Thông tư số 02/2008/TT-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2008/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2008/TT-BNG về việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2008/TT-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 02/2008/TT-BNG Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C C P, GIA H N, S A I, B SUNG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI THEO NGHN NNH S 136/2007/N -CP NGÀY 17/8/2007 C A CHÍNH PH V XU T C NH, NH P C NH C A CÔNG DÂN VI T NAM Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam (sau ây g i là Ngh nh), B Ngo i giao hư ng d n vi c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v (sau ây g i chung là h chi u) trong nư c và nư c ngoài như sau: I. I TƯ NG Ư C C P H CHI U CÔNG V LÀ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NHÀ NƯ C (KHO N 1 I U 7 NGHN NNH) i tư ng ư c c p h chi u công v là cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, bao g m: 1. Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương; t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; 2. Công ch c trong các cơ quan Nhà nư c ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b công ch c trong các cơ quan Nhà nư c; 3. Công ch c d b ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 115/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v ch công ch c d b ; 4. Viên ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; 5. Cán b chuyên trách và công ch c c p xã, phư ng, th tr n ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh 114/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; 6. ThNm phán Tòa án nhân dân, Ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân. II. TH I H N C A H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V
  2. 1. H chi u ngo i giao c p theo kho n 12 i u 6 và h chi u công v c p theo kho n 5 i u 7 Ngh nh có th i h n ít nh t 1 năm k t ngày c p, và có th ư c gia h n m t l n không quá th i h n ban u c a h chi u ó và không quá 3 năm. 2. H chi u c p cho tr em dư i 18 tu i thu c di n quy nh t i kho n 11 i u 6 và kho n 4 i u 7 Ngh nh có th i h n n khi tr em ó 18 tu i nhưng có th i h n ít nh t 1 năm k t ngày c p và không ư c gia h n. III. QUY NNH CHUNG V VI C C P, GIA H N, S A I, B SUNG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V 1. C c Lãnh s B Ngo i giao và S Ngo i v Thành ph H Chí Minh là cơ quan ti p nh n h sơ và gi i quy t vi c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v trong nư c (sau ây g i là Cơ quan c p h chi u trong nư c). Trư ng h p ngư i ngh c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v n p h sơ t i Cơ quan Ngo i v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Cơ quan Ngo i v căn c vào quy nh v h sơ, th t c quy nh trong Ngh nh và Thông tư này ki m tra, ti p nh n h sơ và có trách nhi m chuy n h sơ n Cơ quan c p h chi u trong nư c. Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan ư c B Ngo i giao y quy n th c hi n ch c năng lãnh s nư c ngoài là cơ quan ti p nh n h sơ và gi i quy t vi c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v nư c ngoài (sau ây g i là Cơ quan i di n). 2. Ch c danh c a ngư i ư c c p h chi u ư c ghi như sau: a) i v i các ch c v quy nh t kho n 2 n kho n 8 i u 6 Ngh nh thì ghi ch c danh b ng ti ng Vi t, tr trư ng h p cơ quan ch qu n ngh không ghi ch c danh c a ngư i ư c c p h chi u; b) B trư ng, Th trư ng B Ngo i giao, cán b ngo i giao ã ư c phong hàm, thành viên Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, Cơ quan thông t n báo chí nhà nư c c a Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài và ngư i i thăm, i theo quy nh t i kho n 11 i u 6 và kho n 4 i u 7 Ngh nh thì ghi ch c danh b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; c) i v i các ch c v khác thì không ghi ch c danh trong h chi u. 3. Văn b n c ho c quy t nh cho i nư c ngoài c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 32 Ngh nh ho c c a ơn v ư c y quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh ph i ư c ngư i có thNm quy n ký tr c ti p và óng d u c a cơ quan. Văn b n có t 2 trang tr lên ph i óng d u giáp lai gi a các trang, n u s a i ph i óng d u xác nh n vào ch s a i. Văn b n c n ghi rõ h tên, ch c danh c a ngư i ư c c ho c cho phép i nư c ngoài, nư c n, th i gian, m c ích công tác nư c ngoài. Trư ng h p là công ch c, viên ch c có mã s , ng ch, b c thì văn b n c n ghi rõ lo i mã s , ng ch, b c c a công ch c, viên ch c ó. Trư ng h p là công ch c, viên ch c thu c lo i không ư c b nhi m vào m t ng ch công ch c, viên
  3. ch c thì văn b n c n ghi rõ lo i công ch c, viên ch c ó. Trư ng h p là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thì ghi rõ ch c v , c p hàm. 4. M u con d u cơ quan, ch ký và ch c danh c a ngư i có thNm quy n ký văn b n c ho c quy t nh cho i nư c ngoài c n ư c gi i thi u b ng văn b n cho Cơ quan c p h chi u trong nư c khi ngư i ó ký văn b n này. 5. i v i vi c y quy n ký văn b n c ho c quy t nh cho i nư c ngoài theo quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh, văn b n y quy n ph i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký tr c ti p và ghi rõ h tên, ch c danh c a ngư i ư c y quy n, ph m vi và th i h n y quy n. IV. HƯ NG D N VI C C P, GIA H N, S A I, B SUNG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V TRONG NƯ C 1. Th t c c p h chi u: a) H sơ ngh c p h chi u g m: - T khai ngh c p h chi u theo m u. Ngư i ngh c n i n y các n i dung trong T khai, ký tr c ti p, có xác nh n c a Cơ quan tr c ti p qu n lý nhân s . Trư ng h p tr em i thăm, i theo thì T khai c n có xác nh n c a Cơ quan tr c ti p qu n lý cha, m ho c ngư i giám h tr em (n u là cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c) ho c c a Trư ng công an phư ng, xã nơi thư ng trú ho c t m trú c a tr em. - 3 nh gi ng nhau, c 4 x 6 cm, ch p trên n n màu tr ng, m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính màu, m c thư ng ph c, ch p không quá 1 năm; trong ó 1 nh dán vào T khai óng d u giáp lai, 2 nh ính kèm. - Văn b n c ho c quy t nh cho i nư c ngoài c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m 3 m c III Thông tư này. - Xu t trình h chi u ã ư c c p (n u có) làm th t c h y h chi u. - Trư ng h p m t h chi u ph i có công văn thông báo c a cơ quan ch qu n c a ngư i ư c c p h chi u. - Trư ng h p i thăm ho c i theo thành viên Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, Cơ quan thông t n báo chí nhà nư c c a Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài quy nh t i kho n 11 i u 6 và kho n 4 i u 7 Ngh nh c n b sung ý ki n b ng văn b n c a V T ch c cán b B Ngo i giao. Trư ng h p là con dư i 18 tu i c n b sung b n ch p Gi y khai sinh ho c Quy t nh công nh n nuôi con nuôi, Quy t nh công nh n giám h (xu t trình b n chính i chi u). b) Cơ quan c p h chi u trong nư c có th yêu c u ngư i ngh c p h chi u cung c p các thông tin b sung trong trư ng h p chưa rõ v h sơ, gi y t c a ngư i ngh .
  4. c) Trư ng h p c p h chi u theo ngh c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 12 i u 6 và kho n 5 i u 7 Ngh nh, Cơ quan c p h chi u trong nư c ch xem xét gi i quy t trên cơ s ngh c a Cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 32 Ngh nh, không xét c p h chi u trên cơ s ngh c a các ơn v tr c thu c ư c y quy n. d) Cơ quan c p h chi u trong nư c xem xét gi i quy t c p h chi u trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Th t c gia h n, s a i, b sung h chi u: a) Gia h n h chi u: Trư c khi h chi u h t h n ít nh t 30 ngày, ngư i ư c c p h chi u có th ngh gia h n h chi u. H chi u h t h n ho c còn h n dư i 30 ngày thì ph i làm th t c c p h chi u m i. H sơ g m: - T khai ngh gia h n h chi u theo m u; - H chi u; - Văn b n c ho c quy t nh cho i nư c ngoài quy nh t i i m 3 M c III Thông tư này. b) H sơ ngh b sung nh tr em dư i 14 tu i vào h chi u c a cha, m ho c ngư i giám h g m: - T khai ngh b sung, s a i h chi u theo m u, có xác nh n c a Cơ quan tr c ti p qu n lý cha, m ho c ngư i giám h tr em (n u là cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c) ho c c a Trư ng công an phư ng, xã nơi thư ng trú ho c t m trú c a tr em; - 03 nh theo qui nh; - H chi u; - B n ch p Gi y khai sinh ho c Quy t nh công nh n nuôi con nuôi, Quy t nh công nh n giám h (xu t trình b n chính i chi u); - Ý ki n b ng văn b n c a V t ch c cán b B Ngo i giao. c) H sơ ngh s a i, b sung h chi u g m: - T khai ngh b sung, s a i h chi u theo m u; - H chi u; - Gi y t h p l ch ng minh vi c s a i, b sung h chi u là c n thi t.
  5. d) Cơ quan c p h chi u trong nư c xem xét gia h n, b sung, s a i h chi u trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . V. HƯ NG D N VI C C P, GIA H N, S A I, B SUNG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V NƯ C NGOÀI 1. Nh ng trư ng h p sau ây ư c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v nư c ngoài: a) Ngư i ã ư c c p h chi u ngo i giao, h chi u công v khi nư c ngoài b m t h chi u, h chi u b h ng, h t trang hay h t th i h n s d ng ho c có yêu c u gia h n, s a i, b sung h chi u; b) Ngư i ã ư c c p h chi u ngo i giao theo quy nh c a kho n 9 i u 6 Ngh nh trong th i gian nư c ngoài có quy t nh ho c thông báo c a B Ngo i giao v vi c thay i ch c v ngo i giao; c) Nhân viên cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ư c c p h chi u công v theo quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh trong th i gian nư c ngoài có quy t nh ho c thông báo c a B Ngo i giao v vi c c gi ch c v ngo i giao thì ư c c p h chi u ngo i giao. d) Ngư i có quy t nh ho c thông báo c a B Ngo i giao v vi c b nhi m làm thành viên Cơ quan i di n Vi t Nam, phóng viên thông t n và báo chí nhà nư c c a Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài. e) V /ch ng, con dư i 18 tu i c a nh ng ngư i ư c c p h chi u theo quy nh t i kho n 9 i u 6 và kho n 3 i u 7 Ngh nh. 2. Th t c c p h chi u: a) H sơ g m: - T khai ngh c p h chi u theo m u; - 3 nh theo quy nh; - Ngư i ngh thu c di n quy nh t i i m 1.a, M c V Thông tư này thì n p văn b n c ho c quy t nh cho ti p t c công tác nư c ngoài áp ng các yêu c u quy nh t i i m 3 M c III Thông tư này. Ngư i ngh thu c di n quy nh t i các i m 1.b, i m 1.c và i m 1.d M c V Thông tư này thì n p các gi y t quy nh tương ng t i các i m này. Ngư i ngh thu c di n quy nh t i i m 1.e M c V Thông tư này ph i có ý ki n b ng văn b n c a V T ch c cán b B Ngo i giao ho c c a Th trư ng Cơ quan i di n. - Xu t trình h chi u ã ư c c p (n u có) làm th t c h y h chi u;
  6. - ơn trình báo m t h chi u (n u b m t h chi u). b) Cơ quan i di n xem xét c p h chi u trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . c) i v i trư ng h p b m t h chi u ho c h chi u h ng thì Cơ quan i di n gi i quy t như sau: - Trong th i h n 1 ngày làm vi c, Cơ quan i di n g i y u t nhân s (kèm theo nh) c a ngư i ngh c p h chi u cho Cơ quan ã c p h chi u cũ xác minh; - Trong th i h n 3 ngày làm vi c, Cơ quan c p h chi u có trách nhi m ki m tra và tr l i yêu c u xác minh c a Cơ quan i di n, trong ó ghi rõ ngày h t h n c a h chi u ã ư c c p; - Trong th i h n 1 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, n u Cơ quan c p h chi u tr l i ã c p h chi u ó thì Cơ quan i di n c p h chi u m i có giá tr n ngày h t h n c a h chi u ã ư c c p. Trư ng h p h chi u cũ ã h t h n thì Cơ quan i di n c p h chi u ph thông. d) Sau khi c p h chi u, Cơ quan i di n có trách nhi m thông báo k p th i cho C c Lãnh s B Ngo i giao và C c Qu n lý Xu t nh p c nh B Công an danh sách nh ng ngư i ư c c p h chi u (trong ó ghi rõ y u t nhân thân, s , ngày c p h chi u m i và h chi u cũ, th i h n c a h chi u m i, lý do c p h chi u và ch c danh c a ngư i ư c c p h chi u) và danh sách nh ng ngư i trình báo m t h chi u ngo i giao, h chi u công v . 3. Th t c gia h n, s a i, b sung h chi u: a) Cơ quan i di n th c hi n gia h n, s a i, b sung h chi u theo th t c tương t như i v i vi c gia h n, s a i, b sung h chi u trong nư c (quy nh t i i m 2 M c IV Thông tư này). b) i v i trư ng h p ngh gia h n h chi u có th i h n dư i 5 năm do Cơ quan c p h chi u trong nư c c p, Cơ quan i di n i n xin ý ki n c a Cơ quan c p h chi u trong nư c và c p h chi u m i ho c gia h n h chi u theo hư ng d n c a Cơ quan c p h chi u trong nư c. c) Trư ng h p ngh b sung nh tr em ph i có ý ki n b ng văn b n c a Th trư ng Cơ quan i di n. VI.T CH C TH C HI N 1. C c Lãnh s , S Ngo i v thành ph H Chí Minh, các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan Ngo i v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Thông tư này. 2. C c Lãnh s ban hành các bi u m u T khai ư c quy nh trong Thông tư này.
  7. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 04/2000/TT-BNG ngày 8/11/2000 c a B Ngo i giao hư ng d n vi c c p, gia h n, s a i, b sung và qu n lý h chi u ngo i giao, h chi u công v trong nư c theo Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam và Thông tư s 06/2002/TT-BNG ngày 3/9/2002 c a B Ngo i giao hư ng d n vi c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v nư c ngoài theo Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. K/T. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - VP TƯ ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; ào Vi t Trung - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các cơ quan Tư c a các t ch c chính tr - xã h i; - Các cơ quan i di n VN nư c ngoài; - Công báo, Website Chính ph ; - S Ngo i v Thành ph H Chí Minh; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu HC, LS.
Đồng bộ tài khoản