Thông tư liên tịch số 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu v

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
80
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 79/2004/ttlt-bnv-blđtbxh-btc về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do bộ nội vụ - bộ lao động, thương binh và xã hội - bộ tài chính ban hành , để hướng dẫn thi hành nghị định số 102/2004/nđ-cp ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh cơ yếu v', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu v

 1. B LAO NG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B N I c l p - T do - H nh phúc V ;B TÀI CHÍNH ******** ******** S : 79/2004/TTLT-BNV- Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2004 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B N I V - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 79/2004/TTLT/BNV-BL TBXH-BTC NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 102/2004/N -CP NGÀY 27/02/2004 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH CƠ Y U V CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U NGH HƯU, CHUY N NGÀNH, THÔI VI C HO C CHUY N SANG LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG T CH C CƠ Y U Thi hành Ngh nh s 102/2004/N -CP ngày 27/02/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh cơ y u v ch , chính sách i v i ngư i làm công tác cơ y u ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c ho c chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u. Theo ngh c a Ban cơ y u Chính ph , Liên t ch B N i v , B Lao ng-thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. I TƯ NG ÁP D NG: Ngư i làm công tác cơ y u không ph i là quân nhân ho c công an nhân dân ang hư ng lương theo b ng Lương l c lư ng vũ trang do Nhà nư c quy nh khi ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c ho c chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u. B. CÁC CH CHÍNH SÁCH: I. I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U NGH HƯU: 1. i u ki n ngh hưu 1.1. Ngư i làm công tác cơ y u ngh vi c ư c hư ng ch hưu trí hàng tháng theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh s l02/2004/N -CP ngày 27/02/2004 c a Chính ph khi có m t trong nh ng i u ki n sau ây: a. Nam 55 tu i; n 50 tu i và ã óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên. b. Nam 50 tu i, n 45 tu i và ã óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên mà trong 20 năm ó có th i gian thu c m t trong các trư ng h p sau:
 2. - 15 năm làm ngh ho c công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m; - 15 năm nơi có ph c p khu v c h s t 0,7 tr lên; - 10 năm chi n trư ng B k t ngày 30/4/1975 tr v trư c; - 10 năm các chi n trư ng C, K ho c làm nhi m v qu c t (tr nh ng th i gian i h c, i theo ch ngo i giao) 1.2. Ngư i làm công tác cơ y u ngh vi c hư ng ch hưu trí hàng tháng quy nh t i kho n 2, i u 4 Ngh nh 102/2004/N -CP ngày 27/02/2004 khi có các i u ki n sau ây: a. Nam 25 năm, n 20 năm công tác trong t ch c cơ y u tr lên và ph i óng b o hi m xã h i theo s năm công tác ó, trong ó có ít nh t 5 năm ư c tính thâm niên ngành cơ y u. Th i gian công tác trong t ch c cơ y u bao g m th i gian làm công tác cơ y u và th i gian làm công tác khác trong t ch c cơ y u. Th i gian công tác trong t ch c cơ y u ư c tính theo năm (không quy i theo h s ), n u có th i gian t quãng thì ư c c ng d n. b. T ch c cơ y u không còn nhu c u b trí công tác trong t ch c cơ y u ho c không chuy n ngành ư c. Ví d 1: ng chí Tr n Văn C, sinh năm 1958, là công nhân công tác trong t ch c cơ y u t tháng 8 năm 1978, tháng 8-1995 tuy n vào làm công tác cơ y u, tháng 7 năm 2004 t ch c cơ y u không còn nhu c u công tác, không chuy n ngành ư c, ã có 26 năm công tác trong t ch c cơ y u, trong ó có 9 năm làm công tác cơ y u, ng chí C i u ki n ngh vi c hư ng ch hưu trí hàng tháng 1.3. Ngu i làm công tác cơ y u ngh vi c ư c hư ng ch hưu trí hàng tháng v i m c lương hưu th p hơn so v i quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c 1, ph n B, Thông tư này, khi có m t trong các i u ki n sau ây: a. Nam 50 tu i, n 45 tu i và ã óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên. b. ã óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên, trong ó có 15 năm làm ngh ho c công vi c c bi t n ng nh c, c bi t c h i mà b suy gi m kh năng lao ng l 61% tr lên (không ph thu c vào tu i i). c. Nam 60 tu i, n 55 tu i và ã óng b o hi m xã h i 15 năm n dư i 20 năm. 1.4. Ngư i làm công tác cơ y u khi ngh vi c (k c trư ng h p ã thôi vi c không quá 1 năm), ã có 20 năm óng b o hi m xã h i tr lên nhưng chưa i u ki n hư ng ch hưu trí theo quy nh t i i m 1.1. ho c ti t a, b i m 1.3, kho n 1, M c I, ph n B, Thông tư này thì ư c hư ng tr c p thôi vi c do qu b o hi m xã h i chi tr .
 3. Trư ng h p t nguy n không hư ng kho n tr c p thôi vi c nói trên thì ư c ch n khi tu i hư ng ch hưu trí hàng tháng (dư i ây vi t t t là ngh ch hưu) ư c th c hi n như sau: a. Ngư i làm công tác cơ y u có 20 năm làm vi c trong i u ki n bình thư ng thì nam ch n khi 55 tu i, n ch n khi 50 tu i. b. Ngư i làm công tác cơ y u có 20 năm óng b o hi m xã h i, trong ó có 15 năm làm ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m; ho c 15 năm làm vi c nơi có ph c p khu v c h s 0,7 tr lên; ho c 10 năm chi n trư ng B, C, K ho c làm nhi m v qu c t thì nam ch n khi 50 tu i, n ch n khi 45 tu i. c. Trong th i gian ngh ch hưu không ư c hư ng lương và ch b o hi m xã h i (k c b o hi m y t ), ư c qu n lý s b o hi m xã h i c a mình. Trong th i gian này, n u tìm ư c vi c làm thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c óng b o hi m xã h i, ư c c ng n i th i gian óng b o hi m xã h i trư c và sau khi ngh ch hưu tính hư ng b o hi m xã h i và ư c hư ng b o hi m xã h i theo quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 và Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 9/01/2003 c a Chính ph . d. Trong th i gian ngh ch hưu, n u b m au, tai n n mà s c kh e suy gi m thì ngư i ngh ch hưu ư c làm ơn g i t i cơ quan b o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là B o hi m xã h i t nh), nơi ăng ký h sơ gi i quy t ch ngh ch hưu gi i thi u i giám nh s c kh e; n u b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên và i u ki n quy nh t i các ti t a, b i m 1.3, kho n 1, m c I ph n B Thông tư này thì ư c gi i quy t ch hưu trí hàng tháng v i m c lương hưu th p hơn theo quy nh t i i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 và Ngh nh s 89/2003/N -CP ngày 05/8/2003 c a Chính ph ; th i gian hư ng lương hưu ư c tính t tháng ti p sau tháng có k t qu giám nh y khoa. e. Trong th i gian ngh ch hưu, n u không ti p t c tham gia b o hi m xã h i mà b ch t thì ư c hư ng ch t tu t quy nh t i M c V i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph ; vi c l p h sơ hư ng ch tu t và chi tr mai táng phí, tr c p m t l n ho c hàng tháng do B o hi m xã h i t nh nơi ngư i làm công tác cơ y u ăng ký h sơ gi i quy t. 2. Cách tính m c lương hưu hàng tháng Cách tính m c lương hưu hàng tháng c a ngư i làm công tác cơ y u ư c th c hi n theo quy nh t i i u 25 i u l b o hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 và kho n 5, i u 1 Ngh nh 89/2003/N -CP ngày 5/8/2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l b o hi m i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ Quân i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph , c th như sau: 2.1. Ngư i làm công tác cơ y u hư ng ch hưu trí hàng tháng theo quy nh t i i m 1.1 và i m 1.2, kho n 1, m c I ph n B Thông tư này. 15 năm óng b o hi m xã h i, lương hưu hàng tháng tính b ng 45% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i; sau ó t năm th 16 tr i, c thêm m i
 4. năm óng b o hi m xã h i ư c tính thêm 3% i v i n , 2% i v i nam. M c lương hưu hàng tháng t i a b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Ví d 2: ng chí Nguy n Văn A có 27 năm làm công tác trong ngành cơ y u và ư c ngh hưu t tháng 9/2004, cách tính t l % lương hưu như sau: - 15 năm: 45% - T năm th 16 n năm th 27 (12 năm): 2 % x 12 năm = 24% T l % tính lương hưu hàng tháng c a ng chí A là:45% + 24% = 69% Ví d 3: ng chí Nguy n Th B có 25 năm làm công tác trong ngành cơ y u ư c ngh hưu t tháng 1/2005, cách tính t l % lương hưu như sau: - 15 năm: 45% - T năm th 16 n năm th 25 (10 năm): 3% x 10 năm = 30% T l % tính lương hưu hàng tháng c a ng chí B là: 45% + 30% = 75%; Ví d 4. ng chí Hoàng Văn K, 44 tu i, có 26 năm óng b o hi m xã h i (26 năm công tác trong t ch c cơ y u và có 5 năm thâm niên cơ y u), t l lương hưu hàng tháng ư c tính như sau: - 15 năm: 45% - T năm th 16 n năm th 26 (11 năm): 11 x 2% = 22% - T ng c ng : 45% + 22% = 67% 2.2. Ngư i làm công tác cơ y u hư ng ch hưu trí hàng tháng v i m c lương hưu th p theo quy nh t i ti t a, ti t b i m 1.3, kho n I, m c 1, ph n B, Thông tư này thì cách tính lương hưu như quy nh t i i m 2.1, kho n 2, m c I, ph n B, Thông tư này, nhưng c m i năm ngh vi c hư ng lương hưu trư c tu i so v i quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c I, ph n B, Thông tư này thì gi m i 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Ví d 5: ng chí Nguy n Văn B, 46 tu i, có 26 năm óng b o hi m xã h i, b suy gi m kh năng lao ng 61%, ngh hưu tháng 6/2004, cách tính t l % lương hưu như sau: - 26 năm óng b o hi m xã h i tính b ng 67%. - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 50 theo quy nh trên: (50 tu i - 46 tu i) x 1% = 4% T l % tính lương hưu hàng tháng c a ng chí B là:67% - 4% = 63%
 5. Trư ng h p có th i gian i làm công ăn lương có óng b o hi m xã h i ho c th i glan công tác ư c coi như ã óng b o hi m xã h i trư c 16 tu i, thì tùy theo s năm công tác trư c 16 tu i dư c tính m i năm b ng 2% i v i nam, 3% i v i n m c bình quân c a ti n lương tháng óng b o hi m xã h i kh u tr vào t ng s t l % m c bình quân ti n lương ph i gi m do ngh hưu trư c tu i, nhưng s kh u tr nhi u nh t cũng ch b ng t l % ti n lương hưu ph i gi m. Ví d 6: ng chí Tr n Văn A tham gia ho t ng cách m ng năm 14 tu i do m t s c lao ng 61% nên ngh hưu tu i 44. ng chí A có 30 năm làm vi c óng b o hi m xã h i. Cách tính lương hưu hàng tháng như sau: - 15 năm u ư c tính b ng 45% . - T năm th 16 n năm th 30 là 15 năm ư c tính thêm 30% - T ng c ng: 45% + 30% = 75% Do ng chí A ngh hưu trư c tu i 50 là 6 năm nên t l ph n trăm m c bình quân ti n lương ph i gi m do ngh hưu trư c tu i là: (50 tu i - 44 tu i) x 1% = 6% Nhưng ng chí A có 2 năm công tác trư c tu i 16, ng chí A ư c tính 4% m c bình quân ti n lương kh u tr vào t ng s t l ph n trăm ph i gi m do ngh hưu trư c tu i là 6%. Như v y còn l i 2% ph i gi m do ngh hưu trư c tu i. Lương hưu hàng tháng c a ng chí A là : 75% - 2% = 73% 2.3. Ngư i làm công tác cơ y u i v i nam 50 tu i tr lên n dư i 55 tu i, n 45 tu i tr lên n dư i 50 tu i và có th i gian óng b o hi m xã h i 30 năm tr lên thì khi ngh hưu ư c hư ng lương hưu như cách tính quy nh t i i m 2.1, kho n 2, m c I, ph n B, Thông tư này, nhưng m i năm ngh vi c hư ng lương hưu trư c tu i so v i quy nh t i ti t a, i m 1.1, kho n 1, m c I, ph n B Thông tư này, không ph i gi m 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Ví d 7: ng chí Tr n Văn A có 50 năm 5 tháng tu i i và 30 năm tham gia b o hi m xã h i, ngh hưu tháng 10/2004, cách tính t l % lương hưu như sau: - 15 năm óng b o hi m xã h i tính b ng 45% - T năm th 16 n năm th 30 (15 năm): 2% x 15 năm = 30% T l % tính lương hưu hàng tháng c a ng chí A là:45% + 30% = 75% 3. Cách tính tr c p m t l n khi ngh hưu: Ngoài lương hưu hàng tháng, i v i nam ã óng b o hi m xã h i trên 30 năm. n ã óng b o hi m xã h i trên 25 năm, khi ngh hưu ư c tr c p thêm 1 l n theo cách tính như sau: T năm th 31 tr lên i v i nam, t năm th 26 tr lên i v i n ,
 6. m i năm óng b o hi m xã h i ư c nh n b ng m t n a (l/2) tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i, nhưng t i a không quá 5 tháng. Ví d 8: ng chí Hoàng Th B, có 36 năm óng b o hi m xã h i ư c ngh hưu tháng 10/2004, tr c p m t l n khi ngh hưu tính như sau: - T năm th 26 n năm th 36 (11 năm): 0,5 tháng lương x 11 năm = 5,5 tháng lương, nhưng t i a ch b ng 5 tháng, do ó ng chí B ch ư c hư ng tr c p 1 l n b ng 5 tháng lương bình quân làm căn c óng b o hi m xã h i. 4. Cách tính m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i làm cơ s tính lương hưu hàng tháng, tr c p 1 l n khi ngh hưu quy nh t i Thông tư này ư c tính theo m c bình quân các m c ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i trong 5 năm cu i trư c khi ngh hưu. Trư ng h p ngư i làm công tác cơ y u có th i gian óng b o hi m xã h i 15 năm tr lên theo các m c ti n lương thu c công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m ho c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m (theo danh m c ngh do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành) mà chuy n sang làm công vi c khác óng b o hi m xã h i theo m c lương th p hơn thì khi ngh hưu ư c l y m c lương bình quân óng h o hi m xã h i cao nh t c a 5 năm li n k làm công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m làm cơ s tính lương hưu Ví d 9: ng ch Lê Văn