Thông tư liên tịch số 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện khoán chi hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí đường bộ do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I-B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 78/2003/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2003 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B GIAO THÔNG V N T I S 78/2003/TTLT-BTC- BGTVT NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 |HƯ NG D N TH C HI N KHOÁN CHI HO T NG THU PHÍ I V I CÁC TR M THU PHÍ Ư NG B Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Liên t ch B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n th c hi n khoán chi ho t ng thu phí i v i các Tr m thu phí ư ng b như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i các Tr m thu phí ư ng b ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p, t ch c thu phí trên các tuy n ư ng qu c l , ư ng a phương, do ngân sách nhà nư c u tư, bao g m: ư ng b ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c; ư ng b u tư b ng v n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; ư ng b do nhà nư c u tư b ng v n vay - thu phí hoàn tr v n, lãi vay và các ư ng b khác do nhà nư c qu n lý. Thông tư này không áp d ng i v i các ơn v có tr m thu phí ư ng b ư c u tư b ng v n liên doanh, u tư kinh doanh (BOT). 2. Nhà nư c th c hi n khoán chi phí ho t ng t ch c thu phí, theo t l ph n trăm (%) trên s phí th c thu (bao g m c s thu vư t - n u có) c a t ng Tr m. M c khoán này ư c n nh 3 năm, h t th i h n 3 năm s xem xét, i u ch nh l i cho phù h p. Trên cơ s nhi m v thu và m c khoán chi ư c c p có thNm quy n giao, ơn v có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp ch ng th t thu, ti t ki m chi nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác thu phí ư ng b và tăng thu nh p cho ngư i lao ng. 3. Các Tr m thu phí ư ng b ph i th c hi n các quy nh v m c thu phí, t ch c thu, ch thu n p phí ư ng b theo quy nh và hư ng d n c a B Tài chính. II. NH NG QUY NNH C TH A. N I DUNG CHI VÀ NGU N KINH PHÍ B O M HO T NG THU PHÍ:
  2. 1. N i dung chi ho t ng thu phí: Chi b o m ho t ng c a các tr m thu phí, bao g m: Chi ho t ng thư ng xuyên, chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí; c th như sau: 1.1. Chi ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí: - Ti n lương, ti n công, các kho n ph c p lương, các kho n óng góp theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn); - Chi phí qu n lý: Công tác phí, h i ngh , thông tin liên l c, d ch v công c ng (ti n i n chi u sáng tr m thu phí, nư c văn phòng tr m thu phí), v t tư văn phòng, chi h i h p... - Chi ti n ăn gi a ca; - Chi b o h lao ng ho c ng ph c theo ch quy nh (n u có); - Chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ; - Chi s a ch a thư ng xuyên nhà c a, thi t b văn phòng, tr m thu phí; - Chi thuê b o v tr m thu phí (n u có); - Chi ti n vé, n ch ph c v thu phí; - Chi mua ph tùng thay th , thi t b có giá tr nh và công c lao ng khác tr c ti p ph c v thu phí; - Chi phí gián ti p c a doanh nghi p ph c v công tác thu phí ( i v i doanh nghi p nhà nư c ư c giao nhi m v thu phí); - Chi khác (n u có). 1.2. Chi trích qu khen thư ng, qu phúc l i. 1.3. Chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí: Chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí: mua s m, l p t thi t b thu phí (thi t b t ng, bán t ng); chi mua thi t b m xe theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. Vi c u tư mua s m hi n i hoá công ngh thu phí th c hi n u th u theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Riêng các kho n chi s a ch a l n nhà i u hành, s a ch a l n Tr m thu phí, chi phí duy tu b o dư ng và i n chi u sáng các c u ( i v i o n ư ng có c u), chi b o v c u, mua xe ch ti n, chi s a ch a l n xe ch ti n ư c b trí b ng ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c c p theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t hàng năm (ngân sách trung ương b trí i v i ư ng qu c l , ngân sách a phương b trí i v i ư ng a phương).
  3. 2. Ngu n kinh phí b o m ho t ng thu phí: 2.1. i v i các Tr m thu phí ư ng qu c l : Ngu n kinh phí b o m ho t ng thu phí ư c tính 20% trên s phí ư ng b th c thu ư c hàng năm (Trong ó: 5% chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí cho các tr m thu phí, 15% chi ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí); S còn l i 80% n p vào ngân sách trung ương, ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay). Vi c phân b s phí 20% ư c l i, th c hi n như sau: a) Phân b 15% b o m ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí (bao g m c trích qu khen thư ng, qu phúc l i theo quy nh): C c ư ng b Vi t Nam căn c vào d toán thu-chi phí ư ng b ư c c p có thNm quy n giao; D toán thu-chi phí ư ng b c a Khu qu n lý ư ng b ho c S Giao thông V n t i ( i v i Tr m trên tuy n ư ng qu c l ư c B Giao thông V n t i u thác qu n lý) chi ti t theo t ng Tr m thu phí; Ch chi tiêu tài chính hi n hành; N i dung chi b o m ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí; phê duy t t l ph n trăm (%) s phí ư c l i cho t ng Tr m thu phí, trong ph m vi 15% s phí thu ư c. T l l i cho t ng Tr m thu phí ư c xác nh như sau: - i v i Tr m thu phí có m c chi thư ng xuyên ư c duy t b ng ho c th p hơn 15% s thu, thì s phí l i chi thư ng xuyên theo t l ph n trăm (%) ư c duy t. Trư ng h p có ph n chênh l ch th a gi a t l ư c duy t v i t l quy nh chung ư c l i chi ho t ng thư ng xuyên (15%) thì ph n chênh l ch th a n p vào tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương, l p qu i u hoà cho các Tr m thi u. - i v i Tr m thu phí có m c chi thư ng xuyên ư c duy t cao hơn 15% s thu, thì Tr m ư c C c ư ng b Vi t Nam c p bù b o m ti n lương t i thi u cho cán b nhân viên thu phí theo quy nh, nhưng t i a không quá 25% s phí th c thu c a m i Tr m. b) Phân b 5% chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí cho các Tr m thu phí: Trên cơ s d toán chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí, ph c v cho công tác thu phí c a Khu qu n lý ư ng b ho c S Giao thông V n t i ( i v i Tr m trên tuy n ư ng qu c l ư c B Giao thông V n t i u thác qu n lý) chi ti t theo t ng Tr m thu phí; Căn c vào nhu c u hi n i hoá công ngh thu phí b o m phù h p v i quy ho ch m ng lư i tr m thu phí, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo B Giao thông V n t i phê duy t d toán chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí c a t ng Tr m thu phí trong ph m vi 5% s thu phí các Tr m n p v tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương và s dư chi thư ng xuyên c a 3 năm trư c (n u có), sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. 2.2. i v i các Tr m thu phí ư ng a phương. a) Ngu n kinh phí b o m ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí (bao g m c trích qu khen thư ng, qu phúc l i theo quy nh):
  4. Ti n thu phí l i chi ho t ng thư ng xuyên theo t l ph n trăm (%) trên s phí th c thu c a t ng Tr m, do S Giao thông V n t i xác nh, sau khi th ng nh t v i S Tài chính-V t giá trình Ch t ch UBND t nh quy t nh, nhưng t i a không quá 30% t ng s phí thu ư c c a t ng Tr m thu phí. S còn l i n p vào ngân sách a phương ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay). b) Ngu n kinh phí chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí: Chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí: mua s m, l p t thi t b thu phí (thi t b t ng, bán t ng); chi mua thi t b m xe, do ngân sách a phương c p theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. B. CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH 1. Chi ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí: Căn c vào n i dung chi ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí quy nh t i i m 1.1, m c A, ph n II c a Thông tư này; Căn c vào s ti n thu phí l i chi thư ng xuyên ư c c p có thNm quy n duy t, các ơn v t ch c thu phí ch ng s p x p b máy thu phí, ti t ki m chi nâng cao ch t lư ng ho t ng thu phí và tăng ngu n thu nh p cho ngư i lao ng. i v i các Tr m thu phí tr c thu c các doanh nghi p công ích s a ch a ư ng b , ch qu n lý tài chính th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích và các văn b n hư ng d n hi n hành. i v i các Tr m thu phí tr c thu c các ơn v s nghi p có thu, th c hi n ch qu n lý tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính và các văn b n hư ng d n hi n hành. Riêng i v i qu khen thư ng và qu phúc l i m c trích b ng 3 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c, b ng 2 tháng lương th c hi n, n u s thu năm nay b ng ho c th p hơn năm trư c, theo quy nh t i Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 2. Chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí cho các Tr m thu phí: Căn c vào n i dung chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí cho các Tr m thu phí quy nh t i i m 1.3, m c A, ph n II c a Thông tư này và d toán ư c c p có thNm quy n giao, các ơn v ư c giao nhi m v thu phí (Công ty s a ch a ư ng b ho c ơn v s nghi p có thu) t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành, b o m ti n và ch t lư ng công vi c. 3. Kinh phí chuy n năm sau:
  5. 3.1. i v i kho n chi thư ng xuyên t ch c thu phí, cu i năm không chi h t ơn v ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi. 3.2. i v i kho n chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí, cu i năm không chi h t ơn v n p l i C c ư ng b Vi t Nam ( i v i các Tr m thu phí c u, ư ng qu c l ); n p ngân sách a phương ( i v i các Tr m thu phí ư ng a phương). 4. Th c hi n ghi thu, ghi chi phí ư ng b ư c l i: Th c hi n ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nư c s ti n thu phí l i tr n v n vay u tư i v i ư ng b do nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn v n. Trình t , th t c ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i m 4, m c II, ph n II Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b . i v i s ti n thu phí l i chi b o m ho t ng thư ng xuyên, chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí không th c hi n ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nư c. C. L P, CH P HÀNH D TOÁN THU - CHI PHÍ Ư NG B Hàng năm ơn v có tr m thu phí ư ng b căn c vào i tư ng thu, m c thu phí i v i t ng lo i phương ti n, s phương ti n tham gia giao thông năm k ho ch, nh m c tiêu chuNn, ch chi tiêu tài chính hi n hành l p d toán thu-chi phí ư ng b theo hư ng d n c a B Tài chính v vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. Thông tư này hư ng d n c th m t s i m như sau: 1. L p và giao d toán năm u th c hi n cơ ch khoán: 1.1. L p d toán: a) i v i ơn v có Tr m thu phí ư ng qu c l : - Công ty qu n lý và s a ch a ư ng b tr c thu c Khu qu n lý ư ng b có Tr m thu phí, l p d toán thu-chi phí ư ng b c a năm k ho ch, g i Khu qu n lý ư ng b xem xét, t ng h p g i C c ư ng b Vi t Nam. - ơn v (doanh nghi p công ích ư ng b ho c ơn v s nghi p) tr c thu c S Giao thông V n t i ư c B Giao thông V n t i u thác qu n lý ư ng qu c l có Tr m thu phí, l p d toán thu - chi phí ư ng b g i S Giao thông V n t i xem xét, t ng h p g i C c ư ng b Vi t Nam. - C c ư ng b Vi t Nam xem xét, t ng h p d toán thu-chi phí ư ng qu c l g i B Giao thông V n t i. B Giao thông V n t i t ng h p cùng v i d toán ngân sách hàng năm c a B , g i B Tài chính theo quy nh. b) i v i ơn v thu phí ư ng a phương: ơn v (doanh nghi p công ích ư ng b ho c ơn v s nghi p) có Tr m thu phí l p d toán thu - chi phí c u ư ng b g i S Giao thông V n t i. S Giao thông V n t i
  6. t ng h p cùng v i d toán ngân sách hàng năm c a S , g i S Tài chính-V t giá a phương theo quy nh. c) D toán thu - chi phí phí ư ng b các ơn v l p, bao g m: - D toán thu; trong ó: S thu n p ngân sách nhà nư c và s thu ư c l i chi theo quy nh t i i m 2, m c A, ph n II. - D toán chi theo n i dung quy nh t i i m 1, m c A, ph n II. D toán thu - chi phí ư ng b , các ơn v l p theo t ng Tr m, có thuy t minh cơ s tính toán chi ti t theo n i dung thu, chi. 1.2. Giao d toán: a) i v i ơn v thu phí ư ng qu c l : - i v i các ơn v tr c thu c Khu qu n lý ư ng b : Căn c d toán thu, chi phí ư ng b ư c c p có thNm quy n giao; d toán thu, chi c a Khu qu n lý ư ng b chi ti t theo t ng Tr m thu phí; nh m c tiêu chuNn và ch chi tiêu tài chính hi n hành. C c ư ng b Vi t Nam giao d toán thu, giao t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu cho các Khu qu n lý ư ng b , chi ti t theo t ng Tr m thu phí. Khu qu n lý ư ng b giao d toán thu và t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu cho các Công ty qu n lý và s a ch a ư ng b , chi ti t theo t ng Tr m thu phí. - i v i các ơn v tr c thu c S Giao thông V n t i ư c B Giao thông V n t i u thác qu n lý ư ng qu c l có Tr m thu phí: C c ư ng b Vi t Nam giao d toán thu phí c u, ư ng b giao t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu cho S Giao thông V n t i, chi ti t theo t ng Tr m thu phí. S Giao thông V n t i giao d toán cho ơn v , chi ti t theo t ng Tr m thu phí. b) i v i ơn v thu phí ư ng a phương: Căn c d toán thu-chi phí ư ng b ư c c p có thNm quy n giao, d toán thu-chi do các ơn v có Tr m thu phí l p, nh m c tiêu chuNn và ch chi tiêu tài chính hi n hành. S Giao thông V n t i giao d toán thu phí ư ng b và giao t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu cho ơn v , chi ti t theo t ng Tr m thu phí. Vi c giao d toán thu phí ư ng b , t l ph n trăm (%) ư c l i chi thư ng xuyên trên t ng s thu c a B Giao thông V n t i, C c ư ng b Vi t Nam và S Giao thông V n t i cho các ơn v tr c thu c có Tr m thu phí, ph i m b o các nguyên t c: S thu không th p hơn và t l chi thư ng xuyên ư c l i trên t ng s thu không cao hơn s ư c c p có thNm quy n giao, chi ti t theo n i dung thu-chi quy nh t i i m 1, i m 2 m c A, ph n II c a Thông tư này. D toán thu phí ư ng b , t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu giao cho các ơn v (chi ti t theo t ng Tr m thu phí) c a C c ư ng b Vi t Nam và S
  7. Giao thông V n t i ph i g i cho cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan Thu , Kho b c Nhà nư c nơi ơn v có Tr m thu phí ăng ký giao d ch. Căn c vào d toán thu t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu ư c giao, các ơn v l p d toán thu-chi theo quý (có chia ra t ng tháng) g i cơ quan Thu , Kho b c Nhà nư c nơi ơn v ăng ký giao d ch, ng g i cho cơ quan qu n lý c p trên. 2. L p và giao d toán trong th i gian n nh: 2.1. i v i d toán thu: Hàng năm trong th i kỳ n nh, các ơn v có Tr m thu phí l p d toán thu phí ư ng b g i cơ quan ch qu n, như quy nh t i i m 1.1, m c C, ph n II c a Thông tư này. Căn c d toán thu phí ư ng b ư c c p có thNm quy n giao, C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ơn v có Tr m thu phí ư ng qu c l ), S Giao thông V n t i ( i v i ơn v có Tr m thu phí ư ng a phương) giao d toán thu phí ư ng b cho ơn v , như quy nh t i i m 1.2, m c C, ph n II c a Thông tư này. 2.2. i v i d toán chi: Hàng năm, căn c vào tình hình th c t chi tiêu năm trư c, s giao thu c a năm k ho ch, t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu ư c l i theo quy nh; các ơn v có tr m thu phí l p d toán chi ho t ng thư ng xuyên, chi tăng cư ng cơ s v t ch t cho các tr m t ch c thu phí g i cơ quan ch qu n c p trên, cơ quan Thu , cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi ơn v giao d ch theo dõi qu n lý. Riêng d toán chi tăng cư ng cơ s v t ch t cho tr m thu phí ph i ư c cơ quan ch qu n c p trên duy t và giao d toán ơn v m i ư c t ch c th c hi n. 3. Ch p hành d toán thu-chi: 3.1. V thu: a) i v i các Tr m thu phí ư ng qu c l : Căn c s phí ư ng b th c thu ư c, nh kỳ các ơn v th c hi n như sau: - i v i Tr m thu phí t l chi thư ng xuyên t ch c thu phí ư c c p có thNm quy n duy t th p hơn 15%: + N p ngân sách trung ương ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay) 80% s phí th c thu. + N p qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí 5% s phí th c thu vào tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương.
  8. + Trích l i chi thư ng xuyên t ch c thu phí theo t l ph n trăm (%) ư c duy t trên s phí th c thu. Ph n chênh l ch th a, ơn v n p vào qu i u hoà c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương, i u hoà cho các Tr m thi u. - i v i Tr m thu phí t l chi thư ng xuyên t ch c thu phí ư c c p có thNm quy n duy t b ng 15%: + N p ngân sách trung ương ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay) 80% s phí th c thu. + N p qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí 5% s phí th c thu vào tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương. + Trích l i chi thư ng xuyên t ch c thu phí b ng 15% s phí th c thu. - i v i Tr m thu phí t l chi thư ng xuyên t ch c thu phí ư c c p có thNm quy n duy t cao hơn 15%: + N p ngân sách trung ương ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay) 80% s phí th c thu. + N p qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí 5% s phí th c thu vào tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương. + Trích l i chi thư ng xuyên t ch c thu phí b ng 15% s phí th c thu. b) i v i các Tr m thu phí ư ng a phương: Căn c s phí ư ng b th c thu ư c, nh kỳ ơn v trích l i chi thư ng xuyên theo t l ư c c p có thNm quy n phê duy t. S phí còn l i ơn v n p ngân sách a phương ho c tr v n và lãi vay theo d án ( i v i tuy n ư ng u tư b ng v n vay, thu phí hoàn tr v n và lãi vay). 3.2. Phân b qu i u hoà t p trung do C c ư ng b Vi t Nam qu n lý cho các ơn v có chi thư ng xuyên ư c l i trên t ng s thu cao hơn 15% s thu: Căn c vào t l giao chi thư ng xuyên ư c l i trên t ng s thu cho t ng Tr m thu phí, s phí ơn v th c thu ư c n p vào ngân sách trung ương và s hi n có v qu i u hoà t p trung, C c ư ng b Vi t nam c p bù kinh phí chi thư ng xuyên cho các Tr m thu phí m b o ho t ng. Vi c c p bù kinh phí chi thư ng xuyên cho m i Tr m thu phí ư c xác nh như sau: S phí c p bù T l % chi thư ng S phí th c chi thư ng = xuyên trên t ng s phí - 15% x thu trong kỳ xuyên thu ư c giao cho Tr m c a tr m Trư ng h p trong 3 năm liên t c không s d ng h t qu i u hoà ph c v công tác thu phí, thì ph i chuy n s còn th a sang qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí.
  9. 3.3. Chi th c hi n hi n i hoá công ngh thu phí: Căn c vào án i m i hi n i hoá công ngh thu phí ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, s hi n có c a qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí; C c ư ng b Vi t Nam c p kinh phí cho các ơn v t ch c th c hi n. 3.4. V chi: Căn c vào m c chi thư ng xuyên t ch c thu phí, chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí ư c c p có thNm quy n phê duy t; s thu phí th c n p vào Kho b c Nhà nư c, d toán chi c a ơn v ; l nh chuNn chi c a Th trư ng ơn v và ch ng t chi theo quy nh; Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát t m ng ho c thanh toán và th c hi n ki m soát chi theo quy nh hi n hành. 4. i u ch nh d toán chi: Trong quá trình th c hi n, phù h p v i tình hình th c t c a ơn v , các Tr m ư c i u ch nh n i dung chi, trong ph m vi d toán chi thư ng xuyên ã ư c giao ( i u ch nh gi a các n i dung và m c chi thư ng xuyên). ơn v không ư c i u ch nh d toán chi u tư hi n i hoá công ngh thu phí sang chi ho t ng thư ng xuyên t ch c thu phí. Trư ng h p s phí th c thu trong năm th p hơn d toán ư c c p có thNm quy n giao, các Tr m thu phí ph i gi m chi tương ng. D. K TOÁN, QUY T TOÁN VÀ KI M TRA THU, CHI PHÍ Ư NG B 1. ơn v t ch c thu phí ư ng b ph i th c hi n k toán và quy t toán thu-chi phí ư ng b , chi ti t t ng Tr m thu phí theo úng ch k toán th ng kê hi n hành và quy nh t i i m 8, m c I, ph n II Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính Quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí ư ng b . Cơ quan ch qu n c p trên c a ơn v thu phí có trách nhi m ki m tra và thông báo xét duy t quy t toán thu-chi phí ư ng b c a các ơn v tr c thu c theo quy nh hi n hành. 2. Cơ quan ch qu n c p trên và các cơ quan nhà nư c có liên quan th c hi n vi c ki m tra, thanh tra, ki m soát ho t ng thu-chi phí ư ng b theo quy nh hi n hành và quy nh t i Thông tư này. III. T CH C TH C HI N: 1. B Giao thông V n t i, C c ư ng b Vi t Nam ( i v i ơn v có Tr m thu phí ư ng qu c l ), S Giao thông v n t i ( i v i ơn v có Tr m thu phí ư ng a phương) căn c vào d toán thu-chi phí ư c c p có thNm quy n giao năm 2003; tình hình th c hi n d toán năm 2002, giao d toán thu phí ư ng b , giao t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu năm 2003 cho các ơn v , chi ti t theo t ng Tr m thu phí làm căn c th c hi n n nh trong 3 năm (2003-2005)
  10. Trong th i gian giao t l ph n trăm (%) chi thư ng xuyên trên t ng s thu n nh, trư ng h p Nhà nư c thay i ho c i u ch nh các quy nh v ti n lương, nâng m c lương t i thi u ho c thay i nh m c, ch tiêu chuNn chi ngân sách nhà nư c, thì các ơn v t trang tr i các kho n chi tăng thêm trong ngu n thu phí l i chi thư ng xuyên theo quy nh. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v Liên b xem xét, s a i cho phù h p. Nguy n Công Nghi p Ph m Duy Anh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản