Thông tư liên tịch số 600/1999/TTLT-BGTVT-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 600/1999/TTLT-BGTVT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 600/1999/TTLT-BGTVT-BTS về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 600/1999/TTLT-BGTVT-BTS

  1. B GIAO THÔNG V N T I- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B THU S N c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 600/1999/TTLT-BGTVT- Hà N i , ngày 09 tháng 12 năm 1999 BTS THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I - B THU S N S 600/1999/TTLT- BGTVT-BTS NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 72/1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 C A CHÍNH PH V M B O AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N NGH CÁ HO T NG TRÊN BI N Thi hành Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n, B Giao thông v n t i và B Thu s n hư ng d n th c hi n i u 10 và i u 11 c a Ngh nh trên, c th như sau: I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ PHƯƠNG TI N NGH CÁ: 1. Trách nhi m C c Hàng h i Vi t nam: C c Hàng h i Vi t nam giúp B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng ăng ký tàu bi n theo quy nh t i Ngh nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph và m b o an toàn hàng h i theo quy nh t i Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và c th như sau: 1.1. Ch o t ch c b o m an toàn hàng h i Vi t nam c ng c h th ng lu ng l ch, phao tiêu, èn bi n m b o an toàn hàng h i và xây d ng d án treo tín hi u báo bão trên các èn bi n ph c v ho t ng ngh cá trình B Giao thông v n t i phê duy t và tri n khai th c hi n. 1.2. Ch o các ài thông tin duyên h i th c hi n ch tr c canh và x lý thông tin trên các t n s c p c u an toàn hàng h i theo quy nh pháp lu t Vi t nam và Công ư c Qu c t . 1.3. Ch o thanh tra an toàn hàng h i Vi t nam tăng cư ng ki m tra m b o an toàn k thu t hàng h i i v i các phương ti n ngh cá t i các vùng nư c c ng bi n và khu v c hàng h i. 1.4. Ph i h p v i Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n thu s n th c hi n tìm ki m c u n n cho ngư i và các phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n. 1.5. Ph i h p v i C c B o v ngu n l i thu s n xây d ng chương trình, giáo trình b i dư ng ki n th c hàng h i, lu t hàng h i Qu c t và các chương trình v mb o
  2. an toàn hàng h i tuyên truy n giáo d c cho ngư dân trên các phương ti n thông tin i chúng ho c các l p ào t o b i dư ng do ngành Thu s n t ch c. 2. Trách nhi m C c ăng ki m Vi t nam: C c ăng ki m Vi t nam giúp B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác ăng ki m và c th như sau: 2.1. T ch c th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k trên 20 mét (bao g m c các phương ti n ngh cá ư c ch t o t v t li u m i có chi u dài ư ng nư c thi t k trên 20 mét ), các phương ti n ngh cá không phân bi t kích thư c c a nư c ngoài vào ho t ng Vi t nam; các phương ti n ngh cá không phân bi t kích thư c c a Vi t Nam ra ho t ng nư c ngoài. 2.2. Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t áp d ng trong thi t k , óng m i, s a ch a, hoán c i, trong s d ng cho các phương ti n ngh cá, phù h p v i i u ki n kinh t xã h i và kh năng th c t c a ngh cá Vi t nam. 2.3. Th ng nh t qu n lý nghi p v ăng ki m trong c nư c; xây d ng tiêu chuNn, chương trình ào t o và t ch c ào t o c p ch ng ch nghi p v ăng ki m phương ti n ngh cá. 2.4. Xây d ng và ban hành các hư ng d n, bi u m u s d ng trong ho t ng ăng ki m phương ti n ngh cá áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. 2.5. Ph i h p v i C c B o v ngu n l i thu s n và C c Hàng h i Vi t nam trong công tác qu n lý ăng ký và ăng ki m phương ti n ngh cá. 3. Trách nhi m C c B o v ngu n l i thu s n: C c B o v ngu n l i thu s n giúp B Thu s n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà n c v ăng ký, ăng ki m và c p gi y phép ho t ng ngh cá cho phương ti n ngh cá c a Vi t nam, c th như sau: 3.1. T ch c ăng ký và c p gi y phép ho t ng ngh cá cho t t c các phương ti n ngh cá và thuy n viên theo quy nh t i Pháp l nh b o v và phát tri n ngu n l i thu s n và ngh nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph . 3.2. T ch c th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá cu Vi t nam ho t ngt trong nư c có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét tr xu ng (bao g m c các phương ti n ngh cá ư c ch t o t v t li u m i có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét tr xu ng). 3.3. T ch c tuyên truy n, hư ng d n cho ngư dân nh m m b o an toàn khi ho t ng ngh cá trên bi n. 3.4. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ch qu n lý ho t ng c a phương ti n ngh cá và thuy n viên.
  3. 3.5. Ph i h p v i C c ăng ki m Vi t nam xây d ng Quy trình, Quy ph m, tiêu chuNn k thu t, hư ng d n áp d ng, chương trình ào t o nghi p v ăng ki m phương ti n ngh cá. 3.6. Ph i h p v i C c ăng ki m Vi t nam t ch c ào t o ăng ki m viên phương ti n ngh cá. 3.7. Xây d ng h th ng t ch c ăng ki m phương ti n ngh cá phù h p v i t ch c chung c a ăng ki m Vi t nam trình B Thu s n phê duy t. 3.8. Ph i h p v i các ngành, các t ch c th c hi n công tác ph i h p tìm ki m c u n n cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n. 3.9. Ch o thanh tra b o v ngu n l i thu s n, tăng cư ng ki m tra, giám sát ho t ng c a ngư i và phương ti n ngh cá. 3.10. Xây d ng các ch th ng kê, báo cáo qu n lý công tác ăng ký và ăng ki m phương ti n ngh cá và thuy n viên. Xu t b n S ăng ký phương ti n ngh cá hai năm m t l n và hàng năm có b sung. 3.11. Ph i h p v i C c ăng ki m Vi t nam và C c Hàng h i Vi t nam trong công tác qu n lý ăng ký và ăng ki m phương ti n ngh cá và m b o an toàn hàng h i. II. T CH C TH C HI N: Giao C c hàng h i Vi t nam, C c ăng ki m Vi t nam, C c B o v ngu n l i thu s n t ch c th c hi n nghiêm túc Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph , thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh này và nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n cho hai B . Giao C c ăng ki m Vi t nam và C c B o v ngu n l i thu s n ph i h p tri n khai th c hi n công tác ăng ki m phương ti n ngh cá theo úng quy nh t i Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph . Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh nh ng v n còn t n t i, yêu c i hai C c báo cáo k p th i hai B gi i quy t. Vi c s a i và b sung n i dung thông tư này do B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Thu s n xem xét, quy t nh. Lã Ng c Khuê Nguy n Ng c H ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản