Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
96
lượt xem
22
download

Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  1. B TÀI CHÍNH - B NÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGHI P NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p – T do – H nh phúc THÔN --------- ------- S : 94/2008/TTLT-BTC-BNN Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH TR NG I M PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN N NĂM 2020 VÀ ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C TH Y S N N NĂM 2020 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c th y s n n năm 2020; Liên t ch B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020 và án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c th y s n n năm 2020, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách Nhà nư c chi cho Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020, theo n i dung quy nh t i Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12/01/2006 c a Th tư ng Chính ph (vi t t t là Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p) và án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c th y s n n năm 2020, theo Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 29/6/2007 c a Th tư ng Chính ph (vi t t t là án công ngh sinh h c th y s n). 2. Ngu n v n th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n g m: V n ngân sách Nhà nư c hàng năm (ngân sách trung ương); v n c a các t ch c kinh t , cá nhân trong nư c và ngoài nư c; v n h p tác qu c t và các ngu n v n h p pháp khác.
  2. 3. i tư ng ư c ngân sách Nhà nư c c p, h tr kinh phí th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p và án công ngh sinh h c th y s n thu c m i thành ph n kinh t ph i có i u ki n quy nh t i Thông tư này. 4. Các ơn v thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan Trung ương c a các H i, oàn th (g i t t là các B , cơ quan Trung ương); t ch c; cá nhân s d ng kinh phí Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n ph i m b o úng m c ích, úng ch ; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; k t thúc năm ngân sách ho c k t thúc d án th c hi n quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngu n kinh phí và n i dung chi c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n g m: 1.1 Chi t ngu n kinh phí s nghi p: a) Chi t ngu n kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh : - Th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh thu c Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p theo quy nh t i i m 1, m c II, i u 1 Quy t nh s 11/2006/Q - TTg ngày 12/01/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020; - Th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh thu c án công ngh sinh h c th y s n theo quy nh t i i m 1, m c II, i u 1 Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 29/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c th y s n n năm 2020; - H tr các d án s n xu t th nghi m s n phNm; - Nh p công ngh m i v công ngh sinh h c thu c lĩnh v c nông nghi p, th y s n c a các ơn v s nghi p công l p; - H tr chuy n giao công ngh sinh h c s n xu t quy mô công nghi p các s n phNm hàng hoá ch l c c a công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n, g m: H tr ào t o nhân l c và hư ng d n chuy n giao công ngh m i; b) Chi t ngu n kinh phí s nghi p ào t o: - ào t o nư c ngoài: ào t o ti n sĩ, th c sĩ; ào t o l i t 6 tháng n 1 năm i v i cán b khoa h c v công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n ã có h c v ti n sĩ, th c sĩ; - ào t o trong nư c: ào t o ti n sĩ, th c sĩ, c nhân, k sư, k thu t viên công ngh sinh h c, b i dư ng cán b khoa h c và gi ng viên v công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n.
  3. c) Chi s nghi p kinh t : - Duy trì ho t ng h th ng cơ s d li u và thông tin qu c gia v công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n cung c p thông tin v công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n; - Ho t ng c a Văn phòng Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n, bao g m: Xây d ng, hoàn thi n cơ ch chính sách, h th ng văn b n quy ph m pháp lu t; mua s m trang thi t b ; thông tin, tuyên truy n; kh o sát, h p tác qu c t v i các nư c có n n công ngh sinh h c phát tri n; h i th o, h i ngh , sơ k t, t ng k t Chương trình, án; xác nh, tuy n ch n nhi m v khoa h c công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n; ki m tra, nghi m thu, ánh giá các tài, d án thu c chương trình, án; chi cho ho t ng t o l p th trư ng hình thành và phát tri n ngành công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n và các kho n chi khác. 1.2 Chi t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n: - u tư xây d ng, hoàn thi n các phòng thí nghi m tr ng i m nông nghi p v công ngh t bào ng v t, th c v t, công ngh gen và các phòng thí nghi m công ngh sinh h c th y s n v di truy n ch n gi ng, b o t n ngu n gen thu s n quý, hi mtheo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t; - u tư chi u sâu, nâng c p h th ng cơ s nghiên c u khoa h c và ào t o; cơ s v t ch t, máy móc, thi t b hi n i hóa cho các phòng thí nghi m hi n có thu c lĩnh v c công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n c a các ơn v s nghi p công l ptheo án ư c c p có thNm quy n phê duy t; - H tr cho các t ch c, doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư trang thi t b , hi n i hóa phòng thí nghi m ph c v công tác nghiên c u, ào t o công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n. - Xây d ng h th ng cơ s d li u và thông tin qu c gia v công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n cung c p các thông tin v công ngh sinh h c và s n phNm hàng hóa ch l c công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n. 1.3 Chi t ngu n v n c a các t ch c kinh t , cá nhân trong nư c và ngoài nư c; v n h p tác qu c t và các ngu n v n h p pháp khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. M c chi: - M c chi th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n th c hi n theo nh m c, ch chi tiêu tài chính hi n hành; - M c h tr các d án s n xu t th nghi m s n phNm t i a không quá 30% kinh phí u tư m i c n thi t th c hi n d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n qu n lý tài chính i v i các d án khoa h c và công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu
  4. h i kinh phí. M c h tr c th cho t ng d án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh; - M c h tr các t ch c, doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t không quá 30% giá tr u tư trang thi t b nghiên c u chuyên ngành v công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n. Vi c l a ch n i tư ng và m c h tr c th i v i t ng d án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh; i v i các tài, d án khoa h c và công ngh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, th trư ng các ơn v ư c giao th c hi n tài, d án và ch nhi m, tài, d án th c hi n chi theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT-BTC-KHCN ngày 04/10/2006 c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n ch khoán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c; V chi thuê chuyên gia: Căn c m c c n thi t tri n khai các nhi m v và kh năng kinh phí, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì th c hi n tài, d án và ch nhi m tài, d án l a ch n quy t nh vi c thuê chuyên gia trong nư c và nư c ngoài; hình th c thuê (theo th i gian ho c theo s n phNm) cho phù h p; m c chi theo h p ng th c t tho thu n v i chuyên gia b o m ch t lư ng và hi u qu ( i v i m c thuê chuyên gia t 1.000 USD/ngư i/tháng tr lên ph i ư c s th ng nh t c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); Trư ng h p ph i thuê chuyên gia có kinh nghi m trong nư c và nư c ngoài tư v n cho Ban i u hành chương trình, căn c m c c n thi t tri n khai các nhi m v và kh năng kinh phí, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l a ch n quy t nh vi c thuê chuyên gia, hình th c thuê (theo th i gian ho c theo s n phNm) cho phù h p; m c chi theo h p ng th c t tho thu n v i chuyên gia b o m ch t lư ng và hi u qu . 3. i u ki n ư c h tr kinh phí th c hi n d án t Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n: a/ i u ki n ư c h tr chuy n giao công ngh : - Công ngh phù h p v i m c tiêu c a Chương trình, án; - Tính kh thi c a d án: (1) Công ngh ư c chuy n giao, (2) Kh năng m b o tính c nh tranh c a s n phNm b ng công ngh m i i v i d án chuy n giao, (3) Kh năng c a ơn v ti p nh n công ngh (v v n, k thu t, a i m tri n khai th c hi n). b/ i u ki n ư c h tr u tư trang thi t b , hi n i hóa phòng thí nghi m (thu c m i thành ph n kinh t ): - D án thu c h th ng cơ s nghiên c u, ào t o thu c lĩnh v c công ngh sinh h c nông nghi p, th y s n (do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh.); - D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t và cam k t c a ơn v s u tư theo d án (ngoài ph n h tr c a ngân sách Nhà nư c);
  5. - Kinh phí ngân sách Nhà nư c h tr theo ti n th c hi n d án và tương ng v i t l u tư th c t c a ơn v ư c h tr ; - D án chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a ngân sách Nhà nư c. 4. Thu h i s n phNm: - i v i các tài, d án th c hi n t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c có s n phNm thu h i th c hi n theo quy nh hi n hành i v i tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c; - i v i các d án ư c ngân sách Nhà nư c h tr u tư trang thi t b , hi n i hoá phòng thí nghi m (c a m i thành ph n kinh t ), không thu h i ph n kinh phí ngân sách Nhà nư c ã h tr ; - i v i các d án s n xu t th nghi m s n phNm công ngh sinh h c thu c lĩnh v c nông nghi p, th y s n, m c kinh phí thu h i b ng 60% m c kinh phí ngân sách Nhà nư c h tr . Th i gian thu h i kinh phí c a t ng d án do cơ quan phê duy t d án xem xét quy t nh, nhưng không quá 24 tháng sau khi d án k t thúc; Trư ng h p d án ph i ng ng tri n khai do nguyên nhân khách quan gây thi t h i cho d án, như: Bão, l t, ho ho n, d ch b nh (trong a bàn có d ch b nh do c p có thNm quy n công b ) thì ư c xem xét mi n gi m kinh phí thu h i theo quy nh hi n hành i v i tài, d án khoa h c công ngh s d ng ngân sách Nhà nư c. Khi g p các trư ng h p nêu trên, các ơn v ch trì d án có báo cáo b ng văn b n g i cơ quan qu n lý c p trên; cá nhân có báo cáo b ng văn b n g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra, xác nh n v quá trình tri n khai th c hi n và lý do ph i ng ng tri n khai d án; kh năng hoàn tr kinh phí ngân sách nhà nư c h tr . Sau khi ki m tra, xác nh n, các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét quy t nh m c mi n, gi m kinh phí thu h i, trên cơ s th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m theo dõi và ôn c vi c thu h i s n phNm; hàng năm t ng h p kinh phí thu h i cùng v i th i gian báo cáo quy t toán kinh phí Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n. 5. Qu n lý, s d ng tài s n ư c u tư, mua s m thu c Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n b ng ngu n kinh phí c a ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 6. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí nghiên c u khoa h c, kinh phí s nghi p ào t o, kinh phí s nghi p kinh t , v n u tư c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n th c hi n theo Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n hi n hành; Thông tư liên t ch này hư ng d n c th m t s i m như sau:
  6. Căn c vào n i dung Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , cơ quan Trung ương, a phương, t ch c và cá nhân có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n, xây d ng, xu t nhi m v ( tài, d án...) ăng ký v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c xác nh nhi m v , xét ch n và tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n, thNm nh và phê duy t theo quy nh hi n hành. Hàng năm, căn c nhi m v ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh, thông báo, các ơn v l p d toán kinh phí th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p vào d toán c a các B , cơ quan Trung ương và các a phương g i các B , cơ quan liên quan theo quy nh hi n hành, ng g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; các cá nhân l p d toán kinh phí th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p cùng v i th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh; c th : - i v i kinh phí s nghi p khoa h c công ngh : Hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B khoa h c và Công ngh xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh , d toán kinh phí th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh giao cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (bao g m c kinh phí c a các tài, d án do các a phương, t ch c và cá nhân th c hi n), các B , cơ quan Trung ương th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i kinh phí c a các tài, d án do các a phương, t ch c, cá nhân th c hi n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký h p ng th c hi n theo quy nh. - i v i kinh phí s nghi p ào t o: + i v i ào t o trong nư c: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xác nh nhu c u ào t o ngu n nhân l c và kinh phí th c hi n, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh; + i v i ào t o nư c ngoài: Th c hi n theo Quy t nh s 356/Q -TTg ngày 28/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh án " ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c", B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh nhu c u ào t o làm vi c v i B Giáo d c và ào t o th c hi n; - i v i v n u tư xây d ng cơ b n, kinh phí chi s nghi p kinh t : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p d toán cùng v i th i i m l p d toán năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 7. Công tác báo cáo, ki m tra: - nh kỳ 6 tháng và cu i năm các ơn v , cá nhân ư c giao th c hi n nhi m v c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n có
  7. trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, ho c t xu t tình hình th c hi n n i dung và s d ng kinh phí Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n m b o s d ng úng m c ích và có hi u qu ; - nh kỳ hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p tình hình th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n, báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 96/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 8/8/2007 c a B Tài chính, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn "Hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách Nhà nư c chi cho Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020". 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n h sơ, th t c ăng ký; thNm nh các nhi m v các B , cơ quan Trung ương, a phương, t ch c kinh t và cá nhân ăng ký th c hi n Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, án công ngh sinh h c th y s n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét s a i, b sung cho phù h p ./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N B TÀI CHÍNH NÔNG THÔN TH TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m S Danh Bùi Bá B ng Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - TTCP; các Phó TTCP, - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch T ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng;
  8. - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các H i, oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; Website B NN&PTNT. - Lưu: VT B Tài chính, B NN&PTNT.
Đồng bộ tài khoản