Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cùng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ****** S : 17/2000/TTLT- Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 2000 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S CH Đ Đ I V I NGƯ I THAM GIA KHÁNG CHI N VÀ CON Đ C A H B NHI M CH T Đ C HOÁ H C DO M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM Thi hành Quy t nh s 26/2000/Q -TTg ngày 23 tháng 2 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b nhi m ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam; Sau khi có ý ki n tham gia c a B Y t t i văn b n s 2355/YT-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2000; Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. Đ I TƯ NG ĐƯ C HƯ NG TR C P: 1. Ngư i b h u qu tr c ti p c a ch t c hóa h c khi tham gia công tác, chi n u, ph c v chi n u t i các vùng b M s d ng ch t c hoá h c: - Cán b , chi n sĩ, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng thu c Quân i nhân dân Vi t Nam; - Cán b chi n sĩ, công nhân viên thu c l c lư ng Công an nhân dân; - Công an, dân quân, du kích, t v a phương; - Cán b , công nhân, viên ch c các cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th chính tr - xã h i cách m ng; - Cán b thôn, p, xã, phư ng trong h th ng ng, chính quy n, M t tr n, oàn th chính tr - xã h i cách m ng. - Thanh niên xung phong t p trung theo Quy t nh s : 104/1999/Q -TTG ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; - Dân công h a tuy n.
  2. Các i tư ng nói trên g i chung là ngư i tham gia kháng chi n. 2 - Ngư i b h u qu gián ti p c a ch t c hóa h c: Con còn s ng c a ngư i tham gia kháng chi n qui nh t i kho n 1, m c I trên ây. II. ĐI U KI N ĐƯ C HƯ NG TR C P: 1- Ngư i tham gia kháng chi n qui nh t i i m 1 - m c I trên ây ph i 3 i u ki n sau: - ã t ng tham gia công tác, chi n u, ph c v chi n u t i vùng b M s d ng ch t c hoá h c (t Nam vĩ tuy n 17 tr vào) trong cu c kháng chi n ch ng M c u nư c giai o n t tháng 8 năm 1961 n 30 tháng 4 năm 1975; - B m c b nh hi m nghèo do nhi m ch t c hoá h c không còn kh năng lao ng ho c b m c b nh do nhi m ch t c hóa h c, b suy gi m kh năng lao ng; - Chưa ư c hư ng tr c p thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh. 2. Con c a ngư i tham gia kháng chi n qui nh t i i m 2 - m c I trên ây b d d ng d t t không có kh năng lao ng và không th t l c ư c trong sinh ho t ho c không có kh năng lao ng nhưng còn t l c trong sinh ho t. Các i tư ng nêu t i i m 1 và i m 2 trên b m c các b nh ho c b các d d ng d t t thu c danh m c b nh, d t t do B Y t ban hành. III. CH Đ TR C P ĐƯ C HƯ NG: Ngư i tham gia kháng chi n và con c a ngư i tham gia kháng chi n có i u ki n theo qui nh t i m c II nêu trên ư c hư ng các ch sau: 1. Tr c p hàng tháng: a. i v i ngư i tham gia kháng chi n: - M c tr c p b ng 100.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b m c b nh hi m nghèo do nhi m ch t c hóa h c, không còn kh năng lao ng. - M c tr c p b ng 88.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b m c b nh do nhi m ch t c hóa h c, b suy gi m kh năng lao ng. b. i v i con c a ngư i tham gia kháng chi n: - M c tr c p b ng 84.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b d d ng d t t không có kh năng lao ng, không t l c ư c trong sinh ho t. - M c tr c p b ng 48.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b d d ng d t t không có kh năng lao ng, nhưng còn t l c ư c trong sinh ho t.
  3. 2. B o hi m y t : N u chưa ư c hư ng ch b o hi m y t thì ư c ơn v tr c ti p qu n lý mua b o hi m y t v i m c 3% ti n lương t i thi u hi n hành. 3. Ngư i tham gia kháng chi n già y u, cô ơn không nơi nương t a, con c a ngư i tham gia kháng chi n m côi c cha và m không t lo ư c cu c s ng thì ư c xét ti p nh n vào cơ s B o tr xã h i và hư ng các ch theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Ngư i tham gia kháng chi n thu c di n ói nghèo b suy gi m kh năng lao ng và con c a ngư i tham gia kháng chi n b d d ng, d t t còn kh năng lao ng thì ư c ưu tiên vay v n t Qu Qu c gia gi i quy t vi c làm, Qu Xóa ói, gi m nghèo s n xu t, kinh doanh c i thi n i s ng. IV. TH T C, H SƠ: ư c xét hư ng tr c p do nhi m ch t c hoá h c, ngư i tham gia kháng chi n và con c a h quy nh t i m c I làm b n khai hư ng tr c p (m u ính kèm), kèm theo gi y xác nh n b m c b nh, d d ng, d t t do nhi m ch t c hoá h c c a Trung tâm Y t c p huy n ho c b nh vi n a khoa khu v c nơi cư trú g i U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n trư c khi g i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c Phòng T ch c - Lao ng xã h i huy n, qu n, th xã (sau ây g i chung là Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i) t ng h p g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i xét duy t. Căn c vào h sơ do Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i chuy n n, danh sách ngư i b nhi m ch t c hóa h c ã i u tra theo Quy t nh s 74/1998/Q -TTg; S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì ph i h p v i S Tài chính - V t giá t ch c xét duy t, l p danh sách ngư i hư ng tr c p trình U ban Nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh tr c p và thông báo cho U ban Nhân dân huy n, qu n, th xã t ch c th c hi n. Căn c quy t nh tr c p c a U ban Nhân dân t nh, thành ph , U ban Nhân dân huy n, qu n, th xã thông báo cho i tư ng ư c tr c p và U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi i tư ng cư trú bi t thi hành. Trên cơ s danh sách ngư i ư c hư ng tr c p do b nhi m ch t c hoá h c ã ư c U ban Nhân dân t nh, thành ph duy t, S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ng h p i tư ng, kinh phí theo m u s 01, m u s 02 và m u s 03 (theo m u ính kèm) g i S Tài chính - V t giá làm căn c xây d ng d toán chi tr c p hàng năm t ngân sách a phương cho i tư ng, ng th i g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i 01 b n. Ngư i tham gia kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c, già y u cô ơn không nơi nương t a; con c a ngư i tham gia kháng chi n b d d ng, d t t do nhi m ch t c hóa h c n u m côi c cha l n m ư c xét ti p nh n vào nuôi dư ng t i các cơ s xã h i do Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương xét duy t và gi i quy t trên cơ s y th t c như nêu trên.
  4. V. NGU N KINH PHÍ Đ CHI TR CH Đ TR C P: 1- Kinh phí chi tr tr c p và mua b o hi m y t cho ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b nhi m ch t c hoá h c qui nh t i m c I Thông tư này do ngân sách a phương m b o t ngu n tr c p xã h i ư c Chính ph giao hàng năm. 2- Năm 2000 do kinh phí tr c p chưa ư c b trí trong d toán ngân sách a phương nên B Tài chính s th c hi n vi c c p “b sung có m c tiêu” t ngân sách trung ương a phương có ngu n chi tr cho i tư ng. Căn c xét c pkho n kinh phí này cho các a phương là danh sách ngư i b h u qu ch t c hóa h c ã ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p sau cu c i u tra v : “Ngư i b h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t nam” theo Quy t nh s 74/1998/Q -TTg ngày 03 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p i tư ng, m c kinh phí nghi tr c p cho t ng a phương g i B Tài chính c p kinh phí “b sung có m c tiêu” cho t nh. VI. T CH C TH C HI N: 1. tri n khai th c hi n y n i dung Quy t nh s 26/2000/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph , các S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: - Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng a phương tuyên truy n, ph bi n tinh th n n i dung Quy t nh s 26/2000/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này t i các c p, các ngành và nhân dân a phương. - Ph i h p v i S Y t hư ng d n, theo dõi và b sung di n bi n tình tr ng b nh i v i ngư i tham gia kháng chi n và m c d d ng, d t t i v i con c a h do nhi m ch t c hóa h c (n u có) theo hư ng d n c a B Y t ng th i v i vi c xác nh kh năng lao ng c a t ng ngư i theo danh sách ã l p th c hi n ch úng i tư ng. - Ph i h p v i U ban Nhân dân huy n, qu n, th xã niêm y t công khai danh sách ngư i tham gia kháng chi n và con c a h t i tr s U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n. Sau 15 ngày k t ngày niêm y t danh sách, n u không có khi u ki n thì m i th c hi n các th t c gi i quy t tr c p cho i tư ng. 2. S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c xét duy t i tư ng hư ng tr c p, m b o ngu n ngân sách chi ch tr c p theo qui nh t i Thông tư này và thanh quy t toán kho n kinh phí này theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Các qui nh t i Thông tư này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u phát sinh vư ng m c ngh ph n nh k p th i v Liên B x lý gi i quy t./.
  5. KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG B LAO NG - B TÀI CHÍNH THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Kim Ngân Nguy n ình Liêu Nơi nh n: -Th tư ng Chính ph ( báo cáo); -Vănphòng Qu c h i; -Văn phòng Ch t ch nư c; -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; -U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; -Vi n ki m sát nhân dân t i cao; -Toà án nhân dân t i cao; -Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Các S L TB&XH; S Tài chính V t giá -Lưu VP B L TBXH, B TC.
Đồng bộ tài khoản