Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 18/1998/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn xác định quỹ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

176
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Khi doanh nghiệp không bảo đảm chỉ tiêu nộp ngân sách: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhà nước phải có trách nhiệm nộp đúng, nộp đủ các khoản phải nộp thực tế phát sinh vào ngân sách theo luật định . Nếu doanh nghiệp vi phạm dẫn đến không bảo đảm chỉ tiêu thu nộp ngân sách thì xử lý theo luật thuế và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 18/1998/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn xác định quỹ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

  1. Th«ng t− Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh Sè 18 /1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 H−íng dÉn x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn khi doanh nghiÖp nhμ n−íc kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn Thi hμnh kho¶n 2, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/03/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc, Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn khi doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn, nh− sau: I. §èi t−îng ¸p dông. §èi t−îng ¸p dông lμ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ®−îc qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/04/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi h−íng dÉn thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/03/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc. II. x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn khi doanh nghiÖp nhμ n−íc kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ chØ tiªu lîi nhuËn 1/ Khi doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu nép ng©n s¸ch: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép ®óng, nép ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép thùc tÕ ph¸t sinh vμo ng©n s¸ch theo LuËt ®Þnh. NÕu doanh nghiÖp vi ph¹m dÉn ®Õn kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu thu nép ng©n s¸ch th× xö lý theo LuËt thuÕ vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn kh¸c cã liªn quan. 2/ Khi doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu lîi nhuËn thùc hiÖn: Khi lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ th× doanh nghiÖp ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l−¬ng t−¬ng øng víi lîi nhuËn gi¶m so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ theo 1 trong 2 c¸ch d−íi ®©y: C¸ch 1: quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Vth = V®g - ( Pnt - Pth ) + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vth: quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp; - V®g: quü tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ ®−îc giao øng víi khèi l−îng s¶n phÈm thùc hiÖn, hoÆc doanh thu (doanh sè) thùc hiÖn, hoÆc tæng thu trõ tæng chi (ch−a cã tiÒn l−¬ng) thùc hiÖn, hoÆc lîi nhuËn thùc hiÖn; - Pnt: lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Pth: lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m b¸o c¸o; - Vpc: lμ quü c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng vμ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã); - Vbs: lμ quü tiÒn l−¬ng bæ sung; - Vtg: lμ quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê.
  2. C¸ch tÝnh Vpc, Vbs vμ Vtg (nÕu cã) ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n a, ®iÓm 2, phÇn C, môc IV Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/04/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi C¸ch 2: quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®−îc tÝnh theo nguyªn t¾c: cø gi¶m 1% lîi nhuËn so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ th× gi¶m ®i 0,5% quü tiÒn l−¬ng ®iÒu chØnh t¨ng thªm, nh−ng møc gi¶m trõ kh«ng qu¸ 50% quü tiÒn l−¬ng ®iÒu chØnh t¨ng thªm vμ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Pth Vth = Vc® + V®c - V®c x {( 1 - ------ ) x 0,5 } + Vpc + Vbs + Vtg Pnt Trong ®ã: - Vth: quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp; - Vc®: quü tiÒn l−¬ng chÕ ®é, ®−îc x¸c ®Þnh theo sè lao ®éng ®Þnh møc nh©n víi hÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (kÓ c¶ c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng) vμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ qui ®Þnh (n¨m 1998 lμ 144.000 ®ång/th¸ng); - V®c: quü tiÒn l−¬ng ®iÒu chØnh t¨ng thªm, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng qòy tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ ®−îc giao (V®g nh− ®· nªu ë c¸ch 1) trõ ®i quü tiÒn l−¬ng chÕ ®é (Vc®); - Pnt: lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Pth: lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m b¸o c¸o; - Vpc, Vbs, Vtg ®−îc x¸c ®Þnh nh− c¸ch 1 nªu trªn. VÝ dô: Doanh nghiÖp A n¨m 1998 cã c¸c chØ tiªu thùc hiÖn nh− sau: TH 1997 TH 1998 - Tæng doanh thu (triÖu ®ång) 100.000 110.000 - Lîi nhuËn thùc hiÖn (triÖu ®ång) 1.000 800 - §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc duyÖt n¨m 1998 lμ: 15 ®ång/1.000 ®ång doanh thu. - Quü tiÒn l−¬ng theo chÕ ®é lμ: 800 triÖu ®ång. - Quü tiÒn l−¬ng (Vpc, Vbs, Vtg) lμ: 300 triÖu ®ång Quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn n¨m 1998 ®Ó quyÕt to¸n nh− sau: * C¸ch 1: - Quü tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ ®−îc giao øng víi doanh thu thùc hiÖn (110.000 triÖu ®ång) lμ: 110.000 x 15/1.000 = 1.650 tr. ®ång. - PhÇn quü tiÒn l−¬ng bÞ gi¶m trõ t−¬ng øng víi møc lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m 1998 thÊp h¬n n¨m 1997 lμ: ( 1.000 tr. ®ång - 800 tr. ®ång ) = 200 tr. ®ång. - Quü tiÒn l−¬ng cßn l¹i ®−îc h−ëng sau khi gi¶m trõ lμ: ( 1.650 tr. ®ång - 200 tr. ®ång + 300 tr. ®ång ) = 1.750 tr. ®ång. * C¸ch 2: - Quü tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ ®−îc giao lμ: 1.650 tr. ®ång. - Quü tiÒn l−¬ng ®iÒu chØnh t¨ng thªm lμ: 1.650 tr. ®ång - 800 tr. ®ång = 850 tr. ®ång. - Quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn sau khi gi¶m trõ lμ: 800 Vth = 800 + 850 - 850 x { (1 - --------- ) x 0,5 } + 300 = 1.865 tr. ®ång 1.000
  3. III. Tæ chøc thùc hiÖn. 1/ C¨n cø vμo qui ®Þnh vμ h−íng dÉn t¹i Th«ng t− nμy, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ), Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc doanh nghiÖp Nhμ n−íc x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp khi kh«ng b¶o ®¶m lîi nhuËn thùc hiÖn nh»m sö dông hîp lý quü tiÒn l−¬ng, kh«ng v−ît qu¸ møc quy ®Þnh, tr¸nh t×nh tr¹ng nî hoÆc th©m hôt quü tiÒn l−¬ng, ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng vμ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m sau, ®ång thêi lμm c¬ së ®Ó quyÕt to¸n tμi chÝnh h»ng n¨m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña Bé Tμi chÝnh. 2/ §èi víi doanh nghiÖp quan träng, s¶n phÈm träng yÕu b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ, cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch, mμ Nhμ n−íc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, c¬ chÕ lμm cho lîi nhuËn thùc hiÖn cña doanh nghiÖp bÞ gi¶m nhiÒu so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ, ¶nh h−ëng lín ®Õn tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng, Thñ tr−ëng Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91/TTg xem xÐt, cã v¨n b¶n göi Liªn Bé gi¶i quyÕt cô thÓ. 3/ §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cã hiÖu lùc ®Ó x¸c ®Þnh quÜ tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - §èi víi doanh nghiÖp ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng øng víi chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn, nh−ng khi tæng hîp l¹i kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi ®· thÈm ®Þnh; - §èi víi doanh nghiÖp trùc thuéc Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc: ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tr−ëng Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc hoÆc Thñ tr−ëng c¬ quan chøc n¨ng ®−îc uû quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý; - §èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph−¬ng: ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng hoÆc Gi¸m ®èc Së qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc hoÆc Chñ tÞch uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn theo ph©n cÊp qu¶n lý t¹i ®Þa ph−¬ng; - §èi víi c¸c Tæng c«ng ty ®−îc thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngμy 07/03/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, kh«ng ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt th× Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc Tæng Gi¸m ®èc (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng øng víi chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn, nh−ng khi tæng hîp l¹i kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc hoÆc Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng thÈm ®Þnh. 4/ C¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) h»ng n¨m cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý göi vÒ Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Tμi chÝnh vμo quý I n¨m sau. 5/ Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc tõ ngμy ký, ¸p dông ®Ó thùc hiÖn quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng tõ n¨m 1998 trë ®i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi - Tμi chÝnh nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2