Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
83
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 81/2008/ttlt-btc-btp về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước do bộ tài chính - bộ tư pháp ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

 1. B TÀI CHÍNH - B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 81/2008/TTLT-BTC-BTP Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C L P, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ B O M HO T NG C A CƠ QUAN TR GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t; Căn c Lu t Tr giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 07/2007/N -CP ngày 12/01/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Tr giúp pháp lý; Căn c Ch th s 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Tr giúp pháp lý; Liên t ch B Tài chính - B Tư pháp hư ng d n vi c l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c (C c Tr giúp pháp lý, Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh c a Trung tâm). 2. Ngu n kinh phí b o m ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c bao g m: a) Ngu n kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p; b) Ngu n kinh phí h tr t Qu tr giúp pháp lý (n u có); c) Ngu n tài tr c a các cá nhân, t ch c trong nư c và ngoài nư c (n u có). 3. Kinh phí b o m ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c thu c c p nào do ngân sách c p ó b o m theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và ư c t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan. 4. Kinh phí ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c ph i ư c s d ng úng m c ích, úng i tư ng theo tiêu chuNn ch chi tiêu tài chính hi n hành, th c hi n ch báo cáo quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh c a pháp lu t. II. QUY NNH C TH 1. N i dung chi ho t ng c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c:
 2. 1.1. Các kho n chi thanh toán cho cá nhân: Ti n lương, ti n công, ph c p, các kho n óng góp theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn), ti n thư ng, phúc l i t p th và các kho n thanh toán khác cho cá nhân theo quy nh. 1.2. Chi thanh toán d ch v công c ng, chi phí thuê mư n, chi mua sách báo, tài li u ph c v công tác tr giúp pháp lý. 1.3. Chi h i ngh , công tác phí trong nư c, chi các oàn i công tác nư c ngoài và ón các oàn khách nư c ngoài vào Vi t Nam và m t s kho n chi thư ng xuyên khác ph c v công tác c a cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c. 1.4. Các kho n chi liên quan n nghi p v tr giúp pháp lý bao g m: a) Chi th c hi n tư v n pháp lu t, c ngư i tham gia t t ng, i di n ngoài t t ng, hoà gi i và th c hi n các hình th c tr giúp pháp lý khác cho ngư i ư c tr giúp pháp lý theo các lĩnh v c ư c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 34 Ngh nh s 07/2007/N -CP ngày 12/1/2007 c a Chính ph ; b) Chi th c hi n tr giúp pháp lý lưu ng, h tr sinh ho t c a Câu l c b tr giúp pháp lý (sau ây g i t t là Câu l c b ), sinh ho t chuyên pháp lu t: Chi kh o sát nhu c u tr giúp pháp lý; băng rôn, khNu hi u, panô, áp phích, cung c p thông tin pháp lu t, t g p, sách b túi, cNm nang pháp lu t và các n phNm tài li u pháp lu t khác; chi sao ch p tài li u liên quan n v vi c tr giúp pháp lý; chi công tác phí cho các c ng tác viên, cán b tham gia tr giúp pháp lý khi i lưu ng, tham gia sinh ho t chuyên v i Câu l c b . i v i chi nư c u ng và a i m sinh ho t Câu l c b do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n t o i u ki n h tr ; c) Chi xác minh v vi c tr giúp pháp lý: i l i xác minh v vi c, chi cho ngư i cung c p thông tin, phiên d ch, sao ch p h sơ tài li u liên quan; d) Chi l y ý ki n chuyên gia trong trư ng h p tr giúp các v vi c ph c t p, ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý; ) Chi th c hi n công tác thông tin, truy n thông v tr giúp pháp lý, tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t cho nhân dân trên các phương ti n thông tin i chúng (báo, t p chí, ài phát thanh, ài truy n hình…) và các hình th c khác (biên so n, in n, phát hành t g p, sách cNm nang pháp lu t, sách b túi, h p tin, b ng thông tin và các n phNm tài li u khác); e) Chi t p hu n, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v , k năng tr giúp pháp lý và quy t c ngh nghi p tr giúp pháp lý cho Tr giúp viên pháp lý, c ng tác viên c a Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh c a Trung tâm (sau ây g i t t là Trung tâm và Chi nhánh); h tr b i dư ng nghi p v cho t ch c tham gia tr giúp pháp lý; Trư ng h p ngư i tham gia tr giúp pháp lý c a Văn phòng lu t sư; Công ty lu t; Trung tâm tư v n pháp lu t thu c t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c các t ch c, công ty trên c tham gia l p t p hu n nghi p v k năng tr giúp pháp lý thì ư c Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c h tr ti n tài li u h c t p và các chi phí liên quan n l p h c. Riêng ti n
 3. ăn, ngh , i l i do cá nhân tham gia t p hu n t b o m b ng kinh phí c a mình ho c ư c ơn v qu n lý c i h c h tr ; g) Chi nghiên c u, i u tra, kh o sát, t ch c h i th o, t a àm, trao i kinh nghi m liên quan n ho t ng tr giúp pháp lý cho Tr giúp viên pháp lý, c ng tác viên c a Trung tâm và Chi nhánh; h) Chi th c hi n vi c ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý; i) Chi cho c ng tác viên tr giúp pháp lý: - Chi b i dư ng i v i c ng tác viên tham gia v vi c tr giúp pháp lý; - Chi phí hành chính khi c ng tác viên th c hi n tr giúp pháp lý: Chi phí văn phòng phNm, sao ch p tài li u, chi phí liên l c v i ngư i ư c tr giúp pháp lý ho c thân nhân c a h ph c v tr c ti p cho vi c th c hi n tr giúp pháp lý; - Chi công tác phí trong trư ng h p c ng tác viên i công tác ph c v cho vi c gi i quy t v vi c tr giúp pháp lý. Ngoài kho n b i dư ng và chi phí do Trung tâm và Chi nhánh thanh toán theo quy nh, c ng tác viên không ư c yêu c u chi thêm b t c kho n ti n nào t ngư i ư c tr giúp pháp lý ho c thân nhân c a h . k) Chi th c hi n sơ k t, t ng k t, ch báo cáo, th ng kê v t ch c, ho t ng tr giúp pháp lý; l) Chi l p h cơ s d li u tin h c hóa ph c v tr giúp pháp lý, ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; m) Chi t ch c các cu c thi v tr giúp pháp lý; n) Chi khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích trong công tác tr giúp pháp lý ư c c p có thNm quy n quy t nh khen thư ng. i v i Văn phòng lu t sư, Công ty lu t, Trung tâm tư v n pháp lu t và các cá nhân thu c các t ch c này khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh khen thư ng thì ư c hư ng m c ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng theo quy nh. 1.5. Chi mua s m, s a ch a phương ti n, trang thi t b ph c v ho t ng tr giúp pháp lý và s a ch a l n tài s n c nh; 1.6. Chi th c hi n chính sách tr giúp pháp lý trong Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi, Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo và các Chương trình m c tiêu qu c gia khác liên quan n ho t ng tr giúp pháp lý; 1.7. Chi th c hi n các d án t ngu n tài tr c a nư c ngoài căn c vào văn b n h p tác qu c t do cơ quan có thNm quy n phê duy t;
 4. 1.8. Chi theo ph m vi h tr c a Qu tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. M c chi: 2.1. Các n i dung chi cho công tác tr giúp pháp lý th c hi n theo úng ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu tài chính hi n hành. C th như sau: a) i v i các kho n chi công tác phí cho nh ng ngư i i công tác trong nư c (bao g m c c ng tác viên tr giúp pháp lý) ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v ch công tác phí i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c i công tác; b) Chi xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v tr giúp pháp lý th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t; c) Chi t ch c t p hu n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v tr giúp pháp lý và ng d ng công ngh thông tin cho Tr giúp viên pháp lý, c ng tác viên, ngư i th c hi n tr giúp pháp lý c a t ch c tham gia tr giúp pháp lý th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; d) Chi t ch c các cu c h p, h i ngh , h i th o, t a àm, trao i kinh nghi m, sơ k t, t ng k t v tr giúp pháp lý th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch chi tiêu h i ngh ; ) Chi t ch c các cu c i u tra, kh o sát v tr giúp pháp lý ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí chi cho các cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách nhà nư c; e) Chi tr l phí c p b n sao b n án, quy t nh c a cơ quan ti n hành t t ng và các l phí khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí; g) Chi l p h cơ s d li u tin h c hoá ph c v công tác tr giúp pháp lý th c hi n theo quy nh c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p tin i n t thu c công ngh thông tin và các quy nh hi n hành v công ngh thông tin, xây d ng và qu n lý h cơ s d li u; h) Chi t ch c các cu c thi v tr giúp pháp lý toàn qu c và a phương th c hi n theo quy nh c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; i) Chi cho các n i dung: In n t g p pháp lu t, cNm nang pháp lu t, s tay, sách nghi p v và các n phNm, tài li u tr giúp pháp lý khác, bi u m u, m u ơn t , gi y t ph c v h at ng tr giúp pháp lý... căn c vào hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành. 2.2. Các cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c s d ng kinh phí b o m cho công tác tr giúp pháp lý ph i th c hi n theo úng các quy nh nêu trên và ch chi tiêu tài chính hi n hành. Ngoài ra, Thông tư này hư ng d n m t s kho n chi có tính ch t c thù trong công tác tr giúp pháp lý (theo Ph l c ính kèm).
 5. Trong ph m vi ngu n kinh phí ư c giao hàng năm, Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh m c chi c th nhưng không vư t quá m c chi t i a ho c khung m c chi quy nh t i Thông tư liên t ch này. 2.3. Th i gian làm vi c c a c ng tác viên ư c tính bao g m: a) Th i gian tham gia t t ng: - Th i gian g p ngư i b t m gi , b can, b cáo: ư c giám th tr i t m giam, th trư ng cơ quan th c hi n t m gi trong trư ng h p b can, b cáo b t m giam, t m gi xác nh n. - Th i gian nghiên c u h sơ và chuNn b tài li u t i cơ quan ti n hành t t ng: ư c xác nh theo b n ch m công có xác nh n c a cơ quan nơi lu t sư n nghiên c u h sơ. - Th i gian tham gia phiên toà: ư c xác nh theo th i gian di n ra phiên toà xét x . - Th i gian thu th p tài li u, v t, ch ng c , tình ti t c n thi t liên quan n vi c bào ch a, b o v , th i gian g p g ngư i làm ch ng, xem xét hi n trư ng...: ư c xác nh căn c theo văn b n tho thu n v s ngày thu th p tài li u, v t, ch ng c … liên quan n vi c bào ch a v i Trung tâm và Chi nhánh tuỳ theo tính ch t ph c t p c a t ng v án. - Th i gian h p lý khác theo yêu c u c a Trung tâm và Chi nhánh th c hi n vi c tham gia t t ng. Trong trư ng h p cơ quan ti n hành t t ng ình ch ho c t m ình ch v án thì c ng tác viên ư c thanh toán thù lao theo th i gian th c t ã tham gia tr giúp pháp lý cho n th i i m v án b ình ch ho c t m ình ch . b) Th i gian tham gia i di n ngoài t t ng: - Th i gian g p g , ti p xúc v i ngư i ư c tr giúp pháp lý, thân nhân c a h , ngư i làm ch ng: ư c ngư i mà c ng tác viên ti p xúc, làm vi c xác nh n; - Th i gian nghiên c u h sơ, chuNn b tài li u ph c v vi c th c hi n i di n theo tho thu n v i Trung tâm và Chi nhánh: ư c xác nh căn c theo văn b n tho thu n v s ngày nghiên c u h sơ, chuNn b tài li u tuỳ theo tính ch t ph c t p c a t ng v vi c; - Th i gian tham gia i di n trư c các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n v vi c tr giúp pháp lý: ư c các cơ quan, t ch c, cá nhân mà c ng tác viên ã g p g , làm vi c xác nh n. c) Th i gian c ng tác viên tham gia tư v n pháp lu t: Theo l ch làm vi c c a Trung tâm và Chi nhánh, có xác nh n c a ngư i ư c tư v n. 2.4. H sơ ngh thanh toán ch b i dư ng v vi c tr giúp pháp lý bao g m:
 6. a) Tham gia t t ng: - ơn yêu c u tr giúp pháp lý có ch ký ho c i m ch c a ngư i làm ơn; - Gi y t ch ng minh là ngư i ư c tr giúp pháp lý; - Các gi y t , tài li u có liên quan n v vi c tr giúp pháp lý (n u có); - B ng kê các chi phí hành chính h p lý liên quan n vi c th c hi n tr giúp pháp lý và các gi y t h p l ch ng minh; - Quy t nh c a Trung tâm và Chi nhánh v vi c c c ng tác viên là lu t sư tham gia t t ng; - B ng kê th i gian làm vi c c a lu t sư ph i ư c Trung tâm và Chi nhánh xác nh n trên cơ s t ng h p th i gian làm vi c nêu trên làm căn c chi tr thù lao cho lu t sư và các gi y t xác nh n th i gian làm vi c v i các cơ quan, t ch c, cá nhân kèm theo; - B n lu n c bào ch a, b n b o v quy n và l i ích h p pháp cho ngư i ư c tr giúp pháp lý. b) i di n ngoài t t ng: - ơn yêu c u tr giúp pháp lý có ch ký ho c i m ch c a ngư i làm ơn; - Gi y t ch ng minh là ngư i ư c tr giúp pháp lý; - Các gi y t , tài li u có liên quan n v vi c tr giúp pháp lý (n u có); - B ng kê các chi phí hành chính h p lý liên quan n vi c th c hi n tr giúp pháp lý và các gi y t h p l ch ng minh; - Quy t nh c a Trung tâm và Chi nhánh v vi c c c ng tác viên tham gia i di n ngoài t t ng; - B n báo cáo v nh ng công vi c ã th c hi n trong ph m vi i di n ngoài t t ng c a c ng tác viên; - B ng kê th i gian làm vi c có xác nh n c a Trung tâm và Chi nhánh trên cơ s t ng h p th i gian làm vi c nêu trên làm căn c chi tr thù lao cho lu t sư. c) Hoà gi i: - ơn yêu c u tr giúp pháp lý có ch ký ho c i m ch c a ngư i làm ơn; - Gi y t ch ng minh là ngư i ư c tr giúp pháp lý; - Các gi y t , tài li u có liên quan n v vi c tr giúp pháp lý (n u có);
 7. - B ng kê các chi phí hành chính h p lý liên quan n vi c th c hi n tr giúp pháp lý và các gi y t h p l ch ng minh; - Biên b n hoà gi i có xác nh n c a các bên ương s . d) Tư v n pháp lu t: - ơn yêu c u tr giúp pháp lý có ch ký ho c i m ch c a ngư i làm ơn; - Gi y t ch ng minh là ngư i ư c tr giúp pháp lý; - Các gi y t , tài li u có liên quan n v vi c tr giúp pháp lý (n u có); - B ng kê các chi phí hành chính h p lý liên quan n vi c th c hi n tr giúp pháp lý và các gi y t h p l ch ng minh; - B ng kê th i gian tư v n có xác nh n c a ương s ; - Phi u tư v n ho c văn b n tư v n pháp lu t. 3. L p, ch p hành và quy t toán kinh phí b o m ho t ng tr giúp pháp lý: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí b o m ho t ng tr giúp pháp lý ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t K toán và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m c thù như sau: 3.1. L p d toán, phân b d toán: Khi l p d toán ngân sách hàng năm, ngoài vi c l p d toán b o m ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan theo quy nh hi n hành, căn c vào yêu c u công tác tr giúp pháp lý, các cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c thuy t minh rõ n i dung chi nghi p v c thù c a ho t ng tr giúp pháp lý. Kinh phí ho t ng c a Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c bao g m c kinh phí ho t ng c a các Chi nhánh, Câu l c b tr giúp pháp lý. Khi phân b d toán cho các cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c, các cơ quan có thNm quy n c n giao c th ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên và kinh phí nghi p v c thù c a ho t ng tr giúp pháp lý. 3.2. Vi c qu n lý và quy t toán kinh phí ho t ng c a các cơ quan tr giúp pháp lý nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 21/2002/TTLT/BNV-BTC-BTP ngày 26/12/2002 c a Liên B : N i v , Tài chính, Tư pháp hư ng d n ch b i dư ng i v i c ng tác viên th c hi n tr giúp pháp lý và thay th M c IV Thông tư liên t ch s 52/1998/TTLT/TP-TC-TCCP- L TBXH ngày 14/01/1998 c a B Tư pháp, B Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ), B Lao ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n thi
 8. hành Quy t nh s 734/1997/Q -TTg ngày 06/9/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p t ch c tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c phát sinh, ngh các a phương ph n ánh v B Tài chính, B Tư pháp nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TƯ PHÁP B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG inh Trung T ng Ph m S Danh Nơi nh n: - Th tư ng CP, các Phó TTCP; - VP Qu c h i; - VP Chính ph ; - VP Ch t ch nư c; - VP TW ng và các Ban c a ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban Ch o TW v phòng ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các H i, oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tư pháp các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính, Website B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính, B Tư pháp; - Lưu: BTC (VT, V HCSN), BTP (VT, C c TGPL). M C CHI C TH TH C HI N TR GIÚP PHÁP LÝ (Ph l c kèm theo Thông tư liên t ch s 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 c a B Tài chính, B Tư pháp) TT N i dung chi ơn v tính M c chi Chi chú (1.000 ng) 1. Chi b i dư ng báo cáo viên, c ng Ngư i/bu i Tuỳ theo trình tác viên hư ng d n sinh ho t c a báo cáo viên, chuyên , Câu l c b tr giúp (M t ngày: 2 50 - 120 c ng tác viên, tính pháp lý bu i) ch t ph c t p c a t ng t, bu i tuyên truy n,
 9. hư ng d n. 2. Chi phiên d ch, ngư i d n ư ng 2.1 Chi phiên d ch ti ng dân t c kiêm Ngày T i a 200% ngư i d n ư ng ( i v i trư ng m c lương t i h p ph i thuê ngoài): thi u chung, tính theo lương ngày do Nhà nư c quy nh cho khu v c Ch áp d ng i v i qu n lý hành tr giúp pháp lý lưu chính (ví d : ng, sinh h at Câu hi n nay là l c b , sinh ho t 540: 22 ngày x chuyên pháp lu t 200% ). t i vùng núi cao, vùng sâu c n có 2.2 Chi thuê ngư i d n ư ng (không Ngày T i a 130% ngư i a phương ph i phiên d ch): m c lương t i d n ư ng cho cán thi u chung, b th c hi n công tính theo lương tác tr giúp pháp lý. ngày do Nhà nư c quy nh cho khu v c qu n lý hành chính (ví d hi n nay là 540: 22 ngày x 130%). 3. Chi xây d ng và duy trì sinh ho t Theo quy nh hi n Câu l c b tr giúp pháp lý hành v chi cho Câu l c b c a H i Nông dân 3.1 Chi ti n ăn cho thành viên tham Ngư i/ngày T i a 20 Không quá 01 gia h i ngh ra m t Câu l c b ngày/h i ngh 3.2 Chi mua s m trang thi t b (loa, B /CLB Có hóa ơn h p l , âm ly, TV) ph c v tuyên truy n ư c c p có thNm và sinh ho t quy n phê duy t và b trí d toán 3.3 Chi ti n nư c u ng cho ngư i d Ngư i/bu i T i a5 sinh ho t Câu l c b 4. Chi d ch tài li u tr giúp pháp lý 4.1 T ti ng Vi t ra ti ng dân t c Trang T i a 40 T i thi u m i trang ph i t 300 t c a văn b n g c 4.2 T ti ng nư c ngoài sang ti ng Trang 50 - 70 T i thi u m i trang Vi t và ti ng Vi t sang ti ng nư c ph i t 300 t c a
 10. ngoài văn b n g c 5. Chi ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c 5.1 Chi so n th o, vi t báo cáo ánh Báo cáo 100 - 300 giá k t lu n ch t lư ng v vi c 5.2 Chi l y ý ki n tư v n chuyên gia V vi c T i a 200 b ng văn b n i v i v vi c ph c t p, ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c ph c t p 6. M c chi b i dư ng cho c ng tác viên 6.1 Tham gia t t ng Theo quy nh hi n hành v thù lao cho lu t sư ch nh tham gia t t ng - C ng tác viên là lu t sư tham gia Ngày làm T i a t t ng v i tư cách là ngư i bào vi c 120/ngày ch a, ngư i i di n, ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a (2 bu i) T i a 60/bu i ngư i ư c tr giúp pháp lý - Trong trư ng h p c ng tác viên Bu i T i a 60 C ng tác viên ư c n tham d phiên toà nhưng thanh toán b ng 01 phiên toà hoãn x mà c ng tác bu i làm vi c. viên không ư c báo trư c và không ph i do yêu c u c a c ng tác viên 6.2 i di n ngoài t t ng Ngày làm T i a vi c 100/ngày (2 bu i) T i a 50/bu i 6.3 Tư v n pháp lu t và các hình th c tr giúp pháp lý khác (hư ng d n th t c hành chính, khi u n i): - Tư v n pháp lu t b ng mi ng Gi 20 - 30 Tùy theo tính ch t ph c t p c a v vi c - Tư v n pháp lu t b ng văn b n Văn b n 30 - 50 Tùy theo tính ch t ph c t p c a v vi c 6.4 Hòa gi i V vi c T i a 100 7. i v i Tr giúp viên pháp lý, khi 10% m c b i Th t c thanh toán tham gia t t ng, th c hi n i dư ng cho ư c th c hi n di n ngoài t t ng, hòa gi i trong c ng tác viên tương t như i
 11. tr giúp pháp lý. i v i hình v i c ng tác viên. th c tr giúp pháp lý tương ng.
Đồng bộ tài khoản