Thông tư " Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
136
lượt xem
8
download

Thông tư " Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Liên tịch Bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo nghị quyết số..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư " Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo"

 1. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 2. f)i~u 2. f)ai tllq'ng lip d\lng Cac ngu6n kinh phi thgc hi~n cac chuang trinh, dg an, ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l theo Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP ngay 27 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu, g6m: Cac ngu6n v6n tir ngan sach nha nu6c, v6n tnii phi8u chinh phu, v6n ODA, v6n tin d\lng Nha nu6c, v6n dong gop cua doanh nghi~p, dan cu va cac ngu6n tai chinh hQ'P phap khac. f)i~u 3. Nguyen tic lang ghep I. Lc3ng ghep cac ngu6n v6n tren dia ban d8 thgc hi~n mQt ho~c nhieu chuang trinh, dg an, ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi. 2. Vi~c thgc hi~n lc3ng ghep cac ngu6n v6n dugc th~ hi~n C\l the, xac dinh thu tg uu tien trong dg tOWl ngan sach va k8 ho~ch dau tu phat trien hang n nam cua huy~n, phil hQ'P v6i Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va ben .v vimg c~p huy~n dugc phe duy~t. ov 3. Vi~c Ic3ng ghep cac nguc3n v6n dugc thgc hi~n til khau l~.p, phan bA, giao dg tOWl ngan sach va k~ ho~ch dau tu phat tri8n, tA chuc thgc hi~n, giam sat va danh gia k~t qua. .g pi 4. Trong qua trinh thgc hi~n 16ng ghep cac ngu6n v6n phai dam bao nguyen t~c khong lam thay d6i m\lc tieu, tAng muc v6n dau tu phat tri8n, tAng .m muc kinh phi sg nghi~p dugc giao. D6i v6i cac ch~ dQ, tieu chuAn, dinh muc lien quan d~n con nguai, hQ gia dinh phai dam bao du kinh phi, thgc hi~n theo w dUng ch~ dQ, tieu chudn, dinh muc va khong dugc sir d\ll1g nguc3n kinh phi nay w d8 thgc hi~n cho cac m\lC tieu, nhi~m V\l khac. w 5. Dy ban nhan dan tinh co trach nhi~m uu tien, b6 tri du cae nguc3n v6n do tinh qU8.n ly cho cac huy~n ngheo trong tAng muc v6n dugc phe duy~t d8 :// thgc hi~n Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va ben vfmg c~p huy~n. Dy tp ban nhan dan huy~n co trach nhi~m huy dQng cac nguc3n hlc cua dia phuang, cac dan vi, t6 chuc, ca nhan va lc3ng ghep nguc3n v6n, kinh phi cac chuang ht trinh, dg an, nhi~m Y\l, ch~ dQ, chinh sach khac tren dia ban d8 thgc hi~n chuang trinh. 6. Ngu6n v6n ngan sach Nha nu6c (v6n dau tu phat tri8n va v6n sg nghi~p) thgc hi~n Chuang trinh h6 trQ' giam ngheo nhanh va b~n vfmg c~p huy~n duQ'c b6 tri trong dg toan ngan sach va k~ ho~ch dau tu phat tri8n hang nam theo nguyen t&c: a) D6i v6i cac chuang trinh, dg an, ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi hi~n hanh duqc b6 tri trong dg tOWl ngan sach va k~ ho~ch dau tu phat tri8n hang nam cua dia phuong theo quy dinh. 2
 3. b) D6i vai cac chuong trinh, d\l an, chS dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi dang th\lc hi~n nhung Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP ngay 27 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh muc cao hon, d6i tugng rQng hon thi b6 tri ngu6n kinh phi thong qua cac chuang trinh, d\l an, m\lc tieu, nhi~m V\l do, trong do phdn kinh phi cho cac huy~n ngheo dugc tach thanh m\lc rieng. c) D6i vai cac chuong trinh, d\l an, chS dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi mai thea Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP ngay 27 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu dugc b6 tri thanh m\lc rieng: Ngan sach trung uong b6 sung co m\lc tieu cho cac huy~n ngheo. CHUONG II. QUY DINH CV THE Di~u 4. Quy trinh tang hQ'p, quy~t dinh giao d,! toan ngan sach va k~ ho~ch diu tll' phat tri~n, ch~ d9 bao cao n 1. Quy trinh xay d\lIlg, t6ng hgp d\l toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu .v phat triSn hang nam cho Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn viing ov c~p huy~n dugc tiSn hanh d6ng thai v6i quy trinh l~p d\l toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat triSn chung cua huy~n va tinh, dugc bao cao va giao thanh .g mQt m\lc rieng thea quy dinh t~i Khoan 6, DiSu 3 cua Thong tu nay. pi 2. Hang nam, can cu huang dful xay d\ffig d\l toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat triSn cua cap tren, cac m\lc tieu va nhi~m V\l Uti tien cua Chuong .m trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn vUng, huy~n l~p bao cao len tinh; tinh bao cao BQ KS ho~ch va DAu tu, BQ Tai chinh va cac BQ, nganh lien quan lam w can cu b6 tri kinh phi th\lc hi~n chuang trinh. w 3. QuySt dinh giao d\l toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat triSn hang nam w 3.1. Can cu d\l toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat triSn dugc Thu :// tuang Chinh phu giao, Uy ban nhan dan tinh trinh HQi d6ng nhan dan tinh quySt dinh d\l toan ngan sach dia phuang, kS ho~ch dAu tu phat triSn va phuang tp an phan b6 trong do co cac huy~n ngheo. Can cu nghi quySt cua HQi d6ng nhan ht dan tinh, Dy ban nhan dan tinh giao dg toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat triSn cho cac huy~n ngheo. 3.2. Tren ca sa dg toan ngan sach va kS ho~ch dAu tu phat trien dugc Dy ban nhan dan tinh giao, Dy ban nhan dan huy~n trinh HQi d6ng nhan dan huy~n quySt dinh d\l toan ngan sach dia phuong, kS ho~ch dAu tu phat triSn va phuong an phan b6 trong do co dg toan ngan sach xa. Dy ban rilian dan xa trinh HQi d6ng nhan dan xa quySt dinh dg toan thu, chi ngan sach xa. Tru
 4. t6 chuc th\lc hi~n d\l toan va quy8t toan ngan sach huy~n, qu~, phuOng noi khong t6 chuc HQi dAng nhan dan. 3.3. Dy ban nhan dan huy~n can cu d\l toan ngan sach va ke ho~ch dAu tu phat trien dugc giao, cac ngu6n huy dQng thea quy dinh clia phap lu~t tren dia ban, cac chuang trinh, d\l an dli thli tvc, ch8 dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi thea quy dinh ti8n hanh xac dinh nhiing m\lc tieu, nQi dung, ph~m vi, d6i tuqng de th\lC hi~n vi~c ph6i hqp, 16ng ghep. 3.4. Dy ban nhan dan xli thong bao cong khai muc dAu tu cho tUng cong trinh, d\l an, nhi~m V\l va muc h6 trg cho tUng d6i tuQTIg thea timg cmnh sach, ch~ de;>, nhi~m V\l chi dugc h6 trQ" thea quy dinh d8n cAp thon, ban va cac hQ dan. 4. Vi~c 16ng ghep cac ngu6n v6n, kinh phi tren dja ban de thl,l'C hi~n Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va b~n vtmg cAp huy~n phai tuan thu n cac quy dinh v~ m\lc tieu, nhi~m V\l cua timg chuang trinh, d\l an, ch8 dC;>, chinh .v sach va nhi~m V\l chi; dam bao dung d6i tugng va dia ban lIU tien. 5. Dy ban nhan dan tinh co trach nhi~m dinh ky (thang, quy, nam) bao cao ov ThuOng tI\lc Ban Chi d~o Chuong trinh giam ngheo Trung uong, BQ Ke ho~ch .g va DAu tu, BQ Tai chinh thea quy dinh. NQi dung bao cao gAm k8t qua phan b6 d\l toan ngan sach, k8 ho~ch dAu tu phat trien, ket qua 16ng ghep (bao g6m ca k8 pi ho~ch dAu nam va di~u chinh k8 ho~ch), ti8n de. va tinh hinh thl,l'c hi~n. .m Cac BQ, co quan trung uang dinh ky (quy, nam) bao cao ThuOng tn,rc Ban Chi d~o Chuang trinh giam ngheo Trung uong, Be;> K8 ho~ch va DAu tu, w BQ Tai chinh d\l toan ngan sach va tinh hinh th\lc hi~n cac cong trinh, dvan, w nhi~m V\l do BQ, co quan trung uang qulin ly tren dia ban cac huy~n ngheo. Di~u s. Dai tvVng b~ trq van dAu tu phit tri~n va kinh phi SI1 ngbifp w 1. D6i tuqng h6 trg v6n dAu tu phat trien :// 1.1. Uu tien dAu tu cho cac d6i tuqng sau day tp a) Cac cong trinh h~ tAng kinh t8 - xli hQi (theo diem 2, khoan D, m\lc II, ht Phdn II, Nghi quyth s6 30a/2008/NQ-CP). can cu danh m\lc cong trinh, dinh muc, tieu chudn xac dinh nhu cAu dAu tu phat trien, dia phuong sir d\lllg ngu6n v6n ddu tu phat trien trong can d6i ngan sach hang nam, v6n trai phi8u Chinh phu, van til cac chuong trinh, d\l an, van ODA, huy dQng dong gop thea quy dinh cua phap lu~t va ngu6n v6n dAu ill phat trien ngan sach trung uong b6 sung co m\lC tieu cho cac huy~n ngheo. b) Chinh sach hB trg thong qua khmm cham soc, bao v~ rimg, giao rimg va giao dAt de tr6ng rimg san xUdt (quy dinh t~i diem 1, khoan A, m\lc II, phful II, Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP). - H6 trg khoan cham soc, bao v~ rimg (200.000 d6nglha/nam); h6 trg ldn dAu gi6ng cay lam nghi~p tr6ng rimg san xudt (02 -05 tri~u d6nglha); trg cdp 15 4
 5. kg g~olk:hdu/thang cho hQ ngheo nh~ khmin cham soc, bao v~ rUng, nh~ rimg va dat dB tr6ng rung san xuat trong thOi gian chua tt.r mc duQ'c luang th\lc (quy dinh ~i ti8t a, b, c diBm 1 khoan A m\lc II phfut n Nghi quy~t sa 30a/2008/NQ-CP). Can cu di~n tich, s6 khdu, dinh muc va quy dinh cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh (Thoi gian h6 trQ' g~o, gia gi6ng cay lam nghi~p,...), xac dinh nhu cAu kinh phi thee tUng ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V1,l chi va ba tri kinh phi til ngu6n van dAu tu phat triBn D\l an tr6ng m6i 5 tri~u ha rimg, trong do: Tach thanh ffi\lC rieng phdn kinh phi cho cac huy~n ngheo. - H6 trQ' hQ ngheo 05 tri~u d6ng/ha/hQ dB t~n d\lng t~o dat san xu~t luang thvc trong khu V\lC di~n tich rimg nh~ khoan cham soc, bao v~, rimg va dat duQ'c giao dB tr6ng rimg san xuat (quy dinh t~i ti~t c, diem 1, khoan A, m\lc II, phAn II, Nghi qUYSt s6 30a/2008/NQ-CP) n Can c(r di~n tich, dinh muc, xac dinh nhu cAu kinh phi til ngu6n v6n dAu .v tu phat triBn ngan sach trung uang b6 sung co ffi\lC tieu cho cac huy~n ngheo. ov c) Chinh sach h6 trQ' san xudt d6i v6i vilng con dat co kha nang khai hoang, ph\lc hoa ho~c t~o ruQng b~c thang de san xuat nong nghi~p (quy dinh .g t~i ti~t b, diem 2, khoan A, m\lc II, phAn II, Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP). pi Ciin c(r di~n tich khai hoang, ph\lc hoa, t~o ruQng b~c thang, dinh muc, xac dinh nhu cAu kinh phi va b6 tri kinh phi til ngu6n van dAu tu phat triBn .m ngan sach trung uang b6 sung co m\lc tieu cho cac huy~n ngheo. w d) Chinh sach cho vay Uti dai lai sudt. - Ngan sach nha nu6c h6 trg 50% Hii suat ti~n vay t~i ngan hang thuong w m~i nha nu6c cho hQ ngheo de tr6ng rimg san xuat (quy dinh t~i tiSt c, diem 1, w khoan A, m\lc II, phfut II, Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP). :// - Ngan sach nha nu6c h6 trQ' 50% Hli sudt ti~n vay t~i ngan hang thuang m~i nha nu6c dB phM triBn san xudt nong nghiep, dAu tu ca sa chS biSn, bao tp quan va tieu th\l nong san (quy dinh t~i ti~t d, diem 2, khoan A, m\lc II, phAn ht II, Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP). - HQ ngheo duQ'c yay v6n Ngan hang Chinh sach xd hQi tai da 05 tri~u d6ng/h
 6. - Nguai lao dQng thuQc cac hQ ngheo, nguai dan tQc thi~u s6 duqc vay vAn vui !iii sUc1t bimg 50% !iii sufit cho yay hi~n himh cua Ngan hang Chinh sach Xii hQi ap dl;l1lg cho d6i tuqng chinh sach di xufit khftu lao dQng (quy dinh t~i tiSt a, diSm 2, khoan III, Dieu 1, QuySt dinh s6 71/2009/QD-TTg ngay 29/4/2009 cua Thu tu6ng Chinh phu). Can cu chinh sach cho vay Uti diii liii suAt tren, cac dia phuong xac djnh nhu cAu vAn vay Ngan hang thuang m~i Nha nu6c, Ngan hang Chinh sach xii hQi theo quy dinh. Ngan sach trung uang cdp bu chenh l~ch !iii sUdt cho cac Ngan hang thuong m~i Nha nuuc, Ngan hang Chinh sach xii hQi theo quy dinh. 1.2. Ngoai cac cong trinh h~ tang kinh t~ - xii hQi quy dinh ~i ti~t a, diSm 1.1, khoan 1, Dieu 5 cua Thong tu nay, tu)' timg di€u ki~n d~c thti cua huy~n, xii thuQc dia ban huy~n ngheo va ngu6n v6n dAu tu h3 trq theo mvc tieu t~i cac n QuYSt dinh cua Thu tu6ng Chinh phu, Dy ban nhan dan tinh chi d~o Dy ban .v nhan dan cac huy~n ngheo h.ra chgn cac danh m\lc cong trinh, dl,l an du dieu ki~n d~ th\lc hi~n uu tien dAu tu theo dUng quy dinh. ov 2. D6i tuqng h3 trg kinh phi Sl,l nghi~p .g 2.1. Ch~ dQ, chinh sach hi~n hanh ve h3 trq tIVc ti~p cho nguOi ngheo 6 cac huy~n ngheo (quy dinh t~i ffi\lC I, phAn II, Nghi quy~t s6 30a/200S/NQ-CP). pi a) Dia phuong ra soat cac chS dQ, chinh sach hi~n hanh ve hB trg tzvc .m ti~p cho nguai ngheo d~ ti~p t\lc thl,lc hi~n. Can cu sA luqng dAi tugng thv huemg, tieu chuftn, dinh muc, xac dinh nhu cAu kinh phi cho cac dAi tuqng th\l w huang v6i muc Uti diii cao nhAt cua timg ch~ dQ, chinh sach va theo ngu6n kinh w phi va thl,lC hi~n tir ngu6n kinh phi dii dugc bA tri trong d\l toan ngan sach hang nam, ngu6n tai chinh khac theo quy dinh cua phap lu~t. w b) Khi Nha nuuc sua d6i, b6 sung chS dQ, chinh sach lam tang d6i tuqng :// th\l huemg ho~c nang muc h6 trq, dia phuang xac dinh nhu cAu kinh phi tang tp them cua timg chS dQ, chinh sach bao cao BQ Tai chinh, BQ KS ho~ch va DAu tu va cac BQ lien quan d~ b6 sung kinh phi thl,lc hi~n theo timg chuang trinh, de ht an, ffi\lC tieu, nhi~m Vl). 2.2. ChS dQ, chinh sach m&i dBi v&i cac huy~n ngheo (quy dinh t~ ffi\lC II, phAn II, Nghi quySt s8 30a/200S/NQ-CP). Can cu che dQ, dinh muc quy dinh t~i Nghi quySt 30al200S/NQ-CP, cac QuySt dinh cua Thu tu6ng Chinh phu va cac van ban hu6ng ddn cua cac BQ d~ xac djnh nhu cAu kinh phi theo timg ch~ dQ, chinh sach va theo timg ngu6n kinh phi (Ngan sach trung uang; ngan sach dia phuong; chuong trinh m\lc tieu; huy dQng cua cac t6 chuc, ca nhan) cua cac chuong trinh, de an, ffi\lC tieu, nhi~m V\l dang thl,lc hi~n theo dinh muc hi~n hanh; d6ng thai xac dinh kinh phi b6 sung co m\lc tieu tu ngan sach trung uang cho cac huy~n ngheo dS thl,lc hi~n chS dQ, chinh sach tang them do rna rQng ddi tuqng, tang muc h6 trg ho~c chS 6
 7. dQ, chinh sach moi lam can Cll xay d\ffig dg toan ngan sach va t6 ChllC thgc hi~n, cv th~: 2.2.1. H3 trq san xUdt, t~o vi~c lam, tang thu nh~p (quy dinh t~i khoan A, mvc II, phAn II, Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP). 2.2.1.1. Chinh sach h3 trg san xu~t (guy dinh t~i di~m 2, khoan A, m\lc II, phful II, Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP). a) B8 tri kinh phi cho ra soat, xay dvng quy ho~ch san xuAt nong, lam, ngu nghi~p va chuyen d6i co c~u cay trAng, v~t nuoi phu hQ'P v6i di8u ki~n C\l th~ cua timg huy~n, xa, nhdt la nhUng ncri co di8u ki~n tg nhien kh~c nghi~t, thuOng xuyen bi thien tai (quy dinh t~i ti8t a, di~m 2, khoan A, mvc II, phful II, Nghi quy8t s3 30a/2008/NQ-CP). Can Cll chS dQ, chinh sach, xac dinh nhu cAu kinh phi thea tung nhi~m V\l n chi, gdm: Ngan sach dia phuong (Sg nghi~p kinh t8); Kinh phi sg nghi~p tu .v ngudn ngan sach trung uang b3 sung co mvc tieu cho cac huy~n ngheo. ov b) H3 trq mQt IAn tom bQ tien mua gi8ng, phan bon cho vi~c chuy~n d3i diy trAng, v~t nuoi co gia tri kinh tS cao (quy dinh t~i tiSt c, di~m 2, khoan A, .g m\lc II, phftn II, Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP). pi Can Clr quy dinh cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh (Chung lo~i gi6ng cay trdng, v~t nuoi, phan bon; dinh muc dAu tu gi6ng, phan bon,..) xac dinh nhu .m cAu kinh phi (Khong bao gdm nhu cAu kinh phi cua cac d3i tUQ'Ilg dli dugc w huang ch8 dQ, chinh sach tit cac chuang trinh khac, nhu: Chuong trinh 135 giai do~ II; Chuong trinh m\lc tieu qu8c gia giam ngheo,...) tit nguBn kinh phi sg w nghi~p ngan sach trung uong b6 sung co mvc tieu cho cac huy~n ngheo. w c) D8i v6i hQ ngheo dugc h6 trq rnQt IAn 01 tri~u ddng/he;> d~ lam chudng tr~i chan nuoi ho~c t~o di~n tich nuoi tr6ng thuy san va 02 tri~u d6nglha mua :// gi3ng d~ trAng co n8u chan nuoi gia suc (quy dinh t~i ti8t d, di~m 2, kho8.n A, tp m\lc II, phAn II, Nghi quy8t s6 30a/2008/NQ-CP): Can cu s8 hQ ngheo, di~n tich, dinh muc, xac dinh nhu cAu kinh phi ht (Khong bao gdm nhu cAu kinh phi cua cac d6i tugng dli duqc huang ch8 dQ, chinh sach tit cac chuang trinh khac, nhu: Chuang trinh 135 giai do~ II, chuang trinh qu6c gia giarn ngheo,...) tu ngu6n kinh phi sg nghi~p ngan sach trung uang b6 sung co m\lc tieu cho cac huy~n ngheo. Rieng h6 trg 100% tien v~c xin tiem phong cac dich b~nh nguy hiSm d6i v&i gia suc, gia cAm duqc b6 to trong dg tom ngan sach cua BQ Nong nghi~p va Phat trien nong thon. 2.2.1.2. H3 trq he;> ngheo b thon, ban vimg giap bien gioi 15 kg g~olkhduJthang trong thai gian chua t\1' tuc duqc luang th\1'c (quy dinh t~i di~rn 3, khoan A, mvc II, phdn II, Nghi quy8t s8 30a/2008/NQ-CP). 7
 8. Can cu dinh muc va quy diOO cua Chti tich Uy ban OOan dan tinh v8 thai gian h6 trQ' g~o, xac diOO OOu cAu kiOO phi (Khong bao gc3m OOu cAu kiOO phi Clla cac hQ ngheo OO~n khoan cham soc, bao v~ rimg, nh~ dAt trc3ng rimg san xuAt quy diOO t~i tic§t c, di~m 1, khoan A, m\lc II, phdn II, Nghi quyc§t s6 30a/2008/NQ-CP va cac d6i tuqn.g da duQ'c hUOng chc§ dQ, chiOO sach til cac chu
 9. gi6ng v~t nuoi cho san xu~t a cac huy~n ngheo (quy dinh t~i diem 7, khmin A, m\lc II, phAn II, Nghi quy@t s6 30aJ2008INQ~CP). Can cu tieu chuful, dpm muc, xac dinh nhu cdu kinh phi til ngan sach dja phuang (Sv nghi~p nghien ciru khoa hQc - cong ngh~). 2.2.1.6. Chinh sach xu~t khAu lao dQng (quy dinh t~i diem 8, khoan A, m\lc II, phfut II, Nghi quyet s6 30aJ2008INQ-CP). Can cu quy dinh t~i diem a khoan 1, khmin 3 m\lc III, Di~u 1, Quy@t dinh s6 7112009/QD-TTg ngay 29/4/2009 cila Thil tu6ng Chinh phil phe duy~t DS an Hc3 trq cac huy~n ngheo dAy m~nh xu~t khftu lao dong gop phfuI giam ngheo b~n vfrng giai doan 2009 - 2020 de xac dinh nhu cdu kinh phi thea tUng ch@ do, chinh sach (Ho~t dQng tuyen truy€n, tu v~ giai thi~u vi~c lam, giam sat, danh gia; H6 trq nguai lao dQng nang cao trinh do van hoa de tham gia xuat khAu lao n dong) til ngu6n kinh phi S\I nghi~p ngan sach trung uang b6 sung co m\lC tieu .v thea QuySt dinh s6 7112009/QD-TTg cho cac huy~n ngheo. ov Rieng cac nhi~m V\l do BQ Lao dQng, Thuang binh va Xa hQi th\Ic hi~n thea quy dinh t~i diem b khoan 1, khoan 3 mvc III, Di~u 1 QuySt diM s6 .g 7112009/QD-TTg ngay 29/4/2009 cila Thil tuang Chinh phil (Ho~t dQng tuyen truyen, tu v~ giai thi~u vi~c lam, giam sat, danh gia; HB trq nguai lao dQng pi hQc ngh€, ngo~i ngu, b6i duang kiSn thuc) duqc b6 tri trong d\l' toan ngan sach .m hang nam cila BQ Lao dQng, Thu
 10. nguai cua dia phuong de dao t~o, b6 sung can bQ cho dia phuong (quy dinh t~ diem 3, khOl.U1 B, m\lc II, phAn II, Nghi quy8t sa 30a/2008/NQ-CP). Can cu sa 1uqng can bQ chuyen mon, y t8 cAn dao t~o xac diOO t6ng OOu cAu kiOO phi tu ngu6n kiOO phi S\l nghi~p ngan sach dia phuong (81,1' nghi~p giao d\lc - dao t~o). Rieng OOi~m V\l thuQc BQ Quac phong dugc ba tri trong d1,1' toan ngan sach hang nam cua BQ Qu3c phong. 2.2.2.4. ChiOO sach dao t~o, nang cao nang l\lc cho dQi ngii can bQ co s6: TB chuc t~p huAn, dao t~o ngAn h~, dai h~ cho dQi ngii can bQ co sa thon, ban, xii, huy~n ve ki8n thuc quan Iy kiOO t8 - xii hQi; xay dvng va quan Iy chuong trinh, d\l an; ley nang xay dvng va t6 chuc th\lc hi~n k8 ho~ch (quy diOO t~i diem 4, khoan B, m\lc II, phdn II, Nghi quy8t s3 30a/2008/NQ-CP). n Can cu tieu chuAn, diOO muc, xac diOO OOu cAu kiOO phi (Khong bao g6m .v OOu cAu kiOO phi cua cac dai tuqng dii dugc huang ch8 dQ, chinh sach til cac chuong triOO khac, OOu: Chuong triOO 135 giai do~ II, chuang triOO quac gia ov giam ngheo,...) tu ngu6n kiOO phi S\l nghi~p ngan sach trung uang b6 sung co m\lc tieu cho cac huy~n ngheo. .g 2.2.2.5. Tang cUOng ngu6n l\lc th1,1'c hi~n chiOO sach dan sa va k8 ho~ch pi hoa gia dinh. DAy m~ cong tac truyen thong, v~ dQng k8t hQ'P cung cAp cac .m dich V\l ke h()~ch hoa gia diOO de nang cao chAt lugng dan sa cua cac huy~n ngheo (quy diOO t~i diem 5, khoan B, m\lc II, phAn II Nghi quy8t sa w 30a/2008/NQ-CP). w Can Cll tieu chuAn, diOO muc, xac dinh OOu cAu kinh phi til ngu6n kiOO phi S\l nghi~p Chuong triOO m\lc tieu quac gia dan sa va k8 ho~ch hoa gia diOO. w 2.2.3. ChiOO sach can bQ dai v6i cac huy~n ngheo: ChiOO sach luan :// chuyen va tang cuemg can bQ tioo, huy~n ve xii dam OO~n cac cuang vi lanh d~o chu chat va chiOO sach dai v6i tri thuc tre, can bQ chuyen mon ky thu~t ve tp tham gia t6 cong tac t~i cac xii thuQc huy~n ngheo (quy diOO t~i khoan C, m\lc ht II, phdn II, Nghi quy8t sa 30a/2008/NQ-CP). Can cu sa luqng can bQ, tri thuc tre, ch8 dQ phl,l cdp, trg cAp theo Quy8t djnh sa 70/2009/QD-TTg ngay 27/4/2009 cua Thu tu6ng Chinh phu ve chinh sach luan chuyen, tang cuemg can bQ chu chat cho cac xii thuQc cac huy~n ngheo va chinh sach Uti diii, thu hut tri thuc tre, can bQ chuyen mon ley thu~t ve tham gia t6 cong tac t~i cac xii thuQc cac huy~n ngheo theo Nghi quy8t sa 30a/2008/NQ-CP de xac diOO OOu cAu kiOO phi tit ngu6n kiOO phi S\l nghi~p ngan sach trung uong b6 sung co fi\lC tieu de th\lC hi~n cai cach tien luong (Trong qua triOO t6 chuc, th\lc hi~n, dia phuong can Cll vao sB luqng can bQ, tri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ luong cua dia phuong bao cao BQ Tai chiOO thfun tra theo quy diOO). 10
 11. 2.2.4. Chinh sach chuang trinh 135 giai do~ II ap d\ll1g d6i voi cac xa thuQc huy~n ngheo ngmU chuong trinh 135 giai do~ II (quy dinh t~i khoan 2, m\lc III, phfrn II, Nghj quy@t s6 30aJ2008/NQ-CP). 2.2.4.1. D6i voi Dv an h6 trg phat trien san xuAt; Dv an dao ~o, b6i duang can bQ co s6, nang cao trinh dQ quan Iy harm chinh va kinh t~, dao 1;.?o nang cao nang Ivc cQng d6ng; H6 trg hQc sinh Ia con hQ ngheo di hQc m§u giao, ph6 thong; H6 trQ hQ ngheo cai thi~n v~ sinh moi truOng; H6 trg ho~t dQng van hoa - thong tin; H6 trg vS trg giup phap Iy, nang cao nh~n thuc phap lu~t cho nguai ngheo b6 tri til ngu6n kinh phi S\l nghiep ngan sach trung uang b6 sung co m\lC tieu cho cac huy~n ngheo. 2.2.4.2. Chinh sach uu dai d6i voi nha giao, can bQ quan Iy giao d\lc then Nghi dinh s6 61/2006/ND-CP ngay 20/6/2006 cua Chinh phu vS chinh sach d6i n v6'i nha giao, can bQ quan Iy giao d\lc cong tac 6 truang chuyen bi~t, avUng co .v diSu ki~n kinh t~ - xa hQi d~c bi~t kho khan. Can cu s6 lUQ1lg nha giao, can bQ quan Iy giao d\lc, ch~ dQ ph\l cAp, trg ov c~p xac dinh t6ng nhu cau kinh phi tang them then tUng ch~ dQ ph\l cAp, trg c~p til kinh phi sv nghi~p ngan sach trung uong b6 sung co m\lc tieu dS thvc hi~n .g cai cach tiSn luang (Trong qua trinh t6 chuc, thvc hi~n, dia phuong can cu van pi bien ch~ giao vien, can bQ quan ly thvc t~ t6ng hqp van bao cao nhu cAu kinh .m phi thvc hi~n cai cach tiSn luang cua dia phuang bao cao B(> Tai chinh thftm tra then quy dinh). w 2.2.4.3. B6 sung kinh phi ho~t dQng sv nghi~p giao d\lc dao t~o then Quy~t dinh s6 151/2006/QD-TTg ngay 29/6/2006 cua Thu tu6'ng Chinh phu vS w vi~c ban hanh dinh muc phan b6 dv toan chi thuemg xuyen ngan sach nha nu6'c w nam 2007. :// Can cu dan s6 trong d(> tu6i d~n twang til 1 - 18 tu6i, dinh muc xac dinh t6ng nhu cAu kinh phi til ngu6n kinh phi sv nghi~p ngan sach trung uang b6 tp sung co m\lc tieu cho cac huy~n ngheo. ht D leu 6 C' nguon von d~ t If p h't t flen va ki n h p h' slf ng h I~P, I~ '~ ~ ~ OA 0 ac au a oj{ • I ong " cae nguon von ghep ~ ~ 1. Cac ngu6n v6n dAu tu phat triSn, kinh phi sv nghi~p 1.1. Ngu6n ngan sach Tnmg uang: a) Ngu6n ngan sach Trung uong bd sung can d6i ngan sach dia phuong. b) Ngu6n ngan sach Tlung uang bd sung co m\lc tieu cho ngan sach dia phuang (v6n dAu tu va kinh phi S\l nghi~p) thong qua cac chuang trinh ffi\lC tieu qu6c gia, chuong trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn vtlng cAp huy~n, cac chuang trinh, dV an, nhi~m V\l khac. c) Ngu6n h6 trQ phat trien chinh thuc (ODA). 11 - - -------~---- ---~._---
 12. 1.2. Ngu6n ngan sach dia phuong duQ'C hu6ng theo L~t Ngan sach nha nuoc 1.3. Ngu6n trai phieu Chinh phu 1.4. Ngu6n l\lc h6 trg, dong gop Clla cac t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc. 1.5. Ngu6n tin d\mg Nha nu6c. 2. Quy trinh l6ng ghep 2.1. Quy trinh 16ng ghep cac ngu6n v6n dAu tu phat trien 2.1.1. B6i v6i cac cong trinh, d\l' an thuQc thfun quySn cua Uy ban nhan dan huy~n. a) Theo huang d~n Clla Trung uang vS xay d\IDg ke ho~ch hang nam, din cu vao Chuang trinh giam ngheo nhanh va bSn vtrng cdp huy~n dugc Uy ban nhan dan tinh phe duy~t va dS xudt cua Uy ban nhan dan xa, Uy ban nhan dan huy~n xay d\ffig danh m\lC cac cong trinh, d\l' an uu tien dAu tu theo quy dinh n t~i khoim 1, BiSu 5 cua Thong tu nay, nhu cAu v6n dAu tu va dS xudt kha nang .v 16ng ghep vBn dAu tu, bao cao So Ke ho~ch va BAu tu, So Tai chinh. ov b) So Ke ho~ch va BAu tu chu tri ph6i hgp v6i So Tai chinh va cac So, Ban nganh lien quan th\lc hi~n: .g - Ra soat danh m\lC cac cong trinh, d\l' an dAu tu phil hgp v6i quy dinh ~i pi Nghi quyet sB 30aJ2008INQ-CP; cac cong trinh, d\l an thuQc d6i tuqng dugc h6 .m trg dAu tu til ngan sach Trung uang va ngan sach dia phuang. - Xac dinh nhu cAu dAu tu phil hgp v6i ngu6n v6n dAu tu (bao g6m ca w Trung uang, dia phuong va huy dQng hgp phap khac) lam co so tinh toan kha w nang huy d{mg v6n dAu tu va 16ng ghep cac ngu6n v6n de dAu tu cho cac cong trinh, d\l' an. w c) Sau khi co van ban thoa thu~ cua So Ke ho~ch va DAu tu, Uy ban :// nhan dan huy~n hoan thi~n ke ho~ch dAu tu phat tri~n b{lO cao So Ke ho~ch va BAu tu, So Tai chinh bao cao Uy ban nhan dan tinh. tp d) Can cu nhu cAu th\lc te cua nguai dan a tUng thon, ban, xa, ngu6n vBn ht dAu tu til cac chuang trinh, d\l' an tren dia ban Uy ban nhan dan huy~n quyet dinh 16ng ghep cac ngu6n v6n dAu tu d~ th\l'c hi~n cac chuang trinh, d\l' an thuQc Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va ben Vling tren dia ban d6ng bQ, hi~u qua; giam dAu m6i, t~p trung ngu6n l\lc cho ffi\lC tieu giam ngheo nhanh, bSn vii'ng, bao dam khong lam thay d6i tAng muc v6n dAu tu dugc giao. 2.1.2. D6i v6i cac cong trinh, d\l an thuQc thfun quySn cua Uy ban nhan dan tinh. a) Theo huang dfuJ cua Trung uang vS xay d\lllg ke ho~ch hang nam, can cu vao dinh huang va m\lc tieu ke ho?ch phat tri~n kinh te - xa hQi Clla tinh, Chuang trinh giam ngheo nhanh va bSn viing cAp huy~n, cac So, Ban, nganh xay 12
 13. d\Illg nhu cdu ddu tu cac cong trinh, d\! an tn,rc tiSp quan ly \Ill tien th\!c hi~n tren dia ban cac huy~n ngheo, bao cao S6 KS hOl;lCh va Ddu tu, S6 Tai chinh. b) S6 KS hOl;lCh va Ddu tu chu tri phdi hgp v6i S6 Tai chinh va cac S6, Ban nganh lien quan thvc hi~n: - Ra soat thu tvc, mvc tieu, ddi tugng cua cac cong trinh, dV an uu tien ddu tu phil hgp v6i quy dinh tl;li Nghi quySt s6 30a/2008/NQ-CP; cac cong trinh, d\! an thuQc d6i tugng dugc h6 trg, ddu tu tU ngan sach Trung uang va ngan sach dia phuang. - Xac dinh nhu cdu ddu tu phil hgp v6i ngu6n vdn ddu tu (bao g6m ca Trung uang, dia phuang va huy dQng hgp phap khac) lam ca s6 dnh toan kha nang huy dQng vdn ddu tu va l6ng ghep cac ngu6n vdn dS ddu tu cho cac cong trinh, d\! an. n c) Sa KS hOl;lch va D§u tu t3ng hgp nhu c§u v6n ddu tu, dS xuAt kha nang .v l6ng ghep cac cong trinh, dV an v6i Chuong trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn vtmg cAp huy~n, bao cao Uy ban nhan dan tinh. ov d) Uy ban nhan dan tinh chi dl;lO cac Sa, Ban, nganh lien quan ph6i hgp .g v6i Oy ban nhan dan cac huy~n ngheo th\!c hi~n l6ng ghep vao Chuong trinh h6 trg gifun ngheo nhanh va bSn vung cAp huy~n. pi 2.1.3. D6i v6i cac cong trinh, d\! an do BQ, ca quan trung uang tf\lC ti@p .m quan lY. a) Cac BQ, ca quan trung uang co trach nhi~m thong bao, ph6i hgp v6i w Uy ban nhan dan tinh vS nQi dung (mvc tieu, quy mo, dia diSm, t3ng v6n ddu w tu), k~ hOl;lCh va ti~n dQ triSn khai ddu tu xay dvng cac cong trinh, d\! an dugc w phan cong quan l:i. b) Uy ban nhan dan tinh chi dl;lO Sa KS hOl;lCh va Ddu tu, cac Sa, Ban, :// nganh lien quan hu6ng ddn Chu ddu tu ph6i hgp v6i Uy ban nhan dan cac tp huy~n ngheo l6ng ghep vao Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn vilng cAp huy~n. ht 2.1.4. D6i v6i cac cong trinh, dv an khac a) Chu ddu tu, chu dv an co tnich nhi~m thong bao v6i Uy ban nhan dan tinh, chu dQng dS xuAt vi~c l6ng ghep kS hOl;lCh ddu tu cua cong trinh, d\! an dugc phan cong quan ly v6i kS hOl;lCh ddu tu cua Chuang trinh h6 trQ' giam ngheo nhanh va bSn vung c~p huy~n. a) Uy ban nhan dan tinh chi dl;lO cac So', Ban, nganh lien quan hu6ng d§n Chu ddu tu ph6i hgp v6i Oy ban nhan dan huy~n ngheo l6ng ghep vao Chuong trinh h6 trQ' giam ngheo nhanh va bSn vilng cAp huy~n. 2.2. Quy trinh l6ng ghep cac ngu6n kinh phi sv nghi~p 13
 14. 2.2.1. D6i v6i kinh phi th\lc hi~n ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l thuQc thdm quy~n qmin ly cua Dy ban nhan dan huy~n. a) Theo huang dfut cua Trung ucmg v~ xay dvng d\l toan ngan sach hang nam, can cu van Chuong trinh h6 trq giam ngheo nhanh va b~n vfrng cap huy~n duqc Dy ban nhan dan tinh phe duy~t va d~ xuat cua Dy ban nhan dan xa, Dy ban nhan dan huy~n xay d\lfig d\l toan ngan sach th\lc hi~n ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi then quy dinh t~ khoan 2, Bi~u 5 Clla Thong tu nay, nhu cAu kinh phi va d~ xudt kha nang l6ng ghep bao cao S6 Tai chinh, S6 K~ ho~ch va BAu tu. b) S6 Tai chinh chu tri ph6i hgp v6'i S6 K~ ho~ch va BAu tu va cac S6, Ban nganh lien quan th\lc hi~n: - Ra soat ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi phil hgp v6i quy dinh t~i Nghj quy~t s6 30a/2008INQ-CP cua Chinh phu. n - Can cu tieu chuAn, dinh muc de xac dinh nhu cAu kinh phi th\lc hi~n .v cac ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi phil hgp v6i quy dinh cua cac ngu6n kinh ov phi (bao g6m ca Trung uong, dia phuong va huy dQng hgp phap khac) lam co s6 th\lc hi~n lAng ghep cac ngu6n kinh phi. .g c) Sau khi co van ban thoa thu~ cua Sa Tai chinh, Dy ban nhan dan huy~n hoan thi~n d\l toan kinh phi bao cao S6 Tai chinh, Sa K~ ho~ch va BAu pi tu bao cao Dy ban nhan dan tinh. .m Can cu co ch~, chinh sach, ch~ dQ, nhu cAu th\lc t~ cua nguai dan a timg thon, ban, xa va ngu6n kinh phi tU cac chuong trinh, d\l an tren dia ban, Dy ban w nhan dan huy~n quy~t dinh l6ng ghep cac ngu6n kinh phi de th\lC hi~n cac ch~ w dQ, chinh sach, nhi~m V\l thuQc Chuong trinh h6 trq giam ngheo nhanh va b~n vfrng tren dia ban d6ng bQ, hi~u qua; giam dAu m6i, t~p trung ngu6n l\lc cho w m\lC tieu giam ngheo nhanh, b~n vUng, bao dam khong lam thay d6i t6ng muc :// kinh phi S\l nghi~p duqc giao. 2.2.2. B6i v6i kinh phi th\lc hi~n ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l thuQc tp thdm quy~n quan ly cua Dy ban nhan dan tinh. ht a) Theo huang dfut cua Trung uong v~ xay dvng d\l tmill ngan sach hang nam va can cu phan cap quim ly Clla tinh, Dy ban nhan dan tinh giao nhi~m V\l cho cac Sa, Ban, nganh t6ng hgp nhu cAu kinh phi th\lc hi~n cae ch~ dQ, chinh sach, nhi~m V\l do Sa, Ban, nganh tf\lc ti~ quan ly uu tien th\lC hi~n tren dia ban huy~n ngheo bao cao Sa Tai chinh, Sa K~ ho~ch va BAu tu. b) Sa Tai chinh chu tri ph6i hqp v6'i Sa K~ ho~ch va BAu tu va cac S6, Ban, nganh lien quan th\lc hi~n: - Ra soat m\lc tieu, d6i tuqng, nhiem V\l uu tien th\lc hi~n phil hgp v6i quy dinh t~i Nghi quy~t 86 30a/2008INQ-CP. 14
 15. - xac dinh nhu cAu kinh phi phu hQ'P vai ngu6n h..rc (bao g6m ca Trung uang, dia phuang va huy dQng hqp phap khac) lam co sa tinh tooo kha nang b6 tri kinh phi thvc hi~n cac chS dQ, chinh sach, nhi~m VI) tren dia ban huy~n ngheo. c) Sa Tal chinh t6ng hqp nhu cAu kinh phi thvc hi~n chS dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi, d8 xuAt kha nang 16ng ghep cac kinh phi, nhi~m V\l vai Chuong trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn viing c~p huy~n, bao cao Uy ban nhan dan Hnh. d) Uy ban nhan dan tinh chi d~o cac Sa, Ban, nganh lien quan ph6i hQ'P voi Uy ban nhan dan cac huy~n ngheo thvc hi~n 16ng ghep vao Chuong trinh h3 trg giam ngheo nhanh ~q~~,v.~g cAp huy~n. '.. \. I .... ... ":-., 2.2.3. D6i vai kinh· pJ;1~~hljclli~i\ chS dQ, chinh sach, nhi~m V\l chi do BQ, co quan trung uong tf\l'c ti~p'quan Iy thvc hi~n tren (lia ban huy~n ngheo. . n . co ~ a) Cac BQ, co quaD.' trung uoog trach nhi~m thong bao, ph6i hQ'P voi .v Uy ban nhan dan tinh vS nQi dung, kS ho~ch va tiSn dQ thvc hi~n d6i voi cac chinh sach, nhi~m V\l t1\rctiSp ~h\lchl~n tren dia ban huy~n ngheo. ov b) Uy ban nhan dan tinh chi d~o Sa Tid chinh, cac Sa, Ban, nganb lien .g quan hu6ng dful Uy ban rihan. dan cac huy~n ngheo 16ng ghep vao Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn viing cap huy~n. pi 2.2.4. £>6i voi cac h6 trq khac .m Cac co quan, dan vi h6 trq co trach nhi~m thong bao vOi Uy ban nhan dan tinh, chu dQng dS xuAt vi~c 16ng ghep cac nQi dung h6 trq voi cac chS dQ, w chinh sach cua Chuang trinh h6 trq giam ngheo nhanh va b8n vfmg cAp huy~n. w Uy ban nhan dan tinh chi d~o cac Sa, Ban, nganh lien quan hU6ng dful cac co w quan, dan vi ph6i hQ'P voi Uy ban nhan dan huy~n ngheo 16ng ghep vao Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn vfrng cAp huy~n. :// CHUONG III. TO CHUC THVC HltN tp DiSu 7. Trach nhi~m cua cac BQ, CO' quan trung lfO'ng va dia phlfO'ng. ht 1. Ngay sau khi Chuong trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn viing cAp huy~n dugc phe duy~t, hang nam Dy ban nhan dan tinh co huy~n ngheo chi d~o cac Sa, Ban, nganh tIVC thuQc hu6ng dfuJ. Uy ban nhan dan huy~n ngheo xay dvng nhu cAu kinh phi S\l nghi~p, vim dAu tu phat triSn va 16ng ghep dS th\lc hi~n Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va bSn viing cAp huy~n. 2. Dy ban nhan dan tinh chi d~o cac Sa, Ban, nganh tren co sa chuc nang nhi~m VI) co trach nhi~m chi d~o, ki6rn tra giaffi sat, don d6c th\lc hi~n chuang trinh; kip thoi phat hi~n cac sai sot trong vi~c th\l'c hi~n chuang trinh, xu ly nghiem cac tfUemg hQ'P sai ph~. 3. Cac BQ, co quan tnmg uang co trach nhi~m uu tien b6 tri cac ngu6n van va kinh phi dugc giao th\ic hi~n cac cong trinh, d\1 an, nhi~m V\l tren dia 15
 16. ban cac huy~n ngheo; 16ng ghep v6'i Chuang trinh h6 trg giam ngheo nhanh va ben vung cap huy~n. DiSu 8 - Hi~u I,!c thi hanh 1. Thong tu nay co hi~u h.rc sau 45 ngay kS ill ngay kyo 2. Trong qua trinh th\1C hi~n co nhUng vAn de phat sinh, kho khan ho~c vuong m~c de nghi cac co quan, dan vi phan anh ve BQ K8 ho~ch va DAu tu, BQ Tai chinh dS nghien cUu, sua d6i, b6 sung cho phu hgp.l. KT. BO TRU'ONG BOTMCHiNH ~~~u. TRUONG """ n .v ov .g pi Ndi nh(in: .m - Ban Bi thu Trung uang Dang; - Thu mOng, cac Ph6 Thil mOng Chinh phil; w - Viin phong TW Dang va cac Ban cua Dang; - Van pMng Qudc HQi; w - Van phong Chil tjch nu KH&~Website Be> TC; - Luu: VT (B{> KH&DT, B{> TC). 16 - - - - - - - - - - - -------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản