Thông tư số 03/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
9
download

Thông tư số 03/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2003/TT-BTC

  1. Th«ng t− Sè 03/2003/TT-BTC ngµy 10-01-2003 C¬ quan ban hµnh: Bé Tµi chÝnh ------------------------------------------------------ Th«ng t− Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ kiÓm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt l−îng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL-UBTVQH10, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thi hµnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ kiÓm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt l−îng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn nh− sau: I. ®èi t−îng vµ møc thu: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi khi ®−îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc hoÆc c¬ quan ®−îc uû quyÒn (gäi chung lµ c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn) thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt l−îng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn (gäi chung lµ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy. 2. Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− nµy BiÓu møc thu phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt l−îng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn. §èi víi phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt thu theo sè l−îng mÉu thùc tÕ kiÓm ®Þnh (kh«ng thu trªn toµn bé l« hµng). 3. PhÝ, lÖ phÝ thu b»ng tiÒn §ång ViÖt Nam (VN§). II. thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ: 1. C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh: a. Tæ chøc thu, nép phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy. Khi thu tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cho ng−êi nép tiÒn (lo¹i biªn lai do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh, nhËn t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph−¬ng n¬i c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ®ãng trô së chÝnh). b. §¨ng ký, kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. c. Më sæ kÕ to¸n theo dâi sè thu, nép vµ sö dông tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh. Hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt lµ 10 ngµy mét lÇn ph¶i lËp b¶ng kª, göi toµn bé tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®−îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ më t¹i Kho b¹c nhµ n−íc n¬i ®ãng trô së chÝnh vµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. 1
  2. d. Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai, Ên chØ cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 2. C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ch−a ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp kinh phÝ cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh th× ®−îc trÝch mét phÇn theo tû lÖ (%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu tr−íc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc ®Ó phôc vô c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m kü thuËt an toµn theo quy ®Þnh sau ®©y: Trung t©m kiÓm ®Þnh khu vùc I (thµnh phè Hµ Néi) 85% (t¸m m−¬i l¨m phÇn tr¨m). Trung t©m kiÓm ®Þnh khu vùc II (thµnh phè Hå ChÝ Minh): 70% (b¶y m−¬i phÇn tr¨m). Trung t©m kiÓm ®Þnh khu vùc III (thµnh phè §µ N½ng): 80% (t¸m m−¬i phÇn tr¨m). C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn kh¸c (kh«ng thuéc Bé Lao ®éng- Th−¬ng binh vµ X· héi): 80% (t¸m m−¬i phÇn tr¨m). Kho¶n tiÒn ®−îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®−îc sö dông vµo c¸c néi dung chi sau ®©y: a. Chi l−¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. b. Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp quy ®Þnh ®èi víi ng−êi lao ®éng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng−êi sö dông lao ®éng. c. Chi båi d−ìng ®éc h¹i vµ b¶o hé lao ®éng cho ng−êi lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. d. Chi thanh to¸n tiÒn dÞch vô c«ng céng. ®. Chi mua vËt t− v¨n phßng, th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c. e. Chi c«ng t¸c phÝ. g. Chi héi nghÞ, héi th¶o, ®µo t¹o nghiÖp vô phôc vô c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. h. Chi söa ch÷a th−êng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ. i. Chi in (mua) mÉu tê khai, giÊy phÐp vµ c¸c lo¹i Ên chØ phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ. k. Chi mua s¾m thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. l. Chi th−êng xuyªn kh¸c phôc vô c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. m. Chi trÝch quü khen th−ëng, quü phóc lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn. Tæng møc trÝch quü khen th−ëng, phóc lîi cña ®¬n vÞ b×nh qu©n mét n¨m, mét ng−êi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l−¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m tr−íc hoÆc b»ng 2 (hai) th¸ng l−¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tr−íc. Toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®−îc trÝch ®Ó sö dông vµo nh÷ng néi dung chi quy ®Þnh trªn ®©y ph¶i ®−îc ®−a vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m vµ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tr−êng hîp sö dông tiÒn phÝ, lÖ phÝ sai néi dung quy ®Þnh hoÆc kh«ng cã chøng tõ chi hîp ph¸p th× ph¶i xuÊt to¸n, nép hÕt vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. Cuèi n¨m quyÕt to¸n sè phÝ, lÖ phÝ ®−îc trÝch ®Ó l¹i nÕu sö dông kh«ng hÕt ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông sè tiÒn cßn l¹i theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. Hµng n¨m, c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ph¶i lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n thu, chi tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh, c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ cïng cÊp. Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ch−a chi trong n¨m ®−îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2
  3. 3. C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ®· ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc ®¶m b¶o kinh phÝ cho ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ ®−îc trÝch quü khen th−ëng, quü phóc lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ trong ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2m môc II nªu trªn, sè cßn l¹i ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc. 4. Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thu ®−îc sau khi trõ sè ®−îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, sè cßn l¹i c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc (NSNN) theo quy ®Þnh sau ®©y: a. C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thùc hiÖn kª khai víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vÒ sè biªn lai ®· sö dông, sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®−îc, sè tiÒn ®−îc trÝch, sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng tr−íc theo mÉu cña c¬ quan ThuÕ quy ®Þnh trong 5 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo vµ chñ ®éng nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc theo sè ®· kª khai. C¬ quan ThuÕ nhËn ®−îc tê khai, tiÕn hµnh kiÓm tra tê khai, x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép NSNN vµ th«ng b¸o cho c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ vÒ sè tiÒn ph¶i nép thêi h¹n nép tiÒn vµo NSNN. C¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thùc hiÖn thanh to¸n sè ph¶i nép NSNN theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ, nÕu nép ch−a ®ñ th× ph¶i nép tiÕp sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch theo thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o, nÕu ®· nép thõa th× ®−îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp sau. Thêi h¹n nép tiÒn vµo NSNN chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo, ghi vµo ch−¬ng, lo¹i, kho¶n t−¬ng øng, môc 038 môc lôc NSNN quy ®Þnh (sè thu do c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thuéc trung −¬ng qu¶n lý th× ph©n cÊp cho ng©n s¸ch trung −¬ng; sè thu do c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thuéc ®Þa ph−¬ng qu¶n lý th× ph©n cÊp cho ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng). b. C¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý cã nhiÖm vô kiÓm tra tê khai, ®èi chiÕu víi sè biªn lai thu ®· ph¸t hµnh, ®· sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®· thu, sè ph¶i nép vµ th«ng b¸o cho c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thùc hiÖn thanh to¸n víi NSNN theo quy ®Þnh. III. tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; b·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 58/2000/Q§-BTC ngµy 21/4/2000, QuyÕt ®Þnh sè 70/2002/Q§/BTC ngµy 4/6/2002 vµ Th«ng t− sè 102/2000/TT-BTC ngµy 19/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v−íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu h−íng dÉn bæ sung./. 3
  4. BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 03 /2003/TT-BTC ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh) -------------------------------------- A- PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn STT ThiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh møc thu (TÝnh trªn mÉu Tªn C«ng suÊt, dung tÝch, träng t¶i kiÓm ®Þnh) 1 2 3 4 5 1 Nåi h¬i: ®/ c¸i - Nhá h¬n 0,5 T/h 300.000 - Tõ 0,5T/h ®Õn 1 T/h nt 500.000 - Trªn 1 T/h ®Õn 2 T/h nt 1.000.000 - Trªn 2 T/h ®Õn 4 T/h nt 1.500.000 - Trªn 4 T/h ®Õn 6 T/h nt 1.800.000 - Trªn 6 T/h ®Õn 10 T/h nt 2.200.000 - Trªn 10 T/h ®Õn 25 T/h nt 4.000.000 - Trªn 25 T/h ®Õn 75 T/h nt 6.000.000 - Trªn 75 T/h ®Õn 125 T/h nt 8.000.000 - Trªn 125 T/h ®Õn 200 T/h nt 13.000.000 - Trªn 200 T/h ®Õn 400 T/h nt 18.000.000 - Trªn 400 T/h nt 22.000.000 2 B×nh chÞu ¸p - Nhá h¬n 1m3 ®/b×nh 150.000 lùc: - Tõ 1m3 ®Õn 2m3 nt 300.000 - Trªn 2m3 ®Õn 5m3 nt 400.000 - Trªn 5m3 ®Õn 10 m3 nt 600.000 - Trªn 10 m3 ®Õn 25 m3 nt 800.000 - Trªn 25 m3 ®Õn 50 m3 nt 1.000.000 - Trªn 50 m3 ®Õn 100 m3 nt 2.500.000 - Trªn 100 m3 ®Õn 500 m3 nt 4.000.000 - Trªn 500 m3 nt 6.000.000 3 Chai chøa - Chai tiªu chuÈn ( KiÓm ®Þnh lÇn ®/chai 60.000 khÝ: ®Çu) - Chai chøa khÝ ®èt hãa láng (KiÓm nt 12.000 ®Þnh ®Þnh kú) - Chai chøa khÝ, khÝ ho¸ láng kh¸c nt 30.000 (KiÓm ®Þnh ®Þnh kú) 4
  5. STT ThiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh møc thu (TÝnh trªn mÉu Tªn C«ng suÊt, dung tÝch, träng t¶i kiÓm ®Þnh) 4 HÖ thèng - D−íi 30.000 Kcal/h ®/HÖ thèng 1.000.000 l¹nh: - Tõ 30.000 Kcal/h ®Õn 50.000 nt 1.500.000 Kcal/h - Trªn 50.000 Kcal/h ®Õn 100.000 nt 2.000.000 Kcal/h - Trªn 100.000 Kcal/h ®Õn 250.000 nt 2.500.000 Kcal/h - Trªn 250.000 Kcal/h ®Õn 1.000.000 nt 3.000.000 Kcal/h - Trªn 1.000.000 Kcal/h nt 4.000.000 5 HÖ thèng - HÖ thèng cã 20 miÖng n¹p trë ®/hÖ thèng 2.000.000 ®iÒu chÕ xuèng vµ n¹p khÝ: - HÖ thèng cã 21 miÖng n¹p trë lªn nt 3.000.000 6 §−êng èng - §−êng kÝnh b»ng hoÆc nhá h¬n ®/mÐt 5.000 dÉn c¸c lo¹i 150mm ( kh«ng kÓ - §−êng kÝnh trªn 150 mm nt 10.000 dung m«i) 7 Thang cuèn kh«ng kÓ n¨ng suÊt ®/c¸i 2.000.000 8 Thang - D−íi 10 tÇng ®/c¸i 1.500.000 m¸y - Tõ 10 tÇng trë lªn nt 2.500.000 9 M¸y trôc - D−íi 1 tÊn ®/c¸i 500.000 - Tõ 1 tÊn ®Õn 3 tÊn nt 600.000 - Trªn 3 tÊn ®Õn 5 tÊn nt 800.000 - Trªn 5 tÊn ®Õn 7,5 tÊn nt 1.000.000 - Trªn 7,5 tÊn ®Õn 10 tÊn nt 1.500.000 - Trªn 10 tÊn ®Õn 15 tÊn nt 1.700.000 - Trªn 15 tÊn ®Õn 20 tÊn nt 2.000.000 - Trªn 20 tÊn ®Õn 30 tÊn nt 2.500.000 - Trªn 30 tÊn ®Õn 50 tÊn nt 2.700.000 - Trªn 50 tÊn ®Õn 75 tÊn nt 3.000.000 - Trªn 75 tÊn ®Õn 100 tÊn nt 3.500.000 - Trªn 100 tÊn nt 4.000.000 10 Têi n©ng Kh«ng kÓ n¨ng suÊt ®/c¸i 1.200.000 ng−êi 11 C¸p treo Tõ ga ®Çu ®Õn ga cuèi ®/mÐt 10.000 B- LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn: 40.000 ®/giÊ 5
Đồng bộ tài khoản