Thông tư số 03/2003/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2003/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2003/TT-BCN về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2003/TT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/TT-BCN Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 03/2003/TT-BCN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 74/2003/N -CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C I N L C Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c; B Công nghi p hư ng d n như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c là hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c ho t ng i n l c và s d ng i n mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c (sau ây g i t t là Ngh nh s 74/2003/N -CP), bao g m: a) Vi ph m các quy nh v gi p phép ho t ng i n l c; b) Vi ph m các quy nh v xây d ng, s n xu t, truy n t i và phân ph i di n; c) Vi ph m các quy nh v cung ng i n; d) Vi ph m các quy nh v s d ng i n; ) Vi ph m các quy nh v b o v an toàn công trình i n và hành lang b o v an toàn lư i i n. 2. Vi c x ph t ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh s 74/2003/N -CP ư c th c hi n như sau: Ngư i t 14 tu i n dư i 16 tu i có hành vi vi ph m hành chính thì b ph t c nh cáo.
  2. Ngư i t 16 tu i n dư i 18 tu i có hành vi vi ph m hành chính b áp d ng các hình th c x ph t quy nh t i Ngh nh s 74/2003/N -CP. Khi áp d ng hình th c ph t ti n i v i h thì m c ph t ti n không ư c quá m t ph n hai m c ph t i v i ngư i thành niên; trong trư ng h p h không có ti n n p ph t thì cha, m ho c ngư i giám h ph i n p thay. Ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c mà gây thi t h i thì trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi ph m có t ch c trong lĩnh v c i n l c là trư ng h p có t hai ngư i tr lên c u k t, c ý cùng th c hi n là ph m hành chính. 4. Vi ph m nhi u l n trong cùng lĩnh v c i n l c là trư ng h p th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c mà trư c ó ã vi ph m nhưng chưa b x ph t và chưa h t th i hi u x ph t. 5. Tái ph m là trư ng h p th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c ã b x ph t nhưng chưa h t th i h n m t năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà l i th c hi n hành vi vi ph m ư c quy nh t i Chương II Ngh nh s 74/2003/N -CP. 6. Tình th c p thi t quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 74/2003/N -CP là tình th c a ngư i vì mu n tránh m t nguy cơ ang th c t e d a l i ích c a Nhà nư c, c a t ch c, quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà không còn cách nào khác ph i gây m t thi t hai nh hơn thi t h i c n ngăn ng a. Hành vi gây thi t hai trong tình th c p thi t không b x ph t vi ph m hành chính. 7. Phòng v chính áng quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 74/2003/N -CP là hành vi c a m t ngư i vì b o v l i ích c a Nhà nư c, c a t ch c, b o v quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà ch ng tr l i m t cách c n thi t ngư i ang có hành vi xâm h i các l i ích nói trên. Phòng v chính ang không b x lý vi ph m hành chính. 8. S ki n b t ng quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 74/2003/N -CP là trư ng h p ngư i th c hi n hành vi không th th y trư c ho c không bu c ph i th y trư c h u qu c a hành vi ó. Không x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p s ki n b t ng . 9. Ngư i th c hi n vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 74/2003/N -CP thì không b x ph t vi ph m hành chính. 10. Th i h n, th i hi u trong Ngh nh s 74/2003/N -CP ư c quy nh theo tháng ho c theo năm thì kho ng th i gian ó ư c tính theo tháng, năm dương l ch. Th i h n trong Ngh nh s 74/2003/N -CP và Thông tư này ư c quy nh theo ngày thì kho ng th i gian ó ư c tính theo ngày làm vi c.
  3. II. V CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C I N L C 1. Hành vi quy nh t i i m a kho n 1 i u 7 là hành vi l i d ng vi c xây d ng, v n hành, s a ch a lư i i n ch t cây, t a cây ho c phá công trình không úng quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n. 2. Hành vi quy nh t i i m b kho n 3 i u 7 là hành vi t ch c, cá nhân ho t ng i n l c vi ph m m t trong các quy nh v u tư phát tri n i n l c như u tư không úng v i quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia ho c quy ho ch phát tri n i n l c a phương; vi ph m các quy nh v thi t k k thu t; vi ph m các quy nh t i Quy t nh s 50/2002/Q -BCN ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy nh v qu n lý u tư xây d ng các d án i n c l p; vi ph m các quy nh khác v u tư phát tri n i n l c. 3. Hành vi quy nh t i i m a kho n 1 i u 8 là hành vi ki m tra t ch c, cá nhân s d ng i n nhưng không xu t trình m t trong hai lo i gi y t : th nghi p v ho c quy t nh ki m tra c a cơ quan, ơn v qu n lý lư i i n. Th nghi p v là Th ki m tra viên i n l c ư c quy nh t i Quy t nh s 42/2002/Q -BCN ngày 09 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy nh v ki m tra cung ng, s d ng i n và x lý vi ph m h p ng mua bán i n (sau dây g i t t là Quy t nh s 42/2002/Q -BCN); Quy t nh ki m tra là văn b n giao nhi m v c a bên bán i n, trong ó ghi rõ lý do, m c ích, i tư ng, n i dung, th i gian và thành ph n ki m tra. 4. Hành vi quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 là hành vi vi ph m m t trong các n i dung thông báo ư c quy nh t i Quy nh trình t và th t c ng ng c p i n ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2001/Q -BCN ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p. 5. Phi u công tác quy nh t i i m a kho n 3 i u 8 là phi u ghi l nh cho phép làm vi c thi t b i n, trong ó quy nh nơi làm vi c, th i gian, n i dung làm vi c và i u ki n ti n hành công vi c, thành ph n ơn v công tác và ngư i ch u trách nhi m v an toàn. 6. Phi u giao nhi m v quy nh t i i m a kho n 3 i u 8 là phi u ghi l nh c a ngư i có thNm quy n c a ơn v bán i n phân công công vi c cho cán b , công nhân viên trong ơn v mình th c hi n công vi c chuyên môn, bao g m: Phi u thao tác; Phi u thay th s a ch a thi t b i n; Phi u treo, tháo công tơ; L nh công tác. 7. Th nghi p v quy nh t i i m a kho n 3 i u 8 là Th ki m nh viên c a ngư i hi u ch nh công tơ trong trư ng h p hi u ch nh công tơ. 8. Hành vi quy nh t i i m b kho n 3 i u 8 là hành vi không ti n hành x lý s c sau hai gi k t khi nh n ư c thông báo c a bên mua i n v s c lư i i n do bên bán i n qu n lý, tr trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy t nh s 42/2002/Q -BCN.
  4. 9. Hành vi quy nh t i i m b kho n 5 i u 8 là hành vi vi ph m các quy nh t i Quy t nh s 52/2001/BCN-Q ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy nh v trình t , th t c ng ng c p i n. 10. Vi c x ph t hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 và kho n 5 i u 9 Ngh nh s 74/2003/N -CP ư c áp d ng i v i m i cá nhân, t ch c có hành vi tr m c p i n. Trư ng h p cá nhân có hành vi tr m c p i n ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án x lý hành chính c a cơ quan có thNm quy n thì s b x ph t vi ph m hành chính và áp d ng khung ph t ti n cao nh t tùy theo m c ích tr m c p i n. Vi c xác nh i n năng b tr m c p ư c tính theo quy nh t i Quy t nh s 42/2002/Q -BCN. 11. Hành vi quy nh t i i m b kho n 4 i u 9 là hành vi t ch c, cá nhân s d ng thêm ngu n i n khác c a bên bán ngoài ngu n i n ã ghi trong h p ng nhưng chưa ư c s ng ý c a bên bán i n. 12. Hành vi quy nh t i i m a kho n 4 i u 10 là hành vi không t h th ng bi n báo, èn tín hi u, ch d n khu v c nguy hi m t i v trí công trình i n quy nh t i Tiêu chuNn Vi t Nam 2572-78 và các quy nh c a ngành giao thông v n t i; hành vi không t c t m c ho c d u hi u d c theo ư ng cáp ng m trong t là hành vi không ghi y các ký hi u, nhãn hi u d c theo ư ng cáp ng m trong t quy nh t i Quy ph m trang b i n 11 TCN 19:1984. III. V TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C I NL C 1. V trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n quy nh t i kho n 2 i u 15: X ph t theo th t c ơn gi n là trư ng h p x ph t theo ó ngư i có thNm quy n x ph t không l p biên b n mà ra quy t nh x ph t t i ch . Nh ng trư ng h p ư c ti n hành x ph t theo th t c ơn gi n bao g m: a) Hành vi vi ph m hành chính quy nh b ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng; b) Nhi u hành vi vi ph m hành chính do m t ngư i th c hi n mà hình th c và m c ph t quy nh i v i m i hành vi này u là ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng. Trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n, ngư i có thNm quy n không l p biên b n mà ra quy t nh x ph t t i ch . Quy t nh x ph t ph i th hi n b ng văn b n theo m u quy nh, trong ó ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t nh; h tên, a ch c a ngư i vi ph m ho c tên, a ch c a t ch c vi ph m; hành vi vi ph m; a i m x y ra vi ph m; i u, kho n c a văn b n ư c áp d ng; h tên, ch c v c a ngư i ra quy t nh.
  5. Quy t nh x ph t ph i ư c giao cho cá nhân, t ch c b x ph t m t b n. Trư ng h p ph t ti n thì trong quy t nh ph i ghi rõ m c ti n ph t. Cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành. Trong trư ng h p không n p ti n ph t t i ch , cá nhân, t ch c vi ph m n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 i u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. V thNm quy n l p biên b n vi ph m hành chính c a Ki m tra viên i n l c. Ki m tra viên i n l c ang thi hành công v có trách nhi m l p biên b n theo úng m u quy nh t i Ngh nh s 74/2003/N -CP i v i vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c mà mình phát hi n và chuy n ngay t i ngư i có thNm quy n x ph t. Biên b n ph i có y ch ký theo quy nh t i kho n 3 i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. V th t c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m t i kho n 4 i u 15: a) Khi t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m ư c ghi trong quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n ph i l p biên b n. Trong biên b n ph i ghi rõ tên, s lư ng, tình tr ng, ch t lư ng c a tang v t b t ch thu và ph i có ch ký c a ngư i ti n hành t ch thu, ngư i b x ph t ho c i di n c a t ch c b x ph t và ngư i ch ng ki n. b) Trong trư ng h p c n niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m thì ph i ti n hành ngay trư c m t ngư i b x ph t ho c i di n t ch c b x ph t và ngư i ch ng ki n; n u ngư i b x ph t ho c i di n t ch c b x ph t v ng m t thì ph i có ít nh t hai ngư i ch ng ki n. c) X lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính - i v i tang v t, phương ti n b tích thu thì ngư i ã ra quy t nh t ch thu có trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n. i v i nh ng tang v t, phương ti n là các thi t b ư c s d ng tr m c p i n thì tùy t ng trư ng h p c th , ngư i ra quy t nh t ch thu ph i ti n hành x lý nh m lo i b nh ng tính năng c a thi t b ư c s d ng th c hi n hành vi tr m c p trư c khi chuy n cho cơ quan bán u giá. i v i tang v t, phương ti n c a m t v vi ph m hành chính có giá tr t 10.000.000 ng tr lên thì ngư i ra quy t nh t ch thu ph i giao cho Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh nơi có tang v t, phương ti n b t ch thu bán u giá. N u tang v t, phương ti n c a m t v vi ph m có giá tr dư i 10.000.000 ng thì ngư i ã ra quy t nh t ch thu ph i giao cho cơ quan tài chính c p huy n t ch c bán u giá. Vi c bán u giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá. Ti n thu ư c t bán u giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, sau khi tr các chi phí theo quy nh c a pháp lu t, ph i ư c n p vào ngân sách nhà nư c qua tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c.
  6. - i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính mà không bi t rõ ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n nh n thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i tr s cơ quan ngư i có thNm quy n t ch thu; trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ư c thông báo công khai, n u không các nh ư c ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n nh n thì ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m. - i v i tang v t, phương ti n b chi m o t, s d ng trái phép vi ph m hành chính thì tr l i cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c s d ng h p pháp. - Chí phí lưu kho, phí b n bãi, phí b o qu n tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và các kho n chi phí khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t ư c tr vào ti n bán tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Không thu phí lưu kho, phí b n bãi, phí b o qu n trong th i gian tang v t, phương ti n b t m gi n u ch tang v t, phương ti n không có l i trong vi c vi ph m hành chính ho c không áp d ng bi n pháp t ch thu i v i tang v t, phương ti n. 4. Th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c ư c xác nh như sau: a) i v i v vi c ơn gi n, hành vi vi ph m rõ ràng, không c n xác minh thêm thì ph i ban hành quy t nh x ph t trong th i h n không quá mư i ngày, k t ngày l p biên b n v vi ph m hành chính. b) i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p như tang v t, phương ti n c n giám nh, c n xác nh i tư ng vi ph m hành chính ho c nh ng tình ti t ph c t p khác thì th i h n ban hành quy t nh x ph t là ba mươi ngày, k t ngày l p biên b n. 5. Vi c ch p hành quy t nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c ư c th c hi n theo i u 16 c a Ngh nh só 74/2003/N -CP và ư c hư ng d n c th m t s i m v cư ng ch thi hành quy t nh và thNm quy n ra quy t nh cư ng ch như sau: a) Sau th i h n mư i ngày k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, n u cá nhân, t ch c không t nguy n ch p hành thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã, huy n, t nh; Trư ng Công an c p huy n, Giám c Công an c p t nh; Chánh Thanh tra i n l c S Công nghi p và Chánh Thanh tra i n l c B Công nghi p s ra quy t nh cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính mà không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành b ng các bi n pháp sau ây: - Kh u tr m t ph n lương ho c m t ph n thu nh p, kh u tr ti n t tài kho n t i Ngân hàng; - Kê biên tài s n có giá tr tương ng v i s ti n ph t bán u giá;
  7. - Các bi n pháp cư ng ch khác th c hi n t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính; bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo g công trình xây d ng trái phép. b) Cá nhân, t ch c nh n ư c quy t nh cư ng ch ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh cư ng ch và ph i ch u m i chi phí v t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các c p và Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan - có trách nhi m t ch c quán tri t, ph bi n, ch o và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh s 74/2003/N -CP và Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Công nghi p xem xét, gi i quy t. Hoàng Trung H i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản