Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT

  1. B TÀI CHÍNH - B CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 98/2008/TTLT-BTC-BCT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U KHOA H C CÔNG NGH TR NG I M QU C GIA PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HÓA DƯ C N NĂM 2020 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 61/2007/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020; Liên t ch B Tài chính - B Công thương hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020 (vi t t t là Chương trình Hóa dư c) theo n i dung quy nh t i Quy t nh s 61/2007/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph các ơn v thu c các B , ngành, a phương, t ch c và cá nhân khác có liên quan th c hi n các nhi m v , tài, d án c a Chương trình Hóa dư c ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ngu n v n th c hi n Chương trình Hóa dư c, g m: Kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c, s nghi p ào t o, v n u tư phát tri n c a ngân sách Nhà nư c hàng năm; v n c a các t ch c kinh t , cá nhân trong nư c và ngoài nư c; v n h p tác qu c t và các ngu n v n h p pháp khác. 3. Các ơn v s d ng kinh phí Chương trình Hóa dư c ph i m b o úng m c ích, úng ch ; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; cu i năm ho c k t thúc nhi m v , tài, d án th c hi n quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngu n kinh phí và n i dung chi c a Chương trình Hóa dư c, g m: a. Chi t ngu n kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh :
  2. - Th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và công ngh thu c Chương trình Hóa dư c theo quy nh t i i m 1, M c II, i u 1 Quy t nh s 61/2007/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . - H tr chuy n giao công ngh s n xu t các s n phNm ch l c v hóa dư c do Chương trình t o ra (h tr ào t o và hư ng d n chuy n giao công ngh m i). - Chi h p tác qu c t v khoa h c và công ngh c a Chương trình Hóa dư c. - Chi ho t ng c a Ban i u hành liên ngành, Văn phòng Chương trình Hóa dư c: Mua s m trang thi t b văn phòng; thông tin, tuyên truy n; h i th o, h i ngh , sơ k t, t ng k t chương trình; xác nh tuy n ch n nhi m v khoa h c công ngh hóa dư c; ki m tra, nghi m thu, ánh giá các tài, d án thu c chương trình; chi cho ho t ng t o l p th trư ng hình thành và phát tri n ngành công nghi p hóa dư c; chi ho t ng h th ng cơ s d li u và các kho n chi khác (n u có). b. Chi t ngu n v n u tư phát tri n: - Xây d ng m i m t s phòng thí nghi m chuyên ngành hoá dư c v i máy móc, thi t b tiên ti n, hi n i và ng b t trình khu v c, trong ó m t s phòng thí nghi m hoá dư c thu c lĩnh v c then ch t t trình các nư c phát tri n trên th gi i; u tư chi u sâu nâng c p và hi n i hóa cơ s nghiên c u các Vi n nghiên c u, trư ng i h c, phòng thí nghi m chuyên ngành hoá dư c c a các ơn v s nghi p công l p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - H tr u tư trang thi t b hi n i hóa phòng thí nghi m hoá dư c c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p. - Xây d ng h th ng cơ s d li u qu c gia, Website v công nghi p hoá dư c theo d án ư c c p thNm quy n phê duy t. c. Chi t ngu n kinh phí s nghi p ào t o: - ào t o m i và ào t o l i cán b khoa h c công ngh , cán b qu n lý t i các trư ng i h c trong nư c và nư c ngoài áp ng yêu c u ngu n nhân l c có ch t lư ng ph c v cho nhu c u phát tri n ngành công nghi p hoá dư c. - ào t o công nhân k thu t t i các trư ng d y ngh tri n khai các n i dung c a Chương trình Hóa dư c. 2. M c chi: - Các ơn v , cá nhân s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n Chương trình Hóa dư c th c hi n theo ch chi tiêu tài chính hi n hành do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. - i v i các d án s n xu t th nghi m s n phNm quy mô pilot (D án P), m c h tr t i a không quá 30% kinh phí u tư m i c n thi t th c hi n d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành (hi n nay là Thông tư Liên t ch s 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 c a Liên B Tài chính - B
  3. Khoa h c và Công ngh hư ng d n qu n lý tài chính i v i các d án khoa h c và công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu h i kinh phí). M c h tr c a t ng d án do B trư ng B Công thương xem xét quy t nh. - i v i nhi m v h tr u tư trang thi t b hi n i hóa phòng thí nghi m hoá dư c c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p: M c h tr không quá 30% giá tr u tư máy móc, thi t b thí nghi m chuyên ngành hóa dư c theo ti n th c hi n d án và tương ng v i t l u tư th c t c a ơn v ư c h tr . Vi c l a ch n i tư ng ư c h tr và m c h tr c th i v i t ng d án do B trư ng B Công thương quy t nh. - i v i các tài, d án khoa h c và công ngh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT/BTC-KHCN ngày 04/10/2006 c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n ch khoán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. 3. i u ki n ư c h tr kinh phí th c hi n d án: Các t ch c, cá nhân th c hi n các d án ư c h tr kinh phí t Chương trình Hóa dư c ph i m b o các i u ki n sau: a. i u ki n ư c h tr chuy n giao công ngh : - Công ngh phù h p v i m c tiêu c a Chương trình Hóa dư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Tính kh thi c a d án: (1) Công ngh ư c chuy n giao, (2) Kh năng m b o tính c nh tranh c a s n phNm b ng công ngh m i i v i d án chuy n giao, (3) Kh năng c a ơn v ti p nh n công ngh (v v n, k thu t, a i m tri n khai th c hi n). b. i u ki n ư c h tr u tư trang thi t b , hi n i hóa phòng thí nghi m chuyên ngành hoá dư c: - D án u tư thu c h th ng nghiên c u, ào t o chuyên ngành hoá dư c (do B trư ng B Công thương quy t nh); - D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t và cam k t c a ơn v s u tư theo d án (ngoài ph n h tr c a ngân sách nhà nư c); - Chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a Nhà nư c cho D án. 4. Thu h i kinh phí: a. i v i các tài, d án khoa h c công ngh t ngu n kinh phí s nghi p khoa h c công ngh có s n phNm thu h i, th c hi n theo quy nh hi n hành i v i tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. b. i v i các d án s n xu t th nghi m: M c thu h i và th i gian thu h i kinh phí c a t ng d án do B trư ng B Công thương xem xét quy t nh theo quy nh hi n hành c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n công tác qu n lý tài
  4. chính i v i các d án khoa h c công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu h i kinh phí. Trư ng h p d án ph i ng ng tri n khai do nguyên nhân khách quan gây thi t h i cho d án như bão l t, h a ho n, thì ư c xem xét mi n, gi m kinh phí thu h i: Các ơn v ch trì th c hi n d án có báo cáo b ng văn b n g i cơ quan qu n lý c p trên ki m tra, xác nh n v quá trình tri n khai th c hi n và lý do ph i ng ng tri n khai d án, kh năng hoàn tr kinh phí ngân sách nhà nư c h tr . Sau khi ki m tra xác nh n, các B , cơ quan Trung ương và y ban nhân dân c p t nh báo cáo B Công thương xem xét quy t nh m c mi n gi m kinh phí thu h i, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. c. B Công thương có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c thu h i kinh phí; hàng năm t ng h p báo cáo tình hình thu h i kinh phí cùng v i th i gian báo cáo quy t toán kinh phí Chương trình Hóa dư c theo quy nh hi n hành. 5. Qu n lý, s d ng tài s n u tư, mua s m thu c Chương trình Hóa dư c b ng ngu n kinh phí c a ngân sách Nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 6. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí nghiên c u khoa h c, kinh phí s nghi p ào t o, v n u tư c a Chương trình Hóa dư c th c hi n theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành; Thông tư này hư ng d n c th m t s i m, như sau: Căn c vào n i dung Chương trình Hóa dư c, hư ng d n c a B Công thương; các B , cơ quan Trung ương, a phương và các t ch c, cá nhân có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung c a Chương trình, xây d ng, xu t nhi m v , tài, d án ăng ký v i B Công thương t ch c xác nh nhi m v , tuy n ch n, xét ch n, thNm nh và phê duy t theo quy nh. Hàng năm căn c nhi m v , tài, d án ã ư c thNm nh, phê duy t theo quy nh, các ơn v l p d toán kinh phí, g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p vào d toán c a các B , cơ quan Trung ương và a phương, g i các B , cơ quan có liên quan theo quy nh hi n hành, ng g i B Công thương; i v i các cá nhân th c hi n l p d toán kinh phí và g i v B Công thương. B Công thương xem xét, t ng h p vào d toán chi ngân sách năm k ho ch, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c và Công ngh t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh; c th : a. i v i kinh phí s nghi p khoa h c công ngh : B Công thương ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B Y t xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh , tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì, thNm nh phê duy t n i dung và kinh phí trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Căn c d toán chi ngân sách nhà nư c c a Chương trình Hóa dư c ư c c p thNm quy n giao, B Công thương ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh phê duy t d toán chi ti t tài, d án khoa h c và công ngh ; tri n khai th c hi n theo quy nh hi n hành i v i Chương trình khoa h c công ngh tr ng i m c p nhà nư c.
  5. b. i v i kinh phí s nghi p ào t o: B Công thương ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xác nh nhu c u ào t o ngu n nhân l c và kinh phí th c hi n trình c p có thNm quy n xem xét quy t nh theo quy nh hi n hành. i v i ào t o nư c ngoài th c hi n theo Quy t nh s 356/Q -TTg ngày 28/4/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ào t o cán b t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c; B Công thương xác nh nhu c u ào t o làm vi c v i B Giáo d c và ào t o th c hi n. c. iv iv n u tư phát tri n: Hàng năm, căn c vào nhu c u u tư c a các d án ã ư c duy t và ti n th c hi n, B Công thương l p d toán cùng v i th i i m l p d toán năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Các d án u tư xây d ng th c hi n theo quy ch v qu n lý và u tư xây d ng hi n hành. 7. Công tác báo cáo, thanh tra, ki m tra: - B Công thương có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, ho c t xu t v tình hình th c hi n n i dung, vi c qu n lý, s d ng kinh phí Chương trình Hóa dư c, m b o s d ng úng m c ích và có hi u qu . - nh kỳ 6 tháng và cu i năm các ơn v , cá nhân ư c giao th c hi n nhi m v , tài, d án c a Chương trình Hóa dư c có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n c a B Công thương. - nh kỳ hàng năm, B Công thương t ng h p tình hình th c hi n Chương trình Hóa dư c báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B Công thương hư ng d n h sơ, th t c ăng ký th c hi n nhi m v , tài, d án c a Chương trình Hóa dư c. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Công thương xem xét s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG B CÔNG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH THƯƠNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG
  6. Ph m S Danh H u Hào Nơi nh n: - Văn phòng TW ng, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, S Công thương, KBNN, các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , B Tài chính, B Công thương; - Lưu: Văn thư (B Tài chính, B Công thương).
Đồng bộ tài khoản