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý B Công an ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương), S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương) xu t Qu phòng, ch ng ma tuý các B , cơ quan Trung ương, các ơn v , cơ quan tr c thu c c p t nh tri n khai th c hi n; ng g i B Tài chính, Kho b c Nhà nư c nơi Qu phòng, ch ng ma tuý m tài kho n theo dõi và qu n lý chung theo quy nh hi n hành v qu n lý Qu ngoài Ngân sách nhà nư c. 2. Thanh, quy t toán Qu phòng, ch ng ma tuý. a) Các B , cơ quan trung ương và các cơ quan, ơn v thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi ti p nh n, s d ng Qu phòng, ch ng ma tuý ph i m s k toán h ch toán k toán các kho n thu, chi Qu và l p báo cáo quy t toán Qu theo úng quy nh tài chính hi n hành i v i Qu ngoài Ngân sách nhà nư c; Ch u trách nhi m l p và g i y , úng th i h n các báo cáo tài chính v s d ng Qu theo nh kỳ và báo cáo quy t toán 6 tháng, hàng năm v cơ quan qu n lý Qu phòng, ch ng ma túy c a Trung ương ho c c a a phương. Nghiêm c m vi c ngoài s k toán b t kỳ kho n thu, chi, tài s n, qu , công n hay b t kỳ kho n óng góp, tài tr nào c a các cơ quan, t p th , cá nhân trong và ngoài nư c cho Qu phòng, ch ng ma tuý; b) Cơ quan qu n lý Qu phòng, ch ng ma túy c a Trung ương (Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý B Công an) và Qu phòng, ch ng ma túy c a a phương (S Tài chính) có trách nhi m xem xét, t ng h p quy t toán thu, chi Qu phòng, ch ng ma túy, trình B trư ng B Công an ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ( i v i Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương) phê duy t, t ng h p báo cáo quy t toán Qu hàng năm. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m ch o cơ quan ch c năng t ng h p s li u, tình hình qu n lý, s d ng Qu phòng, ch ng ma tuý c a a phương, g i B trư ng B Công an theo nh kỳ 6 tháng, hàng năm, ho c theo yêu c u t xu t c a B trư ng B Công an, B trư ng B Công an t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và g i báo cáo nhanh hàng tháng v Ch t ch y ban qu c gia phòng, ch ng HIV/AID và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; ng g i B Tài chính theo dõi, qu n lý chung. c) Th trư ng các cơ quan, ơn v s d ng và qu n lý Qu phòng, ch ng ma tuý các c p ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính pháp lý và s chính xác c a các s li u trong báo cáo quy t toán, qu n lý và s d ng Qu phòng, ch ng ma túy.
  8. 3. S dư Qu phòng, ch ng ma túy, kinh phí h tr các cơ quan, ơn v t Qu phòng, ch ng ma tuý (k c Trung ương và a phương), cu i năm không s d ng h t ư c chuy n sang năm sau s d ng ti p theo các n i dung quy nh t i Thông tư này. 4. Qu phòng, ch ng ma tuý (Trung ương và a phương) ch u s thanh tra, ki m tra, giám sát và ki m toán c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý Ngân sách nhà nư c. i u 8. i u kho n thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên t ch s 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2001 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n th c hi n Quy t nh s 31/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý; Thông tư liên t ch s 96/2005/TTLT- BTC-BCA ngày 02 tháng 11năm 2005 c a B Tài chính, B Công an s a i, b sung m t s i m c a Thông tư liên t ch B Tài chính, B Công an s 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2001 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 31/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu phòng, ch ng ma tuý. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính, B Công an nghiên c u, gi i quy t./. KT.B TRƯ NG B CÔNG AN KT.B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Thư ng tư ng Lê Th Ti m Nguy n Công Nghi p Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát Nhân dân T i cao; - Tòa án Nhân dân T i cao; - Các thành viên UBQG phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c, Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t (B Tư pháp); - Website B Tài chính; Website B Công an; - Lưu: VT B Tài chính, B Công an.
Đồng bộ tài khoản