Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
80
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT về việc cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT

  1. B TÀI CHÍNH-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 58/2008/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 BTN&MT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A QUY T NNH S 130/2007/Q -TTG NGÀY 02/8/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH I V I D ÁN U TƯ THEO CƠ CH PHÁT TRI N S CH Căn c Quy t nh s 130/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách, cơ ch tài chính i v i d án u tư theo cơ ch phát tri n s ch (sau ây g i là d án CDM), liên t ch B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th m t s quy nh như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu l phí bán Ch ng ch gi m phát th i khí nhà kính ư c ch ng nh n (sau ây g i là CERs); vi c qu n lý CERs thu ư c t d án CDM s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i là ODA); vi c tr giá i v i s n phNm c a d án CDM quy nh t i các i u 5, i u 9, i u 16 Quy t nh s 130/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách, cơ ch tài chính i v i d án u tư theo cơ ch phát tri n s ch (sau ây g i là Quy t nh s 130/2007/Q -TTg). 2. Ch m nh t sau 15 ngày k t ngày ư c c p, nh n, th c hi n vi c phân chia CERs, ch s h u CERs ph i báo cáo v i B Tài nguyên và Môi trư ng và ăng ký v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam v u m i ti p nh n CERs, s lư ng CER ư c c p, ã nh n, ã phân chia gi a các nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM. Trư ng h p có thay i v n i dung ã báo cáo ho c ăng ký thì ch m nh t sau 10 ngày k t ngày có s thay i, nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM (sau ây g i là nhà u tư) ph i th c hi n vi c báo cáo, ăng ký l i. 3. Ch s h u CERs khi bán ho c chuy n CERs v nư c ( i v i nhà u tư nư c ngoài) ph i báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng, Qu B o v môi trư ng Vi t Nam và hoàn thành n p l phí bán CERs trư c khi chuy n CERs cho bên mua ho c chuy n CERs v nư c. i v i các d án CDM có s d ng ngu n v n ODA, CERs thu ư c thu c s h u c a Nhà nư c. Nhà u tư th c hi n d án có trách nhi m bán CERs và n p vào Qu
  2. B o v môi trư ng Vi t Nam toàn b s ti n bán CERs sau khi tr chi phí bán (n u có). 4. S n phNm c a d án CDM có i u ki n theo quy nh t i i u 5 Quy t nh s 130/2007/Q -TTg ư c tr giá theo hư ng d n t i M c III Thông tư này. Nhà u tư là ch s h u CERs ư c c p t d án CDM có s n phNm ư c tr giá ph i n p l phí bán CERs theo hư ng d n t i M c II Thông tư này. 5. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh t i Thông tư này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Vi c áp d ng i u ư c qu c t ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t và các văn b n hư ng d n thi hành. II. THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ BÁN CERs 1. i tư ng ch u l phí bán CERs là các gi m phát th i ã ư c c p, bán theo h p ng ã ký k t ho c chuy n v nư c. 2. M c thu l phí bán CERs: M c thu l phí bán CERs tính theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n bán CERs theo h p ng ã ký k t ho c giá tr c a CERs mà nhà u tư nư c ngoài chuy n v nư c, áp d ng i v i t ng d án CDM thu c các lĩnh v c sau: S TT Lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án M c thu 1 Nâng cao hi u qu s d ng, b o t n và ti t ki m năng lư ng. 1,2% 2 Khai thác, ng d ng các ngu n năng lư ng tái t o. 1,2% 3 Tr ng r ng, tái tr ng r ng, b o v r ng tăng kh năng h p th , 1,2% gi m phát th i khí nhà kính. 4 Chuy n i s d ng nhiên li u hoá th ch nh m gi m phát th i khí 1,5% nhà kính. 5 Thu h i khí mêtan (CH4) t các bãi chôn l p rác th i, t các h m 1,5% khai thác than tiêu hu ho c s d ng cho phát i n, sinh ho t. 6 Gi m phát th i khí mêtan (CH4) t các ho t ng tr ng tr t và chăn 1,5% nuôi, ng d ng khí sinh h c. 7 Thu h i và s d ng khí t ng hành t các m khai thác d u. 2% 8 Các lĩnh v c khác mang l i k t qu gi m phát th i khí nhà kính. 2% 3. S ti n l phí bán CERs ph i n p ư c xác nh như sau: S ti n l phí bán M c thu l phí S lư ng CER bán Giá bán CER CERs ph i n p = x x bán CERs (%) ho c chuy n v nư c ( ng/CER) ( ng)
  3. S lư ng và giá bán CER ư c xác nh căn c vào h p ng mua bán CERs ư c ký k t. Trư ng h p ch s h u CERs không bán mà chuy n CERs v nư c thì s lư ng CER tính l phí là s lư ng CER th c t ư c ch s h u CERs chuy n v nư c, giá CER xác nh s ti n l phí ph i n p ư c căn c vào giá th trư ng t i th i i m n p l phí. 4. Thu, n p l phí bán CERs 4.1. Ch s h u CERs có trách nhi m kê khai lư ng CER bán ho c chuy n v nư c, t tính và kê khai s ti n l phí ph i n p (theo m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này); th c hi n n p l phí bán CERs vào Qu B o v môi trư ng Vi t Nam theo úng s li u ã kê khai trư c khi chuy n CERs cho bên mua ho c chuy n v nư c. i v i d án CDM ư c u tư xây d ng và th c hi n theo hình th c quy nh t i Kho n 3 i u 4 Quy t nh s 130/2007/Q -TTg, n u nhà u tư nư c ngoài, t ch c tư v n xây d ng d án CDM không có tr s óng t i Vi t Nam thì ngay t khi tri n khai xây d ng d án, nhà u tư trong nư c có trách nhi m tho thu n và th c hi n n p thay l phí bán CERs cho các i tác nư c ngoài. 4.2. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có trách nhi m thNm nh t khai n p l phí c a ch s h u CERs, t ch c thu, qu n lý, s d ng l phí bán CERs theo hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p ch s h u không th c hi n n p l phí theo quy nh ho c s l phí do ch s h u CERs t kê khai không úng v i lư ng CER bán ho c chuy n v nư c, Qu B o v Môi trư ng Vi t Nam ki m tra và ra thông báo s l phí ph i n p (theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 4.3. L phí bán CERs ư c thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p ch s h u CERs ngh n p b ng ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t trên cơ s quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu l phí. 5. Qu n lý, s d ng ti n l phí thu ư c 5.1. L phí bán CERs là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c l i toàn b cho Qu B o v môi trư ng Vi t Nam s d ng chi cho các ho t ng sau: 5.1.1. Trang tr i chi phí cho vi c thu l phí. 5.1.2. Chi h tr cho các ho t ng ph bi n, tuyên truy n nâng cao nh n th c liên quan n bi n i khí h u và CDM, bao g m: Chi cho công tác thông tin, tuyên truy n liên quan n bi n i khí h u và CDM trên các phương ti n thông tin i chúng; chi biên so n, in, phát hành tài li u gi i thi u v Công ư c khung c a Liên h p qu c v bi n i khí h u, Ngh nh thư Kyoto và các hư ng d n c a Ban ch p hành qu c t v CDM; chi cho h i th o, t p hu n, ào t o và b i dư ng ki n th c liên quan n bi n i khí h u và CDM; chi t ch c các ho t ng i u tra, kh o sát ph c v cho công tác thông tin, tuyên truy n.
  4. 5.1.3. Chi h tr cho vi c xem xét, phê duy t tài li u d án CDM, qu n lý và giám sát th c hi n d án CDM bao g m: - Chi cho các ho t ng c a Ban ch o th c hi n Công ư c khung c a Liên h p qu c v bi n i khí h u và Ngh nh thư Kyoto. - Chi cho các ho t ng qu n lý và giám sát th c hi n d án CDM. M c chi c th i v i các n i dung nêu t i i m 5.1.2, i m 5.1.3 ư c th c hi n theo các nh m c, tiêu chuNn ch có liên quan do B Tài chính quy nh; i v i các n i dung chưa có nh m c, tiêu chuNn ch , Th trư ng cơ quan ư c h tr kinh phí căn c vào i u ki n th c t và kinh phí ư c h tr quy t nh m c chi và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Hàng năm, căn c vào yêu c u c a các nhi m v : Ph bi n, tuyên truy n nâng cao nh n th c v CDM; xem xét, phê duy t tài li u d án CDM; qu n lý và giám sát th c hi n d án CDM ư c giao và ngu n kinh phí ã ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c, cơ quan, t ch c có liên quan ph i l p d toán g i Qu B o v Môi trư ng Vi t Nam xem xét h tr kinh phí. 5.1.4. Chi h tr xây d ng văn ki n thi t k d án CDM a. i u ki n h tr : - Thu c Danh m c lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án CDM quy nh t i i u 3 Quy t nh s 130/2007/Q -TTg và i m 2 M c II Thông tư này. - Trong quá trình xây d ng văn ki n thi t k d án không có ngu n tài tr khác. - Văn ki n thi t k d án ã ư c B Tài nguyên và Môi trư ng c p Thư phê duy t. - Nhà u tư có văn b n ngh h tr kinh phí kèm theo b n t ng h p chi phí xây d ng văn ki n thi t k d án và các ch ng t chi có liên quan g i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. b. M c h tr do Qu B o v môi trư ng Vi t Nam xem xét quy t nh trong ph m vi ngu n thu t l phí bán CERs nhưng t i a không quá 30% chi phí th c t xây d ng văn ki n thi t k d án. 5.2. S ti n l phí bán CERs còn l i sau khi chi cho các ho t ng quy nh t i i m 5.1 M c II Thông tư này ư c b sung vào v n ho t ng c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam. 5.3. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có trách nhi m qu n lý, s d ng úng m c ích, úng ch quy nh s ti n l phí bán CERs thu ư c, ti n thu t bán CERs do nhà u tư th c hi n d án CDM s d ng ngu n v n ODA n p vào Qu , cu i năm n u chưa s d ng h t thì ư c chuy n sang năm sau s d ng theo quy nh.
  5. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng và công khai vi c thu và s d ng l phí bán CERs không quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. III. TR GIÁ I V I S N PH M C A D ÁN CDM 1. i tư ng ư c tr giá t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam là s n phNm c a các d án CDM sau: 1.1. i n ư c s n xu t t năng lư ng gió, m t tr i, a nhi t và thu tri u. 1.2. i n ư c s n xu t t thu h i khí mêtan (CH4) t các bãi chôn l p rác th i, t các h m khai thác than. 2. i u ki n tr giá: 2.1. Thu c s n phNm ư c tr giá quy nh t i i m 1 M c III Thông tư này. 2.2. Phương án giá s n phNm ư c Qu B o v môi trư ng Vi t Nam thNm nh, có k t qu là chi phí s n xu t th c t c a s n phNm l n hơn giá bán theo h p ng. 2.3. H p ng bán s n phNm ã ư c ký k t và có hi u l c, trong h p ng th hi n rõ giá bán c a s n phNm. 2.4. D án ã ư c B Tài nguyên và Môi trư ng c p Thư xác nh n ho c Thư phê duy t. 2.5. Nhà u tư có s n phNm tr giá có văn b n ngh tr giá kèm theo h sơ hư ng d n t i Kho n 5 M c III Thông tư này g i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. 3. M c tr giá cho m t ơn v s n phNm M c tr giá cho m t ơn v s n phNm ư c xác nh như sau: M c tr giá 01 Chi phí th c t s n M c l i nhu n k Giá bán th c t ơn v s n = xu t 01 ơn v s n + ho ch/01 ơn v - c a 01 ơn v s n phNm phNm s n phNm phNm Trong ó: - Chí phí th c t s n xu t ra 01 ơn v s n phNm là chi phí h p lý, h p l xác nh thu nh p ch u thu theo hư ng d n c a B Tài chính v thu thu nh p doanh nghi p. - L i nhu n k ho ch trên 01 ơn v s n phNm ư c xác nh hàng năm, do nhà u tư xây d ng và g i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam thNm nh trình H i ng qu n lý Qu quy t nh. Vi c xác nh l i nhu n k ho ch ph i căn c vào m c l i nhu n s n xu t s n phNm cùng lo i và không vư t quá m c l i nhu n bình quân s n xu t s n phNm ó.
  6. - Giá bán th c t c a s n phNm là giá th c t thanh toán. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam căn c vào k t qu thNm nh phương án giá, m c l i nhu n k ho ch ã ư c quy t nh xác nh m c tr giá i v i s n phNm c a t ng d án CDM, trình H i ng qu n lý Qu xem xét, quy t nh m c tr giá cho m t ơn v s n phNm c a t ng d án. 4. S ti n tr giá S ti n tr giá hàng năm ư c xác nh như sau: M c tr giá cho S lư ng s n Thu nh p th c t t bán S ti n tr giá = 01 ơn v s n x phNm bán trong - CERs ư c phân b hàng năm phNm trong năm năm trong năm (n u có) Trong ó, thu nh p th c t t bán CERs (n u có) ư c phân b trong năm là t ng s ti n thu t bán CERs (n u có) tr (-) l phí bán CERs ph i n p và các chi phí bán CERs (n u có) ư c phân b trong năm. 5. Th i gian tr giá ư c xác nh căn c vào th i i m d án có s n phNm; kh năng bù p chi phí s n xu t s n phNm ư c tr giá nhưng t i a không quá th i gian kh u hao th c t thu h i v n c a thi t b chính s n xu t s n phNm ư c tr giá. 6. Căn c k ho ch s n xu t c a d án trong năm, h p ng mua bán s n phNm ư c ký k t và m c tr giá ư c ư c H i ng qu n lý Qu quy t nh, ch m nh t vào ngày 15 c a tháng u Quý, Qu B o v môi trư ng Vi t Nam t m c p ti n tr giá cho nhà u tư có s n phNm ư c tr giá, t ng s ti n t m c p trong năm không vư t quá 70% s ti n tr giá theo k ho ch s n xu t năm; k t thúc năm tài chính, ch m nh t vào ngày 15 tháng 01 c a năm sau, nhà u tư ph i quy t toán s ti n tr giá ư c t m c p. Trư ng h p s ti n t m c p còn thi u, ư c c p b sung; trư ng h p s ti n t m c p l n hơn s ti n ư c tr giá trong năm thì ư c l i và tr vào s ti n t m c p c a Quý I năm sau n u v n trong th i gian ư c tr giá, trư ng h p ã h t th i gian tr giá thì ph i n p l i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. 7. H sơ tr giá H sơ tr giá g m: - Văn b n ngh tr giá. - B n sao có ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v Ch ng ch gi m phát th i khí nhà kính ư c ch ng nh n ã ư c Ban ch p hành qu c t v CDM c p (n u có) ho c Thư xác nh n ho c Thư phê duy t c a B Tài nguyên và Môi trư ng. -H p ng mua bán s n phNm ư c tr giá. - B n tính toán và thuy t minh v l i nhu n k ho ch.
  7. - Phương án giá v i các n i dung c th như sau: + Tên s n phNm ư c tr giá. + B n t ng h p chi phí th c t s n xu t ra s n phNm, giá bán c a s n phNm ư c tr giá. + B n thuy t minh v th i gian d ki n d án có th bù p ư c chi phí s n xu t. + Các tài li u khác có liên quan (n u có). 8. Ngu n kinh phí th c hi n tr giá i v i s n phNm c a d án CDM ư c l y t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. 9. Ti n tr giá ph i s d ng úng m c ích bù p chi phí s n xu t s n phNm ư c tr giá c a d án. Vi c quy t toán ti n tr giá ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM có trách nhi m n p l phí bán CERs theo quy nh t i Thông tư này, trư ng h p vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. 2. i v i các d án CDM ã ư c Qu B o v môi trư ng Vi t Nam h tr kinh phí xây d ng văn ki n thi t k d án theo quy nh t i i m 5.1.4 M c II Thông tư này mà không ư c ti p t c th c hi n do l i ch quan c a các bên thì nhà u tư nh n h tr ph i hoàn tr toàn b kinh phí ã ư c h tr . 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trư ng h p nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM ư c c p và bán CERs ho c chuy n CERs v nư c trư c th i i m Quy t nh s 130/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành thì không ph i n p l phí bán CERs nhưng v n báo cáo v i B Tài nguyên và Môi trư ng và ăng ký CERs ư c c p v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam theo quy nh t i Kho n 2 i u 17 Quy t nh 130/2007/Q -TTg theo dõi, qu n lý và ư c tr giá n u áp ng i u ki n quy nh t i Kho n 2 M c III Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng k p th i gi i quy t ho c s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG
  8. Nguy n Công Thành Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - VP TW ng; - VP Qu c h i; VP Chính ph ; VP Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VP Ban Ch o Phòng ch ng TN TW; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, C c Thu , S Tài nguyên và môi trư ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Tài chính, B Tài nguyên và môi trư ng; - Lưu: VT B Tài chính, VT B Tài nguyên và môi trư ng. M US 01 TÊN ƠN VN N P L C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÍ c l p – T do – H nh phúc ----- ------- T KHAI N P L PHÍ BÁN CERs (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BTC-BTM&MT ngày 04 tháng 7 năm 2008) Kính g i: Qu B o v môi trư ng Vi t Nam - Tên ơn v n p l phí: ............................................................................................................. - a ch : ................................................................................................................................. - i n tho i: ……………………………….. Fax: ........................................................................... - Tài kho n s : ……………………………. T i Ngân hàng: ............................................................ 1. Lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án: ............................................................................ 2. T ng lư ng CER ư c c p cho d án: ..................................................................................
  9. 3. Lư ng CERs ư c phân chia: .............................................................................................. 4. Lư ng CER bán/chuy n v nư c: ......................................................................................... 5. Giá bán CER: ...................................................................................................................... 6. M c thu l phí: .................................................................................................................... 7. S l phí bán CERs ph i n p: S lư ng CER ph i Giá CER M c thu S ti n ( ng) n p l phí Giá bán theo h p Giá tr CER ng chuy n v nư c S ti n l phí bán CERs ph i n p (vi t b ng ch )…………….. ....., ngày ... tháng ... năm ...... TM. ƠN VN (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M US 02 QU B O V MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : ....... /TB-QBVMTVN THÔNG BÁO N P L PHÍ BÁN CERs (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BTC-BTM&MT ngày 04 tháng 7 năm 2008) (L n thông báo s ........) Kính g i: ……… (Tên ch s h u CERs)
  10. a ch : .................................................................................... Căn c T khai và k t qu thNm nh m c l phí bán CERs ph i n p c a ơn v , ngày … tháng… năm … ơn v ã th c hi n bán/chuy n …CER (ghi s lư ng c th ), Qu B o v môi trư ng Vi t Nam thông báo s ti n l phí bán CERs ph i n p như sau: Giá CER S lư ng CER ph i Giá bán Giá tr CER M c S ti n ( ng) n p l phí theo h p chuy n v thu ng nư c S ti n l phí bán CERs ph i n p (vi t b ng ch )…………….. Yêu c u ơn v n p s ti n theo thông báo trên ây vào tài kho n s …… c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam m t i ................................................ H n n p trư c ngày ........ tháng …….. năm ......... ....., ngày ... tháng ... năm ...... GIÁM C (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản