Thông tư liên tịch số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
117
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT về hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hanhf

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT

 1. B TÀI CHÍNH-B GIAO THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N V M U VÉ XE KHÁCH; KÊ KHAI GIÁ CƯ C, NIÊM Y T GIÁ CƯ C VÀ KI M TRA TH C HI N GIÁ CƯ C V N T I B NG Ô TÔ Căn c Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh đ nh s 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; Căn c Ngh đ nh s 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hóa đơn; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Liên t ch B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n v m u vé xe khách; kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh: Thông tư này hư ng d n v m u vé xe khách (bao g m vé v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c đ nh n i t nh, liên t nh và vé v n t i khách b ng xe buýt); v kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô (bao g m v n t i khách theo tuy n c đ nh, v n t i khách b ng xe buýt, v n t i khách b ng taxi, v n t i khách theo h p đ ng, v n t i khách du l ch và v n t i hàng). 2. Đ i tư ng áp d ng: Các doanh nghi p thành l p theo Lu t doanh nghi p, Lu t H p tác xã và các h kinh doanh kinh doanh v n t i b ng ô tô trên lãnh th Vi t Nam (sau đây g i t t là đơn v v n t i); các đơn v kinh doanh khai thác b n xe (đơn v b n xe); các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong qu n lý và ho t đ ng v n t i b ng ô tô. II. QUY Đ NH C TH 1. M u vé xe khách 1.1. Vé xe khách (bao g m vé v n t i khách theo tuy n c đ nh n i t nh, liên t nh và vé xe buýt) là m t lo i hóa đơn do đơn v v n t i t in theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 c a Chính ph quy đ nh v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá đơn. 1.2. Các đơn v v n t i ph i thi t k m u vé theo quy đ nh t i Thông tư này và đăng ký m u vé, đăng ký in, đăng ký lưu hành vé t i C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (C c thu đ a phương) nơi đơn v đ t tr s ho c tr s chi nhánh. Vi c đăng ký m u vé; đăng ký in, phát hành, s d ng và qu n lý vé xe khách th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 c a Chính ph v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá đơn; Thông tư s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 c a Chính ph v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá đơn và các văn b n hư ng d n có liên quan. 1.3. M i s vé xe khách ph i có t i thi u 2 liên (in trên gi y in thư ng ho c gi y in than...), m t liên giao cho khách, m t liên lưu t i cu ng. Trên vé ph i th hi n các n i dung b t bu c sau: a/ Tên, đ a ch , mã s thu c a đơn v v n t i; b/ S , ký hi u c a vé; c/ Tuy n đư ng (B n đi - B n đ n);
 2. d/ S xe, s gh , ngày, gi kh i hành; đ/ Giá cư c (đã bao g m thu giá tr gia tăng và b o hi m hành khách; riêng vé xe buýt, giá cư c đã bao g m b o hi m hành khách); e/ Liên vé; Nơi in; Phát hành theo công văn s :... ngày ... c a C c thu ...; g/ Ngày bán vé. M u vé xe khách áp d ng đ i v i v n t i khách theo tuy n c đ nh và v n t i khách b ng xe buýt quy đ nh t i Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 1.4. Ngoài các n i dung b t bu c nêu trên, đơn v v n t i có th thêm các n i dung khác phù h p v i đi u ki n kinh doanh c a đơn v . 1.5. Khi in vé, đơn v v n t i đư c đ tr ng các n i dung: s xe; s gh ; ngày, gi kh i hành; ngày bán vé. Riêng n i dung tuy n đư ng và giá cư c, đơn v có th in s n ho c đ tr ng theo s lư ng in vé đăng ký t ng kỳ. Khi bán vé cho khách hàng, đơn v ph i th c hi n ghi đ y đ các n i dung trên vé theo quy đ nh t i đi m 1.3 Thông tư này. 1.6. Trư ng h p khi in vé còn đ tr ng n i dung tuy n đư ng và giá cư c thì trư c khi đăng ký lưu hành vé v i C c Thu đ a phương, đơn v v n t i ph i t đóng d u tuy n đư ng, giá cư c lên vé và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác trong vi c đóng d u tuy n đư ng, giá cư c trên vé. 1.7. Đ i v i vé tháng xe buýt thì s d ng tem. Trên tem ph i có s , ký hi u c a tem; tên, mã s thu c a đơn v v n t i và giá thanh toán (khuy n khích doanh nghi p in tem có ch ng gi ). Đơn v v n t i khách b ng xe buýt th c hi n đăng ký t in vÐ tháng xe buýt và tem như m t lo i hoá đơn theo hư ng d n c a C c Thu đ a phương. 1.8. Các lo i vé xe khách liên t nh đã đư c C c Thu đ a phương nơi đơn v v n t i đ t tr s (ho c tr s chi nhánh) cho phép lưu hành, đơn v v n t i đư c s d ng đ bán trên các tuy n đơn v đã đăng ký k c đ u b n đi, đ u b n đ n và ch ph i th c hi n nghĩa v thu t i đ a phương nơi đơn v đ t tr s ho c tr s chi nhánh. 2. Kê khai giá cư c v n t i ô tô 2.1. Kê khai giá cư c v n t i ô tô (bao g m kê khai giá cư c l n đ u và kê khai l i giá cư c) là vi c đơn v v n t i th c hi n công khai giá cư c v n t i ô tô do đơn v cung c p v i cơ quan nhà nư c có th m quy n ti p nh n kê khai quy đ nh t i đi m 2.6 Thông tư này. Đơn v v n t i có tr s (ho c tr s chi nhánh) đóng t i đ a phương nào thì th c hi n kê khai giá cư c v i cơ quan có th m quy n ti p nh n kê khai t i đ a phương đó. a/ Kê khai giá cư c l n đ u đư c th c hi n khi đơn v v n t i b t đ u tham gia kinh doanh v n t i b ng ô tô ho c l n đ u th c hi n kê khai giá cư c theo quy đ nh t i Thông tư này. b/ Kê khai l i giá cư c đư c th c hi n khi Nhà nư c ho c đơn v v n t i đi u ch nh tăng ho c gi m giá cư c so v i m c c a l n kê khai trư c li n k . 2.2. Giá cư c kê khai: a/ Đ i v i giá cư c do đơn v v n t i t quy đ nh: đơn v kê khai theo m c giá do đơn v quy đ nh. b/ Đ i v i giá cư c do Nhà nư c quy đ nh: đơn v v n t i kê khai theo đúng m c giá do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh. c/ Giá cư c kê khai là giá đã bao g m thu giá tr gia tăng (tr v n t i khách b ng xe buýt). 2.3. Th i đi m kê khai giá cư c ít nh t 03 ngày trư c khi th c hi n. 2.4. N i dung kê khai giá cư c: a/ V n t i khách theo tuy n c đ nh: Kê khai giá cư c bình quân (đ ng/HKKm) theo t ng lo i c ly v n chuy n; giá cư c trên c¸c tuy n v n chuy n c đ nh c a đơn v (đ ng/HK); giá cư c v n chuy n hàng hóa theo xe khách (đ ng/100kg). b/ V n t i khách b ng xe buýt: Kê khai giá cư c (đ ng/lư t HK) trên các tuy n v n t i xe buýt c a đơn v theo quy đ nh.
 3. c/ V n t i khách b ng taxi: Kê khai theo hình th c quy đ nh giá cư c c a đơn v (giá cư c ki lô mét đ u, giá cư c c a t ng c ly hay ki lô mét ti p theo; giá cư c theo chuy n; giá cư c th i gian ch đ i...). d/ V n t i khách theo h p đ ng và v n t i khách du l ch: Kê khai giá cư c theo ki lô mét lăn bánh (đ ng/km) c a t ng lo i xe và giá cư c th i gian ch đ i (đ ng/ngày xe ho c đ ng/gi xe...). đ/ V n t i hàng: Kê khai giá cư c bình quân (đ ng/TKm); giá cư c trên m t s tuy n v n chuy n ch y u c a đơn v theo lo i hàng và c ly v n chuy n (đ ng/T n); giá cư c v n chuy n Container (đ ng/cont 20’ /40’) theo tuy n v n chuy n. 2.5. H sơ kê khai giá cư c: H sơ kê khai giá cư c đư c l p thành 4 b n (01 b n do đơn v lưu và 03 b n đ g i đ n các Cơ quan ti p nh n H sơ kê khai). M u H sơ kê khai giá cư c quy đ nh t i Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p đơn v v n t i đã ban hành bi u cư c c th đ áp d ng thì đơn v g i kèm bi u cư c nói trên cùng v i H sơ kê khai. 2.6. Cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá cư c: a/ Đơn v v n t i g i H sơ kê khai giá cư c t i cơ quan ch trì ti p nh n kê khai là S Tài chính; đ ng th i g i t i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và C c thu đ a phương nơi đơn v đ t tr s kinh doanh (ho c tr s chi nhánh) đ ph i h p theo dõi, ki m tra. b/ Trong th i gian không quá 15 ngày k t ngày nh n đư c H sơ kê khai giá cư c, n u phát hi n th y H sơ kê khai giá cư c c a đơn v v n t i chưa đ y đ theo quy đ nh ho c có n i dung chưa rõ ràng, cơ quan ch trì ti p nh n kê khai có ý ki n b ng văn b n yêu c u đơn v hoàn ch nh h sơ kê khai ho c kê khai l i theo quy đ nh t i kho n 2 Thông tư này. 3. Niêm y t giá cư c v n t i ô tô 3.1. Niêm y t giá cư c v n t i ô tô là vi c đơn v v n t i th c hi n công khai giá cư c v n t i ô tô do đơn v cung c p v i khách hàng. 3.2. Hình th c niêm y t giá cư c: Đơn v v n t i th c hi n niêm y t giá cư c v n t i ô tô b ng cách thông báo công khai trên b ng, trên gi y ho c b ng các hình th c khác đư c đ t, đ , treo, dán t i nơi bán vé, nơi giao d ch, m t ngoài ho c bên trong phương ti n đ thu n ti n cho vi c quan sát c a khách hàng s d ng d ch v . Khuy n khích đơn v v n t i thông báo công khai giá cư c v n t i ô tô c a đơn v trên các phương ti n thông tin đ i chúng. Trư ng h p đơn v v n t i ký h p đ ng y thác cho đơn v kinh doanh, khai thác b n xe (đơn v b n xe) bán vé v n t i khách đi xe c a đơn v mình thì đơn v b n xe ph i th c hi n niêm y t giá cư c v n t i ô tô t i nơi bán vé theo quy đ nh. 3.3. Hình th c niêm y t giá cư c b t bu c: Trong các hình th c niêm y t giá cư c quy đ nh t i đi m 3.2 nêu trên, đơn v v n t i khách theo tuy n c đ nh, v n t i khách b ng taxi, v n t i khách b ng xe buýt b t bu c ph i th c hi n hình th c niêm y t sau đây: a/ Đ i v i v n t i khách theo tuy n c đ nh: niêm y t t i nơi bán vé và m t ngoài thành xe phía dư i cánh c a trư c. b/ Đ i v i v n t i khách b ng xe buýt: niêm y t m t ngoài thành xe phía dư i cánh c a trư c. c/ Đ i v i v n t i khách b ng taxi: niêm y t m t ngoài cánh c a xe. d/ M u thông tin niêm y t giá cư c b t bu c quy đ nh t i Ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. 3.4. Giá cư c niêm y t: a/ Đ i v i giá cư c do đơn v v n t i quy đ nh: - Trư ng h p v n t i khách theo tuy n c đ nh: đơn v v n t i niêm y t theo m c giá cư c đã kê khai và đăng ký lưu hành vé.
 4. - Trư ng h p v n t i khách b ng taxi, v n t i khách theo h p đ ng, v n t i khách du l ch và v n t i hàng: đơn v v n t i niêm y t theo m c giá cư c đã kê khai. - Đơn v v n t i không đư c thu cao hơn giá cư c niêm y t. b/ Đ i v i giá cư c v n t i ô tô do Nhà nư c quy đ nh, đơn v v n t i niêm y t đúng m c giá do cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t đ nh và ph i thu đúng m c giá cư c niêm y t. 4. Ki m tra th c hi n giá cư c Vi c ki m tra ch p hành quy đ nh v kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và th c hi n giá cư c đã kê khai, niêm y t th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các cơ quan, đơn v 5.1. Cơ quan ti p nh n H sơ kê khai giá cư c: a/ Khi nh n đư c H sơ kê khai giá cư c, cơ quan ti p nh n H sơ kê khai giá cư c không th c hi n phê duy t giá cư c kê khai c a đơn v v n t i, ch ghi ngày, tháng, năm nh n văn b n và đóng d u đ n vào H sơ kê khai giá cư c theo th t c hành chính. b/ S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: - C p nh t danh sách đơn v v n t i đã đăng ký khai thác v n t i b ng ô tô có tr s (ho c tr s chi nhánh) đóng trên đ a bàn đ a phương. - Vào tháng 12 hàng năm, có trách nhi m cung c p danh sách đơn v v n t i đã đăng ký khai thác v n t i b ng ô tô có tr s (ho c tr s chi nhánh) đóng trên đ a bàn đ a phương đ n S Tài chính, C c thu đ a phương đ ph i h p qu n lý và theo dõi vi c kê khai giá cư c. - Ph i h p v i S Tài chính và C c Thu đ a phương ki m tra vi c ch p hành quy đ nh t i Thông tư này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. c/ S Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và cơ quan liên quan hư ng d n đơn v v n t i th c hi n kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c theo quy đ nh t i Thông tư này. - Ch trì, ph i h p v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và C c thu đ a phương ki m tra vi c th c hi n giá cư c v n t i ô tô theo quy đ nh t i Thông tư này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. - Ch trì, ph i h p v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và C c thu đ a phương xem xét và có ý ki n b ng văn b n yêu c u đơn v hoàn ch nh H sơ kê khai ho c kê khai l i theo quy đ nh t i kho n 2 Thông tư này. - Đ nh kỳ vào tháng 01 hàng năm ho c trư ng h p đ t xu t khi có bi n đ ng v giá cư c v n t i t i đ a phương: T ng h p giá cư c kê khai c a đơn v v n t i thu c đ a phương qu n lý báo cáo y ban nhân dân c p t nh, B Tài chính (C c Qu n lý giá) và B Giao thông v n t i (C c Đư ng b Vi t Nam). d/ C c thu đ a phương: - Hư ng d n đơn v v n t i khách theo tuy n c đ nh, v n t i khách b ng xe buýt th c hi n quy đ nh v m u vé t i Thông tư này và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. - Ph i h p v i S Tài chính và S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ki m tra vi c ch p hành quy đ nh t i Thông tư này. 5.2. Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam: - T ch c ph bi n t i các đơn v v n t i ô tô quy đ nh v m u vé, kê khai giá cư c và niêm y t giá cư c t i Thông tư này và văn b n pháp lu t có liên quan. - K p th i t p h p các vư ng m c phát sinh c a đơn v v n t i ô tô đ ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n xem xét gi i quy t. 5.3. Đơn v v n t i, đơn v b n xe: - Ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh t i Thông tư này, quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý giá và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 5. - Cung c p đ y đ tài li u, thông tin có liên quan đ n m c giá đã kê khai, niêm y t và m c giá cư c thu th c t cho cơ quan có th m quy n t ch c thanh tra, ki m tra. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Riêng đ i v i vé đã in trư c ngày Thông tư này có hi u l c chưa s d ng h t, đơn v v n t i đư c s d ng s vé còn l i đ n h t ngày 30/9/2007. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh các cơ quan, đơn v báo cáo v B Tài chính và B Giao thông v n t i đ nghiên c u xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n H ng Trư ng Tr n Văn Tá Nơi nh n: - VP Chính ph ; - VP Qu c h i; - VP TW Đ ng; - VP Ch t ch nư c; - Vi n KSNDTC; - Toà án NDTC; - C c Ktra VB ( B Tư pháp); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph , T ng Ki m toán Nhà nư c; - UBND và S TC, S GTVT, S GTCC, C c Thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; Website CP; - Các đơn v thu c B Tài chính; Website B TC; - Các cơ quan, đơn v thu c B Giao thông v n t i; - Lưu: VT B Tài chính, B GTVT.
 6. PH L C S 1: M U VÉ XE KHÁCH (Kèm theo TTLT s 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007) I. M U VÉ V N T I KHÁCH THEO TUY N C Đ NH: M u vé 2 liên: Tên đơn v : ... Ký hi u: ................... Tên đơn v : ... Ký hi u: ................... Đ a ch : ... S : ................... Đ a ch : ... S : ................... MST: ... Liên 1: Lưu t i cu ng MST: ... Liên 2: Giao cho hành khách VÉ XE KHÁCH VÉ XE KHÁCH Tuy n đư ng: (B n đi - B n đ n)...................... Tuy n đư ng: (B n đi - B n đ n)...................... S gh : .............. S xe: ............................. S gh : .............. S xe: ............................. Th i gian kh i hành: ...... gi ... phút, ngày .... tháng... năm . Th i gian kh i hành: ...... gi ... phút, ngày .... tháng... năm ... Giá cư c: ...................đ Giá cư c: ....................... đ (Giá cư c đã bao g m thu GTGT và b o hi m hành khách) (Giá cư c đã bao g m thu GTGT và b o hi m hành khách) Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... tháng ... năm ... c a C c Thu Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... tháng ... năm ... c a C c Thu ... ... In t i nhà in: ...... In t i nhà in: ...... Ngày, tháng, năm bán vé Ngày, tháng, năm bán vé M u vé 3 liên: Tên đơn v : ..... Ký hi u: ................ Tên đơn v : ..... Ký hi u: ................. Tên đơn v : ..... Ký hi u: ................... Đ a ch : .... S : ................... Đ a ch : .... S : ................... Đ a ch : .... S : ................... MST: ...... Liên 1: Lưu t i cu ng MST: ... Liên 2: Ph n ki m MST: .... Liên 3: Giao cho hành soát khách VÉ XE KHÁCH VÉ XE KHÁCH VÉ XE KHÁCH Tuy n đư ng: (B n đi - B n đ n).......... Tuy n đư ng: (B n đi - B n đ n)................ Tuy n đư ng: (B n đi - B n đ n).................... S gh : ..... S xe: ............. S gh : ..... S xe: ............. S gh : ..... S xe: .............
 7. Th i gian kh i hành: ...... gi ... phút, ngày Th i gian kh i hành: ...... gi ... phút, ngày .... Th i gian kh i hành: ...... gi ... phút, ngày .... tháng... .... tháng... năm ... tháng... năm ... năm ... Giá cư c: ...................đ (đã bao g m thu Giá cư c: ....................... đ (đã bao g m thu Giá cư c: ...................đ (đã bao g m thu GTGT và GTGT và b o hi m hành khách) GTGT và b o hi m hành khách) b o hi m hành khách) Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... tháng ... năm tháng ... năm ... c a C c Thu ... tháng ... năm ... c a C c Thu ... ... c a C c Thu ... In t i nhà in: ...... In t i nhà in: ...... In t i nhà in: ...... Ngày, tháng, năm bán vé Ngày, tháng, năm bán vé Ngày, tháng, năm bán vé II. M U VÉ V N T I KHÁCH B NG XE BUÝT Tên đơn v : ... Ký hi u: ............... Tên đơn v : ... Ký hi u: ................... Đ a ch : ... S : ............... Đ a ch : ... S : ................... MST: ... Liên 1: Lưu t i cu ng MST: ... Liên 2: Giao cho hành khách VÉ XE BUÝT VÉ XE BUÝT Tuy n s : (B n đi - B n đ n).................... Tuy n s : (B n đi - B n đ n).................... Giá cư c: ...................đ/lư t Giá cư c: ....................... đ/lư t (Giá cư c đã bao g m b o hi m hành khách) (Giá cư c đã bao g m b o hi m hành khách) Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... tháng ... năm ... c a C c Phát hành theo công văn s : ..... ngày ... tháng ... năm ... c a C c Thu ... Thu ... In t i nhà in: ...... In t i nhà in: ...... Ghi chú: MST là vi t t t mã s thu c a đơn v
 8. PH L CS 2: M U H SƠ KÊ KHAI GIA CƯ C (Kèm theo TTLT s 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- H SƠ KÊ KHAI GIÁ CƯ C V N T I Ô TÔ Tên d ch v : ........................................................................................... ................................................................................................................ Đơn v v n t i: ....................................................................................... ................................................................................................................ Đ a ch : ................................................................................................... ................................................................................................................ Th c hi n t ngày...........tháng ......... năm ............
 9. TÊN ĐƠN V V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S .........../........... ................., ngày..........tháng.......năm ...... Kính g i: - S Tài chính; - C c thu ; - S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. Th c hi n quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 86 /2007/TTLT/BTC-GTVT ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính - B Giao thông V n t i Hư ng d n v m u vé xe khách; kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô; ............... (tên đơn v kê khai) g i H sơ kê khai giá cư c kèm theo công văn s ...../....... ngày .... tháng .... năm........ t i Quý cơ quan. M c giá cư c t i H sơ kê khai này có hi u l c thi hành t ngày ....../....../........ . H sơ kê khai giá cư c g i kèm theo công văn này s thay th cho H sơ kê khai giá cư c kèm theo công văn s ........../......... ngày ..... tháng .... năm.... (n u có). ................................. (n i dung khác có liên quan đ n H sơ kê khai giá cư c và m c giá cư c kê khai). Đ ngh Quý cơ quan ghi nh n ngày n p H sơ kê khai giá cư c c a …. (tên đơn v kê khai) theo quy đ nh. Th trư ng đơn v Nơi nh n: (Ký tên, đóng d u) - Như trên; - Lưu. Ghi nh n ngày n p H sơ kê khai c a cơ quan ti p nh n kê khai (Cơ quan ti p nh n H sơ kê khai ghi ngày, tháng, năm nh n đư c H sơ và đóng d u công văn đ n) TÊN ĐƠN V V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- ..................., ngày ……. tháng …….. năm ……… B N KÊ KHAI GIÁ CƯ C V N T I Ô TÔ (Kèm theo công văn s ………/……….. ngày …../……./…….. c a ……. ) 1. Tên đơn v v n t i: ................................................................................................... 2. Tên giao d ch qu c t (n u có): ................................................................................ 3. Tr s (nơi đơn v đăng ký kinh doanh): ................................................................... 4. S đi n tho i (Fax):..................................................................................................
 10. 5. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ............................................. do........................................c p ngày.... tháng.... năm .... 6. Lo i hình v n t i kê khai:................................................................................................... (Ghi rõ v n t i khách theo tuy n c đ nh hay v n t i khách công c ng b ng xe buýt hay v n t i khách b ng taxi hay v n chuy n hàng hoá, m i lo i hình ph i kê khai m t b n riêng) 7. Đơn v kê khai giá cư c v n t i như sau: a) Giá cư c bình quân: đ/HKKm (v n t i khách) ho c đ/TKm (v n t i hàng) b) Giá cư c c th t ng tuy n: STT Tên tuy n, mã s tuy n (n u Đơn giá Chi u Giá cư c Th i gian có) (đ/Hkkm dài tuy n tuy n (đ/HK b tđ u ho c đ/Tkm) (km) ho c đ/T n) th c hi n 1 2 3 4 ... (Đ i v i giá cư c v n t i do đơn v v n t i t quy đ nh, yêu c u đơn v có thuy t minh chi phí v n t i và giá cư c kê khai kèm theo B n kê khai này) Th trư ng đơn v Nơi nh n: (ký tên, đóng d u) - Cơ quan ti p nh n HS kê khai; - Như trên; - Lưu: Tên đơn v v n t i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- THUY T MINH CHI PHÍ V N T I VÀ GIÁ CƯ C KÊ KHAI (Kèm theo B n kê khai giá cư c v n t i ô tô ngày.... tháng ... năm...) STT Ch tiêu tính toán Đơn v tính Thành ti n Ghi chú I Các lo i chi phí 1 Lương 2 BHXH, BHYT... 3 Nhiên li u 4 D u nh n 5 Kh u hao cơ b n 6 S a ch a l n 7 S a ch a thư ng xuyên 8 Ti n ăn ca 9 Thuê đ t (ho c g i xe)
 11. 10 B o hi m TNDS (B o hi m HK) 11 Tr ch trư c săm l p, c quy 12 Qu n lý phí 13 Các chi phí khác (c u đư ng, b n bãi...) 14 Tr lãi ngân hàng T ng chi ph II L i nhu n d ki n III T ng chi phí và l i nhu n d ki n Thu GTGT IV Gi cư c k khai (đó bao g m thu GTGT) Ghi chú: Đ ngh đơn v gi i thích thêm v cơ c u chi phí, lý do tăng ho c gi m giá cư c. Ví d : S năm Kh u hao cơ b n phương ti n, chi phí thuê đ t hay ti n g i xe; Chi phí s a ch a, giá nhiên li u, ti n lương bình quân; tình hình cung c u th trư ng… bi n đ ng như th nào. Th trư ng đơn v (Ký tên đóng d u) PH L C S 3: M U THÔNG TIN NIÊM Y T GIÁ CƯ C B T BU C (Kèm theo TTLT s 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007) 1. M u B ng niêm y t giá cư c v n t i khách theo tuy n c đ nh: 1.1. B ng niêm y t t i nơi bán vé: B NG GIÁ CƯ C V N T I KHÁCH THEO TUY N C Đ NH B n xe kh i hành:................................. Đ a danh đ n (T nh, B nđ n Giá cư c (đ ng/HK) thành ph ) ...... ...... ...... Ghi chú: gi cư c đó bao g m thu GTGT và B o hi m hành khách 1.2. B ng niêm y t m t ngoài thành xe: GIÁ CƯ C Tuy n đư ng: .................................................................. B n đi ..................................., B n đ n:........................... GIÁ CƯ C 1 lư t: ............ ……đ ng/ HK Giá cư c đã g m thu GTGT và B o hi m hành khách 2. M u B ng niêm y t giá cư c v n chuy n khách b ng xe buýt:
 12. GIÁ CƯ C S hi u tuy n: ...................................................... GIÁ CƯ C 1 lư t: ............ …đ ng/ HK GIÁ VÉ THÁNG: ............. …đ ng/HK Ghi chú: Giá cư c đã bao g m B o hi m hành khách 3. M u B ng niêm y t giá cư c v n t i khách b ng taxi: GIÁ CƯ C - TAXI FARE (Giá cư c đã bao g m thu GTGT) .......... ...............(đ ng) Đơn v tính ......................... (đ ng) Đơn v tính ........................... 4. Chi u dài và chi u r ng t i thi u c a b ng niêm y t m t ngoài thành xe: 30 cm x 20 cm. Ngoài nh ng thông tin nêu trên, đơn v niêm y t giá cư c có th b sung các thông tin c n thi t khác.
Đồng bộ tài khoản