Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT về việc hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT

  1. LIÊN T CH B TÀI CHÍNH - B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N V QU N LÝ GIÁ CƯ C V N CHUY N HÀNG KHÔNG N I Đ A VÀ GIÁ D CH V HÀNG KHÔNG T I C NG HÀNG KHÔNG SÂN BAY VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam s 66/2006/QH11 đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh giá; Liên t ch B Tài chính và B Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a và giá d ch v hàng không như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n v nguyên t c xác đ nh giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a (hàng hoá, hành khách); giá d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay mà các d ch v này không thu c ph m vi đi u ch nh c a Pháp l nh phí và l phí; th m quy n, trách nhi m c a các cơ quan, đơn v trong vi c l p, trình, th m đ nh phương án giá và quy t đ nh giá. 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau đây g i là đơn v ) đư c phép cung ng và s d ng d ch v v n chuy n hàng không, d ch v hàng không t i Vi t Nam. 3. Đ ng ti n thanh toán 3.1. M c giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a bán trên lãnh th Vi t Nam, giá d ch v hàng không cung ng cho các chuy n bay n i đ a đư c quy đ nh b ng đ ng ti n Vi t Nam (VND). 3.2. M c giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a bán ngoài lãnh th Vi t Nam, giá d ch v hàng không cung ng cho các chuy n bay qu c t đư c quy đ nh b ng đ ng Đô la M (USD). Trư ng h p thanh toán b ng đ ng ti n Vi t Nam thì quy đ i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thanh toán. II. QUY Đ NH C TH 1. Nguyên t c xác đ nh giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a, giá d ch v hàng không Ngoài vi c th c hi n theo Quy ch tính giá tài s n, hàng hoá, d ch v ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 c a B Tài chính, các đơn v ph i tuân th các nguyên t c quy đ nh dư i đây: 1.1. Giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a: đư c xác đ nh trên cơ s chi phí h p lý, phù h p v i ch t lư ng d ch v , tình hình cung c u, chính sách phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và phù h p v i m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN. 1.2. Giá d ch v hàng không: a/ Giá d ch v hàng không đ i v i các chuy n bay qu c t (không phân bi t tàu bay c a hãng hàng không Vi t Nam hay nư c ngoài): đư c xác đ nh trên cơ s chi phí h p lý, đ m b o thu h i v n đ u tư và t o tích lu cho đơn v , phù h p v i ch t lư ng d ch v và m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN. b/ Giá d ch v hàng không đ i v i các chuy n bay n i đ a: đư c xác đ nh trên cơ s chi phí h p lý, phù h p v i ch t lư ng d ch v và giá c th trư ng trong nư c, có tính đ n quan h t ng hoà gi a giá trong nư c và qu c t c a cùng lo i d ch v , phù h p v i chính sách phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN.
  2. 2. Th m quy n, trách nhi m c a các cơ quan, đơn v trong vi c l p, trình, th m đ nh phương án giá và quy t đ nh giá 2.1. B Tài chính: Quy t đ nh giá, khung giá các d ch v sau đây theo đ ngh c a B Giao thông v n t i: a/ Khung giá cư c v n chuy n hành khách n i đ a h ng ph thông (H ng Y); b/ Giá d ch v c t cánh, h cánh; đi u hành bay đi, đ n; h tr b o đ m ho t đ ng bay; soi chi u an ninh; ph c v hành khách; c/ Khung giá m t s d ch v hàng không khác còn ho t đ ng đ c quy n t i c ng hàng không, sân bay, g m: - D ch v thuê sân đ u tàu bay; - D ch v thuê qu y làm th t c hành khách; - D ch v cho thuê băng chuy n hành lý; - D ch v thuê c u d n khách lên xu ng máy bay. 2.2. B Giao thông V n t i C c Hàng không Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Giao thông v n t i, thay m t B Giao thông v n t i th c hi n: a/ Ch đ o, hư ng d n các đơn v cung ng d ch v l p phương án giá, khung giá; t ch c th m đ nh phương án giá, khung giá do đơn v l p; có ý ki n chính th c b ng văn b n đ ngh B Tài chính quy t đ nh giá, khung giá các d ch v t i kho n 2.1 đi m 2 m c II. b/ Hư ng d n các đơn v th c hi n các quy t đ nh giá, khung giá do Nhà nư c quy đ nh; các quy đ nh v qu n lý giá quy đ nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2.3. Các đơn v cung ng d ch v a/ L p phương án giá, khung giá các d ch v hàng không, khung giá cư c v n chuy n hành khách n i đ a quy đ nh t i kho n 2.1 đi m 2 m c II, báo cáo B Tài chính và C c Hàng không Vi t Nam. Phương án giá đư c tính toán trên cơ s các nguyên t c quy đ nh t i đi m 1 m c II Thông tư này và Quy ch tính giá tài s n, hàng hoá, d ch v ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 c a B Tài chính. H sơ phương án giá th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này. b/ Quy t đ nh m c giá c th các d ch v quy đ nh t i kho n a và c đi m 2.1 m c II c a Thông tư này phù h p v i tình hình th trư ng và trong khung giá do B Tài chính quy đ nh. c/ Quy t đ nh giá cư c v n chuy n hàng không và giá các d ch v hàng không khác không thu c danh m c quy đ nh t i kho n 2.1 đi m 2 m c II c a Thông tư này. d/ Quy t đ nh giá cư c v n chuy n hàng không và giá các d ch v c a đơn v đư c g i t i B Tài chính và C c Hàng không Vi t Nam trư c khi văn b n có hi u l c thi hành (thay báo cáo) ít nh t 15 ngày. 3. Đi u ch nh m c giá do Nhà nư c đ nh giá và trình t , th i h n quy t đ nh giá: th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 9 và Đi u 10 Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh giá. III. T CH C TH C HI N 1. Các đơn v cung ng d ch v 1.1. Th c hi n các quy đ nh v giá hàng không theo hư ng d n t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 1.2. Th c hi n vi c niêm y t giá t i nơi giao d ch mua bán, cung c p d ch v . Đ i v i d ch v do Nhà nư c quy đ nh m c giá c th ph i niêm y t đúng giá quy đ nh. Đ i v i d ch v do đơn v ban hành m c giá c th theo khung giá Nhà nư c quy đ nh ho c các d ch v thu c th m quy n đ nh giá c a đơn v thì niêm y t theo m c giá do đơn v quy đ nh. 1.3. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a B Tài chính ho c C c Hàng không Vi t Nam, đơn v ph i l p và g i báo cáo v tình hình th c hi n giá hàng không t i đơn v . Đ i v i các đơn v là doanh nghi p thành viên c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam, vi c báo cáo tình hình th c hi n giá theo các quy đ nh c a Thông tư này đư c th c hi n t p trung qua T ng công ty Hàng không Vi t Nam. 2. Thanh tra, ki m tra tình hình th c hi n giá d ch v
  3. B Tài chính, B Giao thông v n t i, C c Hàng không Vi t Nam t ch c thanh tra, ki m tra đ c l p ho c ph i h p thanh tra, ki m tra vi c ch p hành m c giá và các quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý giá t i các đơn v ; x lý k p th i các trư ng h p vi ph m theo quy đ nh hi n hành. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Thông tư s 35/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không không thu c danh m c phí và l phí. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các đơn v báo cáo k p th i v B Tài chính và B Giao thông V n t i đ xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Ngô Th nh Đ c Tr n Văn Tá Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng (đ báo cáo); - VP Trung ương và các ban c a Đ ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VPChính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B : KHĐT, TM; - C c Hàng không Vi t Nam; - TCTy hàng không Vi t Nam; Pacific Airline; - TTQLBVN, 3 C m c ng hàng không; - Công báo; Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT: B GTVT (VT, V VT, C c HKVN), B Tài chính (VT, QLG, C c TCDN, V PC). Ph l c : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p-T do-H nh phúc H SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ Tên d ch v :…………………………………………………………. ………………………………………………………………………… Đơn v cung ng d ch v : …………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Năm 200.... Tên đơn v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (cung ng d ch v ) Đ c l p-T do-H nh phúc S .........../........... ...................., ngày..........tháng.......năm 2007 Kính g i: - B Tài chính (C c Qu n lý Giá) - C c Hàng không Vi t Nam Th c hi n quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT/BTC-GTVT ngày 21 tháng 3 năm 2007 c a Liên t ch B Tài chính - B Giao thông V n t i Hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam; Căn c các ch đ chính sách c a nhà nư c và m t b ng giá hi n hành, ........(tên đơn v cung ng d ch v đ ngh đ nh giá, đi u ch nh giá) đã xây d ng phương án giá d ch v … ( tên d ch v ) và ki n ngh m c giá ... (tên d ch v )/ khung giá ... (tên d ch v )...
  4. Kính đ ngh Quý cơ quan xem xét, có ý ki n đ đ m b o ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a …. (đơn v đ ngh ) (xin g i kèm theo phương án giá d ch v …). Nơi nh n: Th trư ng đơn v đ ngh đ nh giá (ho c đi u ch nh giá) - Như trên - Lưu: (Ký tên, đóng d u) Tên đơn v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (cung ng d ch v VCHK) Đ c l p-T do-H nh phúc ...................., ngày..........tháng.........năm 200... PHƯƠNG ÁN GIÁ Tên d ch v : Giá cư c v n chuy n hàng không n i đ a tuy n .................... ....................................................................................................................... I. B ng t ng h p chi phí tính cho 1 chuy n (1 chi u) N i dung Chi phí 1 chuy n bay 1 TT Đơn v tính chi u B737 A320 ... I M t s ch tiêu 1 S gh thi t k Gh 2 H s s d ng gh bình quân % 3 Doanh thu v n chuy n hành khách theo giá hi n hành đ/chuy n Doanh thu v n chuy n hàng hoá, hành lý, bưu ki n theo 4 đ/chuy n giá hi n hành II Chi phí Chi phí tr c ti p 1 đ/chuy n (Chi ti t lo i chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay) Chi phí phân b 2 đ/chuy n (Chi ti t các lo i chi phí ph i phân b ) III Chi phí v n chuy n hành khách tính cho 1 HK.Km đ/Hk.Km IV Giá cư c v n chuy n (đã bao g m thu GTGT) Đ/vé 1 chi u V Ki n ngh v khung giá cư c v n chuy n Đ/vé 1 chi u II. Gi i trình các kho n m c chi phí: Gi i thích c th và có tài li u ch ng minh v tiêu th c phân b chi phí (đ i v i các kho n m c chi phí không tính tr c ti p đư c), cách tính các kho n chi phí (đ i v i các kho n m c chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay như nhiên li u, kh u hao/thu tàu bay...). III. So sánh v i m c giá trung bình cùng lo i d ch v c a m t s nư c trong Khu v c ASEAN: L p bi u so sánh m c giá cư c d ki n đi u ch nh v i m c giá cư c v n chuy n n i đ a c a các nư c ASEAN (có c ly v n chuy n tương đương c ly tuy n đang xây d ng phương án giá). IV. Tính tác đ ng c a m c giá đ ngh . V i m c giá d ki n đ ngh c a đơn v , t ng doanh thu c a đơn v tăng (gi m)…t đ ng/năm (b ng …%) so v i giá hi n hành. Tên đơn v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (cung ng giá d ch v hàng không) Đ c l p-T do-H nh phúc
  5. ...................., ngày..........tháng.........năm 200... PHƯƠNG ÁN GIÁ Tên d ch v hàng không: ……………………………………………….. Đơn v cung ng:…………………………………………………….. I. B ng t ng h p giá d ch v : S TT Kho n m c chi phí đơn v tính Thành ti n 1 Chi phí nguyên, nhiên, v t li u… 2 Chi phí kh u hao tài s n c đ nh 3 Chi phí ti n lương, BHXH, KFCĐ 4 Các kho n chi phí chung 5 Chi phí khác 6 Giá thành 7 L i nhu n 8 Giá d ch v chưa có thu GTGT 9 Giá d ch v đã có GTGT 10 Khung giá d ch v II. Gi i trình các kho n m c chi phí (cơ s tính toán, phương pháp phân b đ xác đ nh t ng kho n m c chi phí): 1. Chi phí nguyên, nhiên, v t li u …(chưa có thu GTGT) 2. Chi phí ti n lương, b o hi m xã h i 3. Chi phí kh u hao tài s n c đ nh 4. Các kho n chi phí chung 5. Chi phí khác 6. Giá thành 7. L i nhu n 8. Giá d ch v (chưa có GTGT) 9. Giá d ch v (đã có GTGT) 10. Khung giá d ch v (đã có thu GTGT) III. So sánh m c giá đ ngh v i m c giá trung bình c a cùng d ch v c a các nư c ASEAN: L p bi u so sánh m c giá d ki n đi u ch nh v i m c giá cùng lo i d ch v c a các nư c ASEAN. IV. Tính tác đ ng c a m c giá đ ngh . V i m c giá d ki n đ ngh c a đơn v , t ng doanh thu c a đơn v tăng (gi m) … t đ ng/năm (b ng …%) so v i giá hi n hành.
Đồng bộ tài khoản