Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT về việc hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng do Bộ Công An - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT

  1. B CÔNG AN - B GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 31/2007/TTLT-BCA- BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V VI C XÓA S ĂNG KÝ, THU H I BI N S C A PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B H T NIÊN H N S D NG Căn c Lu t Giao thông ư ng b ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2001; Căn c kho n 1 i u 20 Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b . Căn c Ngh nh s 23/2004/N -CP ngày 13/01/2004 c a Chính ph quy nh niên h n s d ng c a ô tô t i và ô tô ch ngư i; Căn c i m a kho n 4 Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph “V m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông”; B Công an, B Giao thông v n t i quy nh vi c xóa s ăng ký, thu h i bi n s c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b h t niên h n s d ng, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Thông tư này quy nh vi c xóa s ăng ký, thu h i bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b g m: ô tô t i, ô tô ch ngư i t 10 ch ng i tr lên, ô tô kinh doanh v n t i hành khách, xe công nông, xe t ch 3, 4 bánh (dư i ây g i t t là xe) h t niên h n s d ng, không ư c phép lưu hành theo quy nh c a Chính ph . 2. Cơ quan có th m quy n th c hi n xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe - C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. - Phòng C nh sát giao thông ư ng b Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là Phòng C nh sát giao thông). - Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Công an c p huy n). Xe ư c ăng ký, c p bi n s a phương nào thì cơ quan ăng ký a phương ó có thNm quy n ra quy t nh xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe:
  2. Sau khi ti p nh n h sơ xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe y theo quy nh, cơ quan có thNm quy n th c hi n thu h i bi n s ph i c p Gi y ch ng nh n xóa s ăng ký xe cho ch xe. II. QUY NNH C TH 1. H sơ xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe 1.1. Trư ng h p ch xe làm th t c xóa s , n p l i bi n s xe. Ch xe ph i t khai gi y khai xóa s ăng ký xe theo m u s 03 ban hành kèm theo Thông tư s 01/2007/TT-BCA (C11) ngày 02/01/2007 c a B Công an; Không ph i mang xe n cơ quan thu h i bi n s nhưng ph i n p l i gi y ăng ký, bi n s xe và gi y khai xóa s ăng ký xe. 1.2. Trư ng h p các cơ quan có th m quy n t m gi xe ã h t niên h n s d ng, xe h t th i h n lưu hành ho c xe tai n n b phá h y không s d ng ư c - Công văn thông báo c a cơ quan t m gi ; - Biên b n vi ph m hành chính ho c Quy t nh t m gi ăng ký, bi n s xe (kèm theo bi n s và gi y ăng ký xe ó). 1.3. Th t c xóa s ăng ký, thu h i bi n s th c hi n theo i m 2 m c E ph n II Thông tư s 01/2007/TT-BCA (C11) ngày 02/01/2007 c a B Công an. 2. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng trong vi c xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe 2.1. i v i cơ quan thu h i bi n s xe - Căn c danh sách xe ô tô h t niên h n s d ng do cơ quan ăng ki m cung c p, cơ quan thu h i bi n s xe ph i rà soát, rút h sơ xe qu n lý riêng làm th t c xóa s ăng ký, thu h i bi n s . - Ph i h p Công an c p phư ng, xã nơi ch xe cư trú thông báo cho ch xe h t niên h n s d ng, xe công nông, xe t ch 3,4 bánh yêu c u n cơ quan C nh sát giao thông làm th t c xóa s , n p l i gi y ăng ký, bi n s xe trong th i gian 15 ngày (k t ngày nh n ư c thông báo); trư ng h p quá th i h n, ch xe không t giác n làm th t c xóa s ăng ký thì ph i h p Công an c p phư ng, xã xóa s ăng ký, thu h i bi n s xe. - Thông báo danh sách xe h t niên h n s d ng cho các ơn v Công an c a a phương làm nhi m v b o m tr t t , an toàn giao thông phát hi n và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. i v i các l c lư ng Công an, Giao thông v n t i làm nhi m v b o m tr t t , an toàn giao thông
  3. 2.2.1. Thông qua công tác b o m tr t t an toàn giao thông, n u phát hi n xe ô tô h t niên h n s d ng, xe công nông, xe t ch 3, 4 bánh tham gia giao thông trên a bàn, các l c lư ng Công an, Giao thông v n t i làm nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông ph i l p biên b n ình ch lưu hành xe, t m gi ăng ký, bi n s xe và bàn giao Phòng c nh sát giao thông a phương mình làm th t c xóa s thu h i bi n s . Trư ng h p xe ăng ký a phương khác thì ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng C nh sát giao thông nơi ăng ký xe bi t làm th t c xóa s ăng ký xe. 2.2.2. Trư ng h p xe tai n n giao thông b phá h y không s d ng ư c thì cơ quan th lý gi i quy t v tai n n giao thông ó t m gi ăng ký, bi n s (n u có); thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký xe làm th t c xóa s ăng ký xe. 2.3. i v i Cơ quan ăng ki m - C c ăng ki m Vi t Nam, trung tâm ăng ki m các a phương ph i rà soát, xác nh các xe ô tô s p h t niên h n s d ng. nh kỳ hàng năm, thông báo danh sách xe ã và s p h t niên h n s d ng cho cơ quan ăng ký xe (C c C nh sát giao thông, Phòng c nh sát giao thông) và Thanh tra giao thông ph i h p theo dõi, qu n lý. ng th i thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân và chính quy n a phương giám sát. - Thông báo cho ch xe ít nh t 02 l n trong th i gian 06 tháng trư c khi h t niên h n s d ng, yêu c u n cơ quan C nh sát giao thông ăng ký xe làm th t c xóa s ăng ký. Trư ng h p xe ã h t niên h n s d ng n ki m nh, cơ quan ăng ki m ph i ình ch lưu hành, t m gi gi y ăng ký, bi n s xe và thông báo cho cơ quan thu h i bi n s xe gi i quy t theo quy nh t i i m 2.2.1 ph n II Thông tư này. - Ph i h p cơ quan C nh sát giao thông, Thanh tra giao thông t ch c ki m tra, x lý xe h t niên h n s d ng, xe công nông, xe t ch . 3. Qu n lý bi n s thu h i và h sơ xóa s ăng ký xe 3.1. Cơ quan có thNm quy n xóa s ăng ký, thu h i bi n s ph i qu n lý bi n s b thu h i theo ch qu n lý c a B Công an. nh kỳ 6 tháng, ph i báo cáo C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương) thành l p H i ng h y bi n s xe b thu h i theo quy nh t i i u 24, i u 25 Chương III Quy trình ăng ký, c p bi n s và qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ư c ban hành theo Quy t nh 1370/2007/Q -BCA (C11) ngày 07/11/2007 c a B Công an. Bi n s b thu h i không ư c s d ng c p l i cho xe khác. 3.2. H sơ xóa s xe h t niên h n s d ng, xe t ch h t h n lưu hành theo quy nh c a Chính ph , xe b tai b n phá h y không s d ng ư c, lưu tr theo ch h sơ c a B Công an. Sau 1 năm k t ngày xóa s ăng ký, cơ quan ăng ký xe báo cáo C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ( B ) ho c Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương) thành l p H i ng h y h sơ xe theo quy nh t i i m 3.1 ph n II c a Thông tư này.
  4. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày ăng Công báo. 2. ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an, B Giao thông v n t i th c hi n t t vi c thu h i bi n s xe. 3. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c các S giao thông v n t i (S Giao thông công chính), Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n úng quy nh c a Thông tư này. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, c n báo cáo v B Công an, B Giao thông v n t i có hư ng d n k p th i. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lê M nh Hùng Trung tư ng Tr n i Quang Nơi nh n: - /c Nguy n T n Dũng-TTCP ( - Các /c B trư ng; các B : báo Công an, Giao thông v n t i; cáo) - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBATGT Qu c gia; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S GTVT, GTCC các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: BCA, BGTVT.
Đồng bộ tài khoản