A, có 25 năm 3 tháng tham gia b o hi m xã h i và công tác trong ngành cơ y u, trong ó có 15 năm 6 tháng làm ngh n ng nh c, c h i (mã d ch) ngh hưu t tháng 10/2004. ng chí A có m c lương bình quân óng b o hi m xã h i cao nh t c a 5 năm li n k làm ngh n ng nh c c h i là 1.050.000 ng và có m c bình quân óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i trư c khi ngh hưu là 920.000 ng. Do ó ng chí A ư c l y m c lương 1.050.000 ng làm cơ s tính lương hưu. 5. Khi tính lương hưu, tr c p thôi vi c m t l n khi ngh hưu n u th i gian óng b o hi m xã h i có tháng l ư c tính như sau: -T 3 tháng n 6 tháng ư c tính b ng m t n a (1/2) năm. - T 7 tháng n dư i 12 tháng ư c tính b ng 1 năm. II. I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CHUY N NGÀNH 1. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành sang làm vi c trong biên ch t i các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i hư ng lương t ngân sách nhà nư c quy n l i ư c hư ng như sau. 1.1. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành ư c mi n thi tuy n g m: - Ngư i làm công tác cơ y u nguyên là cán b , viên ch c nhà nư c ư c chuy n v cơ quan, ơn v Nhà nư c ã công tác trư c khi vào công tác trong t cơ y u. - Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành theo yêu c u c a cơ quan, ơn v ư cs p x p vi c làm phù h p ngành ngh chuyên môn, nghi p v ào t o
 7. Ví d 10: ng chí Ph m Văn K, h s lương hàm là 3,5, t t nghi p i h c K thu t m t mã, ang làm nhân viên cơ y u t i cơ quan B, nay ư c chuy n ngành v làm nhân viên qu n tr m ng tin h c Văn phòng t nh u Qu ng Nam. ng chí K ư c x p ngành ngh phù h p, không ph i thi tuy n. 1.2. V x p lương: - Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành ư c x p và hư ng lương theo công vi c m i m nh n k t ngày có quy t nh chuy n ngành. Trư ng h p h s m c lương m i (k c h s m c lương ư c nâng lương sau khi chuy n ngành) th p hơn h s m c lương ngư i làm công tác cơ y u ư c hư ng t i th i i m chuy n ngành thì ư c b o lưu h s chênh l ch gi a h s m c lương c a ngư i làm công tác cơ y u v i h s m c lương m i. Th i gian b o lưu là 18 tháng k t ngày có quy t nh chuy n ngành. Ví d 11: ng chí Nguy n Văn K, h s lương 4,15, tháng 4 năm 2003, chuy n ngành sang cơ quan B x p lương chuyên viên chính có h s m c lương là 3.06. H s ti n lương chênh l ch gi a m c lương cũ so v i m c lương m i ư c b o lưu là: 4,15 - 3,06 = 1,09. Th i gian b o lưu t i thi u n h t tháng 10 năm 2004. - Trong th i gian b o lưu lương, n u ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành ư c nâng b c lương mà có h s m c lương m i b ng ho c cao hơn h s m c lương t i th i i m chuy n ngành thì thôi hư ng h s ti n lương ch nh l ch b o lưu. 1.3. Cách tính lương hưu: - Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành khi ngh hưu ư c th c hi n các ch b o hi m xã h i quy nh l i i m 4, i u 6 Ngh nh 102/2004/N -CP ngày 27 2/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh cơ y u v ch chính sách i v i ngư i làm công tác cơ y u ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c ho c chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u. - Ngư i làm công tác cơ y u có 20 năm thâm niên tr lên, theo yêu c u c a t ch c chuy n sang công tác t i các cơ quan ng, Nhà nư c, oàn th , n u khi ngh hưu mà có m c lương th p hơn m c lương khi ang công tác cơ y u thì ư c l y m c lương bình quân óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i cùng trư c khi chuy n ra ngoài ngành cơ y u làm cơ s tính lương hưu. Ví d 12: ng chí ng Văn B, có 22 năm thâm niên cơ y u, chuy n ngành ra S Thương m i t nh B t năm 1993 n tháng 5/2004 ngh hưu. N u có m c ti n lương bình quân 5 năm cu i trư c khi ngh hưu là 1.550.000 ng/tháng tính theo m c ti n lương bình quân 5 năm cu i trư c khi chuy n ngành là 1.700.000 ng/tháng thì ng chí B ư c l y m c lương 1.700.000 ng/tháng làm cơ s lính lương hưu. 1.4. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành ư c c p ti n t u xe (lo i thông thư ng) t ơn v v cơ quan m i t ngu n ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i
 8. Thông tư s 448/TTLT ngày 28/3/1994 c a Liên b Qu c phòng - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. 2. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n sang làm vi c t i các ơn v khác không hư ng lương t ngân sách nhà nư c ư c hư ng các ch sau: 2.1. ư c hư ng ch tr c p thôi vi c m t l n và ti n t u xe t ơn v v cơ quan m i theo quy nh t i các i m 2, 3, 4 m c III, ph n B, Thông tư này. 2.2. N u ngư i làm công tác cơ y u t nguy n không nh n tr c p t qu b o hi m xã h i thì ư c b o lưu ph n b o hi m xã h i c a th i gian công tác trư c khi chuy n sang làm vi c t i các ơn v khác không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, ư c cơ quan b o hi m xã h i qu n lý xác nh n trong s b o hi m xã h i trư c khi chuy n ra ngoài t ch c cơ y u và ư c th c hi n các ch h o hi m xã h i theo quy nh hi n hành t i Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Ch nh ph . III. CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U THÔI VI C 1. Tr c p t o vi c làm: - Ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c ư c tr c p t o vi c làm b ng 6 tháng lương t i thi u c a cán b , công ch c t i th i i m thôi vi c. - Ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c có nguy n v ng h c ngh ho c tìm vi c làm thì cơ quan qu n lý ngư i làm công tác cơ y u có trách nhi m gi i thi u n các trung tâm gi i thi u vi c làm c a các B , ngành, oàn th , a phương ư c h c ngh ho c gi i thi u vi c làm. - Các trung tâm gi i thi u vi c làm c a Nhà nư c, a phương có trách nhi m ưu tiên ti p nh n ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c vào h c ngh ho c gi i thi u vi c làm. 2. Tr c p thôi vi c m t l n. Sau 6 tháng ngh vi c mà chưa tìm ư c vi c làm m i ho c b m au và có nguy n v ng ư c hư ng tr c p thôi vi c t qu b o hi m xã h i thì Giám c B o hi m xã h i t nh có trách nhi m ra quy t nh chi tr tr c p thôi vi c. Tr c p thôi vi c ư c tính như sau: c m i năm công tác theo l ch (không quy i h s ) ư c tính b ng m t tháng lương (k c h s ti n lương chênh l ch b o lưu và các kho n ph c p lương n u có) hi n hư ng t i th i i m ngh vi c: Th i gian tính hư ng ch tr c p thôi vi c m t l n là t ng s th i gian công tác th c t trong t ch c cơ y u (bao g m th i gian làm công tác cơ y u, h c sinh ào t o l n u t i các trư ng cơ y u, công nhân viên làm các công vi c khác trong t ch c cơ y u, th i glan là cán b , công ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c và th i gian làm h p ng có óng b o hi m xã h i) chưa ư c gi i quy t ch thôi vi c. Trư ng h p có tháng l thì:
 9. - Dư i 1 tháng không ư c tính tr c p -T 01 tháng n dư i 06 tháng ư c tính là n a (l/2) năm; - T 06 tháng n dư i 12 tháng ư c tính tròn là 01 năm. Ví d 13: ng chí Nguy n Công E, vào ngành cơ y u 1/3/1989, ngày 25/6/2004 thôi vi c, h s lương 3,80 nhân viên cơ y u. Tr c p thôi vi c m t l n ư c tính như sau: Ti n lương c a ng ch E: Lương theo h s : 290.000 x 3,80 = 1.102.000 Ph c p thâm niên: 1.102.000 x 15% = 165.300 C ng: 1.267.300 Th i gian công tác th c t c a ng chí E là 15 năm 3 tháng ư c tính là 15,5 tháng tính tr c p thôi vi c, c th tr c p thôi vi c 1 l n là: l.267.300 x 15,5 tháng = 19.643.150 3. Ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c ư c c p ti n tàu xe t ơn v v nơi cư trú (lo i thông thư ng) t ngu n ngân sách nhà nư c (th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 448/TTLT ngày 28/3/1994 c a Liên b Qu c phòng- Lao ng - Thương binh và xã h i - Tài chính) 4. Ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c, ngoài các ch nói trên, còn ư c hư ng tr c p t ngu n qu b o hi m xã h i theo quy nh t i i m a, m c 1, i u 1 Quy t nh s 595/TTg ngày 15/12/1993 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 448/TTLT ngày 28/3/1994 c a Liên b Qu c phòng - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. Ví d 14: là ng chí Nguy n Công E t i ví d 13 nêu trên, ngoài tr c p ư c hư ng theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 m c III, ph n B Thông tư này, còn ư c hư ng tr c p do qu b o hi m xã h i chi tr như sau: Lương theo h s : 290.000 x 3,80 = 1.102.000 Ph c p thâm niên: 1.102.000 x 15% = 165.300 C ng: 1.267.300 Ti n tr c p t qu BHXH b ng: 15 năm công tác trong t ch c cơ y u: 1.267.300 x 1,5 x 15 năm = 28.514.250 .
 10. 3 tháng l : 1.267.300 x 1 tháng = 1.267.300 . C ng: 29.781.550 . 5. Ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c v a phương không quá m t năm k t ngày ký quy t nh thôi vi c, n u tìm ư c vi c làm, có yêu c u chuy n ngành theo quy nh t i m c II, Ngh nh s l02/2004/N -CP ngày 27/02/2004, thì th trư ng ơn v cũ thu h i quy t nh thôi vi c và ra quy t nh chuy n ngành. Khi ra quy t nh chuy n ngành, ơn v cũ có trách nhi m thu h i ti n tr c p thôi vi c m t l n ã tr cho i tư ng quy nh t i kho n 2, m c III, ph n B, Thông tư này v cho ngân sách. Trư ng h p ngư i làm công tác cơ y u thôi vi c không quá m t năm sau ó tìm ư c vi c làm m i chuy n ngành ho c thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c, n u có nguy n v ng tính n i th i gian tham gia b o hi m xã h i trư c khi thôi vi c thì ơn v cũ có trách nhi m thu h i ti n tr c p t ngu n qu b o hi m xã h i ã tr cho i tư ng quy nh t i kho n 4, m c III, ph n B Thông tư này n p v qu b o hi m xã h i và ngh cơ quan qu n lý b o hi m xã h i có thNm quy n xác nh n trong s b o hi m xã h i. 6. Ngư i làm công tác cơ y u khi thôi vi c (k c nh ng trư ng h p ã thôi vi c không quá m t năm), ã có 20 năm óng b o hi m xã h i tr lên nhưng chưa i u ki n hư ng ch hưu trí theo quy nh t i ti t a, b, i m 1.1 ho c t i ti t a, b, i m 1.3, kho n 1, m c I, ph n B, Thông tư này thì ư c l a ch n 1 trong 3 phương th c quy nh t i các ti t a, b, c như sau: a. ư c hư ng tr c p t qu b o hi m xã h i như sau: - C m i năm làm vi c trong t ch c cơ y u ư c hư ng 1,5 tháng ti n lương (k c h s ti n lương chênh l ch b o lưu và các kho n ph c p lương n u có); - C m i năm làm vi c ngoài ngành cơ y u ư c hư ng m t tháng ti n lương (k c h s ti n lương chênh l ch b o lưu và các kho n ph c p lương n u có). b. N u có nguy n v ng c a cá nhân và có xác nh n c a cơ quan qu n lý có thNm quy n thì ư c gi i quy t ch ngh ch hưu theo quy nh t i i m 1.4, kho n 1, m c I, ph n B, Thông tư này. c. Ch b o lưu th i gian tham gia B o hi m xã h i: ngư i làm công tác cơ y u có ơn t nguy n ngh ư c b o lưu th i gian tham gia b o hi m xã h i và không nh n tr c p m t l n t qu b o hi m xã h i ư c th c hi n như sau: Khi chưa tu i ngh hưu và chưa th i gian óng b o hi m xã h i theo quy nh t i ti t a, b, i m 1.1, kho n 1, m c 1, ph n B Thông tư này, n u có nguy n v ng chưa nh n tr c p thôi vi c t qu b o hi m xã h i thì ư c c p s b o hi m xã h i và ư c b o lưu th i gian óng b o hi m xã h i khi có i u ki n thì ti p t c óng b o hi m xã h i. Trong th i gian b o lưu, chưa ti p t c tham gia b o hi m xã h i thì không ư c hư ng lương và ch b o hi m xã h i; n u ti p t c làm vi c thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c óng b o hi m xã h i, ư c c ng n i th i
 11. gian tham gia b o hi m xã h i làm cơ s tính hư ng b o hi m xã h i; n u h t tu i lao ng ho c chưa h t tu i lao ng mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên và i u ki n quy nh t i ti t a, b, i m 1.3, kho n 1, m c I, ph n B Thông tư này thì ư c th c hi n ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành; n u b ch t thì ư c th c hi n ch ti n tu t theo quy nh hi n hành. IV. QUY I TH I GIAN TÍNH HƯ NG TR C P M T L N KHI NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U THÔI LÀM VI C TRONG T CH C CƠ Y U 1. i u ki n tính quy i th i gian: a. ã chi n u, ph c v chi n u chi n trư ng mi n Nam (B), chi n trư ng Lào (C) trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cămpuchia trư c ngày 31/8/1989; chi n u, ph c v chi n u mi n B c trong ch ng chi n tranh phá ho i t ngày 5/8/1964 n ngày 27/01/1973; biên gi i Tây Nam t tháng 5/1975 n tháng 12/1978; biên gi i Vi t Trung t tháng 2/1979 n h t tháng 12/1988. b. a bàn có ph c p c bi t m c 100% ho c làm vi c trong ngành ngh c thù cơ y u ư c x p h ng lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. c. a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên ho c làm vi c trong ngành ngh c thù cơ y u ư c x p h ng lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m theo quy nh c a B Lao ng - thương binh và Xã h i. 2. Cách tính quy i th i gian: a. Th i gian tính quy i theo các i u ki n i m 1 nêu trên là th i gian công tác trong t ch c cơ y u mà chưa quy i hư ng tr c p m t l n. b. Th i gian công tác a bàn trư c ây chưa ư c quy nh mà nay quy nh m c ph c p c bi t (100%); ho c ph c p khu v c (0,7) tr lên, thì th i gian công tác a bàn ó ư c tính là th i gian công tác ư c quy i. Ví d 15: ng chí Lê ình A, công tác qu n o Trư ng Sa t tháng 4/1988 n tháng 3/1990, tháng 6/2003 ngh hưu, t tháng 1/1994 qu n o Trư ng Sa ư c hư ng ph c p c bi t m c 100%, do v y th i gian 2 năm công tác o Trư ng Sa (1988 - 1990) c a ng chí A ư c quy i hư ng ch tr c p m t l n khi ngh hưu. c. Th i gian công tác a bàn trư c ây ư c quy nh ph c p c bi t 100%; ho c ph c p khu v c h s 0,7 tr lên ( i u ki n tính quy i) mà sau ó quy nh ph c p c bi t dư i m c 100%; ho c ph c p khu v c dư i h s 0,7 (không i u ki n tính quy i), thì th i gian công tác trư c ó a bàn nói trên n ngày có quy nh m i ư c tính là th i gian công tác ư c quy i theo m c quy nh. d. Th i gian trư c ây làm ngh ho c công vi c mà hi n nay quy nh là ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m ho c n ng nh c, c h i nguy hi m, thì th c hi n theo hư ng d n t i i m 2, m c II Thông tư s 11/L -TBXH-TT ngày
 12. 7/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i làm căn c tính quy i th i gian tăng thêm. 3. M c quy i th i gian: a. Có th i gian chi n u, tr c ti p ph c v chi n u thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm sáu tháng. b. Có th i gian công tác a bàn có ph c p c bi t v i m c 100% ho c ngành ngh c thù ư c x p lao ng c bi t n ng nh c, c h i nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm b n tháng. c. Có th i gian công tác a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên ho c ngành ngh c thù ư c x p lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm hai tháng. Trư ng h p trong cùng m t th i gian công tác, có 2 ho c 3 i u ki n nêu trên thì ư c hư ng theo m c quy i cao nh t. Th i gian công tác nêu trên n u t quãng thì ư c c ng d n xác nh. Ví d 16: ng chí Nguy n K, tháng 5/2001 ngh hưu, h s lương 5,9, 29 năm công tác trong t ch c cơ y u, có th i gian chi n u chi n trư ng mi n Nam 3 năm (t tháng 5/1972 n tháng 4/1975). Sau ó có th i gian công tác a bàn có ph c p khu v c h s 0,7 ( xã ak Na, huy n c Tô, t nh Kon Tum) 6 năm (t tháng 3/1985 n 2/1991). ng chí K ư c tính th i gian quy i như sau: - 3 năm, m i năm tăng thêm 6 tháng: 3 x 6 tháng = 18 tháng = 1 năm 6 tháng. - 6 năm, m i năm tăng thêm 2 tháng: 6 x 2 tháng = 12 tháng = 1 năm T ng th i gian tăng thêm c a ng chí K là: 1 năm - 6 tháng + 1 năm = 2 năm 6 tháng. 4. Cách tính tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i: C m i năm tăng thêm do quy i ư c tính b ng m t tháng ti n lương (k c h s li n lương chênh l ch b o lưu và các kho n ph c p lương n u có) hi n hư ng t i th i i m thôi làm vi c trong t ch c cơ y u (không tr b o hi m y t và b o hi m xã h i). N u có tháng l thì: -T 1 tháng n dư i 6 tháng ư c tính b ng m t n a (l/2) năm; - T 6 tháng tr lên ư c tính tròn 1 năm. Ví d 17: ng chí Nguy n K, nêu t i ví d 16 nêu trên ng chí K ư c tính tr c p m t l n như sau: Lương h s (5.9): 290.000 x 5,9 = 1.711.000
 13. Ph c p thâm niên : 1.711.000 x 29% = 496.190 C ng: 2.107.190 Th i gian tăng thêm do quy i 2 năm 6 tháng ư c tr c p b ng 3 tháng lương và ph c p Tr c p c a ng chí K khi thôi làm vi c trong t ch c cơ y u là: 2.107.190 x3= 6.321.570 V. CH CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U KHI CHUY N SANG LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG T CH C CƠ Y U 1. V chuy n x p lương Ngư i làm công tác cơ y u thu c i tư ng chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u, ư c x p lương theo di n b trí m i: H s m c lương ư c x p khi chuy n sang di n b trí m i, căn c vào ngành, nhóm ngành cán b ư c x p và th i gian gi b c lương hi n hư ng. Trư ng h p h s m c lương ư c x p th p hơn h s m c lương t i th i i m chuy n di n b trí thì ư c b o lưu h s ti n lương chênh l ch gi a h s m c lương cơ y u so v i h s m c lương m i cho n khi ư c nâng lương b ng ho c cao hơn h s m c lương cũ. 2. V ch tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u ư c hư ng ch tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i quy nh m c IV, ph n B Thông tư này; n u sau ó, do yêu c u c a t ch c, ngư i làm công tác khác trong t ch c cơ y u l i chuy n v làm công tác cơ y u, thì khi thôi làm vi c trong t ch c cơ y u, th i gian ã tính quy i nói trên không ư c tính l i. 3. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u khi ngh hưu ư c áp d ng th c hi n v cách tính lương hưu quy nh t i i m 1.3, kho n 1, m c II, ph n B, Thông tư này C. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo Các ch quy nh l i Thông tư này ư c th c hi n k t ngày Ngh nh l02/2004/N -CP ngày 27/02/2004 c a Chính ph có hi u l c thi hành. 2. Ngư i làm công tác cơ y u thôi làm vi c trong t ch c cơ y u t ngày Ngh nh 102/2004/N -CP ngày 27/02/2004 c a Chính ph có hi u l c thi hành n ngày ban hành Thông tư này, B o hi m xã h i t nh, cơ quan, t ch c s d ng cơ y u theo thNm quy n, căn c vào h sơ và th i i m thôi làm vi c trong t ch c cơ y u c a ngư i
 14. làm công tác cơ y u tính các ch ư c hư ng và chi tr cho i tư ng theo quy nh t i Thông tư này. 3. Ngư i làm công tác cơ y u ã chuy n ngành ho c ã chuy n sang làm công vi c khác trong t ch c cơ y u mà ngh hưu sau ngày Ngh nh 102/2004/N -CP ngày 27/02/2004 c a Chính ph có hi u l c thi hành ư c áp d ng cách tính lương hưu theo quy nh t i i m l.3, kho n 1, M c II, ph n B Thông tư này. 4. Kinh phí óng b o hi m xã h i b sung hàng năm cho s i tư ng là h c viên cơ y u t ngày 01/01/1995 tr i chuy n thành ngư i hư ng lương, tham gia b o hi m xã h i b t bu c c 5 ch b ng 15% m c lương t i thi u/ngư i/tháng. Hàng năm, căn c vào s lư ng i tư ng là h c viên cơ y u chuy n thành ngư í hư ng lương và m c óng nêu trên, Ban cơ y u Chính ph l p d toán vào ngân sách chi thư ng xuyên, B Tài chính b o m Ban cơ y u Chính ph óng vào qu b o hi m xã h i. i v i i tư ng là h c viên cơ y u chuy n thành ngư i hư ng lương t năm 2004 tr v trư c, Ban cơ y u Chính ph ch trì ph i h p v i B Tài chính và B o hi m xã h i Vi t Nam rà soát l i s lư ng i tư ng ph i óng b o hi m xã h i b o m cho qu B o hi m xã h i Vi t Nam. 5. Hàng năm, căn c vào k ho ch thôi làm vi c trong t ch c cơ y u i v i ngư i làm công tác cơ y u, cơ quan, t ch c có thNm quy n s d ng cơ y u l p d toán ngân sách chi cho các ch tr c p t o vi c làm, tr c p thôi vi c m t l n, ti n tàu xe; ch tr ph n chênh l ch do b o lưu lương, chi tr ào t o; tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i. 6. Th t c h sơ xét hư ng ch hưu trí, ch b o hi m xã h i m t l n i v i ngư i làm công tác cơ y u quy nh t i Thông tư này th c hi n theo quy nh hi n hành. H sơ xét hư ng ch tr c p thôi vi c m t l n, ch tr c p t o vi c làm, ch tr c p m t l n th i gian tăng thêm do quy i, ch chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u th c hi n theo hư ng d n c a Ban Cơ y u Chính ph và B o hi m xã h i Vi t Nam. 7. Ngư i làm công tác cơ y u thu c i tư ng tính hư ng lương hưu theo quy nh t i Thông tư này không ư c hư ng ch tr c p hàng tháng quy nh t i i u 3 Quy t nh s 812/TTg ngày 12/12/1995 c a Th tư ng Chính ph . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n nh v liên b nghiên c u gi i quy t. Lê Duy ng Tr n Văn Tá Nguy n Tr ng i u ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản