Thông tư số 02/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
9
download

Thông tư số 02/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 02/2005/tt-nhnn về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/TT-NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 02/2005/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ NG D N TH C HI N VI C GIAO, NH N N C A CÁC T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN NH N BÀN GIAO TÀI S N HÌNH THÀNH B NG NGU N V N VAY CÁC T CH C TÍN D NG TRONG QUÁ TRÌNH S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Th c hi n quy nh c a Chính ph t i Ngh nh s 170/2004/N -CP ngày 22/9/2004 v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh, Ngh nh s 200/2004/N -CP ngày 03/12/2004 v s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh; Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n vi c giao, nh n n c a các t ch c, h gia ình, cá nhân nh n bàn giao tài s n, vư n cây, àn gia súc, di n tích r ng hình thành b ng ngu n v n vay các t ch c tín d ng như sau: 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1.1. Các t ch c, h gia ình và cá nhân nh n bàn giao tài s n, vư n cây, àn gia súc, di n tích r ng (sau ây g i t t là tài s n) mà m t ph n hay toàn b giá tr tài s n hình thành b ng ngu n v n vay t ch c tín d ng (sau ây vi t t t là TCTD) c a các nông trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nông nghi p Nhà nư c, lâm trư ng qu c doanh (sau ây vi t t t là NLTQD) th c hi n vi c i m i t ch c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 170/2004/N -CP và i u 4 Ngh nh s 200/2004/N -CP có trách nhi m nh n n . S n do các t ch c, h gia ình và cá nhân nh n n v i TCTD cho vay là dư n ư c xác nh gi a NLTQD v i các t ch c, h gia ình, cá nhân và TCTD t i th i i m bàn giao tài s n, tương ng v i s n c a NLTQD ư c gi m i. 1.2. Các Nông trư ng qu c doanh, Công ty Lâm nghi p, Ban qu n lý r ng và ơn v s nghi p ư c thành l p t vi c chuy n i các NLTQD có trách nhi m ti p t c th c hi n các nghĩa v liên quan n kho n n mà NLTQD ã vay v n các TCTD theo quy nh t i i m 3 dư i ây. 1.3. Các quy nh t i Thông tư này không áp d ng i v i các tài s n bàn giao theo Quy t nh 255/2003/Q -TTg ngày 01/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c
  2. bàn giao ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá c a các nông, lâm trư ng v a phương qu n lý. 2. Nguyên t c giao, nh n n 2.1. Ti n v n các NLTQD vay các TCTD ph i ư c b o toàn trong xây d ng và th c hi n các án s p x p, i m i và phát tri n NLTQD c a U ban nhân dân các t nh, thành ph và các T ng công ty (sau ây g i t t là án). 2.2. S n g c và lãi v n vay c a TCTD mà các NLTQD chưa tr ư c n ph i ư c xác nh và nh n n y . 2.3. Trư ng h p giá tr tài s n hình thành t v n vay ( ư c xác nh t i th i i m TCTD và NLTQD ánh giá l i giá tr tài s n) nh hơn dư n vay thì NLTQD có nghĩa v thanh toán ph n chênh l ch ho c b sung tài s n m b o trư c khi bàn giao tài s n và kho n n cho t ch c, h gia ình và cá nhân. 3. Xác nh n và nh n l i n 3.1. TCTD cho vay và NLTQD căn c vào phương án vay v n, h p ng tín d ng, kh ư c nh n n , s li u h ch toán k toán và giá tr tài s n hình thành t v n vay ánh giá l i theo giá tr th c t n th i i m bàn giao c a NLTQD vay v n xác nh c th s n vay hình thành tài s n bàn giao làm cơ s cho vi c xác nh s n mà t ch c, h gia ình và cá nhân nh n bàn giao ph i nh n l i n . 3.2. Căn c k t qu xác nh t i i m 3.1 nêu trên, trên cơ s d ki n bàn giao tài s n c a a phương ho c T ng công ty và các quy nh t i Thông tư này, TCTD cho vay ph i h p v i NLTQD có dư n i chi u l i k t qu tính toán v i các h sơ liên quan n kho n vay do các bên lưu gi l p phương án bàn giao, nh n n và l p danh sách các t ch c, h gia ình và cá nhân nh n l i n báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph và T ng công ty, làm căn c bàn giao và th c hi n án. 3.3. Trư ng h p tài s n bàn giao có ngu n g c v n tín d ng thì án s p x p, i m i và phát tri n NLTQD do U ban nhân dân t nh, thành ph ho c các T ng công ty l p ph i bao g m phương án bàn giao, nh n n và các n i dung liên quan n vi c bàn giao, nh n n theo các nguyên t c nêu t i i m 2 trên ây. 3.4. Nh n n c a bên nh n tài s n Trên cơ s phương án bàn giao tài s n c a án s p x p, i m i và phát tri n NLTQD ư c c p có thNm quy n phê duy t và căn c tho thu n v i NLTQD v s n hình thành tài s n bàn giao, TCTD (chi nhánh TCTD) tr c ti p cho vay và NLTQD xây d ng phương án bàn giao tài s n và n vay theo m u s 5. 3.5. Vi c nh n bàn giao tài s n và nh n n ph i ư c ti n hành ng th i và ph i ư c th hi n b ng văn b n gi a 3 bên: NLTQD giao tài s n và chuy n giao n ; t ch c, h gia ình và cá nhân nh n n và TCTD. N i dung văn b n ghi rõ các n i dung liên quan n vi c bàn giao tài s n hình thành t v n vay như: bên giao, bên nh n, s lư ng, giá tr , tài s n giao nh n, dư n vay tương ng (g c, lãi), th c tr ng dư n , trách nhi m c a m i bên trong vi c giao nh n n , k th a nghĩa v tr n
  3. TCTD cho vay và m i t ch c, h gia ình và cá nhân nh n bàn giao tài s n ph i hoàn ch nh h sơ, th t c nh n l i n thông qua vi c l p H p ng tín d ng, H p ng b o m ti n vay và kh ư c vay v n ng th i v i vi c thanh lý H p ng tín d ng và H p ng b o m ti n vay gi a TCTD và NLTQD i v i ph n dư n bàn giao. ây là th t c nh n l i n , vi c thNm nh ã ư c TCTD th c hi n t khi cho vay nên TCTD có th thNm nh l i n u th y c n thi t; Th i h n cho vay do TCTD tho thu n v i bên nh n n và có th i u ch nh l i trên cơ s ngu n thu c a chính tài s n nh n n và các ngu n thu khác c a khách hàng; Cơ ch m b o ti n vay áp d ng theo cơ ch hi n hành. T ch c, h gia ình và các nhân nh n n có nghĩa v tr các kho n n ã nh n l i n v i TCTD cùng các kho n lãi phát sinh t n g c. 3.6. Các TCTD (Chi nhánh TCTD) cho vay rà soát l i toàn b các kho n n c a các NLTQD thu c i tư ng s p x p l i theo Ngh nh s 170/2004/N -CP và Ngh nh s 200/2004/N -CP c a Chính ph , l p B ng kê tình hình vay, tr n và dư n c a nông, lâm trư ng cho t ng NLTQD theo M u s 1; Căn c b ng kê theo M u s 1, TCTD (Chi nhánh TCTD) cho vay l p Bi u t ng h p tình hình dư n vay TCTD i v i các tài s n hình thành t v n vay th c hi n bàn giao c a các nông, lâm trư ng khi chuy n i theo M u s 2, g i 1 b n cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph và 1 b n theo h th ng v h i s chính c a TCTD. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph t ng h p theo M u s 3, TCTD t ng h p theo h th ng theo M u s 4 g i Ngân hàng Nhà nư c (V Tín d ng). 4. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. 5. T ch c th c hi n 5.1. T ng giám c (Giám c) các TCTD ch o các chi nhánh trong h th ng ph i h p v i các NLTQD thu c di n s p x p l i và các cơ quan có liên quan trên a bàn th c hi n các n i dung có liên quan n vi c bàn giao dư n c a các tài s n hình thành b ng v n vay ngân hàng theo các hư ng d n t i Thông tư này; nh kỳ hàng quý, báo cáo NHNN (V Tín d ng) v vi c giao nh n n , k t qu x lý n theo phương án s p x p l i ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5.2. Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh các t nh, thành ph t ng h p tình hình bàn giao dư n , theo quy nh t i Thông tư này c a các NLTQD trên a bàn thu c di n s p x p l i theo Ngh nh s 170/2004/N -CP và Ngh nh s 200/2004/N - CP ki n ngh U ban nhân dân t nh, thành ph trong vi c ch o các TCTD (Chi nhánh TCTD) và các nông lâm trư ng qu c doanh th c hi n úng các văn b n có liên quan. 5.3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng Thương m i; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng Công ty Nhà nư c; các nông trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nông nghi p Nhà nư c, các lâm trư ng qu c doanh, các Công ty Lâm nghi p, Ban qu n lý r ng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
  4. 5.4. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c, các TCTD, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Tín d ng) xem xét, gi i quy t. Lê c Thuý ( ã ký) Bi u 1 T CH C TÍN D NG B NG KÊ TÌNH HÌNH VAY, TR N VÀ DƯ N C A NÔNG, LÂM TRƯ NG.... n ngày...... tháng..... năm....... (theo quy nh t i Thông tư s ....../2005/TT-NHNN ngày.... tháng.... năm 2005) ơn v tính: ng STT Tên tài s n c a T ng Trong ó v n vay nông, lâm trư ng... giá tr S ti n vay S kh ư c Ngày vay M c ích vay Lãi su t Th tài s n 1 Tài s n X 2 Tài s n Y ..... ...... ..... ...... ..... ...... T ng c ng Ghi chú: T ng giá tr tài s n là T ng giá tr tài s n c a NLTQD theo s sách k toán khi bàn giao tài s n ...., ngày.... tháng.... năm.... Xác nh n c a NLTQD L p b ng Trư ng phòng Tín d ng Bi u 2 T CH C TÍN D NG (HO C CHI NHÁNH TCTD) CHO VAY BI U T NG H P TÌNH HÌNH DƯ N VAY TCTD I V I CÁC TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY TH C HI N BÀN GIAO C A CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG KHI CHUY N I n ngày.... tháng.... năm....
  5. (Theo quy nh t i Thông tư s ......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005) ơn v tính: ng STT Tên nông, lâm trư ng a T ng giá tr tài s n S ti n vay M c ích vay Lãi su t ch I Nông trư ng A 1 Tài s n X 2 Tài s n Y II Lâm trư ng B ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... T ng c ng Ghi chú: T ng giá tr tài s n là T ng giá tr tài s n c a NLTQD theo s sách k toán khi bàn giao tài s n. ....., ngà L p b ng Trư ng phòng tín d ng Bi u 3 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH .... BI U T NG H P TÌNH HÌNH DƯ N VAY TCTD I V I CÁC TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY TH C HI N BÀN GIAO C A CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG KHI CHUY N I n ngày.... tháng.... năm.... (Theo quy nh t i Thông tư s ......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005) ơn v tính: ng STT Tên lâm trư ng a T ng giá tr tài s n S ti n vay M c ích vay Lãi su t ch I TCTD (chi nhánh)... 1 Nông trư ng A a Tài s n X b Tài s n Y 2 Lâm trư ng B II TCTD (chi nhánh)... ... ...... ... ...... T ng c ng
  6. Ghi chú: T ng giá tr tài s n là T ng giá tr tài s n c a NLTQD theo s sách k toán khi bàn giao tài s n. ....., ngà L p b ng Ki m soát Bi u 4 T CH C TÍN D NG BI U T NG H P TÌNH HÌNH DƯ N VAY TCTD I V I CÁC TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY TH C HI N BÀN GIAO C A CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG KHI CHUY N I n ngày.... tháng.... năm.... (Theo quy nh t i Thông tư s ......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005) ơn v tính: ng STT Tên TCTD a ch T ng giá tr tài s n S ti n vay M c ích vay Lãi su t I Chi nhánh t nh (thành ph )... 1 Nông trư ng A a Tài s n X b Tài s n Y 2 Lâm trư ng B a Tài s n X b Tài s n Y II Chi nhánh t nh (thành ph )... ... ...... ... ...... T ng c ng Ghi chú: T ng giá tr tài s n là T ng giá tr tài s n c a NLTQD theo s sách k toán khi bàn giao tài s n. ....., ngà L p b ng Ki m soát Bi u 5 T CH C TÍN D NG Áp d ng cho TCTD cho vay tr c ti p g m: Tr s chính và chi nhánh TCTD
  7. PHƯƠNG ÁN GIAO NH N N C A TÀI S N BÀN GIAO (theo quy nh t i Thông tư s ..../2005/TT-NHNN ngày..... tháng..... năm 2005) ơn v tính: ng STT Bên giao Bên nh n Tài s n nh n T ng giá tr tài s n Trong ó v n vay Dư n bàn G c L 1 Lâm trư ng A Ông X Y ..... ..... ..... Ghi chú: T ng giá tr tài s n là T ng giá tr tài s n c a NLTQD theo s sách k toán khi bàn giao tài s n ....., ngà L p b ng Trư ng phòng tín d ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản