Thông tư liên tịch số 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư liên tịch số 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B GIAO THÔNG V N T I S 81/2001/TTLT-BTC- BGTVT NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 V HƯ NG D N S A I,B SUNG M T S N I DUNG T I THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 56/2000/TTLT- BTC-BGTVT NGÀY 14/6/2000 C A B TÀI CHÍNH VÀ B GIAO THÔNG V NT I Ngày 14/6/2000 , B Tài chính và B Giao thông v n t i ã ban hành Thông tư liên t ch s 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong ngành ăng ki m . phù h p v i c thù c a C c ăng ki m Vi t Nam , liên B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n s a i , b sung m t s n i dung c a Thông tư liên t ch s 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/6/2000 như sau: 1/ S a i i m1m cIv i tư ng áp d ng Thông tư như sau: i tư ng áp d ng thông tư này là: - Các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích trong lĩnh v c ăng ki m ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p theo Ngh nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích ( g i chung là doanh nghi p công ích ăng ki m ). - Riêng i v i C c ăng ki m Vi t Nam do c thù v t ch c và ho t ng nên ư c áp d ng nh ng quy ch qu n lý tài chính quy nh t i Thông tư này. 2/ C m t "Cơ quan quy t nh thành l p" quy t nh m t s n i dung ho t ng c a doanh nghi p công ích ăng ki m qui nh t i : i m 3 c a m c I; kho n 2.1- i m 2 , kho n 3.1- i m 3, kho n 5.2 - i m 5, o n cu i i m 6 c a m c II ; i m 1 và i m 2 c a m c IV ; i m 2 m c V trong Thông tư liên t ch s 56/2000/TTLT-BTC- BGTVT i v i C c ăng ki m Vi t Nam là B Giao thông v n t i. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không c p t i Thông tư này v n th c hi n theo Thông tư liên t ch s 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/6/2000 hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong ngành ăng ki m. Ph m Duy Anh Tr n Văn Tá
  2. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản