Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT về việc hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2002/TT-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C S D NG XE THÔ SƠ, XE G N MÁY,XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LO I XE TƯƠNG T Đ V N CHUY N KHÁCH, HÀNG Căn c i u 67 Lu t giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29-6-2001; B Giao thông v n t i hư ng d n vi c s d ng xe thô sơ, xe g n máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các lo i xe tương t v n chuy n khách, hàng nh m b o m tr t t an toàn giao thông như sau: I - QUY Đ NH CHUNG 1- i tư ng, n i dung áp d ng Thông tư này hư ng d n nh ng nguyên t c chung U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) quy nh c th v ho t ng v n chuy n khách, hàng b ng xe thô sơ, xe g n máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các lo i xe tương t ( sau ây g i là phương ti n) t i a phương. 2 - Các t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: a - Xe thô sơ là xe không di chuy n b ng s c ng cơ như xe p, xe xích lô, xe súc v t kéo; b - Xe g n máy là xe cơ gi i có hai bánh di chuy n b ng ng cơ và khi t t máy thì p xe i ư c; c - Xe mô tô hai bánh là xe cơ gi i có hai bánh, di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên và t ng tr ng lư ng toàn xe không vư t quá 400 ki-lô-gam; d - Xe mô tô ba bánh là xe cơ gi i có ba bánh, di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên có s c ch t 350 ki-lô-gam n 500 ki-lô-gam; e - Các lo i xe tương t là các lo i xe có c u t o, tính năng và công d ng g n gi ng các lo i xe trên; 3 - Ch ng lo i phương ti n
  2. U ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình c th c a a phương quy nh ch ng lo i xe thô sơ và xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các lo i xe tương t ư c v n chuy n khách, hàng trong ph m vi a phương. II - HO T NG V N CHUY N KHÁCH, V N CHUY N HÀNG 1 - Ngư i i u khi n phương ti n 1.1 - Có h khNu thư ng trú ho c gi y ch ng nh n t m trú. 1.2 - Có s c kho và ư c khám nh kỳ theo quy nh c a B Y t . 1.3 - Có tu i lái xe theo quy nh hi n hành. 1.4 - Có gi y phép lái xe ho c hi u bi t quy t c giao thông ư ng b theo quy nh hi n hành. 1.5 - Có phù hi u ho c trang ph c phân bi t ngư i i u khi n phương ti n ho t ng kinh doanh v n chuy n công c ng v i các i tư ng tham gia giao thông khác và do U ban nhân dân c p t nh quy nh. 1.6 - i v i xe g n máy, xe mô tô hai bánh, ba bánh ph i có mũ b o hi m cho mình và cho khách i xe tuỳ thu c vào tuy n ư ng quy nh ph i i mũ. 2 - Phương ti n v n chuy n 2.1 - Phương ti n cơ gi i ph i b o m tiêu chuNn k thu t theo thi t k và các i u ki n an toàn giao thông ư ng b . 2.2 - Phương ti n thô sơ b o m úng kích thư c, quy cách, ki u m u, v t li u, c u t o theo thi t k như: 2.2.1 - Có b ph n hãm còn hi u l c; 2.2.2 - Có càng i u khi n b n, b o m i u khi n chính xác; 2.2.3 - ăng ký và c p bi n s theo quy nh t i i u 51 c a Lu t giao thông ư ng b ; 3 - Ph m vi ho t ng a - Ph m vi ho t ng ch y u trong n i t nh, n i th , qu n, huy n. U ban nhân dân c p t nh quy nh c th ph m vi, tuy n ư ng ho t ng i v i t ng lo i phương ti n b o m an toàn và tr t t giao thông. b - Khi ho t ng sang t nh khác thì ph i tuân theo quy nh c a t nh ó. 4 - Th i gian ho t ng trong ngày
  3. gi m ùn t c giao thông vào gi cao i m và b o m tr t t , an toàn giao thông. U ban nhân dân c p t nh quy nh c th th i gian ho t ng cho t ng lo i phương ti n. 5 - i m ón, tr khách, nơi xe U ban nhân dân c p t nh quy nh các i m ón, tr khách, hàng và nơi xe b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b trong ph m vi a phương. III - T CH C HO T Đ NG 1- Hình th c t ch c Trên cơ s quy mô, a bàn ho t ng c a t ng lo i phương ti n và i u ki n, yêu c u qu n lý c a m i a phương, U ban nhân dân c p t nh quy nh các hình th c t ch c t p h p nh ng cá nhân tham gia ho t ng kinh doanh v n chuy n khách, v n chuy n hàng như h p tác xã, t , i hay nghi p oàn theo hình th c t qu n. 2- Cơ quan qu n lý S Giao thông v n t i, giao thông công chính có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân c p t nh trong vi c quy nh qu n lý, s d ng xe thô sơ, xe g n máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các lo i xe tương t ho t ng v n chuy n khách, hàng trên a bàn t nh. IV - T CH C TH C HI N 1 - Căn c Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, U ban nhân dân c p t nh tri n khai th c hi n nh m b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th trên a bàn c a t nh. 2 - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1832/1999/Q -BGTVT ngày 26-7-2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch v t ch c, qu n lý v n t i hành khách công c ng b ng xe máy. 3 - Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i nghiên c u gi i quy t. K/T B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW - C c ư ng b Vi t Nam - Các S GTVT,GTCC - Lưu VP;PCVT. Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản