Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
106
lượt xem
11
download

Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng cùng ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP

  1. B CÔNG AN-B QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2004/TTLT-BCA-BQP Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A LU T GIAO THÔNG Ư NG B V T CH C ĂNG KÝ, C P BI N S CHO XE Ô TÔ LÀM NHI M V KINH T C A CÁC DOANH NGHI P QU C PHÒNG, XE QUÂN I CÓ NHU C U C P BI N S XE DÂN S VÀ VI C KI M TRA, X LÝ XE QUÂN I VI PH M HÀNH CHÍNH V GIAO THÔNG Ư NG B . Th c hi n i u 49 và i u 72 c a Lu t Giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và các Ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b , B Công an, B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n vi c t ch c ăng ký, c p bi n s cho xe ôtô làm nhi m v kinh t c a các doanh nghi p qu c phòng, xe quân i có nhu c u c p bi n s xe dân s và vi c ki m tra, x lý xe quân i vi ph m hành chính v giao thông ư ng b như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: Xe ô tô làm nhi m v kinh t c a các doanh nghi p qu c phòng (sau ây g i t t xe quân i làm kinh t ), phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b do B Qu c phòng qu n lý làm nhi m v qu c phòng (sau ây g i t t là xe quân i) có nhu c u c p bi n s xe dân s , khi tham gia giao thông u ph i ư c ăng ký, c p bi n s theo quy nh c a Thông tư này. 2. Xe quân i làm kinh t ăng ký t i Phòng C nh sát Giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi doanh nghi p có tr s chính. Bi n s xe theo m t lo i (sê ri) riêng do B Công an quy nh. i v i xe quân i có nhu c u c p bi n s xe dân s do C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ho c Công an a phương ăng ký theo phê duy t c a lãnh o B Công an. 3. Xe quân i thu c B Qu c phòng qu n lý, ngư i i u khi n xe quân i (sau ây g i t t là ngư i lái xe) khi tham gia giao thông ph i ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v giao thông ư ng b , ch p hành s ki m tra, x lý vi ph m c a l c lư ng C nh sát giao thông và s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng ki m tra xe quân s , ki m soát quân s trong khi thi hành nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các cơ quan ch c năng c a B Công an và B Qu c phòng có trách nhi m ph i h p ch t ch trong công tác qu n lý, ki m tra và x lý vi ph m i v i xe quân i khi tham gia giao thông.
  2. II. QUY NNH V ĂNG KÝ, C P BI N S XE QUÂN I LÀM KINH T VÀ XE QUÂN I ĂNG KÝ, C P BI N S XE DÂN S A. TH T C ĂNG KÝ XE QUÂN I LÀM KINH T 1. Th t c ăng ký xe g m : 1.1. Gi y gi i thi u do C c trư ng C c Qu n lý xe máy/ T ng c c K thu t/ B Qu c phòng (sau ây g i t t là C c Qu n lý xe máy) ký óng d u (theo m u quy nh): 1.2. Gi y khai ăng ký (theo m u quy nh) : 1.3. Ch ng t chuy n như ng xe : 1.4. Ch ng t l phí trư c b : 15. Ch ng t ngu n g c c a xe. 2. Ch ng t chuy n như ng xe quy nh t i i m 1.3 nêu trên, g m m t trong các lo i gi y t sau : 2.1. Gi y bán, cho, t ng ; quy t nh ho c h p ng mua bán theo quy nh c a pháp lu t; hóa ơn bán hàng theo quy nh c a B Tài chính. 2.2. Trư ng h p xe chuy n như ng c a các cơ quan hành chính s nghi p, các t ch c, cá nhân không kinh doanh thì không c n ph i có hóa ơn bán hàng. 3. Ch ng t l phí trư c b ư c quy nh t i i m 1.4 nêu trên, c th như sau : 3.1. Biên lai thu l phí trư c b ho c gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t ho c b ng séc qua kho b c nhà nư c (có xác nh n c a kho b c nhà nư c ã nh n ti n). 3.2. Trư ng h p ư c mi n l phí trư c b ph i có t khai l phí trư c b , có xác nh n ư c mi n l phí trư c b c a cơ quan Thu có thNm quy n. 3.3. Trư ng h p nhi u xe chung m t ch ng t l phí trư c b thì ph i có t khai l phí trư c b và b n sao ch ng t l phí trư c b có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan ã c p ra. 4. Ch ng t ngu n g c c a xe ư c quy nh t i i m 1.5 nêu trên, c th như sau : 4.1. i v i xe ô tô t i do quân i ăng ký qu n lý trư c ngày 31/12/1989 : H sơ g c c a xe (trư ng h p không có h sơ g c, ch xe ph i có b n cam k t nói rõ ngu n g c xe. B n cam k t ph i có xác nh n c a ch huy cơ quan, ơn v tr c thu c B Qu c phòng) và gi y ch ng nh n ăng ký xe c a C c Qu n lý xe máy. 4.2. Xe quân i làm kinh t ăng ký qu n lý t sau ngày 31/12/1989 ho c xe m i ư c trang b ho c do ơn v quân i t mua :
  3. 4.2.1. Xe nguyên chi c nh p khNu theo h p ng thương m i : a) T khai ngu n g c xe nh p khNu theo quy nh : b) Biên lai thu thu tiêu th c bi t ( i v i lo i xe ph i ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh). Trư ng h p nhi u xe chung m t biên lai thu thu , ph i có b n sao biên lai thu do ơn v n p thu ký xác nh n sao y. Trư ng h p ư c mi n thu tiêu th c bi t ph i có văn b n xác nh n mi n thu c a c p có thNm quy n theo quy nh. c) Xe là hàng vi n tr , ph i có thêm gi y xác nh n vi n tr c a B Tài chính. 4.2.2. Xe nguyên chi c nh p khNu phi m u d ch : a) Gi y phép xu t khNu, nh p khNu hàng phi m u d ch theo quy nh c a T ng c c H i quan. b) T khai nh p khNu phi m u d ch theo quy nh c a T ng c c H i quan : c) Biên lai thu thu xu t khNu, thu nh p khNu. d) Biên lai thu thu tiêu th c bi t ( i v i lo i xe ph i ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh). Trư ng h p nhi u xe chung m t biên lai thu thu , ph i có b n sao biên lai thu do ơn v n p thu ký xác nh n sao y. Trư ng h p ư c mi n thu tiêu th c bi t ph i có văn b n xác nh n mi n thu c a các c p có thNm quy n theo quy nh. e) Xe chuyên dùng có thu xu t b ng % thì ch c n có t khai hàng nh p khNu phi m u d ch theo m u quy nh c a T ng c c H i quan trong ó ghi rõ nhãn hi u xe, s máy, s khung. 4.2.3. Xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam : a) Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i v i xe l p ráp t i Vi t Nam mang nhãn hi u hàng hóa nư c ngoài n u l p ráp thành xe nhãn hi u hàng hóa trong nư c ho c l p ráp ti p thành lo i xe khác thì m i l n l p ráp ph i có m t phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. b) T khai ngu n g c xe nh p khNu ( i v i xe ư c l p ráp t b linh ki n theo quy nh c a T ng c c H i quan ph i có t khai ngu n g c xe nh p khNu). 4.2.4. Xe c i t o : a) Xe thay i tính ch t chuyên ch : + Gi y ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p khNu ( i v i xe ã qua s d ng ư c phép nh p khNu).
  4. + Gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b c i t o theo quy nh. Không gi i quy t ăng ký các xe chuyên dùng chuy n i công năng trư c 5 năm và xe ông l nh trư c 3 năm (k t ngày nh p khNu) theo quy nh c a Chính ph . b) Xe thay i t ng thành máy, thân máy (block) ho c t ng thành khung nh p khNu : + Gi y ăng ký xe. + B n chính xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c cho t ng thành ó nh p khNu. Trong trư ng h p nh p khNu phi m u d ch ph i có t khai hàng nh p khNu và biên lai thu thu nh p khNu. + Trư ng h p t ng thành (máy, thân máy ho c khung) thay th khác nhãn hi u, khác thông s k thu t thì ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b c i t o theo quy nh. c) Xe thay t ng thành (máy, thân máy ho c khung) s n xu t trong nư c : + Gi y ăng ký xe. + Ch ng t bán t ng thành c a cơ s s n xu t. + Biên b n ki m tra ch t lư ng s n phNm (KCS) c a cơ s s n xu t. d) Trư ng h p t ng thành c a xe ã ăng ký dùng thay th cho xe khác thì ph i có gi y ch ng nh n xóa s ăng ký. Gi y ch ng nh n xóa s ăng ký ph i ghi rõ c p cho t ng thành máy ho c t ng thành khung. B. TH T C ĂNG KÝ XE QUÂN I LÀM NHI M V QU C PHÒNG CÓ YÊU C U C P BI N S XE DÂN S 1. Công văn ngh do lãnh o B Qu c phòng ký g i B Công an và có ý ki n ng ý c a lãnh o B Công an. 2. Th t c, h sơ ăng ký xe ph i y theo quy nh t i M c A ph n II c a Thông tư này. Trư ng h p xe ã ăng ký bi n xe quân s , ph i có b n sao gi y ch ng nh n ăng ký xe và h sơ g c c a xe, có xác nh n c a C c Qu n lý xe máy. C. TH T C I, C P L I GI Y ĂNG KÝ, BI N S XE 1. i gi y ăng ký xe ho c bi n s xe : i v i xe c i t o, xe thay i m u sơn, xe c a các ơn v do thay i v t ch c, gi y ăng ký xe b rách, hư h ng, bi n s xe b h ng, b m thì ư c i gi y ăng ký ho c bi n s xe theo s cũ : 1.1. Gi y khai i gi y ăng ký, bi n s xe (theo m u quy nh) ;
  5. 1.2. Công văn ngh c a ơn v ch phương ti n. Khi n làm th t c ph i n p l i cho cơ quan C nh sát giao thông gi y ăng ký, bi n s cũ. 2. C p l i gi y ăng ký xe, bi n s b m t : 2.1. Gi y khai c p l i gi y ăng ký, bi n s xe (theo m u quy nh). 2.2. Công văn ngh c a C c Qu n lý xe máy. Sau th i h n 60 ngày k t ngày cơ quan C nh sát giao thông nh n ư c h sơ ngh không phát hi n nghi v n thì c p l i. Trư ng h p c p trư c th i h n ph i ư c phê duy t ng ý c a Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. D. TRƯ NG H P ÓNG L I S MÁY, S KHUNG 1. Xe nh p khNu trong h sơ nh p khNu c a H i quan ghi không có ho c chưa tìm th y s máy, s khung thì cho óng s theo bi n s ăng ký. Trư ng h p s máy, s khung c a xe óng trên t m Vin ho c Etekét, s ghi b ng sơn, s b m thì ư c óng l i theo s ư c cơ quan H i quan xác nh n trong h sơ nh p khNu c a xe. 2. Xe s n xu t, l p ráp trong nư c : - Xe có s máy, s khung óng châm kim (lade) ho c s óng b m , không rõ s thì ư c óng l i s theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng. - Xe có s máy, s khung b óng ch ng s thì ph i trưng c u giám nh t i cơ quan Khoa h c hình s Công an nhân dân. N u cơ quan giám nh k t lu n xe b cl is máy ho c s khung thì không ti p nh n ăng ký. Trư ng h p giám nh k t lu n s máy, s khung là nguyên th y thì ư c óng l i theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng. 3. Trư ng h p xe ã ăng ký n u thay th khung, máy ho c thân máy (Blok) m i chưa có s thì óng s khung, s máy theo bi n s xe ăng ký. . QUY NNH V XÓA S ĂNG KÝ XE 1. Nh ng trư ng h p ph i làm th t c xóa s ăng ký xe bao g m : Xe cũ nát, không s d ng ư c, xe tháo máy, khung thay th xe khác, xe h t th i h n s d ng theo quy nh, xe quân i h t yêu c u c p bi n s dân s . 2. Th t c h sơ xóa s ăng ký xe g m : 2.1. Gi y khai xóa s ăng ký (theo m u quy nh). 2.2. Công văn ngh xóa s c a C c Qu n lý xe máy.
  6. 2.3. Gi y ăng ký xe, bi n s xe. E. SANG TÊN, DI CHUY N XE Trong th i h n 30 ngày k t ngày có quy t nh i u khi n xe ã ăng ký t i cơ quan C nh sát giao thông v ăng ký, qu n lý t i C c qu n lý xe máy ho c có quy t nh thanh lý xe, ch phương ti n ph i làm th t c sang tên, di chuy n xe t i cơ quan C nh sát giao thông ăng ký, qu n lý xe. 1. Th t c sang tên, di chuy n xe v ăng ký, qu n lý t i C c qu n lý xe máy g m : 1.1. Hai gi y khai sang tên, di chuy n (theo m u quy nh). 1.2. Gi y ăng ký xe. 1.3. Quy t nh i u khi n xe v ăng ký t i B Qu c phòng do ch huy cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ký. Khi n làm th t c, ch phương ti n không ph i ưa xe n nhưng ph i n p l i bi n s . 2. Th t c sang tên, di chuy n xe chuy n như ng ra dân s : 2.1. Hai gi y khai sang tên, di chuy n (theo m u quy nh). 2.2. Gi y ăng ký xe. 2.3. Quy t nh thanh lý xe c a B T ng Tham mưu - B Qu c phòng (b n chính ho c b n trích sao do C c Qu n lý xe máy sao, ký óng d u). 2.4. B n chính gi y ch ng nh n xe ã ư c B Qu c phòng cho phép bán ra dân s do C c trư ng C c Qu n lý xe máy ký, óng d u (c p cho t ng xe). 2.5. Ch ng t chuy n như ng xe. Khi n làm th t c, ch phương ti n không ph i ưa xe n nhưng ph i n p l i bi n s xe. Phi u sang tên, di chuy n xe do cơ quan C nh sát giao thông c p g m 3 b n : 1 b n c p cho ch phương ti n, 1 b n lưu l i cơ quan C nh sát giao thông, 1 b n g i C c Qu n lý xe máy theo dõi, qu n lý. III. QUY NNH V KI M TRA VÀ X LÝ XE QUÂN I VI PH M HÀNH CHÍNH V GIAO THÔNG Ư NG B 1. Xe quân i và ngư i lái xe khi tham gia giao thông ph i có y các gi y t sau : 1.1. Gi y ch ng nh n ăng ký xe do C c Qu n lý xe máy c p.
  7. 1.2. Gi y phép lái xe quân s . 1.3. Gi y phép lưu hành do ch huy cơ quan ơn v tr c thu c B Qu c phòng ký. 1.4. Gi y công tác xe. 1.5. L nh ho c ch ng t v n chuy n. 1.6. Gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. L c lư ng C nh sát giao thông và ki m soát quân s , ki m tra xe quân s trong khi làm nhi m v và tu n tra ki m soát, phát hi n xe quân i tham gia ho t ng trên ư ng giao thông có hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b , có quy n d ng xe ki m tra và x lý nghiêm theo quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . 3. Lái xe quân i ph i ch p hành nghiêm ch nh hi u l nh d ng xe c a các l c lư ng C nh sát giao thông, ki m soát quân s , ki m tra xe quân s và xu t trình nh ng gi y t v xe và lái xe quy nh t i i m 1 nêu trên khi ư c yêu c u. M i hành vi tr n tránh s ki m tra ho c ch ng ngư i thi hành công v u ph i ư c x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. 4. Căn c vào tình hình th c t , các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng và B Công an có k ho ch ph i h p t ch c các t ki m tra xe quân i ho t ng trên ư ng giao thông trên ph m vi toàn qu c ho c t ng tuy n, t ng a phương. 5. Các v tai n n giao thông c a xe quân i do cơ quan có thN m quy n c a B Công an và B Qu c phòng cùng ph i h p x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6. Các vi ph m hành chính c a lái xe quân i và quân nhân vi ph m Lu t giao thông ư ng b do cơ quan có thN m quy n c a B Công an x lý và nh kỳ tháng 1 l n thông báo v i C c Qu n lý xe máy. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 2552/TTLB-NV-QP ngày 27/12/1995 c a liên B N i v - Qu c phòng v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 2. Nh ng xe quân i kinh t ã ư c C c C nh sát giao thông thư ng b - ư ng s t ăng ký và c p bi n s trư c ngày Thông tư này có hi u l c v n ư c phép lưu hành. 3. B Công an, B Qu c phòng yêu c u C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c Qu n lý xe máy và các ơn v thu c quy n, t ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Thông tư này. 4. C c Qu n lý xe máy có trách nhi m ph i h p v i C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t th ng kê s li u xe ã gi i thi u ăng ký t i C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t báo cáo B T ng Tham mưu - B Qu c phòng. nh kỳ 6 tháng 1
  8. l n, C c Qu n lý xe máy báo cáo tình hình th c hi n Thông tư này v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c Phòng KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B QU C PHÒNG Th Trư ng Th Trư ng Trung tư ng Lê Th Ti m Thư ng tư ng Nguy n Huy Hi u
Đồng bộ tài khoản