Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế do Ban tổ chức cán bộ chính phủ- Bộ tài chính Bộ y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế do Ban tổ chức cán bộ chính phủ- Bộ tài chính Bộ y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế do Ban tổ chức cán bộ chính phủ- Bộ tài chính Bộ y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế do Ban tổ chức cán bộ chính phủ- Bộ tài chính Bộ y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

  1. BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001 BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 97/2001/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BỔ SUNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ Thi hành Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế; Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2949/LĐTBXH-TL ngày 01/10/2001; Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế như sau: I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC PHỤ CẤP: 1. Phụ cấp chống dịch: 1.1. Áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp tham gia dập dịch tại các ổ dịch có tính chất tối nguy hiểm, gồm: dịch tả, dịch hạch, sốt rét. 1.2. Mức phụ cấp 24.000 đồng được áp dụng cho một ngày làm việc thực tế tham gia dập ổ dịch và trả ngay sau khi dập dịch. 1.3. Công chức, viên chức chuyên môn y tế được hưởng mức phụ cấp chống dịch nói trên thì không được hưởng mức phụ cấp chống dịch quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt: 2.1. Áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế (xếp lương ở Bảng lương 16 - y tế ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ) làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ người nhiễm HIV/AIDS và công chức, viên chức (xếp lương ở Bảng lương 13 - Khoa học kỹ thuật ban hành kèm theo Nghị định số
  2. 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ) làm việc tại các phòng xét nghiệm HIV thuộc ngành y tế, cụ thể làm các công việc sau: - Thường xuyên trực tiếp khám bệnh, điều trị người bệnh HIV/AIDS; - Thường xuyên trực tiếp phục vụ người bệnh HIV/AIDS (trông coi người bệnh, vận chuyển người bệnh, cho người bệnh ăn, cho người bệnh uống thuốc...); - Thường xuyên trực tiếp xét nghiệm HIV tại các phòng xét nghiệm HIV thuộc cơ sở Nhà nước quản lý. 2.2. Mức phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt bằng 40% trên mức lương ngạch bậc (không bao gồm các loại phụ cấp khác) và trả theo kỳ lương hàng tháng. II. NGUỒN CHI TRẢ: 1. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp nêu trên do ngân sách ngành y tế đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. 2. Phụ cấp chống dịch, phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt không được dùng để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Thông tư này được thực hiện từ 01/7/2001. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết. Nguyễn Trọng Điều Trần Văn Tá Trần Chí Liêm (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản